Vyhláška č. 98/1992 Sb.Vyhláška ministerstva financí České republiky o způsobu úhrady nákladů pozemkových úprav státem

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-98
Částka 24/1992
Platnost od 24.03.1992
Účinnost od 24.03.1992
Zrušeno k 01.01.2003 (139/2002 Sb.)
Minulé znění 24.03.1992 - 31.12.2002

98

VYHLÁŠKA

ministerstva financí České republiky

ze dne 14. února 1992

o způsobu úhrady nákladů pozemkových úprav státem

Ministerstvo financí České republiky stanoví podle § 10 odst. 1 zákona České národní rady č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech:


§ 1

Předmět úpravy

Touto vyhláškou se upravuje způsob úhrady nákladů na vypracování návrhu pozemkových úprav, identifikaci parcel, vytyčení pozemků, vyhotovení geometrických plánů, nákladů na zpřístupnění pozemků a nákladů na ochranu a obnovu krajiny, které hradí stát (dále jen "náklady pozemkových úprav").

§ 2

Způsob úhrady nákladů pozemkových úprav

(1) Náklady pozemkových úprav hradí stát

a) prostřednictvím rozpočtu Českého úřadu geodetického a kartografického,1) jde-li

1. o soupis parcel, evidenční listy, seznam a rejstřík vlastníků a uživatelů ve formě výstupů z informačního souboru nemovitostí, kopie pozemkových map, kopie archivovaných map z bývalého pozemkového katastru, Základní mapu ČSFR 1 : 10 000, Základní mapu ČSFR 1 :25 000 a Mapu okresů ČR 1 :100 000, a to v jednom vyhotovení pro řízení o pozemkových úpravách,

2. o soupis parcel, seznam a rejstřík vlastníků a uživatelů ve formě výstupů z informačního souboru nemovitostí, kopie pozemkových map evidence nemovitostí, kopie archivovaných map z bývalého pozemkového katastru, podklady pro vytyčení pozemků a pro vyhotovení geometrických plánů (zejména kopie souřadnic bodů a kopie geodetických údajů), Státní mapu odvozenou 1 : 5000, Základní mapu ČSFR 1 : 10 000, popřípadě Základní mapu ČSFR 1 : 25 000, a to v jednom vyhotovení pro vypracování jednotlivých návrhů pozemkových úprav,

3. o správní úkony2) mezi orgány státní správy,3)

b) prostřednictvím rozpočtů okresních úřadů a hlavního města Prahy, jejichž pozemkové úřady4) o těchto pozemkových úpravách rozhodují a organizují jejich provádění,5) jde-li o ostatní náklady.

(2) V rozpočtech okresních úřadů a hlavního města Prahy se k zabezpečení úhrady nákladů pozemkových úprav používá dotace ze státního rozpočtu, určené pro tento účel státním rozpočtem České republiky na daný kalendářní rok.

(3) Návrh dotace podle odstavce 2 pro jednotlivé okresy a hlavní město Prahu předkládá ministerstvo zemědělství České republiky v dohodě s ministerstvem životního prostředí České republiky ministerstvu financí České republiky.6)


§ 3

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Ing. Špaček v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 8 odst. 3 zákona ČNR č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech.

2) Např. položka 38A sazebníku I vyhlášky č. 570/1990 Sb., o správních poplatcích, ve znění vyhlášky č. 522/1991 Sb.

3) § 10 odst. 1 zákona č. 105/1951 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

4) § 11 písm. a) zákona ČNR č. 284/1991 Sb.

5) § 12 zákona ČNR č. 284/1991 Sb.

6) § 7 odst. 2 zákona ČNR č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky).

Souvislosti

Provádí předpis
284/1991 Sb. Zákon České národní rady o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech
Je zrušen předpisem
139/2002 Sb. Zákon o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech
Je odkazován z
139/2002 Sb. Zákon o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech
162/2001 Sb. Vyhláška o poskytování údajů z katastru nemovitostí ČR
172/2000 Sb. Úplné znění zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 89/1996 Sb., zákonem č. 103/2000 Sb. a zákonem č. 120/2000 Sb.
120/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením
190/1996 Sb. Vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 90/1996 Sb., a zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb.
31/1995 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o zeměměřictví
126/1993 Sb. Vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, a zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon)
344/1992 Sb. Katastrální zákon
98/1992 Sb. Vyhláška ministerstva financí České republiky o způsobu úhrady nákladů pozemkových úprav státem
Odkazuje na
98/1992 Sb. Vyhláška ministerstva financí České republiky o způsobu úhrady nákladů pozemkových úprav státem
284/1991 Sb. Zákon České národní rady o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech
576/1990 Sb. Rozpočtová pravidla republiky
570/1990 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky o správních poplatcích
105/1951 Sb. Zákon o správních poplatcích

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 24.03.1992 - 31.12.2002
0. 24.03.1992 Vyhlášené znění