Zákon č. 15/1993 Sb.Zákon České národní rady o Armádě České republiky a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1993-15
Částka 6/1993
Platnost od 31.12.1992
Účinnost od 01.01.1993
Aktuální znění 01.04.2012

15

ZÁKON

České národní rady

ze dne 21. prosince 1992

o Armádě České republiky a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


ČÁST PRVNÍ

Armáda České republiky

§ 3

(1) Zřizují se ostatní rozpočtové organizace a příspěvkové organizace existující ke dni zániku České a Slovenské Federativní Republiky v působnosti federálního ministerstva obrany na území České republiky. Organizace zřízené podle věty prvé mohou být měněny nebo zrušeny ministerstvem obrany České republiky jako zřizovatelem podle obecně závazných právních předpisů.

(2) Státní podniky zřízené federálním ministerstvem obrany se sídlem na území České republiky s právem hospodaření s majetkem České a Slovenské Federativní Republiky, které podle ústavního zákona o dělení majetku České a Slovenské Federativní Republiky mezi Českou republiku a Slovenskou republiku a jeho přechodu na Českou republiku a Slovenskou republiku přecházejí na Českou republiku, se považují za zřízené ministerstvem obrany České republiky.

§ 5

Služební poměry vojáků Československé armády, kteří jsou ke dni jejího zániku příslušníky vojenských útvarů a zařízení uvedených v § 2 nebo příslušníky ostatních rozpočtových organizací, příspěvkových organizací a státních podniků uvedených v § 3, nezanikají a tito příslušníci se stávají příslušníky Armády České republiky v dosažených vojenských hodnostech.

§ 6

(1) Občanští zaměstnanci federálního ministerstva obrany se stávají občanskými zaměstnanci ministerstva obrany České republiky.

(2) Občanští zaměstnanci Československé armády, kteří jsou v pracovním poměru k vojenským útvarům a zařízením uvedeným v § 2 a ostatním rozpočtovým organizacím uvedeným v § 3 odst. 1, se stávají občanskými zaměstnanci Armády České republiky.

(3) Občanští zaměstnanci Československé armády, kteří jsou v pracovním poměru k příspěvkovým organizacím uvedeným v § 3 odst. 1, zůstávají občanskými zaměstnanci těchto organizací.


15) § 10 odst. 2 zákona ČNR č. 550/1991 Sb., ve znění zákona ČNR č. 592/1992 Sb., zákona ČNR č. 10/1993 Sb., a zákona ČNR č. 15/1993 Sb.“.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna a doplnění zákona České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů

§ 9

Zákon České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění zákona České národní rady č. 592/1992 Sb. a zákona České národní rady č. 10/1993 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 10 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Vojáci v činné službě a žáci vojenských škol, kteří se připravují na službu vojáka z povolání a nejsou vojáky v činné službě, jsou pojištěni u Vojenské zdravotní pojišťovny. Základní zdravotní péči jim poskytuje posádkové zařízení zdravotní péče, a není-li zřízeno, jiné zdravotnické zařízení, s nímž Vojenská pojišťovna uzavřela smlouvu o poskytování zdravotní péče. Navazující ambulantní nebo ústavní péči poskytuje zdravotnické zařízení určené lékařem, který poskytl základní zdravotní péči. Lékaře lze volit jen v rámci zdravotnického zařízení uvedeného ve větě druhé a třetí.".

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.

2. V § 10 v dosavadním odstavci 2 se vypouštějí slova "povinnou vojenskou či".

ČÁST PÁTÁ

Změna a doplnění zákona České národní rady č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění

§ 10

Zákon České národní rady č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, se mění a doplňuje takto:

1. V § 5 odst. 3 se slova "pokud si ji pojištěnec zvolil" nahrazují slovy "u níž je pojištěnec pojištěn".

2. Poznámka č. 20 pod čarou zní:

"20) § 10 odst. 1 a 2 a § 11 písm. a) až c) zákona ČNR č. 550/1991 Sb., ve znění zákona ČNR č. 592/1992 Sb., zákona ČNR č. 10/1993 Sb. a zákona ČNR č. 15/1993 Sb.".

3. V § 27 odst. 1 se na konci připojuje tato věta: "Vojenská zdravotní pojišťovna sděluje potřebné údaje k vedení registru o všech svých pojištěncích se zřetelem na způsob vedení registru všeobecného zdravotního pojištění a s ohledem na potřebu ochrany utajovaných skutečností.".


ČÁST SEDMÁ

Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

§ 12

Požádá-li voják z povolání nebo voják v další službě do 31. ledna 1993 o propuštění ze služebního poměru, bude propuštěn na vlastní žádost podle předpisů platných do 31. prosince 1992.2)

§ 13

(1) Služba státních občanů České republiky v Armádě Slovenské republiky se do 31. března 1993 nepovažuje za cizí vojenskou službu.3)

(2) Vojenská přísaha vykonaná do 31. prosince 1992 občany České republiky podle dosavadních právních předpisů se považuje za vojenskou přísahu vykonanou České republice.

(3) Vojáci uvedení v § 14 jsou povinni vykonat vojenskou přísahu do jednoho měsíce ode dne udělení občanství České republiky.

§ 14

Občané Slovenské republiky, kteří jsou ke dni účinnosti tohoto zákona vojáky z povolání Armády České republiky, mohou tuto službu vykonávat do 31. března 1993. Po tomto dni mohou službu v Armádě České republiky vykonávat, doloží-li, že požádali o propuštění ze svazku občanství Slovenské republiky, a to až do dne vyřízení žádosti o udělení státního občanství České republiky, nejdéle však do 31. prosince 1993.

§ 15

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993.


Uhde v. r.

Klaus v. r.

Poznámky pod čarou

1) Např. Základní řád ozbrojených sil České a Slovenské Federativní Republiky.

2) Např. zákon č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 361/1992 Sb.).

3) § 56 branného zákona č. 92/1949 Sb., ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 331/1992 Sb.).

Souvislosti

Je měněn
375/2011 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě
298/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
224/1999 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ozbrojených silách České republiky a zákona o zajišťování obrany České republiky
Mění
592/1992 Sb. Zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění
280/1992 Sb. Zákon o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách
550/1991 Sb. Zákon České národní rady o všeobecném zdravotním pojištění
20/1966 Sb. Zákon o péči o zdraví lidu
40/1961 Sb. Zákon o obraně Československé socialistické republiky
Je odkazován z
375/2011 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě
298/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
59/2006 Sb. Zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky
6/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění pozdějších předpisů
349/2004 Sb. Úplné znění zákona č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), jak vyplývá z pozdějších změn
25/2004 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky
353/1999 Sb. Zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií)
224/1999 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ozbrojených silách České republiky a zákona o zajišťování obrany České republiky
342/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví postup při uznávání nemocí z povolání a vydává seznam zdravotnických zařízení, která tyto nemoci uznávají
125/1997 Sb. Zákon o odpadech
217/1996 Sb. Zákon České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
288/1995 Sb. Zákon o střelných zbraních
223/1995 Sb. Vyhláška o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách
79/1995 Sb. Zákon o všeobecném zdravotním pojištění (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
296/1993 Sb. Zákon České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
295/1993 Sb. Zákon České národní rady o všeobecném zdravotním pojištění (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
114/1993 Sb. Zákon o Kanceláři prezidenta republiky
15/1993 Sb. Zákon o Armádě České republiky
20/1966 Sb. Zákon o péči o zdraví lidu
Odkazuje na
15/1993 Sb. Zákon o Armádě České republiky
592/1992 Sb. Zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění
590/1992 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, a některé další zákony
361/1992 Sb. Zákon o některých služebních poměrech vojáků (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
331/1992 Sb. Branný zákon (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
280/1992 Sb. Zákon o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách
550/1991 Sb. Zákon České národní rady o všeobecném zdravotním pojištění
17/1976 Sb. Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění, kterým se mění a doplňuje zákon o obraně Československé socialistické republiky, zákon o působnosti federálních ministerstev a zákon o branné výchově
20/1966 Sb. Zákon o péči o zdraví lidu
40/1961 Sb. Zákon o obraně Československé socialistické republiky
76/1959 Sb. Zákon o některých služebních poměrech vojáků
92/1949 Sb. Branný zákon

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
4. 01.04.2012 375/2011 Sb. Aktuální znění (exportováno 28.05.2020 02:55)
3. 01.12.2011 - 31.03.2012 298/2011 Sb.
2. 01.12.1999 - 30.11.2011 224/1999 Sb.
1. 01.01.1993 - 30.11.1999
0. 31.12.1992 Vyhlášené znění