Zákon č. 20/1993 Sb.Zákon České národní rady o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1993-20
Částka 7/1993
Platnost od 31.12.1992
Účinnost od 01.01.1993
Aktuální znění 01.01.2015

20

ZÁKON

České národní rady

ze dne 20. prosince 1992

o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


ČÁST PRVNÍ

Úvodní ustanovení

§ 1

(1) Zřizuje se Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále jen „Úřad“) jako správní úřad se sídlem v Praze, který je podřízen Ministerstvu průmyslu a obchodu (dále jen „ministerstvo“). Úřad je účetní jednotkou.

(2) V čele Úřadu je předseda; jeho výběr, jmenování a odvolání se řídí zákonem o státní službě.

§ 2

Orgány státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví jsou

a) ministerstvo,

b) Úřad.

ČÁST DRUHÁ

Působnost orgánů státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví

§ 3

Ministerstvo v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví

a) vypracovává návrh koncepce rozvoje tohoto odvětví,

b) řídí Úřad a Český metrologický institut,

c) rozhoduje o opravných prostředcích proti rozhodnutím Úřadu.2)

§ 4

Úřad v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví

a) řídí a zabezpečuje metrologii v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem,3)

b) zabezpečuje jednotnost a správnost stanovených měřidel a měření a výkon státní metrologie v rozsahu stanoveném zákonem,3)

c) rozhoduje o opravných prostředcích proti rozhodnutím metrologických orgánů,7)

d) zabezpečuje organizaci přípravy převzetí technických předpisů Evropských společenství přejímaných nařízeními vlády,

e) smluvně zabezpečuje úkoly vyplývající z mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána, a úkoly vyplývající z požadavků ministerstev a jiných ústředních správních úřadů.


ČÁST TŘETÍ

Přechodná a závěrečná ustanovení

§ 7

(1) Výnosy a výměry týkající se stanovených měřidel a výrobků podléhajících schvalování nebo povinné certifikaci vydané Federálním úřadem pro normalizaci a měření podle dosavadních předpisů zůstávají nadále v platnosti.

(2) Pokud je ve výnosech nebo výměrech podle odstavce 1 uvedena jako státní zkušebna organizace se sídlem ve Slovenské republice, podává se přihláška ke schvalování nebo povinné certifikaci Úřadu.

§ 8

(1) Technické normy vydané před účinností tohoto zákona podle dosavadních předpisů zůstávají nadále v platnosti.

(2) Československé technické normy se považují ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona za České technické normy; písmenná značka "ČSN" se nemění.

§ 9

Osvědčení o autorizaci a akreditaci11) vydaná Federálním úřadem pro normalizaci a měření podle dosavadních předpisů subjektům se sídlem v České republice zůstávají nadále v platnosti.

§ 10

Správní akty vydané podle právních předpisů o metrologii a státním zkušebnictví před účinností tohoto zákona zůstávají nadále v platnosti.

§ 11

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993.


Uhde v. r.
Klaus v. r.

Poznámky pod čarou

2) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).

3) Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 119/2000 Sb.

7) § 4 odst. 1 zákona č. 505/1990 Sb.

11) § 13 odst. 2 písm. c), § 16, 20 a 21 zákona č. 505/1990 Sb.

Souvislosti

Je měněn
250/2014 Sb. Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě
137/2002 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
119/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, a zákon č. 20/1993 Sb., o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví, ve znění zákona č. 22/1997 Sb.
22/1997 Sb. Zákon o technických požadavcích na výrobky
Je odkazován z
250/2014 Sb. Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě
481/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů
224/2008 Sb. Úplné znění zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
456/2004 Sb. Úplné znění zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
309/2002 Sb. Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon)
137/2002 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
119/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, a zákon č. 20/1993 Sb., o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví, ve znění zákona č. 22/1997 Sb.
22/1997 Sb. Zákon o technických požadavcích na výrobky
214/1996 Sb. Zákon o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv
95/1996 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů a o změně zákona České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se mění a doplňuje zákon
21/1996 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady o požární ochraně
300/1995 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 238/1991 Sb., o odpadech, a zákon České národní rady č. 311/1991 Sb., o státní správě v odpadovém hospodářství, ve znění zákona České národní rady č. 466/1992 Sb.
136/1994 Sb. Zákon o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv
238/1993 Sb. Nařízení vlády, kterým se pro účely zákona o daních z příjmů stanoví zařízení na výrobu biologicky rozložitelných látek
20/1993 Sb. Zákon o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví
238/1991 Sb. Zákon o odpadech
505/1990 Sb. Zákon o metrologii
Odkazuje na
20/1993 Sb. Zákon o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví
142/1991 Sb. Zákon o československých technických normách
505/1990 Sb. Zákon o metrologii
147/1983 Sb. Zákon o zbraních a střelivu
2/1969 Sb. Kompetenční zákon
30/1968 Sb. Zákon o státním zkušebnictví
71/1967 Sb. Správní řád

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
5. 01.01.2015 250/2014 Sb. Aktuální znění (exportováno 14.08.2020 06:50)
4. 15.04.2002 - 31.12.2014 137/2002 Sb.
3. 01.07.2000 - 14.04.2002 119/2000 Sb.
2. 01.09.1997 - 30.06.2000 22/1997 Sb., 137/2002 Sb.
1. 01.01.1993 - 31.08.1997
0. 31.12.1992 Vyhlášené znění