Sdělení č. 648/1992 Sb.Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Mezinárodní úmluvy o zjednodušení a sladění celních režimů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-648
Částka 133/1992
Platnost od 31.12.1992
Účinnost od 25.09.1974
Aktuální znění 03.02.2006

648

SDĚLENÍ

federálního ministerstva zahraničních věcí

Federální ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 18. května 1973 byla v Kjótu sjednána Mezinárodní úmluva o zjednodušení a sladění celních režimů.

Federální shromáždění Československé socialistické republiky vyslovilo souhlas s Úmluvou a následujícími přílohami k ní:

Příloha o dočasných skladech zboží (A.2.),

Příloha o celních formalitách vztahujících se na obchodní dopravní prostředky (A.3.),

Příloha o celním projednávání zásob lodí, letadel a vlaků (A.4.),

Příloha o vývozu zboží do volného oběhu v cizině (C.1.).

Listina o přístupu České a Slovenské Federativní Republiky k Mezinárodní úmluvě o zjednodušení a sladění celních režimů a uvedeným přílohám byla uložena u generálního tajemníka Rady pro celní spolupráci, depozitáře Úmluvy, dne 18. prosince 1990.

Při přístupu k Úmluvě bylo učiněno prohlášení:

Ustanovení článku 13 Úmluvy je v rozporu s Deklarací o poskytnutí nezávislosti koloniálním územím a národům, která byla přijata na XV. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů v roce 1960, a Česká a Slovenská Federativní Republika je proto považuje za překonané.

Úmluva vstoupila v platnost na základě svého článku 12 odst. 1 dnem 25. září 1974. Pro Českou a Slovenskou Federativní Republiku vstoupila v platnost v souladu s článkem 12 odst. 2 dnem 18. března 1991.

Příloha o dočasných skladech zboží (A.2.) vstoupila v platnost na základě článku 12 odst. 3 Úmluvy dnem 18. listopadu 1977 a pro ČSFR vstoupila v platnost na základě téhož článku odst. 4 dnem 18. března 1991.

Příloha o celních formalitách vztahujících se na obchodní dopravní prostředky (A.3.) vstoupila v platnost na základě článku 12 odst. 3 Úmluvy dnem 18. března 1982 a pro ČSFR vstoupila v platnost na základě téhož článku odst. 4 dnem 18. března 1991.

Příloha o celním projednávání zásob lodí, letadel a vlaků (A.4.) dosud nevstoupila v platnost.

Příloha o vývozu zboží do volného oběhu v cizině (C.1.) vstoupila v platnost na základě článku 12 odst. 3 Úmluvy dnem 29. ledna 1981 a pro ČSFR vstoupila v platnost na základě téhož článku odst. 4 dnem 18. března 1991.

Český překlad Úmluvy a příloh, jež vstoupily v platnost, se vyhlašuje současně.

MEZINÁRODNÍ ÚMLUVA O ZJEDNODUŠENÍ A SLADĚNÍ CELNÍCH REŽIMŮ

(ve znění pozdějších předpisů)

PREAMBULE

Smluvní strany této úmluvy vyhotovené pod záštitou Rady pro celní spolupráci,

USILUJÍCE o odstranění nesouladu mezi celními režimy a postupy smluvních stran, který může být překážkou mezinárodního obchodu a jiných mezinárodních výměn,

PŘEJÍCE si účinně přispět k rozvoji tohoto obchodu a výměn prostřednictvím zjednodušení a sladění celních režimů a postupů a prostřednictvím podpory mezinárodní spolupráce,

UVĚDOMUJÍCE si, že může být dosaženo významného přínosu usnadnění mezinárodního obchodu, aniž by byly dotčeny příslušné normy celní kontroly,

UZNÁVAJÍCE, že takového zjednodušení a sladění může být dosaženo zejména prostřednictvím uplatňování následujících zásad:

♦ provádění programů zaměřených na nepřetržitou modernizaci celních režimů a postupů, a tedy i zvyšování účinnosti a účelnosti,

♦ uplatňování celních režimů a postupů předvídatelným, důsledným a přehledným způsobem,

♦ poskytování všech nezbytných informací týkajících se celních předpisů, nařízení, obecných správních zásad, režimů a jednání zúčastněným stranám,

♦ přijímání moderních technik, jakými jsou řízení rizik a kontroly založené na auditu, a nejvyšší možné využití informační technologie,

♦ spolupráce, pokud je účelná, s ostatními vnitrostátními orgány, ostatními celními správami a obchodními společenstvími,

♦ provádění příslušných mezinárodních norem,

♦ snadný přístup dotčených stran k správnímu a soudnímu přezkumu,

PŘESVĚDČENY o tom, že mezinárodní nástroj začleňující výše uvedené cíle a zásady, který se smluvní strany zaváží provádět, povede k vysokému stupni zjednodušení a sladění celních režimů a postupů, což je důležitým cílem Rady pro celní spolupráci, a bude tak významným příspěvkem k usnadnění mezinárodního obchodu,

se dohodly na tomto:

KAPITOLA I

Definice

Článek 1

Pro účely této úmluvy se:

a) „normou“ rozumí ustanovení, jehož provádění je uznáváno za nezbytné pro dosažení sladění a zjednodušení celních režimů a praxí;

b) „přechodnou normou“ rozumí norma v obecné příloze, ohledně které je povolena delší lhůta pro provedení;

c) „doporučenou praxí“ rozumí ustanovení ve zvláštní příloze, které je uznáváno za žádoucí, a postupy, jejichž nejširší možné uplatnění je za žádoucí považováno;

d) „vnitrostátními právními předpisy“ rozumí právní a správní předpisy a jiná opatření, které jsou zavedeny příslušným orgánem smluvní strany a jsou platné na území dotyčné smluvní strany, nebo platné smlouvy, kterými je tato strana vázána;

e) „obecnou přílohou“ rozumí soubor ustanovení vztahujících se na všechny celní režimy a postupy uvedené v této úmluvě;

f) „zvláštní přílohou“ rozumí soubor ustanovení vztahujících se na jeden nebo více celních režimů a postupů uvedených v této úmluvě;

g) „obecnými zásadami“ rozumí soubor vysvětlivek k ustanovením obecné přílohy, zvláštní přílohy a kapitol v nich uvedených, který naznačuje některé z možných pravidel chování, které mají být dodržovány při používání norem, přechodných norem a doporučených praxí, a zejména popisuje nejlepší praxi a příklady pro větší usnadnění;

h) „Stálým technickým výborem“ rozumí Stálý technický výbor Rady;

ij) „Radou“ rozumí organizace založená Úmluvou o zřízení Rady pro celní spolupráci, uzavřenou v Bruselu dne 15. prosince 1950;

k) „celní nebo hospodářskou unií“ rozumí unie založená státy, ze kterých se skládá, která má pravomoc přijímat své vlastní předpisy, které jsou, pokud jde o oblasti upravené touto úmluvou, pro tyto státy závazné, a která má pravomoc v souladu se svými vnitřními postupy rozhodovat o podepsání nebo ratifikaci této úmluvy nebo o přistoupení k ní.

KAPITOLA II

OBLAST PŮSOBNOSTI A STRUKTURA

Oblast působnosti úmluvy

Článek 2

Každá smluvní strana se zavazuje podporovat zjednodušení a sladění celních režimů a za tímto účelem se v souladu s ustanoveními této úmluvy přizpůsobit normám, přechodným normám a doporučeným praxím v přílohách této úmluvy. Nic však smluvní straně nebrání poskytovat úlevy větší, než jaké jsou stanoveny v této úmluvě, a všem smluvním stranám se doporučuje, aby tyto větší úlevy poskytovaly v největší možné míře.

Článek 3

Ustanovení této úmluvy nebrání uplatňování vnitrostátních právních předpisů, pokud jde o zákazy nebo omezení ve vztahu ke zboží, které podléhá celní kontrole.

Struktura úmluvy

Článek 4

1. Úmluva obsahuje hlavní část, obecnou přílohu a zvláštní přílohy.

2. Obecná příloha a všechny zvláštní přílohy této úmluvy se v zásadě skládají z kapitol, které přílohu dále dělí a obsahují:

a) definice a

b) normy, z nichž některé v obecné příloze jsou přechodnými normami.

3. Každá zvláštní příloha dále obsahuje doporučené praxe.

4. Každou přílohu doplňují obecné zásady, které nejsou pro smluvní strany závazné.

Článek 5

Pro účely této úmluvy jsou všechny zvláštní přílohy nebo kapitoly těchto příloh, kterými je smluvní strana vázána, chápány jako nedílná součást úmluvy, přičemž ve vztahu k této smluvní straně se při jakémkoli odkazu na úmluvu má za to, že je odkazováno i na tyto přílohy nebo kapitoly.

KAPITOLA III

ŘÍZENÍ ÚMLUVY

Řídící výbor

Článek 6

1. Zřizuje se řídící výbor, který posuzuje provádění této úmluvy, všechna opatření pro zajištění jejího jednotného výkladu a použití, jakož i všechny navrhované změny této úmluvy.

2. Smluvní strany jsou členy řídícího výboru.

3. Příslušný správní orgán každého subjektu způsobilého stát se smluvní stranou této úmluvy podle ustanovení článku 8 nebo každého člena Světové obchodní organizace je oprávněn účastnit se schůzí řídícího výboru jako pozorovatel. Postavení a práva takových pozorovatelů stanoví rozhodnutí Rady. Výše uvedená práva nemohou být vykonávána před vstupem uvedeného rozhodnutí v platnost.

4. Řídící výbor může přizvat zástupce mezinárodních vládních a nevládních organizací, aby se jako pozorovatelé účastnili zasedání řídícího výboru.

5. Řídící výbor:

a) doporučuje smluvním stranám:

i) změny hlavní části této úmluvy,

ii) změny obecné přílohy, zvláštních příloh a jejich kapitol a začlenění nové kapitoly do obecné přílohy, a

iii) začlenění nových zvláštních příloh a nových kapitol do zvláštních příloh;

b) může rozhodnout o změně doporučených praxí nebo o začlenění nových doporučených praxí do zvláštních příloh nebo jejich kapitol v souladu s článkem 16;

c) posuzuje provádění ustanovení této úmluvy v souladu s čl. 13 odst. 4;

d) přezkoumává a aktualizuje obecné zásady;

e) posuzuje všechny další otázky týkající se této úmluvy, které jsou mu předloženy;

f) informuje Stálý technický výbor a Radu o svých rozhodnutích.

6. Příslušné správní orgány smluvních stran sdělují generálnímu tajemníkovi Rady návrhy podle odst. 5 písm. a), b), c) nebo d) tohoto článku a důvody pro ně, společně se všemi žádostmi o zařazení bodů do programu jednání zasedání řídícího výboru. Generální tajemník Rady předkládá návrhy příslušným správním orgánům smluvních stran a pozorovatelům uvedeným v odstavcích 2, 3 a 4 tohoto článku.

7. Řídící výbor se schází alespoň jedenkrát ročně. Řídící výbor každoročně volí předsedu a místopředsedu. Generální tajemník Rady rozesílá pozvání a návrh programu jednání příslušným správním orgánům smluvních stran a pozorovatelům uvedeným v odstavcích 2, 3 a 4 tohoto článku alespoň šest týdnů před schůzí řídícího výboru.

8. Pokud se nepodaří dosáhnout rozhodnutí konsensem, rozhoduje se o otázkách předložených řídícímu výboru prostřednictvím hlasování přítomných smluvních stran. Návrhy podle odst. 5 písm. a), b) nebo c) tohoto článku se schvalují dvoutřetinovou většinou odevzdaných hlasů. O všech ostatních otázkách rozhoduje řídící výbor většinou odevzdaných hlasů.

9. V případě použití čl. 8 odst. 5 této úmluvy, mají celní nebo hospodářské unie, které jsou smluvními stranami, v případě hlasování pouze počet hlasů rovnající se celkovému počtu hlasů přidělených jejich členům, kteří jsou smluvními stranami.

10. Před ukončením zasedání přijme řídící výbor zprávu. Tato zpráva se doručuje Radě a smluvním stranám a pozorovatelům uvedeným v odstavcích 2, 3 a 4.

11. Pokud tento článek neobsahuje příslušná ustanovení, použijí se ustanovení jednacího řádu Rady za předpokladu, že řídící výbor nerozhodne jinak.

Článek 7

V řídícím výboru se o každé zvláštní příloze a každé kapitole zvláštní přílohy hlasuje samostatně.

a) Každá smluvní strana má právo hlasovat o otázkách týkajících se výkladu, provádění nebo změn hlavní části a obecné přílohy úmluvy.

b) Pokud jde o otázky týkající se již platné zvláštní přílohy nebo již platné kapitoly zvláštní přílohy, mají právo hlasovat jen ty smluvní strany, které dotyčnou zvláštní přílohu nebo kapitolu zvláštní přílohy již přijaly.

c) Každá smluvní strana má právo hlasovat o návrzích nových zvláštních příloh nebo nových kapitol zvláštní přílohy.

KAPITOLA IV

SMLUVNÍ STRANA

Ratifikace úmluvy

Článek 8

1. Každý člen Rady a každý člen Organizace spojených národů nebo jejích odborných organizací se může stát smluvní stranou této úmluvy:

a) podpisem bez výhrady ratifikace;

b) uložením ratifikačních listin po jejím podpisu s výhradou ratifikace; nebo

c) přistoupením k ní.

2. Tato úmluva je otevřena k podpisu do 30. června 1974 v sídle Rady v Bruselu členům uvedeným v odstavci 1 tohoto článku. Poté bude těmto členům otevřena k přistoupení.

3. Každá smluvní strana uvede při podpisu, nebo ratifikaci této úmluvy nebo při přistoupení k ní, kterou ze zvláštních příloh nebo kapitol zvláštních příloh přijímá, přijímá-li nějakou. Poté může oznámit depozitáři, že přijímá jednu nebo více zvláštních příloh nebo kapitol zvláštních příloh.

4. Smluvní strany přijetí nové zvláštní přílohy nebo nové kapitoly zvláštní přílohy oznámí depozitáři v souladu s odstavcem 3 tohoto článku.

5.

a) Každá celní nebo hospodářská unie se může stát v souladu s odstavci 1, 2 a 3 tohoto článku smluvní stranou této úmluvy. Taková celní nebo hospodářská unie sdělí depozitáři své pravomoci ohledně oblastí upravených touto úmluvou. Taková celní nebo hospodářská unie dále uvědomuje depozitáře o všech podstatných změnách v rozsahu svých pravomocí.

b) Celní nebo hospodářská unie, která je smluvní stranou této úmluvy, v otázkách v rámci své pravomoci vykonává svým vlastním jménem práva a plní závazky, které úmluva svěřuje členům této unie, kteří jsou smluvními stranami této úmluvy. V takovém případě členové této unie nejsou oprávněni samostatně uplatňovat tato práva, včetně hlasovacího práva.

Článek 9

1. Každá smluvní strana, která ratifikuje tuto úmluvu nebo k ní přistoupí, je vázána všemi změnami této úmluvy včetně obecné přílohy, které vstoupily v platnost ke dni uložení její ratifikační listiny nebo listiny o přístupu.

2. Každá smluvní strana, která přijme zvláštní přílohu nebo kapitolu uvedenou ve zvláštní příloze, je vázána všemi změnami norem obsažených v této zvláštní příloze nebo kapitole, které vstoupily v platnost ke dni, kdy depozitáři oznámí své přijetí. Každá smluvní strana, která přijme zvláštní přílohu nebo kapitolu uvedenou ve zvláštní příloze, je vázána všemi změnami doporučených praxí obsažených v této zvláštní příloze nebo kapitole, které vstoupily v platnost ke dni, kdy depozitáři oznámí své přijetí, jestliže neučiní výhradu proti jedné nebo více z těchto doporučených praxí v souladu s článkem 12 této úmluvy.

Provádění úmluvy

Článek 10

1. Každá smluvní strana může při podpisu bez výhrady ratifikace nebo při ratifikaci nebo při přistoupení nebo kdykoli poté oznámit depozitáři, že tuto úmluvu rozšiřuje na všechna nebo některá území, za jejichž mezinárodní vztahy odpovídá. Toto vyrozumění nabývá účinnosti tři měsíce po dni jeho obdržení depozitářem. Nicméně tato úmluva se na územích uvedených v oznámení nemůže provádět dříve, než tato úmluva vstoupí v platnost pro dotyčnou smluvní stranu.

2. Každá smluvní strana, která podala podle odstavce 1 tohoto článku oznámení rozšiřující tuto úmluvu na některé území, za jehož mezinárodní vztahy smluvní strana odpovídá, může postupem uvedeným v článku 19 této úmluvy oznámit depozitáři, že se na dotyčném území tato úmluva nebude již nadále provádět.

Článek 11

Pro účely provádění této úmluvy oznámí celní nebo hospodářská unie, která je smluvní stranou, generálnímu tajemníkovi Rady území, která tvoří celní nebo hospodářskou unii, a tato území jsou považována za jednotné území.

Přijímání ustanovení a výhrad

Článek 12

1. Všechny smluvní strany jsou vázány obecnou přílohou.

2. Smluvní strana může přijmout jednu nebo více ze zvláštních příloh nebo jednu nebo více z kapitol ve zvláštních přílohách obsažených. Smluvní strana, která přijme zvláštní přílohu nebo jednu nebo více z kapitol ve zvláštní příloze obsažených, je vázána všemi normami tam uvedenými. Smluvní strana, která přijme zvláštní přílohu nebo jednu nebo více z kapitol ve zvláštní příloze obsažených, je vázána všemi doporučenými praxemi tam uvedenými, ledaže v okamžiku přijetí nebo později oznámí depozitáři jednu nebo více doporučených praxí, vůči kterým činí výhrady, přičemž uvede rozdíly existující mezi svými vnitrostátními právními předpisy a dotyčnou doporučenou praxí nebo doporučenými praxemi. Každá smluvní strana, která učinila výhrady, je může kdykoli zcela nebo částečně odvolat oznámením depozitáři, ve kterém stanoví den, kdy toto odvolání nabývá účinnosti.

3. Každá smluvní strana, která je vázána zvláštní přílohou nebo jednou nebo několika z kapitol ve zvláštních přílohách obsažených, posoudí možnost odvolání výhrad vůči doporučeným praxím učiněných za podmínek stanovených v odstavci 2 a oznámí generálnímu tajemníkovi Rady výsledky tohoto přezkumu na konci každého období tří let, počínaje ode dne vstupu této úmluvy v platnost pro dotyčnou smluvní stranu, přičemž uvede vnitrostátní právní předpisy, které podle jejího stanoviska brání odvolání výhrady.

Provádění ustanovení

Článek 13

1. Každá smluvní strana provede normy v obecné příloze a ve zvláštních přílohách nebo kapitolách ve zvláštních přílohách obsažených, které přijala, do 36 měsíců ode dne, kdy tyto přílohy nebo kapitoly pro tuto smluvní stranu vstoupily v platnost.

2. Každá smluvní strana provede přechodné normy v obecné příloze do 60 měsíců ode dne, kdy obecná příloha pro tuto smluvní stranu vstoupila v platnost.

3. Každá smluvní strana provede doporučené praxe ve zvláštních přílohách nebo kapitolách ve zvláštních přílohách obsažených, které přijala, do 36 měsíců ode dne, kdy tyto zvláštní přílohy nebo kapitoly pro tuto smluvní stranu vstoupily v platnost, jestliže nebyly učiněny výhrady vůči jedné nebo více z těchto doporučených praxí.

4.

a) Pokud by lhůty stanovené v odstavci 1 nebo 2 tohoto článku v praxi nepostačovaly k tomu, aby některá ze smluvních stran provedla ustanovení obecné přílohy, může tato smluvní strana před uplynutím lhůty uvedené v odstavci 1 nebo 2 tohoto článku požádat řídící výbor o její prodloužení. Při podávání této žádosti uvede smluvní strana ustanovení obecné přílohy, ohledně kterých je prodloužení lhůty požadováno, a důvody takové žádosti.

b) Za výjimečných okolností může řídící výbor rozhodnout o povolení tohoto prodloužení. Všechna rozhodnutí řídícího výboru, která povolují prodloužení, uvádějí výjimečné okolnosti odůvodňující rozhodnutí, přičemž prodloužení nesmí být v žádném případě delší než jeden rok. Při uplynutí doby prodloužení uvědomí smluvní strana depozitáře o provádění ustanovení, ohledně kterých bylo povoleno prodloužení.

Řešení sporů

Článek 14

1. Každý spor mezi dvěma nebo více smluvními stranami týkající se výkladu nebo provádění této úmluvy se pokud možno vyřídí přímým jednáním mezi nimi.

2. Každý spor, který není vyřešen přímým jednáním, předloží dotyčné smluvní strany řídícímu výboru, který ho projedná a vydá doporučení k jeho vyřešení.

3. Dotyčné smluvní strany mohou předem souhlasit s tím, že přijmou doporučení řídícího výboru jako závazné.

Změny úmluvy

Článek 15

1. Znění každé změny doporučené řídícím výborem smluvním stranám v souladu s čl. 6 odst. 5 písm. a) body i) a ii) se sděluje generálnímu tajemníkovi Rady, všem smluvním stranám a těm členům Rady, kteří nejsou smluvními stranami.

2. Změny hlavní části úmluvy vstupují v platnost pro všechny smluvní strany dvanáct měsíců po uložení listiny o přijetí těmi smluvními stranami, které se účastnily zasedání řídícího výboru, na kterém byly změny doporučeny, za předpokladu, že není některou ze smluvních stran ve lhůtě 12 měsíců ode dne oznámení této změny vznesena námitka.

3. Každá doporučená změna obecné přílohy nebo zvláštních příloh nebo kapitol ve zvláštních přílohách obsažených se považuje za přijatou šest měsíců po dni, kdy byla doporučená změna sdělena smluvním stranám, pokud:

a) nebyla vznesena námitka smluvní stranou nebo v případě zvláštní přílohy nebo kapitoly smluvní stranou vázanou dotyčnou zvláštní přílohou nebo kapitolou; nebo

b) některá ze smluvních stran neinformovala generálního tajemníka Rady o tom, že přestože má v úmyslu přijmout doporučenou změnu, nejsou dosud splněny nezbytné podmínky pro takovéto přijetí.

4. Jestliže smluvní strana zašle generálnímu tajemníkovi Rady sdělení uvedené v odst. 3 písm. b) tohoto článku, může do doby, než oznámí generálnímu tajemníkovi Rady své přijetí doporučené změny, vznést námitku k této změně ve lhůtě 18 měsíců od uplynutí šestiměsíčního období uvedeného v odstavci 3 tohoto článku.

5. Pokud byla proti doporučené změně vznesena námitka v souladu s podmínkami odst. 3 písm. a) nebo odstavce 4 tohoto článku, má se za to, že změna nebyla přijata a nenabývá účinnosti.

6. Pokud některá ze smluvních stran odeslala sdělení v souladu s odst. 3 písm. b) tohoto článku, má se za to, že změna byla přijata dřívějším dnem ze dvou následujících:

a) dnem, kdy všechny smluvní strany, které zaslaly taková sdělení, oznámily generálnímu tajemníkovi Rady své přijetí doporučené změny, přičemž pokud jsou všechna přijetí oznámena před uplynutím lhůty šesti měsíců uvedené v odstavci 3 tohoto článku, má se za to, že je tento den dnem uplynutí uvedené šestiměsíční lhůty;

b) dnem uplynutí osmnáctiměsíční lhůty uvedené v odstavci 4 tohoto článku.

7. Každá změna obecné přílohy nebo zvláštních příloh, která je považována za přijatou, vstupuje v platnost buď šest měsíců po dni, od kterého je považována za přijatou, nebo v případě, že je v doporučené změně stanovena odlišná lhůta, po uplynutí této lhůty, která počíná dnem, od kterého je změna považována za přijatou.

8. Generální tajemník Rady bez zbytečného odkladu oznámí smluvním stranám této úmluvy všechny námitky proti doporučené změně vznesené v souladu s odst. 3 písm. a) a všechna sdělení přijatá v souladu s odst. 3 písm. b) tohoto článku. Generální tajemník Rady následně uvědomí smluvní strany, zda smluvní strana nebo strany, které zaslaly sdělení, vznesly námitku proti doporučené změně, nebo ji přijaly.

Článek 16

1. Bez ohledu na pozměňovací postup stanovený v článku 15 této úmluvy může řídící výbor v souladu s článkem 6 rozhodnout o změně každé doporučené praxe nebo o začlenění nových doporučených praxí do některé zvláštní přílohy nebo do kapitoly ve zvláštní příloze obsažené. Každá smluvní strana je generálním tajemníkem Rady přizvána k účasti na jednání řídícího výboru. Znění každé změny nebo nové doporučené praxe, o kterých je takto rozhodnuto, sděluje generální tajemník Rady smluvním stranám a těm členům Rady, kteří nejsou smluvními stranami této úmluvy.

2. Všechny změny nebo začlenění nových doporučených praxí, o kterých je rozhodnuto podle odstavce 1 tohoto článku, vstupují v platnost šest měsíců po jejich sdělení generálním tajemníkem Rady. Každá smluvní strana, která je vázána zvláštní přílohou nebo kapitolou ve zvláštní příloze obsažené a na kterou se vztahují tyto změny nebo začlenění nových doporučených praxí, se považuje za smluvní stranu, která přijala takové změny nebo nové doporučené praxe, jestliže neučiní výhradu postupem podle článku 12 této úmluvy.

Trvání přistoupení

Článek 17

1. Tato úmluva se sjednává na dobu neurčitou, nicméně každá smluvní strana ji může vypovědět kdykoli po dni jejího vstupu v platnost podle článku 18 této úmluvy.

2. Výpověď se oznamuje písemnou listinou, uloženou u depozitáře.

3. Výpověď nabývá účinnosti šest měsíců po dni, kdy depozitář obdrží listinu o výpovědi.

4. Odstavce 2 a 3 tohoto článku se dále vztahují na zvláštní přílohy nebo kapitoly ve zvláštních přílohách obsažené, u nichž může každá smluvní strana vzít zpět své přijetí kdykoli po dni vstupu v platnost.

5. Každá smluvní strana, která vezme zpět své přijetí obecné přílohy, se považuje za smluvní stranu, která vypověděla úmluvu. V tomto případě se také uplatňují odstavce 2 a 3.

KAPITOLA V

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Vstup úmluvy v platnost

Článek 18

1. Tato úmluva vstupuje v platnost tři měsíce po dni, kdy pět subjektů uvedených v odstavcích 1 a 5 článku 8 této úmluvy podepsalo úmluvu bez výhrady ratifikace nebo uložilo své ratifikační listiny nebo listiny o přístupu.

2. Pro každou smluvní stranu vstupuje tato úmluva v platnost tři měsíce po dni, kdy se stala smluvní stranou v souladu s čl. 8.

3. Zvláštní přílohy této úmluvy nebo kapitoly ve zvláštních přílohách této úmluvy obsažené vstupují v platnost tři měsíce po dni, kdy pět smluvních stran přijalo dotyčnou zvláštní přílohu nebo dotyčnou kapitolu.

4. Poté, co zvláštní příloha nebo kapitola ve zvláštní příloze obsažená vstoupila v platnost v souladu s odstavcem 3 tohoto článku, vstupuje tato zvláštní příloha nebo kapitola ve zvláštní příloze obsažená pro každou smluvní stranu v platnost tři měsíce po dni, kdy smluvní strana oznámila své přijetí. Nicméně žádná zvláštní příloha nebo kapitola ve zvláštní příloze obsažená nevstoupí pro smluvní stranu v platnost dříve, než pro dotyčnou stranu vstoupí v platnost tato úmluva.

Depozitář úmluvy

Článek 19

1. Tato úmluva, všechny podpisy s výhradou nebo bez výhrady ratifikace a všechny ratifikační listiny nebo listiny o přístupu se ukládají u generálního tajemníka Rady.

2. Depozitář:

a) přijímá a uchovává původní znění této úmluvy;

b) vyhotovuje ověřené opisy původních znění této úmluvy a doručuje je smluvním stranám a těm členům Rady, kteří nejsou smluvními stranami, jakož i generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů;

c) přijímá podpisy s výhradou nebo bez výhrady ratifikace, ratifikace nebo přístupy k této úmluvě a přijímá a uchovává všechny listiny, oznámení a sdělení týkající se této úmluvy;

d) posuzuje, zda podpis nebo listina, oznámení nebo sdělení týkající se této úmluvy je v náležité a řádné formě, a pokud je to zapotřebí, uvědomí o záležitosti dotyčnou smluvní stranu;

e) oznamuje smluvním stranám, těm členům Rady, kteří nejsou smluvními stranami, a generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů:

- podpisy, ratifikace, přístupy a přijetí příloh a kapitol podle článku 8 této úmluvy,

- nové kapitoly obecné přílohy a nové zvláštní přílohy nebo kapitoly obsažené ve zvláštních přílohách, které se řídící výbor rozhodl doporučit k začlenění do této úmluvy,

- den vstupu v platnost této úmluvy, obecné přílohy a každé zvláštní přílohy nebo kapitoly ve zvláštní příloze obsažené v souladu s článkem 18 této úmluvy,

- oznámení přijatá v souladu s články 8, 10, 11, 12 a 13 této úmluvy,

- odvolání přijetí příloh/kapitol smluvními stranami,

- výpověď podle článku 17 této úmluvy, a

- změny přijaté v souladu s článkem 15 této úmluvy a den jejich vstupu v platnost.

3. V případě rozporů mezi smluvní stranou a depozitářem ohledně výkonu funkcí depozitáře předloží depozitář nebo dotyčná smluvní strana otázku ostatním smluvním stranám a signatářům, popřípadě řídícímu výboru nebo Radě.

Registrace a závazná znění

Článek 20

V souladu s článkem 102 Charty Organizace spojených národů bude tato úmluva na žádost generálního tajemníka Rady registrována v sekretariátu Organizace spojených národů.

Na důkaz toho podepsaní, řádně k tomu zmocnění, tuto Úmluvu podepsali.

Dáno v Kjótu dne osmnáctého května tisíc devět set sedmdesát tři v jazyce francouzském a anglickém, přičemž obě znění mají stejnou platnost, a to v jediném vyhotovení, které bude uloženo u generálního tajemníka Rady, který zašle jeho ověřené opisy všem státům zmíněným v odstavci 1 článku 11 této Úmluvy.

OBECNÁ PŘÍLOHA

OBSAH

Kapitola 1Obecné zásady
Kapitola 2Definice
Kapitola 3Odbavení a další celní formality
Kapitola 4Cla a poplatky
A. Vyměření, výběr a platba cel a poplatků
B. Odložená platba cel a poplatků
C. Navracení cel a poplatků
Kapitola 5Jistota
Kapitola 6Celní kontrola
Kapitola 7Použití informační technologie
Kapitola 8Vztah mezi celním orgánem a třetími osobami
Kapitola 9Informace a rozhodnutí celního orgánu
A. Všeobecné informace
B. Zvláštní informace
C. Rozhodnutí
Kapitola 10Opravné prostředky v celních věcech
A. Právo na podání opravného prostředku
B. Forma a odůvodnění opravného prostředku
C. Přezkoumání opravného prostředku

KAPITOLA 1

OBECNÉ ZÁSADY

1.1. Norma

Definice, normy a přechodné normy v této příloze se uplatňují na celní režimy a praxe uvedené v této příloze a v použitelné míře také na postupy a praxe uvedené ve zvláštních přílohách.

1.2. Norma

Podmínky, které mají být plněny, a celní formality, které mají být uskutečňovány v režimech a praxích uvedených v této příloze a ve zvláštních přílohách, jsou upřesněny vnitrostátními právními předpisy a jsou co možná nejjednodušší.

1.3. Norma

Celní orgán zahájí a udržuje formální konzultativní vztahy s obchodem za účelem zvýšení spolupráce a usnadnění účasti při zavádění nejúčinnějších pracovních metod odpovídajících vnitrostátním právním předpisům a mezinárodním dohodám.

KAPITOLA 2

DEFINICE

Pro účely příloh této úmluvy:

E1./F23.„opravným prostředkem“ se rozumí akt, kterým osoba, která je přímo dotčena rozhodnutím nebo opomenutím celního orgánu a která se sama tímto považuje za poškozenou, usiluje o nápravu před příslušným orgánem.
E2./F19.„vyměřením cel a poplatků“ se rozumí stanovení výše splatných cel a poplatků.
E3./F4.„kontrolou na základě auditu“ se rozumí opatření, kterými se celní orgán ujišťuje o přesnosti a pravosti prohlášení prostřednictvím prověření příslušných knih, záznamů, obchodních systémů a obchodních údajů uchovávaných dotyčnými osobami.
E4./F15.„kontrolou celního prohlášení“ se rozumí úkon prováděný celním orgánem, kterým se celní orgán ujišťuje, že je celní prohlášení správně vyhotoveno a že požadované podklady splňují předepsané podmínky.
E5./F9.„odbavením“ se rozumí splnění celních formalit nezbytných k tomu, aby bylo povoleno zboží propustit pro domácí spotřebu, vyvézt, nebo propustit do jiného celního režimu.
E6./F10.„celním orgánem“ se rozumí správní služba, která odpovídá za správu celních předpisů a výběr cel a poplatků a která dále odpovídá za uplatňování dalších právních a správních předpisů týkajících se dovozu, vývozu, pohybu nebo skladování zboží.
E7./F3.„celní kontrolou“ se rozumí opatření prováděná celním orgánem k zajištění souladu s celními předpisy.
E8./F11.„cly“ se rozumí cla stanovená v celním sazebníku, kterým zboží podléhá při vstupu do celního území nebo výstupu z něj.
E9./F16.„celními formalitami“ se rozumí všechny činnosti, které musí být vykonány dotčenými osobami a celním orgánem, aby bylo vyhověno celním předpisům.
E10./F18.„celními předpisy“ se rozumí ustanovení právních a správních předpisů týkající se dovozu, vývozu, pohybu nebo skladování zboží, jejichž správa a vynucování jsou výslovně svěřeny celnímu orgánu, a všechny předpisy vydané celním orgánem podle jeho zákonných pravomocí.
E11./F2.„celním úřadem“ se rozumí celní správní jednotka příslušná k provádění celních formalit a prostory nebo jiné plochy určené k tomuto účelu příslušnými orgány.
E12./F25.„celním územím“ se rozumí území, na kterém se uplatňují celní předpisy smluvní strany.
E13./F6.„rozhodnutím“ se rozumí individuální akt, kterým celní orgán rozhoduje o záležitosti týkající se celních předpisů.
E14./F7.„deklarantem“ se rozumí každá osoba, která činí celní prohlášení nebo jejímž jménem je takové prohlášení činěno.
E15./F5.„dnem splatnosti“ se rozumí den, kdy je platba cel a poplatků splatná.
E16./F72.„cly a poplatky“ se rozumí dovozní cla a poplatky a/nebo vývozní cla a poplatky.
E17./F27.„prohlídkou zboží“ se rozumí fyzická kontrola zboží celním orgánem, který se ujišťuje, že charakter, původ, jakost, množství a hodnota zboží jsou v souladu s údaji uvedenými v celním prohlášení.
E18./F13.„vývozními cly a poplatky“ se rozumí cla a všechny další poplatky, daně nebo dávky, které jsou vybírány při vývozu zboží nebo ve spojitosti s ním, nicméně nezahrnují poplatky, které jsou omezeny co do výše na přibližné náklady poskytovaných služeb, nebo jsou celním orgánem vybírány jménem jiného vnitrostátního orgánu.
E19./F8.„celním prohlášením“ se rozumí prohlášení učiněné způsobem předepsaným celním orgánem, kterým dotyčné osoby vymezují celní režim, který má být uplatněn na zboží, a poskytují údaje, které celní orgán pro uplatnění daného celního režimu požaduje.
E20./F14.„dovozními cly a poplatky“ se rozumí cla a všechny další poplatky, daně nebo dávky, které jsou vybírány při dovozu zboží nebo ve spojitosti s ním, nicméně nezahrnují poplatky, které jsou omezeny co do výše na přibližné náklady poskytovaných služeb, nebo jsou celním orgánem vybírány jménem jiného vnitrostátního orgánu.
E21./F1.„vzájemnou správní pomocí“ se rozumí činnosti celní správy jménem jiné celní správy nebo ve spolupráci s ní za účelem řádného uplatňování celních předpisů a za účelem prevence, vyšetřování a potírání porušení celních předpisů.
E22./F21.„opomenutím“ se rozumí nekonání celního orgánu nebo nevydání rozhodnutí požadovaného od celního orgánu celními předpisy v přiměřené lhůtě v záležitosti jemu řádně předložené.
E23./F22.„osobou“ se rozumí fyzická i právnická osoba, pokud ze souvislostí nevyplývá něco jiného.
E24./F20.„propuštěním zboží“ se rozumí úkon celního orgánu, kterým se povoluje dotyčným osobám nakládat se zbožím podstupujícím odbavení.
E25./F24.„navracením“ se rozumí částečná nebo úplná náhrada cel a poplatků zaplacených za zboží, a pokud ještě nedošlo k platbě, částečné nebo úplné prominutí cel a poplatků.
E26./F17.„jistotou“ se rozumí opatření, které celnímu orgánu zajistí, že závazek vůči němu bude splněn. Jistota je popsána jako „souborná“, pokud zajišťuje, že budou splněny závazky vyplývající z různých operací
E27./F26.„třetí osobou“ se rozumí jakákoli osoba, která jedná přímo s celním orgánem za jinou osobu a jejím jménem, ohledně dovozu, vývozu, pohybu nebo skladování zboží.

KAPITOLA 3

ODBAVENÍ A DALŠÍ CELNÍ FORMALITY

Příslušné celní úřady

3.1. Norma

Celní orgán stanoví celní úřady, kde může být zboží předloženo nebo odbaveno. Při určování pravomoci a umístění těchto úřadů a jejich úředních hodin musí být zohledněny zejména požadavky obchodu.

3.2. Norma

Na žádost dotyčné osoby a z důvodů uznaných celním orgánem za oprávněné, vykonává celní orgán za předpokladu dostupnosti zdrojů úkoly pro účely celního řízení a praxe i mimo stanovené úřední hodiny nebo mimo celní úřady. Všechny celním orgánem nárokovatelné výdaje se omezují na přibližné náklady poskytnutých služeb.

3.3. Norma

Pokud jsou celní úřady umístěny na společném hraničním přechodu, dotyčné celní správy sladí úřední hodiny a pravomoci těchto úřadů.

3.4. Přechodná norma

Na společných hraničních přechodech provádějí dotyčné celní správy, kdykoli je to možné, společné kontroly.

3.5. Přechodná norma

Pokud celní orgán má v úmyslu zřídit nový celní úřad nebo přeměnit stávající celní úřad na společném hraničním přechodu, spolupracuje v nejširší možné míře se sousedním celním orgánem na vytvoření sloučeného celního úřadu, aby bylo usnadněno provádění společných kontrol.

Deklarant

(a) Osoby oprávněné jednat jako deklarant

3.6. Norma

Vnitrostátní právní předpisy upřesní podmínky, za kterých je osoba oprávněna jednat jako deklarant.

3.7. Norma

Každá osoba, která má právo disponovat se zbožím, je oprávněna jednat jako deklarant.

(b) Odpovědnost deklaranta

3.8. Norma

Deklarant odpovídá celnímu orgánu za přesnost údajů uvedených v celním prohlášení a za zaplacení cel a poplatků.

(c) Práva deklaranta

3.9. Norma

Před podáním celního prohlášení je deklarantovi umožněno za podmínek stanovených celním orgánem:

(a) prohlédnout si zboží a

(b) odebrat si vzorky.

3.10. Norma

Celní orgán nepožaduje zvláštní celní prohlášení, pokud jde o vzorky, které bylo umožněno odebrat pod celním dohledem, za předpokladu, že tyto vzorky jsou zahrnuty v celním prohlášení týkajícím se příslušné dávky.

Celní prohlášení

(a) Forma a obsah celního prohlášení

3.11. Norma

Obsah celního prohlášení předepisuje celní orgán. Formulář celního prohlášení odpovídá předpisu OSN.

Pro postupy automatizovaného celního odbavení je forma elektronicky podaného celního prohlášení založena na mezinárodních normách pro elektronickou výměnu informací stanovených v doporučeních o informační technologii Rady pro celní spolupráci.

3.12. Norma

Celní orgán omezí údaje požadované v celním prohlášení pouze na takové údaje, které jsou považovány za nezbytné pro vyměření a výběr cel a poplatků, sestavení statistiky a provádění celních předpisů.

3.13. Norma

Pokud kvůli důvodům, které celní orgán uzná za oprávněné, nemá deklarant všechny údaje požadované k podání celního prohlášení, je povoleno podat prozatímní nebo neúplné celní prohlášení za předpokladu, že obsahuje údaje považované celním orgánem za nezbytné a že se deklarant zaváže prohlášení ve stanovené lhůtě doplnit.

3.14. Norma

Pokud celní orgán zaregistruje prozatímní nebo neúplné celní prohlášení, sazební zacházení uplatňované na zboží se neliší od sazebního zacházení, které by bylo uplatňováno, pokud by bylo okamžitě předloženo úplné a správné celní prohlášení.

Propuštění zboží nebude pozdržováno za předpokladu, že byla pro zabezpečení výběru všech platných cel a poplatků poskytnuta jistota.

3.15. Norma

Celní orgán požaduje předložení originálu celního prohlášení a pouze minimální počet nezbytných kopií.

(b) Podklady k celnímu prohlášení

3.16. Norma

Celní orgán požaduje přiložení pouze těch dokumentů k celnímu prohlášení, které jsou nezbytné k umožnění kontroly operace a k zajištění toho, aby byly splněny všechny požadavky související s prováděním celních předpisů.

3.17. Norma

Pokud určité podklady nemohou být kvůli důvodům uznaným celním orgánem za oprávněné předloženy s celním prohlášením, povolí celní orgán předložení těchto dokumentů ve stanovené lhůtě.

3.18. Přechodná norma

Celní orgán povolí předložení podkladů v elektronické formě.

3.19. Norma

Celní orgán nepožaduje překlad údajů v podkladech s výjimkou případů, kdy je to nezbytné k umožnění zpracování celního prohlášení.

Předložení, registrace a kontrola celního prohlášení

3.20. Norma

Celní orgán povolí předložení celního prohlášení na kterémkoli stanoveném celním úřadě.

3.21. Přechodná norma

Celní orgán povolí předložení celního prohlášení elektronickou formou.

3.22. Norma

Celní prohlášení se předkládá v otevíracích hodinách stanovených celním orgánem.

3.23. Norma

Pokud vnitrostátní právní předpisy stanovují lhůtu pro předložení celního prohlášení, musí být lhůta dostatečná, aby deklarantovi umožnila vyhotovit celní prohlášení a získat požadované podklady.

3.24. Norma

Na žádost deklaranta a kvůli důvodům uznaným celním orgánem za oprávněné, celní orgán prodlouží lhůtu stanovenou pro předložení celního prohlášení.

3.25. Norma

Vnitrostátní právní předpisy obsahují ustanovení o předkládání a registraci nebo ověřování celního prohlášení a podkladů před dovezením zboží.

3.26. Norma

Pokud celní orgán nemůže celní prohlášení zaregistrovat, sdělí deklarantovi důvody.

3.27. Norma

Celní orgán deklarantovi povolí pozměnit celní prohlášení, které již bylo podáno, za předpokladu, že v okamžiku přijetí žádosti nebyla již celním orgánem zahájena kontrola celního prohlášení nebo kontrola zboží.

3.28. Přechodná norma

Celní orgán deklarantovi povolí pozměnit celní prohlášení i v případě přijetí žádosti po zahájení kontroly celního prohlášení, pokud jsou důvody uvedené deklarantem uznány celním orgánem za oprávněné.

3.29. Přechodná norma

Deklarantovi je povoleno stáhnout celní prohlášení zpět a žádat o jiný celní režim za předpokladu, že je žádost celnímu orgánu podána před propuštěním zboží a důvody jsou uznány celním orgánem za oprávněné.

3.30. Norma

Kontrola celního prohlášení se provádí současně s registrací celního prohlášení nebo co nejdříve po ní.

3.31. Norma

Pro účely kontroly celního prohlášení provádí celní orgán jen takové úkony, které považuje za podstatné pro zajištění souladu s celními předpisy.

Zvláštní postupy pro oprávněné osoby

3.32. Přechodná norma

Oprávněným osobám, které splňují kritéria stanovená celním orgánem včetně toho, že mají patřičný záznam o vyhovění celním požadavkům a uspokojivý systém správy svých obchodních záznamů, celní orgán umožní:

- propuštění zboží při poskytnutí nejnižšího množství informací nezbytných ke ztotožnění zboží a povolí pozdější doplnění konečného celní prohlášení,

- odbavení zboží v prostorách deklaranta nebo na jiném místě schváleném celním orgánem,

a kromě toho v možném rozsahu další zvláštní postupy, jakými jsou:

- povolení jediného celního prohlášení pro všechny dovozy nebo vývozy v daném období, pokud je zboží stejnou osobou dováženo nebo vyváženo často,

- využití obchodních záznamů oprávněné osoby k tomu, aby si oprávněná osoba sama vyměřila svou celní a daňovou povinnost, a kde je to na místě, k zajištění splnění dalších celních požadavků,

- povolení předložení celního prohlášení prostřednictvím zápisu do záznamů oprávněné osoby, který je následně doplněn doplňkovým celním prohlášením.

Kontrola zboží

(a) Lhůta pro kontrolu zboží

3.33. Norma

Pokud celní orgán rozhodne, že zboží uvedené v celním prohlášení bude podrobeno kontrole, tato kontrola se uskuteční co možná nejdříve po registraci celního prohlášení.

3.34. Norma

Při plánování kontrol musí být dána přednost prohlídkám živých zvířat, zboží podléhajícího zkáze a jiného zboží, které vyžaduje celní prohlídku neodkladně.

3.35. Přechodná norma

Pokud zboží musí být zkontrolováno jinými příslušnými orgány a celní orgán rovněž plánuje kontrolu, celní orgán zajistí, aby prohlídky byly koordinovány a provedeny pokud možno současně.

(b) Přítomnost deklaranta při kontrole zboží

3.36. Norma

Celní orgán bere v úvahu požadavky deklaranta na možnost být přítomen nebo zastoupen při kontrole zboží. S výhradou zvláštních okolností se těmto požadavkům vyhoví.

3.37. Norma

Pokud to celní orgán považuje za užitečné, požádá deklaranta o přítomnost nebo zastoupení při kontrole zboží, aby celnímu orgánu mohla být poskytnuta součinnost nezbytná k usnadnění kontroly.

(c) Odběr vzorků prováděný celním orgánem

3.38. Norma

Vzorky se odebírají pouze tehdy, pokud je to celním orgánem považováno za nezbytné pro stanovení sazebního zařazení a/nebo hodnoty zboží uvedeného v celním prohlášení nebo pro zajištění provádění jiných ustanovení vnitrostátních právních předpisů. Odebrané vzorky musí být co nejmenší.

Chyby

3.39. Norma

Celní orgán neukládá významné pokuty za chyby, pokud je přesvědčen, že tyto chyby byly učiněny v dobré víře a že k nim nedošlo úmyslně nebo hrubou nedbalostí. Pokud celní orgán má za to, že je nezbytné odradit od opakování takových chyb, může být pokuta uložena, nicméně nesmí být vyšší, než je pro tento účel nezbytné.

Propuštění zboží

3.40. Norma

Zboží uvedené v celním prohlášení se propustí ihned poté, kdy celní orgán provedl kontrolu nebo rozhodl, že kontrolu neprovede, za předpokladu, že:

- nebylo shledáno žádné porušení předpisů,

- byly dodány dovozní nebo vývozní licence nebo ostatní požadované dokumenty,

- byla dodána všechna povolení vztahující se k dotyčnému režimu a

- byla zaplacena všechna cla a poplatky nebo byla přijata příslušná opatření pro zajištění jejich výběru.

3.41. Norma

Pokud se celní orgán ujistí, že deklarant následně doplní všechny formality týkající se odbavení, propustí zboží za předpokladu, že deklarant vydá obchodní nebo úřední dokument uvádějící hlavní údaje o dotyčné zásilce, který je přijatelný celním orgánem, a za předpokladu, že pro zajištění výběru všech uplatnitelných cel a poplatků byla poskytnuta jistota, pokud je požadováno.

3.42. Norma

Pokud se celní orgán rozhodne požadovat laboratorní rozbor vzorků, podrobné technické dokumenty nebo znalecký posudek, propustí zboží dříve, než jsou známy výsledky této kontroly, za předpokladu, že byla poskytnuta v případě potřeby jistota, a za předpokladu, že se ujistí, že zboží nepodléhá zákazům nebo omezením.

3.43. Norma

Pokud bylo zjištěno porušení předpisů, celní orgán nebude před propuštěním zboží čekat na ukončení správního nebo soudního řízení za předpokladu, že zboží nepodléhá zabavení nebo odnětí nebo nebude v některé pozdější fázi potřebné jako důkaz a že deklarant zaplatí cla a poplatky a poskytne jistotu pro zabezpečení výběru jakýchkoli dodatečných cel a daní a jakýchkoli pokut, které mohou být uloženy.

Přenechání nebo zničení zboží

3.44. Norma

Pokud zboží nebylo dosud propuštěno pro domácí spotřebu nebo pokud bylo propuštěno do jiného celního režimu, a za předpokladu, že nebylo zjištěno žádné porušení předpisů, nebude od dotyčné osoby požadováno zaplacení cel a poplatků nebo tato osoba bude mít právo na jejich navrácení:

- pokud je na její žádost takové zboží přenecháno ve prospěch státu nebo pod celním dohledem zničeno nebo znehodnoceno, a to podle toho, jak celní orgán rozhodne. Všechny náklady nese dotyčná osoba,

- pokud je takové zboží zničeno nebo nenávratně ztraceno kvůli nehodě nebo zásahu vyšší moci za předpokladu, že celní orgán má takové zničení nebo ztrátu za řádně prokázanou,

- při úbytcích způsobených povahou zboží, pokud celní orgán má takové úbytky za řádně prokázané.

Veškerý odpad nebo šrot, který zbude po zničení, pokud je propuštěn pro domácí spotřebu nebo vyvezen, podléhá clům a poplatkům, které by se vztahovaly na takový odpad nebo šrot v takovém stavu dovezený nebo vyvezený.

3.45. Přechodná norma

Pokud celní orgán prodává zboží, které nebylo předmětem celního prohlášení v povolené lhůtě nebo nemůže být propuštěno, ačkoli nebylo zjištěno žádné porušení předpisů, výtěžek prodeje je po odečtení všech cel a poplatků a všech dalších vzniklých poplatků a výloh postoupen osobám oprávněným zboží přijmout nebo v případě, že to není možné, je jim po stanovenou dobu držen k dispozici.

KAPITOLA 4

CLA A POPLATKY

A. VYMĚŘENÍ, VÝBĚR A PLATBA CEL A POPLATKŮ

4.1. Norma

Vnitrostátní právní předpisy stanoví okolnosti vzniku celní a daňové povinnosti.

4.2. Norma

Lhůtu, ve které se vyměřují platná cla a poplatky, upřesní vnitrostátní právní předpisy. K vyměření dojde co nejdříve poté, co je předloženo celní prohlášení nebo je jinak založena celní nebo daňová povinnost.

4.3. Norma

Faktory, na nichž je vyměření cel a poplatků založeno, a podrobnosti vymezení těchto faktorů stanoví vnitrostátní právní předpisy.

4.4. Norma

Sazby cel a daní se stanovují v úředních tiscích.

4.5. Norma

Vnitrostátní právní předpisy stanoví rozhodný okamžik pro účely stanovení sazeb cel a poplatků.

4.6. Norma

Vnitrostátní právní předpisy stanoví metody, kterých může být používáno k placení cel a poplatků.

4.7. Norma

Vnitrostátní právní předpisy stanoví osobu nebo osoby odpovědné za platbu cel a poplatků.

4.8. Norma

Vnitrostátní právní předpisy stanoví den splatnosti a místo, kde má být platba uskutečněna.

4.9. Norma

Pokud vnitrostátní právní předpisy stanoví, že den splatnosti může nastat po propuštění zboží, nastane tento den nejméně 10 dnů po propuštění. Za dobu mezi dnem propuštění a dnem splatnosti se nevybírá žádný úrok.

4.10. Norma

Vnitrostátní právní předpisy stanoví lhůtu, ve které celní orgán může vymáhat cla a daně nezaplacené do dne splatnosti.

4.11. Norma

Vnitrostátní právní předpisy stanoví sazbu úroku z prodlení a podmínky použití tohoto úroku v případě, že cla a poplatky nebyly zaplaceny v den splatnosti.

4.12. Norma

Pokud došlo k zaplacení cel a poplatků, vydá se plátci potvrzení osvědčující zaplacení, neexistují-li jiné důkazy o zaplacení.

4.13. Přechodná norma

Vnitrostátní právní předpisy stanoví minimální hodnotu a/nebo minimální částku, pod kterou se žádná cla a poplatky nevybírají.

4.14. Norma

Pokud celní orgán zjistí, že chyby v celním prohlášení nebo ve vyměření cla a poplatků způsobí nebo způsobily, že je vybírána nebo vymáhána částka cel a poplatků nižší, než je částka právně vymahatelná, opraví chyby a vybere nedoplacenou částku. Nicméně pokud je dotyčná částka nižší než minimální částka stanovená vnitrostátními právními předpisy, celní orgán tuto částku nevybírá nebo nevymáhá.

B. ODLOŽENÁ PLATBA CEL A POPLATKŮ

4.15. Norma

Pokud vnitrostátní právní předpisy umožňují odloženou platbu cel a poplatků, upřesní podmínky, za kterých je tato možnost poskytnuta.

4.16. Norma

Odložená platba se umožní v nejvyšším možném rozsahu bez vyžadování úroku.

4.17. Norma

Lhůta pro odloženou platbu cel a daní činí přinejmenším 14 dnů.

C. NAVRACENÍ CEL A POPLATKŮ

4.18. Norma

K navracení dochází, pokud je prokázáno, že došlo k přeplatku na clech a poplatcích v důsledku chyby při jejich vyměření.

4.19. Norma

K navracení dochází, pokud jde o dovezené nebo vyvezené zboží, u kterého je shledáno, že v době dovozu nebo vývozu bylo vadné nebo jinak nebylo v souladu se sjednanými charakteristikami, a je vráceno buď dodavateli nebo jiné osobě určené dodavatelem, a to za následujících podmínek:

- zboží nebylo opracováno, opraveno nebo použito v zemi dovozu a je vyvezeno zpět v přiměřené lhůtě,

- zboží nebylo opracováno, opraveno nebo použito v zemi, do které bylo vyvezeno, a je dovezeno zpět v přiměřené lhůtě.

Použití zboží nicméně není překážkou navracení, pokud toto použití bylo nezbytné ke zjištění vad nebo jiných okolností, které způsobily zpětný vývoz nebo zpětný dovoz zboží.

Místo zpětného vývozu nebo zpětného dovozu může být zboží přenecháno ve prospěch státu nebo pod celním dohledem zničeno nebo znehodnoceno, a to podle toho, jak celní orgán rozhodne. Žádné náklady tohoto přenechání nebo zničení nenese stát.

4.20. Přechodná norma

Pokud celní orgán povolí, aby zboží, pro které byl původně v celním prohlášení uveden celní režim s platbou cel a poplatků, bylo propuštěno do jiného celního režimu, dojde k navrácení všech vybraných cel a poplatků přesahujících částku splatnou podle nového režimu.

4.21. Norma

Rozhodnutí o nárocích na navrácení jsou činěna a písemně oznamována dotyčným osobám bez zbytečného odkladu a navrácení přeplatků je provedeno co nejdříve po prověření vzniklých nároků.

4.22. Norma

Pokud celní orgán zjistí, že přeplatek je důsledkem pochybení ze strany celního orgánu při vyměřování cel a poplatků, bude navrácení provedeno přednostně.

4.23. Norma

Pokud jsou stanoveny lhůty, po jejichž uplynutí se nároky na navracení nepřijímají, musí být takové lhůty dostatečně dlouhé, aby zohlednily různé okolnosti související s každým typem případu, při kterém může dojít k navracení.

4.24. Norma

K navrácení nedojde, pokud je dotyčná částka nižší než minimální částka stanovená vnitrostátními právními předpisy.

KAPITOLA 5

JISTOTA

5.1. Norma

Vnitrostátní právní předpisy vyjmenují případy, ve kterých je požadována jistota, a vymezí formy, ve kterých má být jistota poskytována.

5.2. Norma

Celní orgán stanoví částku jistoty.

5.3. Norma

Každé osobě, od které je požadováno, aby poskytla jistotu, je umožněno zvolit si jakoukoli formu jistoty za předpokladu, že je přijatelná pro celní orgán.

5.4. Norma

V případech, kdy to vnitrostátní právní předpisy umožňují, nepožaduje celní orgán jistotu, pokud je přesvědčen, že závazek vůči celnímu orgánu bude splněn.

5.5. Norma

Pokud je požadována jistota pro zabezpečení toho, aby byly splněny závazky vzniklé v celním řízení, přijme celní orgán soubornou jistotu, a to zejména od deklarantů, kteří pravidelně činí celní prohlášení u různých úřadů na celním území.

5.6. Norma

Pokud je požadována jistota, je částka jistoty, která má být poskytnuta, co nejnižší a nepřekračuje částku možných vybraných cel a poplatků.

5.7. Norma

Pokud byla poskytnuta jistota, bude uvolněna co nejdříve poté, kdy se celní orgán přesvědčí, že závazky, pro které byla jistota požadována, byly řádně splněny.

KAPITOLA 6

CELNÍ KONTROLA

6.1. Norma

Veškeré zboží včetně dopravních prostředků, které vstupuje na celní území nebo jej opouští, bez ohledu na to, zda podléhá clům a poplatkům, podléhá celní kontrole.

6.2. Norma

Celní kontrola je omezena na míru nezbytnou pro zajištění souladu s celními předpisy.

6.3. Norma

Při provádění celní kontroly celní orgán využívá řízení rizik.

6.4. Norma

Celní orgán využívá analýzu rizik ke stanovení toho, které osoby a které zboží včetně dopravních prostředků by měly být prohlédnuty, a ke stanovení rozsahu prohlídky.

6.5. Norma

Celní orgán za účelem podpory řízení rizik přijme strategii spočívající ve zjišťování stupně provádění předpisů.

6.6. Norma

Systémy celní kontroly zahrnují kontroly na základě auditu.

6.7. Norma

Celní orgán se snaží za účelem zlepšení celních kontrol spolupracovat s ostatními celními správami a uzavírat vzájemné dohody o správní pomoci.

6.8. Norma

Celní orgán se snaží za účelem zlepšení celních kontrol spolupracovat s obchodem a uzavírat memoranda o porozumění.

6.9. Přechodná norma

Celní orgán za účelem zlepšení celních kontrol využívá v nejvyšším možném rozsahu informační technologie a elektronického obchodu.

6.10. Norma

Aby bylo zajištěno vyhovění celním požadavkům, hodnotí celní orgán obchodní systémy podniků, pokud mají tyto systémy dopad na celní činnosti.

KAPITOLA 7

POUŽITÍ INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

7.1. Norma

Pokud je to pro celní orgán a obchod úsporné a efektivní, používá celní orgán k usnadnění celních činností informační technologii. Celní orgán stanoví podmínky jejího použití.

7.2. Norma

Celní orgán používá při zavádění počítačových aplikací příslušných mezinárodně přijatých norem.

7.3. Norma

Zavádění informační technologie je v nejvyšším možném rozsahu konzultováno s přímo dotčenými stranami.

7.4. Norma

Nové nebo změněné vnitrostátní právní předpisy upraví:

- metody elektronického obchodu jako alternativu k požadavkům na papírovou dokumentaci,

- elektronické, jakož i papírové metody ověření pravosti,

- právo celního orgánu ponechat si informace pro své vlastní použití, a je-li to vhodné, vyměnit takové informace prostřednictvím technik elektronického obchodu s jinými celními správami a všemi dalšími schválenými stranami za podmínek stanovených právními předpisy.

KAPITOLA 8

VZTAH MEZI CELNÍM ORGÁNEM A TŘETÍMI OSOBAMI

8.1. Norma

Dotčené osoby mají na výběr jednat s celním orgánem buď přímo, nebo jmenovat třetí osobu, která jedná jejich jménem.

8.2. Norma

Vnitrostátní právní předpisy upřesní podmínky, za kterých může osoba jednat s celním orgánem na účet jiné osoby, a stanoví odpovědnost třetích osob vůči celnímu orgánu za cla a poplatky a za jakékoli nesrovnalosti.

8.3. Norma

Celní transakce, které se dotčená osoba rozhodne provádět na vlastní účet, nesmí být vyřizovány méně výhodně ani nesmí podléhat přísnějším požadavkům než ty celní transakce, které jsou vyřizovány třetí osobou na účet dotčené osoby.

8.4. Norma

Osoba určená jako třetí osoba má ve věcech týkajících se vyřizování záležitostí s celním orgánem stejná práva jako osoba, která ji určila.

8.5. Norma

Celní orgán třetím osobám umožní, aby se účastnily jejích formálních konzultací s obchodem.

8.6. Norma

Celní orgán stanoví okolnosti, za kterých není připraven záležitosti vyřizovat se třetí osobou.

8.7. Norma

Celní orgán třetí osobě písemně oznámí rozhodnutí nevyřizovat s ní záležitosti.

KAPITOLA 9

INFORMACE A ROZHODNUTÍ CELNÍHO ORGÁNU

A. VŠEOBECNÉ INFORMACE

9.1. Norma

Celní orgán zajistí, aby všechny důležité informace o obecném provádění celních předpisů byly snadno dostupné všem zúčastněným osobám.

9.2. Norma

V případě, že kvůli změnám celních předpisů, správních ujednání nebo požadavků musí být informace, která byla dána k dispozici, pozměněna, celní orgán učiní změněnou informaci snadno dostupnou v dostatečném předstihu před vstupem změn v platnost, aby bylo zúčastněným osobám umožněno změny zohlednit, pokud ovšem není vyloučeno podat oznámení předem.

9.3. Přechodná norma

Celní orgán pro podporu poskytování informací využívá informační technologii.

B. INFORMACE ZVLÁŠTNÍ POVAHY

9.4. Norma

Na žádost zúčastněné osoby celní orgán co nejrychleji a co nejpřesněji poskytuje informace týkající se specifických záležitostí, na které se dotazuje zúčastněná osoba a které souvisí s celními předpisy.

9.5. Norma

Celní orgán neposkytuje pouze informace výslovně vyžádané, ale také všechny další související informace, o kterých má za to, že by s nimi měla být zúčastněná osoba seznámena.

9.6. Norma

Pokud celní orgán poskytuje informace, zajistí, aby nebyly vyzrazeny údaje soukromé nebo důvěrné povahy týkající se celního orgánu nebo třetích stran, pokud není takové zveřejnění požadováno nebo povoleno vnitrostátními právními předpisy.

9.7. Norma

Pokud celní orgán nemůže poskytnout informace bezplatně, omezuje se jakýkoliv poplatek na výši přibližných nákladů poskytnutých služeb.

C. ROZHODNUTÍ

9.8. Norma

Na písemnou žádost dotčené osoby oznámí celní orgán ve lhůtě stanovené vnitrostátními právními předpisy písemně své rozhodnutí. Je-li rozhodnutí pro dotčenou osobu nepříznivé, musí být odůvodněno a musí být připojeno poučení o právu podat opravný prostředek.

9.9. Norma

Za předpokladu, že celní orgán má všechny informace, které považuje za nezbytné, vydává na písemnou žádost zúčastněné osoby závazná rozhodnutí.

KAPITOLA 10

OPRAVNÉ PROSTŘEDKY V CELNÍCH VĚCECH

A. PRÁVO NA PODÁNÍ OPRAVNÉHO PROSTŘEDKU

10.1. Norma

Vnitrostátní právní předpisy upravují právo na podání opravného prostředku v celních věcech.

10.2. Norma

Každá osoba, která je přímo dotčena rozhodnutím nebo opomenutím celního orgánu, má právo na podání opravného prostředku.

10.3. Norma

Osobě přímo dotčené rozhodnutím nebo opomenutím celního orgánu je rozhodnutí nebo opomenutí na žádost odůvodněno ve lhůtě stanovené vnitrostátními právními předpisy. Poté následuje možnost podat opravný prostředek.

10.4. Norma

Vnitrostátní právní předpisy stanoví právo podat první opravný prostředek k celnímu orgánu.

10.5. Norma

Pokud je opravný prostředek podaný k celnímu orgánu zamítnut, má odvolatel právo na další opravný prostředek k orgánu nezávislému na celní správě.

10.6. Norma

V poslední instanci má odvolatel právo na opravný prostředek k soudnímu orgánu.

B. FORMA A ODŮVODNĚNÍ OPRAVNÉHO PROSTŘEDKU

10. 7. Norma

Opravný prostředek se podává písemně a uvádí důvody, na kterých se zakládá.

10.8. Norma

Pro předložení opravného prostředku proti rozhodnutí celního orgánu se stanoví lhůta, která musí být taková, aby byl odvolateli poskytnut dostatečný čas pro prostudování zpochybňovaného rozhodnutí a k přípravě opravného prostředku.

10.9. Norma

Pokud je opravný prostředek podáván k celnímu orgánu, celní orgán nepožaduje v každém jednotlivém případě, aby byly společně s opravným prostředkem předloženy důkazy, ale za odpovídajících okolností poskytne přiměřený čas pro předložení takových důkazů.

C. PŘEZKOUMÁNÍ OPRAVNÉHO PROSTŘEDKU

10.10. Norma

Celní orgán o opravném prostředku rozhodne co nejdříve a písemně své rozhodnutí oznámí odvolateli.

10.11. Norma

Pokud je opravný prostředek podaný k celnímu orgánu zamítnut, celní orgán své rozhodnutí písemně odůvodní a poučí odvolatele o jeho právu podat další opravný prostředek k správnímu nebo nezávislému orgánu a o všech lhůtách pro podání takového opravného prostředku.

10.12. Norma

Pokud je opravnému prostředku vyhověno, celní orgán co nejdříve uvede rozhodnutí nebo rozsudek nezávislého nebo soudního orgánu v účinnost, s výjimkou případů, kdy celní orgán podal proti rozsudku opravný prostředek.

DODATEK I

Vzorový tiskopis návrhu na propuštění zboží do volného oběhu v cizině
Vzorový tiskopis návrhu na propuštění zboží do volného oběhu v cizině

DODATEK II

Poznámky

1. Vzorový tiskopis má rozměry ISO mezinárodního formátu A 4 (210×6297 mm). Tiskopis by měl mít okraj nahoře 10 mm a nalevo 20 mm. Řádkování by mělo odpovídat násobku 4,24 mm a odraz 2,54 mm. Jeho zhotovení by mělo být v souladu se vzorovým tiskopisem uvedeným v příloze 1. Menší odchylky ve velikosti rubrik jsou přípustné v případě, že to vyžaduje zvláštní důvod vystavujícího státu, jako např. používání nemetrické soustavy měr a vah, zvláštnosti národně předepsaných systémů dokladů apod.

2. Státy mohou stanovit normy týkající se váhy m2 papíru a použití strojem vyráběného vodotisku k zabránění jeho padělání.

3. Normalizovány jsou pouze rozměry a úprava, přičemž nadpisy uvedené v rubrikách vzorového tiskopisu mají sloužit k tomu, aby označily obsah informace, která by se měla objevit na předem daném místě. Podle toho má každý stát možnost nahradit takové znění, jestliže to považuje za vhodnější a za předpokladu, že toto znění nezmění smysl informace, jak je stanoven ve vzorovém tiskopisu.

4. Dále mohou celní správy vynechat na svých tiskopisech ty rubriky vzorového tiskopisu, které jimi nejsou vyžadovány. Takto vzniklá prázdná místa mohou být použita pro úřední potřebu.

5. Pro umístění rubrik, které požadují celní správy a které nejsou obsaženy ve vzorovém tiskopisu, může být použit prostor, určený k volnému použití.

DODATEK III

Vzorový tiskopis faktury
Vzorový tiskopis faktury

Souvislosti

Je měněn
31/2006 Sb. m. s. Podpis a ratifikace Protokolu o změně Mezinárodní úmluvy o zjednodušení a sladění celních režimů
Je odkazován z
31/2006 Sb. m. s. Podpis a ratifikace Protokolu o změně Mezinárodní úmluvy o zjednodušení a sladění celních režimů
Odkazuje na
147/1947 Sb. Úmluva o mezinárodním civilním letectví

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
2. 03.02.2006 31/2006 Sb. m. s. Aktuální znění (exportováno 17.01.2021 13:41)
1. 25.09.1974 - 02.02.2006
0. 25.09.1974 Vyhlášené znění