Oznámení č. 90/1992 Sb.Oznámenie Ministerstva lesního a vodného hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o postupe organizácií lesného hospodárstva a Správy Tatranského národného parku pri užívaní lesnej pôdy, lesných porastov a ostatného majetku vo vlastníctve iných subjektov ako česko-slovenského štátu

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-90
Částka 22/1992
Platnost od 24.03.1992
Vyhlášené znění 24.03.1992

90

Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva Slovenskej republiky

vydalo podľa § 5 ods. 2 a § 22 ods. 5 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku výnos zo dňa 30. januára 1992 o postupe organizácií lesného hospodárstva a Správy Tatranského národného parku pri užívaní lesnej pôdy, lesných porastov a ostatného majetku vo vlastníctve iných subjektov ako česko-slovenského štátu.

Výnosom sa vymedzuje rozsah oprávnení a povinností organizácií lesného hospodárstva pri užívaní lesnej pôdy, lesných porastov a ostatného majetku vo vlastníctve iných subjektov ako česko-slovenského štátu v prechodnom období do ich prevzatia vlastníkmi pri súčasnom zabezpečovaní všetkých funkcií lesa.

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia. Bude publikovaný v Spravodajcovi Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej republiky. Do výnosu možno nahliadnuť na Ministerstve lesného a vodného hospodárstva Slovenskej republiky.

Souvislosti

Prázdný výstup

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
0. 24.03.1992 Vyhlášené znění