Opatření č. o2/c94/1992 Sb.Opatření Státní banky československé, kterým se stanoví postup devizových bank při uskutečňování některých úhrad vůči devizovému cizozemci

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-c94-o2
Částka 94/1992
Platnost od 15.10.1992
Účinnost od 15.10.1992
Zrušeno k 01.10.1995 (234/1995 Sb.)
Minulé znění 15.10.1992 - 30.09.1995

OPATŘENÍ

Státní banky československé

ze dne 9. září 1992 kterým se stanoví postup devizových bank při uskutečňování některých úhrad vůči devizovému cizozemci

Státní banka československá podle § 13 odst. 3 devizového zákona č. 528/1990 Sb., ve znění zákona č. 228/1992 Sb., stanoví:


ČÁST PRVNÍ

ÚHRADY VŮČI DEVIZOVÉMU CIZOZEMCI

§ 1

Devizová banka provede úhradu devizovému cizozemci (s výjimkou převodů uvedených v části druhé) na základě příkazu k úhradě. Zároveň plátce prokáže, že je podnikatelem ve smyslu zvláštního zákona.1) Devizová banka provede úhradu dohodnutým způsobem (např. podle "Jednotných pravidel a zvyklostí pro dokumentární akreditivy a inkasa"). Spolu s příkazem k úhradě předkládá plátce příslušné doklady o oprávněnosti vzniku zahraničního závazku (např. kopii faktury nebo smlouvy, devizové povolení Státní banky československé, popřípadě jiné doklady dohodnuté s devizovou bankou, např. písemné prohlášení oprávněné osoby). Plátce dohodne rovněž s příslušnou devizovou bankou předložení platebního příkazu před požadovanou realizací platby.

§ 2

Plátce u všech plateb do zahraničí označených platebním titulem 120 (platby za zboží ve sjednané paritě)2) vyznačí v platebním příkazu

a) datum uzavření kontraktu, číslo obchodního případu (code) nebo číslo faktury,

b) datum přechodu zboží přes československou hranici v případech, kdy přechod zboží přes československou hranici předchází platbě, a to i v případech, kdy platba je rozložena na několik splátek, z nichž některé jsou realizovány až po přechodu zboží přes československou hranici. Toto datum se uvádí ve všech případech, kdy v okamžiku platby je známo datum přechodu zboží přes československou hranici.

Bez uvedených údajů v platebním příkazu devizová banka platbu neprovede.

ČÁST DRUHÁ

PŘEVODY VÝNOSŮ Z INVESTIC DEVIZOVÉHO CIZOZEMCE

§ 3

Za výnos z investic se pro účely tohoto opatření rozumí peněžní částky v československé měně, získané z investic v tuzemsku, zejména zisky z podnikání, přírůstky kapitálu, výnosy z cenných papírů a výnosy z prodeje duševního vlastnictví.

§ 4

Za výnos z investic podle § 3 se nepovažují peněžní prostředky získané z prodeje zboží a poskytování služeb uskutečněných přímo devizovým cizozemcem.

§ 5

Devizová banka je povinna uhradit na žádost devizového tuzemce - právnické osoby za československou měnu devizovému cizozemci devizové prostředky, představující devizovou protihodnotu čistého výnosu (po odečtení daní) z investice devizového cizozemce.

§ 6

Devizový tuzemec - právnická osoba je povinna při předání dispozic k převodu výnosů z investic předložit devizové bance doklad o tom, že se jedná o výnos z investic devizového cizozemce (zejména roční účetní závěrka doplněná dokladem, ze kterého je zřejmé rozdělení výnosu z investic).

§ 7

Převod výnosů z investic se může uskutečnit do zahraničí nebo na cizozemský účet devizového cizozemce vedený u devizové banky v cizí měně.


§ 8

Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Guvernér:
Ing. Tošovský v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.

2) Opatření SBČS ze dne 28. 2. 1992, vyhlášené v částce 29/1992 Sb.

Souvislosti

Provádí předpis
528/1990 Sb. Devizový zákon
Je zrušen předpisem
234/1995 Sb. Opatření České národní banky, kterým se stanoví postup devizových míst při uskutečňování úhrad do a ze zahraničí a vůči cizozemcům
Odkazuje na
29/1992 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 253/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky vo veciach prevodov majetku štátu na iné osoby a o Fonde národného majetku Slovenskej republiky v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 501/1991 Zb.
513/1991 Sb. Obchodní zákoník

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 15.10.1992 - 30.09.1995
0. 15.10.1992 Vyhlášené znění