Nařízení vlády č. 186/1993 Sb.Nařízení vlády o regulačním a sankčním opatření ve mzdové oblasti

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1993-186
Částka 47/1993
Platnost od 01.07.1993
Účinnost od 01.07.1993
Zrušeno k 31.12.1993 (334/1993 Sb.)
Minulé znění 01.12.1993 - 30.12.1993

186

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 30. června 1993

o regulačním a sankčním opatření ve mzdové oblasti

Vláda nařizuje podle § 4 odst. 4 zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1993, o změně a doplnění některých zákonů České národní rady a některých dalších předpisů:


§ 1

Rozsah působnosti

(1) Toto nařízení stanoví regulační a sankční opatření ve mzdové oblasti (dále jen "regulační opatření") pro subjekty, které jsou právnickými nebo fyzickými osobami a odměňují zaměstnance podle zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, (dále jen "zaměstnavatel"), pokud skutečný přírůstek průměrné nominální mzdy (dále jen "přírůstek průměrné mzdy") jejich zaměstnanců přesáhne za hodnocené období přírůstek spotřebitelských cen o více než 5 % (procentních bodů).

(2) Toto nařízení se nevztahuje na zaměstnavatele, který

a) nemůže s ohledem na datum svého vzniku zjistit údaje uvedené v § 2 odst. 1 a § 4 odst. 2 za celé hodnocené období nebo za stejné období minulého roku; to neplatí pro zaměstnavatele, který vznikl přeměnou v jinou formu společnosti nebo družstvo, nebo splynutím, sloučením, popřípadě rozdělením podle zvláštního předpisu,1)

b) nevykazuje podle pokynů Českého statistického úřadu údaje uvedené v § 2 odst. 1 a § 4 odst. 2,

c) je občanským sdružením,2) politickou stranou nebo politickým hnutím,3) církví nebo náboženskou společností,4) nadací,5) zájmovým sdružením právnických osob,6) popřípadě komorou zřízenou podle příslušného zákona.7)

§ 2

Přírůstek průměrné mzdy a přírůstek spotřebitelských cen

(1) Přírůstek průměrné mzdy zaměstnanců je přírůstkem v procentech zjišťovaným čtvrtletně zaměstnavatelem proti stejnému období minulého roku. Zaměstnavatel vychází při zjišťování přírůstku průměrné mzdy z objemu mzdových prostředků bez ostatních osobních nákladů zúčtovaných k výplatě nebo úhradě (dále jen "objem vyplacených mezd") a ze skutečného průměrného evidenčního počtu zaměstnanců přepočteného na plně zaměstnané (dále jen "počet zaměstnanců"), které uvádí ve čtvrtletním statistickém výkazu podle pokynů Českého statistického úřadu.

(2) Přírůstek spotřebitelských cen je přírůstkem v procentech zjišťovaným čtvrtletně Českým statistickým úřadem proti stejnému období minulého roku, který vláda jako své opatření vyhlásí ve Sbírce zákonů České republiky.

(3) Zaměstnavatel uvedený v § 1 odst. 2 písm. a), který vznikl přeměnou v jinou formu společnosti nebo družstvo, nebo splynutím, sloučením, popřípadě rozdělením, vychází při zjišťování přírůstku průměrné mzdy z příslušných údajů původního zaměstnavatele, a to v rozsahu odpovídajícím uskutečněné změně.

§ 3

Hodnocené období

Hodnoceným obdobím je kalendářní čtvrtletí roku.

§ 4

Výše regulačního opatření

(1) Regulační opatření je součtem

a) částky, o kterou objem vyplacených mezd za hodnocené období překračuje výchozí základnu zvýšenou o 15 %, a

b) dvojnásobku částky, o kterou objem vyplacených mezd za hodnocené období překračuje výchozí základnu zvýšenou o 30 %.

(2) Výchozí základnou podle odstavce 1 je objem vyplacených mezd za období minulého roku, které je shodné s hodnoceným obdobím, vynásobený podílem objemů tržeb za prodej vlastních výrobků, služeb a zboží za hodnocené období a za stejné období minulého roku.

(3) Pro výpočet výchozí základny podle odstavce 2 použije zaměstnavatel údaje, které uvádí ve čtvrtletním statistickém výkazu podle pokynů Českého statistického úřadu. Ustanovení § 2 odst. 3 platí zde obdobně.


Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

§ 5

Hodnoceným obdobím, za které zaměstnavatel poprvé zjistí částku regulačního opatření podle § 4, je 3. čtvrtletí 1993.

§ 6

(1) Regulační opatření je příjmem státního rozpočtu.

(2) Zaměstnavatel, kterému vznikla povinnost uhradit regulační opatření, je povinen podat výpočet regulačního opatření do konce třetího kalendářního měsíce po skončení hodnoceného období příslušnému úřadu práce8) na tiskopisu, který mu tento úřad zdarma poskytne.

(3) Regulační opatření je splatné ve lhůtě stanovené pro podání jeho výpočtu podle odstavce 2 a zaměstnavatel je uhradí na zvláštní účet ministerstva financí č. 772-7329-001/0710 "regulační opatření", vedený v ústředí České národní banky v Praze.

§ 7

(1) Pokud zaměstnavatel provádí výpočty poměrových ukazatelů podle § 2 odst. 1 a § 4 odst. 2, činí tak na dvě platná desetinná místa.

(2) Regulační opatření podle § 4 vypočte zaměstnavatel podle přílohy k tomuto nařízení. Výchozí základnu a výchozí základnu zvýšenou o 15 % a o 30 % zaokrouhlí na celé tisícikoruny nahoru.

§ 8

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

§ 9

Ministerstvo práce a sociálních věcí může přijmout opatření k zamezení tvrdosti, která je při vypořádání regulačního opatření spojena s přírůstkem mezd překračujícím stanovené hranice a toto překročení je zdůvodněno zejména změnou podílu tržeb v důsledku změny fakturačních podmínek nebo změn v zakázkové náplni výroby nebo činnosti. Opatření k zamezení tvrdosti může přijmout na základě žádosti doložené číselnými údaji za hodnocené období a za stejné období minulého roku a předložené

a) zaměstnavatelem po zaplacení správního poplatku9) nebo

b) ústředním orgánem státní správy za skupinu zaměstnavatelů se stejným nebo podobným charakterem činnosti.


Předseda vlády:

Doc. Ing. Klaus CSc. v. r.

Ministr práce a sociálních věcí:

Ing. Vodička v. r.

Poznámky pod čarou

1) Např. § 69 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.

2) Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.

3) Zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů.

4) Zákon č. 308/1991 Sb., o svobodě náboženské víry a postavení církví a náboženských společností.

5) § 20b zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 47/1992 Sb.).

6) § 20f občanského zákoníku.

7) Např. zákon ČNR č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, ve znění zákona č. 121/1993 Sb.

8) § 2 odst. 2 zákona ČNR č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti.

9) Zákon ČNR č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích vybíraných státními orgány České republiky.


Příloha k nařízení vlády č. 186/1993 Sb.

Výpočet regulačního opatření

R = ČI + 2 × ČII

ČI = W1 – 1,15 × Z

ČII = W1 – 1,3 × Z

Z = W0 × P

Y1
P = ——,
Y0

kde

R .... regulační opatření,

ČI .... částka, o kterou objem vyplacených mezd za hodnocené období překračuje výchozí základnu zvýšenou o 15 %,

ČII .... částka, o kterou objem vyplacených mezd za hodnocené období překračuje výchozí základnu zvýšenou o 30 %,

Z .... výchozí základna,

W .... objem vyplacených mezd (W = V x N),

V .... průměrná mzda (V = W/N),

N .... počet zaměstnanců,

P .... podíl objemů tržeb za prodej vlastních výrobků, služeb a zboží,

Y .... objem tržeb za prodej vlastních výrobků, služeb a zboží,

1 .... hodnocené období,

0 .... stejné období minulého roku (shodné s hodnoceným obdobím).

Souvislosti

Je prováděn předpisem
o1/c12/1994 Sb. Opatření vlády, kterým se vyhlašuje přírůstek spotřebitelských cen za čtvrté čtvrtletí 1993 proti čtvrtému čtvrtletí 1992 podle nařízení vlády č. 186/1993 Sb., o regulačním a sankčním opatření ve mzdové oblasti, ve znění nařízení vlády č. 291/1993 Sb., a nařízení vlády č. 244/1993 Sb., o regulačním a sankčním opatření ve mzdové oblasti v peněžnictví, pojišťovnictví, investičních společnostech a investičních fondech
o1/c69/1993 Sb. Opatření vlády, kterým se vyhlašuje přírůstek spotřebitelských cen za třetí čtvrtletí 1993 proti třetímu čtvrtletí 1992 podle nařízení vlády č. 186/1993 Sb., o regulačním a sankčním opatření ve mzdové oblasti
Provádí předpis
1/1992 Sb. Zákon o mzdě (1992-2006)
Je měněn
291/1993 Sb. Nařízení vlády, kterým se doplňuje nařízení vlády č. 186/1993 Sb., o regulačním a sankčním opatření ve mzdové oblasti
Je zrušen předpisem
334/1993 Sb. Nařízení vlády o regulačním a sankčním opatření ve mzdové oblasti
Je odkazován z
193/2008 Sb. Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn
45/2006 Sb. Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn
80/2005 Sb. Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn
90/2004 Sb. Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn
99/2001 Sb. Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn
22/1998 Sb. Zákon České národní rady o daních z příjmů (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
28/1996 Sb. Zákon České národní rady o daních z příjmů (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
r1/c50/1995 Sb. Redakční sdělení o opravě chyby v zákonu č. 160/1995 Sb.
160/1995 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém pojištění
75/1994 Sb. Zákon České národní rady o daních z příjmů (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
334/1993 Sb. Nařízení vlády o regulačním a sankčním opatření ve mzdové oblasti
323/1993 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb. a zákona č. 196/1993 Sb., zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb. a zákona č. 157/1993 Sb., a zákon České národní rady č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění zákona č. 157/1993 Sb.
291/1993 Sb. Nařízení vlády, kterým se doplňuje nařízení vlády č. 186/1993 Sb., o regulačním a sankčním opatření ve mzdové oblasti
244/1993 Sb. Nařízení vlády o regulačním a sankčním opatření ve mzdové oblasti v peněžnictví, pojišťovnictví, investičních společnostech a investičních fondech
o1/c53/1993 Sb. Opatření Českého statistického úřadu, kterým se stanoví statistické ukazatele Tržby za prodej vlastních výrobků, služeb a zboží a Změna stavu nedokončené výroby ke konci čtvrtletí proti jeho počátku a způsob jejich získávání
196/1993 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, a zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb. a zákona č. 157/1993 Sb.
186/1993 Sb. Nařízení vlády o regulačním a sankčním opatření ve mzdové oblasti
586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů
Odkazuje na
186/1993 Sb. Nařízení vlády o regulačním a sankčním opatření ve mzdové oblasti
10/1993 Sb. Zákon o státním rozpočtu ČR na rok 1993
368/1992 Sb. Zákon České národní rady o správních poplatcích
301/1992 Sb. Zákon o Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR
47/1992 Sb. Občanský zákoník (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn, doplnění a úprav)
1/1992 Sb. Zákon o mzdě (1992-2006)
513/1991 Sb. Obchodní zákoník
424/1991 Sb. Zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích
308/1991 Sb. Zákon o svobodě náboženské víry a postavení církví a náboženských společností
9/1991 Sb. Zákon České národní rady o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti
83/1990 Sb. Zákon o sdružování občanů
40/1964 Sb. Občanský zákoník (1964-2013)

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
2. 01.12.1993 - 30.12.1993 291/1993 Sb.
1. 01.07.1993 - 30.11.1993
0. 01.07.1993 Vyhlášené znění