Zákon č. 273/1993 Sb.Zákon o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1993-273
Částka 68/1993
Platnost od 11.11.1993
Účinnost od 11.11.1993
Aktuální znění 01.01.2013

273

ZÁKON

ze dne 15. října 1993

o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST Izrušeno

§ 1, § 1azrušeno

Evidencezrušeno

§ 2 – § 10, § 2a – § 10dzrušeno


ČÁST II

Změna zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

§ 11

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb. a zákona č. 600/1992 Sb., se mění takto:

1. V poznámce č. 1) k § 3 odst. 1 písm. a) se vypouštějí slova "§ 1 odst. 1 dekretu presidenta republiky č. 50/1945 Sb., o opatřeních v oblasti filmu".

2. V § 3 odst. 1 písm. c) bodu 9 se vypouštějí slova "filmových a jiných audiovizuálních".

ČÁST IIIzrušeno

§ 12zrušeno

㤠8a

3c) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).".


ČÁST IV

Přechodná a závěrečná ustanovení

§ 13zrušeno

§ 14

Státní organizace Filmové studio Barrandov-Copyright a Filmové studio Zlín-Copyright, které vykonávají autorská práva výrobce kinematografických děl,19) se slučují dnem účinnosti tohoto zákona s Fondem; na Fond jako na právního nástupce přecházejí jejich práva a závazky z majetkových a jiných vztahů, včetně práv a závazků na úseku duševního vlastnictví. Tím není dotčeno právo hospodaření příslušející Archivu k veškerým originálním nosičům, z nichž tato práva a závazky vyplývají.

§ 15

Zrušují se § 1, § 3 odst. 2 a § 4 dekretu presidenta republiky č. 50/1945 Sb., o opatřeních v oblasti filmu.

§ 16

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Přechodná ustanovení zavedena zákonem č. 249/2006 Sb. Čl. II

1. Za porušení povinností, k nimž došlo do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se uloží pokuta podle dosavadních právních předpisů.

2. Řízení o uložení pokuty, zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle dosavadních právních předpisů.


Uhde v. r.

Havel v. r.

Klaus v. r.

1) § 62 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).

1a) Autorský zákon.

2) § 4 autorského zákona.

3) § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách.

3a) Živnostenský zákon.
Zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů.

4) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

5) Živnostenský zákon.

6) § 64 autorského zákona.

7) § 7 autorského zákona.

8) § 67 autorského zákona.

8a) § 53 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.
§ 54 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

9) § 80 odst. 2 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů.

10) Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.

10a) Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

10b) Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

11) § 2 odst. 1 zákona ČNR č. 241/1992 Sb., o Státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie.

13) § 9 odst. 1 zákona ČNR č. 241/1992 Sb.

15) § 2 odst. 2 obchodního zákoníku.

17) Nařízení vlády ČSFR č. 429/1990 Sb., kterým se ruší vládní nařízení č. 13/1962 Sb., o nové organizaci čs. filmu.

18) § 6 a § 33 odst. 4 zákona č. 35/1965 Sb., ve znění zákona č. 89/1990 Sb.

19) § 6 zákona č. 35/1965 Sb., ve znění zákona č. 89/1990 Sb.

Souvislosti

Přechodná ustanovení zavedena předpisy (uvedena na konci textu)
249/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Je měněn
496/2012 Sb. Zákon o audiovizi
142/2012 Sb. Zákon o změně některých zákonů v souvislosti se zavedením základních registrů
281/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu
130/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
249/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
499/2004 Sb. Zákon o archivnictví a spisové službě
132/2000 Sb. Zákon o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze
121/2000 Sb. Autorský zákon
40/1995 Sb. Zákon o regulaci reklamy
Mění
241/1992 Sb. Zákon o Státním fondu ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie
455/1991 Sb. Živnostenský zákon
50/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o opatřeních v oblasti filmu
Je odkazován z
496/2012 Sb. Zákon o audiovizi
329/2012 Sb. Úplné znění zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
142/2012 Sb. Zákon o změně některých zákonů v souvislosti se zavedením základních registrů
243/2010 Sb. Úplné znění zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
132/2010 Sb. Zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání
309/2009 Sb. Úplné znění zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
281/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu
193/2008 Sb. Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn
130/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
398/2006 Sb. Úplné znění zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), jak vyplývá z pozdějších změn
249/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
45/2006 Sb. Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn
80/2005 Sb. Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn
499/2004 Sb. Zákon o archivnictví a spisové službě
374/2004 Sb. Úplné znění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), jak vyplývá z pozdějších změn
280/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
138/2002 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
132/2000 Sb. Zákon o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze
121/2000 Sb. Autorský zákon
106/1999 Sb. Zákon o svobodném přístupu k informacím
34/1996 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
104/1995 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 217/1993 Sb. a zákona č. 40/1995 Sb., a mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
40/1995 Sb. Zákon o regulaci reklamy
37/1995 Sb. Zákon o neperiodických publikacích
200/1994 Sb. Zákon o zeměměřictví
273/1993 Sb. Zákon o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl
634/1992 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele
586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů
241/1992 Sb. Zákon o Státním fondu ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie
Odkazuje na
249/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
561/2004 Sb. Školský zákon
499/2004 Sb. Zákon o archivnictví a spisové službě
219/2000 Sb. Zákon o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích
218/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech
121/2000 Sb. Autorský zákon
101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů
111/1998 Sb. Zákon o vysokých školách
273/1993 Sb. Zákon o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl
634/1992 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele
365/1992 Sb. Úmluva o mezinárodním zápisu audiovizuálních děl
337/1992 Sb. Zákon o správě daní a poplatků
256/1992 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů v informačních systémech
241/1992 Sb. Zákon o Státním fondu ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie
513/1991 Sb. Obchodní zákoník
483/1991 Sb. Zákon o České televizi
468/1991 Sb. Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání
455/1991 Sb. Živnostenský zákon
104/1991 Sb. Úmluva o právech dítěte
526/1990 Sb. Zákon o cenách
429/1990 Sb. Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se ruší vládní nařízení č. 13/1962 Sb., o nové organizaci Československého filmu
83/1990 Sb. Zákon o sdružování občanů
97/1974 Sb. Zákon České národní rady o archivnictví
2/1969 Sb. Kompetenční zákon
71/1967 Sb. Správní řád
35/1965 Sb. Autorský zákon
13/1962 Sb. Vládní nařízení o nové organizaci Československého filmu
50/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o opatřeních v oblasti filmu

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
10. 01.01.2013 496/2012 Sb. Aktuální znění (exportováno 25.10.2020 06:36)
9. 01.07.2012 - 31.12.2012 142/2012 Sb.
8. 01.01.2011 - 30.06.2012 281/2009 Sb.
7. 01.07.2008 - 31.12.2010 130/2008 Sb.
6. 01.01.2007 - 30.06.2008 249/2006 Sb.
5. 01.01.2005 - 31.12.2006 499/2004 Sb.
4. 01.01.2001 - 31.12.2004 132/2000 Sb.
3. 01.12.2000 - 31.12.2000 121/2000 Sb.
2. 01.04.1995 - 30.11.2000 40/1995 Sb.
1. 11.11.1993 - 31.03.1995
0. 11.11.1993 Vyhlášené znění