Zákon č. 164/1993 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1993-164
Částka 43/1993
Platnost od 22.06.1993
Účinnost od 01.07.1993
Aktuální znění 01.07.1993

164

ZÁKON

ze dne 20. května 1993,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

Zákon České národní rady č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, se mění a doplňuje takto:

1. V § 8 odst. 7 se vypouštějí slova "a výši autorizačního poplatku" a připojují se tyto věty: "Autorizační poplatek za zkoušku odborné způsobilosti v jednom i více oborech se stanoví jednotně, bez ohledu na obor a specializaci, ve výši 500 Kč. Poplatek se uhradí v den zkoušky.".

2. V § 34 se slova "pouze do jednoho roku ode dne účinnosti tohoto zákona" nahrazují slovy "pouze do 31. prosince 1994".


Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1993.


Uhde v. r.

Havel v. r.

Klaus v. r.

Souvislosti

Mění
360/1992 Sb. Zákon o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
Je odkazován z
357/2008 Sb. Úplné znění zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, jak vyplývá z pozdějších změn
150/2004 Sb. Úplné znění zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, jak vyplývá z pozdějších změn
168/1995 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 34 č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě
Odkazuje na
360/1992 Sb. Zákon o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.07.1993 Aktuální znění (exportováno 19.09.2020 08:20)
0. 22.06.1993 Vyhlášené znění