Zákon č. 591/1992 Sb.Zákon České národní rady o cenných papírech

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-591
Částka 119/1992
Platnost od 21.12.1992
Účinnost od 01.01.1993
Zrušeno k 01.01.2014 (89/2012 Sb.)
Minulé znění 30.06.2013 - 31.12.2013

591

ZÁKON

České národní rady

ze dne 20. listopadu 1992

o cenných papírech

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ

§ 1

(1) Tento zákon se vztahuje na cenné papíry, kterými jsou zejména akcie,1) zatímní listy,2) poukázky na akcie,2a) podílové listy,3) dluhopisy,4) investiční kupóny,6) kupóny (§ 12), opční listy,6a) směnky,7) šeky,7),8) náložné listy,9) skladištní listy10) a zemědělské skladní listy10a).

(2) Na cenné papíry se vztahují ustanovení o věcech movitých, nestanoví-li tento zákon nebo zvláštní právní předpis jinak.

(3) Zahraniční cenný papír je cenný papír vydaný v zahraničí, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak.6b)

§ 2

Jsou-li cenné papíry stejného druhu vydány stejnou osobou ve stejné formě a stejné podobě a vznikají-li z nich stejná práva, jde o zastupitelné cenné papíry.

§ 3

(1) Cenný papír může mít formu cenného papíru na doručitele, na řad nebo na jméno. Zákon11) může určit, že lze cenný papír vydat jen v některé z uvedených forem.

(2) Pokud právní předpis11a) označuje cenný papír jako cenný papír na majitele, vztahují se na tento cenný papír ustanovení tohoto zákona upravující cenné papíry na doručitele.

(3) Pokud právní předpis11a) označuje cenný papír jako cenný papír na jméno a současně umožňuje jeho převod rubopisem, vztahují se na tento cenný papír ustanovení tohoto zákona upravující cenné papíry na řad.

§ 4

Náležitosti cenných papírů

(1) Náležitosti cenných papírů stanoví zákon nebo jiný právní předpis.12)

(2) Náležitostí zaknihovaných cenných papírů však není:

a) jejich číselné označení,

b) podpisy nebo jejich otisky,

c) údaj o povolení příslušného státního orgánu.

(3) Je-li podle zákona nutné rozlišit jednotlivé zaknihované cenné papíry, je osoba vedoucí jejich evidenci povinna pro tento účel číselné označení těmto jednotlivým cenným papírům z podnětu jejich emitenta přidělit.

§ 5

Vydávání cenného papíru

(1) Cenný papír je vydán dnem, kdy splňuje všechny náležitosti pro něj zákonem nebo jiným právním předpisem stanovené a kdy se v souladu se zákonem stanoveným způsobem stane majetkem prvého nabyvatele (den vydání cenného papíru). Datum emise cenného papíru je datum označující den, kdy může dojít k vydání cenného papíru prvému nabyvateli. Datum emise cenného papíru určí emitent, nevyplývá-li ze zvláštního zákona něco jiného.12c)

(2) Pro náležitosti postupu osoby, která cenný papír vydává (dále jen "emitent"), platí ustanovení tohoto zákona a zvláštních právních předpisů.1), 3)

(3) Cenný papír, obsahuje-li všechny náležitosti stanovené pro něj právním předpisem, je řádně vydán i přesto, že nebyly dodrženy náležitosti postupu při jeho vydání nebo že se nestal zákonem stanoveným způsobem majetkem svého prvního nabyvatele, byl-li první nebo kterýkoliv další nabyvatel v dobré víře, že nabývá řádně vydaný cenný papír. Tím není dotčena odpovědnost osob, které porušily povinnosti při vydávání cenných papírů. Není-li prokázán opak, má se za to, že nabyvatel jednal v dobré víře.

(4) Osoby, do jejichž práv bylo zasaženo vydáním cenných papírů postupem podle odstavce 4, mají právo na náhradu škody, jak vůči emitentovi, tak vůči osobám, které jménem emitenta nebo na jeho účet v této věci jednaly. Tato odpovědnost za škodu se řídí úpravou náhrady škody podle obchodního zákoníku.

§ 5a

Hromadná listina

(1) Zastupitelné cenné papíry lze nahradit hromadnou listinou. Pro emisi a vydání hromadné listiny platí stejné podmínky jako pro vydání jednotlivého cenného papíru. Hromadná listina obsahuje alespoň ty náležitosti jednotlivých cenných papírů, které stanoví zákon, včetně jejich čísla.

(2) Vlastník hromadné listiny má právo na její výměnu za jednotlivé cenné papíry; určí-li emitent podmínky pro její výměnu v emisních podmínkách nebo, jde-li o účastnické cenné papíry, ve stanovách, pak při splnění těchto podmínek.

(3) Práva z hromadné listiny nelze převodem dělit na podíly. To neplatí, pokud došlo k imobilizaci cenného papíru podle § 38; v tom případě musí takový podíl odpovídat jednotlivým cenným papírům, které jsou hromadnou listinou nahrazovány.

§ 6

Emisním kurzem cenného papíru se rozumí peněžní částka, za kterou emitent vydává cenný papír.

§ 7, § 8zrušeno

§ 8a

Ustanovení části druhé tohoto zákona se přiměřeně použijí též na jiné druhy investičních nástrojů12f) než cenné papíry, pokud z povahy věci neplyne jinak.

§ 8bzrušeno

Přeměna podoby cenného papíruzrušeno

§ 9 – § 11zrušeno

§ 12

Kupóny

(1) Pro uplatnění práva na výnos z akcie, zatímního listu, dluhopisu nebo podílového listu lze vydávat kupóny jako cenné papíry na doručitele.

(2) Listinné kupóny se vydávají v kupónovém archu. Součástí kupónového archu může být talón, z něhož plyne právo na vydání nového kupónového archu. Talón není cenným papírem.

(3) Kupón musí obsahovat údaje o

a) druhu, emitentovi a číselném označení cenného papíru, k němuž byl vydán, s výjimkou číselného označení zaknihovaného cenného papíru,

b) výši výnosu nebo způsobu jeho určení,

c) datu a místu uplatnění práva na výnos.

ČÁST DRUHÁ

SMLOUVY O CENNÝCH PAPÍRECH

HLAVA I

SMLOUVY O PŘEVODECH CENNÝCH PAPÍRŮ

§ 13

(1) Smlouva o úplatném převodu cenných papírů se řídí úpravou kupní smlouvy v obchodním zákoníku, pokud z tohoto zákona nebo povahy věci nevyplývá něco jiného. K platnosti smlouvy se vyžaduje, aby v ní byly určeny převáděné cenné papíry a jejich kupní cena.

(2) Smlouva o bezúplatném převodu cenného papíru se řídí úpravou darovací smlouvy v občanském zákoníku, pokud z tohoto zákona nebo z povahy věci nevyplývá něco jiného.

§ 14, § 15zrušeno

§ 16

(1) Při použití § 469 obchodního zákoníku je rozhodující cenový rozdíl vyplývající z uskutečněné koupě nebo uskutečněného prodeje cenného papíru na regulovaném trhu. Neobchoduje-li se s cenným papírem na regulovaném trhu, je rozhodující cenový rozdíl, který vyplyne z jinak obvykle uskutečněné koupě nebo obvykle uskutečněného prodeje.

(2) Při použití § 470 obchodního zákoníku je pro určení cenového rozdílu rozhodující kurs cenného papíru na regulovaném trhu; jestliže předmětem smlouvy je cenný papír, se kterým se neobchoduje na regulovaném trhu, je rozhodná cena, za kterou se cenný papír většinou prodává. Rozhodující je kurs nebo cena v den odstoupení od smlouvy; neodstoupila-li oprávněná strana od smlouvy bez zbytečného odkladu, je rozhodující den, kdy mohla nejdříve od smlouvy odstoupit.

(3) Nárok na náhradu škody zahrnuje i náklady spojené se zprostředkováním smlouvy, u níž došlo k odstoupení, jakož i smlouvy o náhradním prodeji nebo náhradní koupi, a to v rozsahu, v jakém jsou tyto náklady obvyklé.

(4) Uplatněním odstavců 1 a 2 není dotčen nárok na náhradu zbylé škody.

§ 16a

Smlouva o půjčce cenných papírů

(1) Smlouvou o půjčce cenných papírů se zavazuje věřitel, že převede na dlužníka určitý počet zastupitelných cenných papírů, a dlužník se zavazuje převést na věřitele po uplynutí sjednané doby stejný počet zastupitelných cenných papírů a zaplatit za půjčení cenných papírů cenu, pokud byla sjednána její výše.

(2) Místo ceny v penězích lze sjednat závazek převést na věřitele větší počet zastupitelných cenných papírů, než kolik jich bylo převedeno na dlužníka.

(3) Závazkové vztahy z úplatné smlouvy o půjčce cenných papírů se řídí ustanoveními obchodního zákoníku.14a) Závazkové vztahy z bezúplatné smlouvy o půjčce cenných papírů se řídí ustanoveními občanského zákoníku.14b)

Převod cenných papírů

§ 17

(1) K převodu listinného cenného papíru dochází jeho předáním nabyvateli, nestanoví-li zákon nebo dohoda stran něco jiného.

(2) Závazek převést listinný cenný papír je splněn převodem uskutečněným podle odstavce 1, pokud listinný cenný papír odpovídá smlouvě.

§ 18

(1) K převodu listinného cenného papíru na řad se vyžaduje i rubopis. Rubopis musí být bezpodmínečný a přecházejí jím veškerá práva s papírem spojená, pokud ze zvláštního zákona nevyplývá něco jiného.15) Jakákoliv podmínka, na níž byl rubopis učiněn závislým, platí za nenapsanou.15a)

(2) Převoditelnost cenného papíru na řad lze omezit, jen pokud to připouští zvláštní zákon.16)

(3) Na legitimační účinky rubopisu se použijí obdobně ustanovení zvláštního právního předpisu upravující rubopis směnky.15a)

§ 19

(1) Smlouva o převodu listinného cenného papíru na jméno musí mít písemnou formu.

(2) Převoditelnost cenného papíru na jméno lze vyloučit nebo omezit jen zvláštním zákonem,11) anebo pokud to zvláštní zákon připouští.

§ 20

Pokud zvláštní zákon nestanoví jinak,18) stává se ten, na koho je cenný papír převáděn, vlastníkem tohoto cenného papíru i tehdy, jestliže převodce neměl právo cenný papír převést, ledaže věděl nebo musel vědět, že převodce toto právo v době převodu neměl. V pochybnostech se dobrá víra předpokládá.

§ 21 – § 26, § 24azrušeno

Pozastavení výkonu právazrušeno

§ 27, § 27azrušeno

HLAVA II

OBSTARAVATELSKÉ SMLOUVY

§ 28

(1) Komisionářskou smlouvou o obstarání koupě nebo prodeje cenného papíru (dále jen "Komisionářská smlouva") se zavazuje komisionář, že zařídí vlastním jménem pro komitenta a na jeho účet koupi nebo prodej cenného papíru, nebo že uskuteční činnost k dosažení tohoto výsledku, a komitent se zavazuje zaplatit za to úplatu.

(2) Smlouva podle odstavce 1 musí mít písemnou formu.

(3) Nestanoví-li tento zákon dále jinak, řídí se smlouva komisionářská a právní vztahy z ní vzniklé ustanoveními obchodního zákoníku.20)

§ 29

Nedohodnou-li se strany komisionářské smlouvy jinak, musí mít komitentův pokyn, podle kterého komisionář obstarává koupi nebo prodej cenného papíru, písemnou formu. Pokud pokyn komitenta písemnou formu nemá, je komisionář povinen vydat komitentovi na jeho žádost potvrzení o uděleném pokynu.

§ 30

(1) Udělí-li komitent komisionáři pokyn k obstarání koupě cenného papíru, může komisionář žádat zálohu.

(2) Udělí-li komitent komisionáři pokyn k obstarání prodeje cenného papíru, může komisionář požadovat, aby mu v případě listinného cenného papíru komitent tento cenný papír předal, nebo aby v případě zaknihovaného cenného papíru bylo v evidenci investičních nástrojů vedené podle zvláštního právního předpisu12f) (dále jen "evidence investičních nástrojů") zapsáno pozastavení výkonu práva nakládat s tímto cenným papírem.

(3) Po dobu závaznosti pokynu k obstarání prodeje cenného papíru není komitent oprávněn s tímto cenným papírem nakládat.

§ 31

(1) Komisionář se může zprostit svého závazku tak, že komitentovi prodá cenný papír ze svého majetku nebo od komitenta cenný papír koupí, jen pokud to komisionářská smlouva připouští.

(2) Komisionář je povinen prodat cenný papír za vyšší cenu, nebo koupit cenný papír za cenu nižší, než která byla uvedena v pokynu, pokud má takovou možnost; tuto povinnost má i bez souhlasu komitenta.

(3) Není-li určena výše kupní nebo prodejní ceny v pokynu komitenta, je komisionář povinen koupit cenný papír za nejnižší cenu, za jakou jej bylo možno při vynaložení odborné péče koupit, a prodat za nejvyšší cenu, za jakou jej bylo možno při vynaložení odborné péče prodat.

§ 32

(1) Nevyplývá-li ze zvláštního zákona něco jiného, jsou listinné cenné papíry svěřené komisionáři k prodeji majetkem komitenta, dokud je nenabude třetí osoba.

(2) Listinné cenné papíry, které pro komitenta obstará komisionář, přecházejí do majetku komitenta dnem jejich předání komisionáři. Komisionář je povinen předat tyto cenné papíry komitentovi bez zbytečného odkladu poté, co komitent zaplatil cenu koupených cenných papírů a úplatu podle § 28 odst. 1. Tuto povinnost komisionář nemá, pokud je podle smlouvy povinen pro komitenta cenné papíry uložit (§ 34 a 37).

(3) Komisionář je povinen bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy o koupi nebo prodeji zaknihovaného cenného papíru dát příkaz k zápisu převodu do evidence investičních nástrojů ve prospěch nebo k tíži účtu komitenta. Své oprávnění dát tento příkaz je komisionář povinen osobě oprávněné k vedení evidence investičních nástrojů12f) prokázat.

§ 33

(1) Mandátní smlouvou o obstarání koupě nebo prodeje cenných papírů se zavazuje mandatář, že jménem mandanta a na jeho účet koupí nebo prodá cenný papír podle pokynů mandanta nebo že uskuteční činnost k dosažení tohoto výsledku, a mandant se zavazuje zaplatit za to úplatu. Pro povinnosti a práva mandatáře platí obdobně ustanovení § 31 o povinnostech a právech komisionáře.

(2) Smlouvou o zprostředkování koupě nebo prodeje cenných papírů se zavazuje zprostředkovatel, že bude vyvíjet činnost směřující k tomu, aby zájemce měl příležitost prodat nebo koupit cenný papír, a zájemce se zavazuje zaplatit za to úplatu.

(3) Smlouvy podle odstavců 1 a 2 musí mít písemnou formu.

(4) Nestanoví-li tento zákon jinak, řídí se smlouvy uvedené v odstavcích 1 a 2 a právní vztahy z nich vzniklé ustanoveními obchodního zákoníku.21)

§ 33a

(1) Smlouva o obstarání vydávání cenného papíru a smlouva o obstarání vracení zastupitelného cenného papíru musejí mít písemnou formu.

(2) Smlouvy podle odstavce 1 týkající se investičních cenných papírů může jako obstaravatel uzavřít pouze obchodník s cennými papíry, nevyplývá-li z povolení obchodníka s cennými papíry něco jiného, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak.

§ 33b

(1) Smlouva o zprostředkování vydávání zastupitelného cenného papíru a smlouva o zprostředkování vracení cenného papíru musejí mít písemnou formu.

(2) Smlouvy podle odstavce 1 týkající se investičních cenných papírů může jako zprostředkovatel uzavřít pouze obchodník s cennými papíry nebo organizátor regulovaného trhu, nevyplývá-li z povolení obchodníka s cennými papíry nebo organizátora regulovaného trhu něco jiného.

HLAVA III

Smlouvy o úschově, správě, uložení a obhospodařování cenných papírů

Smlouva o úschově cenných papírů

§ 34

(1) Smlouvou o úschově cenných papírů se zavazuje schovatel převzít listinný cenný papír k uložení do samostatné nebo hromadné úschovy a uschovatel se zavazuje zaplatit za to úplatu. Smlouva musí obsahovat určení osob, které jsou oprávněny s listinným cenným papírem ukládaným do úschovy nakládat. Není-li ve smlouvě úplata určena, má schovatel právo na úplatu obvyklou v době uzavření smlouvy.

(2) Samostatnou úschovou je uložení listinného cenného papíru jednoho uschovatele odděleně od listinných cenných papírů ostatních uschovatelů. Schovatel je povinen vrátit uschovateli tentýž listinný cenný papír, který mu uschovatel svěřil do úschovy. Schovatel odpovídá za škodu na uloženém listinném cenném papíru.

(3) Hromadnou úschovou je společné uložení zastupitelného listinného cenného papíru uschovatele se zastupitelnými listinnými cennými papíry jiných uschovatelů. Schovatel je povinen odevzdat uschovateli zastupitelný listinný cenný papír, avšak uschovatel nemá právo na vrácení téhož listinného cenného papíru, který svěřil schovateli do úschovy. Schovatel odpovídá za škodu na uloženém listinném cenném papíru. Zastupitelné cenné papíry v hromadné úschově jsou společným majetkem uschovatelů. Podíl uschovatele na společném majetku je dán poměrem součtu jmenovitých hodnot zastupitelných cenných papírů jím uložených do hromadné úschovy k součtu jmenovitých hodnot všech zastupitelných cenných papírů v hromadné úschově. Nemají-li cenné papíry jmenovitou hodnotu, použije se místo jmenovité hodnoty počet kusů cenných papírů. Ustanovení o spoluvlastnictví21a) se na zastupitelné cenné papíry v hromadné úschově nepoužijí. Každý uschovatel je oprávněn svá práva vůči schovateli uplatňovat samostatně.

(4) Schovatel je povinen vést evidenci o listinném cenném papíru uloženém do úschovy. Evidence obsahuje obchodní firmu nebo název nebo jméno, identifikační číslo osoby nebo rodné číslo a sídlo nebo místo podnikání nebo bydliště uschovatele a emitenta, druh listinného cenného papíru a jeho jmenovitou hodnotu. U samostatné úschovy listinného cenného papíru obsahuje evidence i jeho číslo a místo uložení.

(5) Jestliže se listinný cenný papír nenachází u schovatele v době uzavření smlouvy, je schovatel povinen jej převzít a uložit.

(6) Schovatel je povinen chránit listinný cenný papír před ztrátou, zničením, poškozením nebo znehodnocením.

(7) Uschovatel je oprávněn kdykoli požadovat, aby mu byl listinný cenný papír odevzdán a předat jej zpět schovateli, jestliže smlouva o uložení cenných papírů nezanikla.

(8) Není-li smlouva o úschově cenných papírů uzavřena na dobu určitou, může ji schovatel nebo uschovatel vypovědět. Není-li smluvena výpovědní lhůta, může schovatel vypovědět smlouvu ke konci následujícího kalendářního měsíce a uschovatel s okamžitou účinností.

(9) Nevyplývá-li ze smlouvy o úschově cenných papírů nebo z projevu vůle uschovatele v souvislosti s vyzvednutím uloženého cenného papíru jinak, považuje se smlouva za zaniklou, jestliže uschovatel vyzvedl všechny uložené listinné cenné papíry.

(10) Schovatel má k zajištění svých práv ze smlouvy o úschově cenných papírů zástavní právo k listinnému cennému papíru uloženému do úschovy, pokud se u něj nachází.

(11) Probíhá-li insolvenční řízení, v němž se řeší úpadek nebo hrozící úpadek schovatele v případě hromadné úschovy zastupitelných cenných papírů, nejsou tyto papíry součástí majetkové podstaty podle zvláštního právního předpisu21b). Po prohlášení konkursu je insolvenční správce povinen učinit potřebná opatření k jejich vydání a vydat je jednotlivým uschovatelům v souladu s jejich podíly podle odstavce 3. Nepodaří-li se vydat papíry všem uschovatelům, uloží nevrácené papíry u jiného schovatele za obdobných podmínek s přihlédnutím k ochraně zájmů uschovatelů. Insolvenční správce má právo na náhradu nákladů spojených s uvedenými opatřeními proti dlužníku. Uschovatelé ručí za úhradu takto vzniklých nákladů podle poměru svých podílů.

(12) Ustanovení odstavců 1 až 11 se použijí pro zaknihované cenné papíry přiměřeně.

§ 35

(1) Listinný cenný papír převzatý na základě smlouvy o úschově cenných papírů může schovatel předat do úschovy jinému schovateli (dále jen "druhotná úschova").

(2) Schovatel je oprávněn uložit listinný cenný papír, který převzal do úschovy, do druhotné úschovy bez souhlasu uschovatele.

(3) Předáním listinného cenného papíru do druhotné úschovy nejsou dotčena práva a povinnosti uschovatele vůči schovateli.

§ 36

Smlouva o správě cenných papírů

(1) Smlouvou o správě cenných papírů se zavazuje správce, že bude činit po dobu trvání smlouvy veškeré právní úkony, které jsou nutné k výkonu a zachování práv spojených s určitým cenným papírem, a vlastník cenného papíru se zavazuje zaplatit za to úplatu. Není-li úplata ve smlouvě určena, má správce právo na úplatu obvyklou v době uzavření smlouvy.

(2) Správce je povinen učinit veškeré úkony, které jsou nutné k výkonu a zachování práv spojených s cenným papírem, zejména požadovat splnění závazků spojených s cenným papírem, jakož i vykonávat výměnná nebo předkupní práva s cenným papírem spojená, pokud smlouva nestanoví jinak.

(3) Správce je povinen plnit pokyny vlastníka cenného papíru; tyto pokyny musí být dány písemně, jestliže smlouva o správě cenných papírů nepřipouští jinou formu. Na nesprávné pokyny je správce povinen vlastníka cenného papíru včas upozornit.

(4) Vyžaduje-li to povaha úkonu, který má správce uskutečnit, je vlastník cenného papíru povinen předat správci listinný cenný papír nebo potřebnou písemnou plnou moc, a to včas poté, kdy k tomu byl správcem vyzván. Týká-li se úkon zaknihovaného cenného papíru, je jeho vlastník povinen po vyzvání správcem včas učinit opatření, aby byl správce oprávněn v potřebném rozsahu dávat příkazy k nakládání se zaknihovaným cenným papírem.

(5) Má-li správce vykonávat právo spojené s cenným papírem, je vlastník tohoto cenného papíru povinen vystavit mu k tomu plnou moc nebo nechat správce zapsat na svém účtu vlastníka v centrální evidenci investičních nástrojů. Dá-li vlastník cenného papíru správci pokyny, jak má být využito hlasovacího práva, je správce povinen hlasovat za vlastníka cenného papíru takto stanoveným způsobem.

(6) Správce odevzdá převzatý listinný cenný papír jeho vlastníku bez zbytečného odkladu po uskutečnění úkonu, k němuž byl listinný cenný papír potřebný, pokud z povahy tohoto úkonu nevyplývá něco jiného. Po dobu, kdy má správce listinný cenný papír u sebe, odpovídá za škodu na něm podle § 34 odst. 2.

(7) Nebylo-li dohodnuto jinak, platí, že úplata za správu cenného papíru zahrnuje i náklady, které správce vynaložil při plnění svého závazku.

(8) Nevyplývá-li ze smlouvy jinak, vykonává správce právní úkony spojené se správou cenného papíru jménem vlastníka cenného papíru a na jeho účet; pro určení práv a povinností stran se použijí přiměřeně ustanovení obchodního zákoníku o mandátní smlouvě. Má-li správce podle smlouvy uskutečnit právní úkon svým jménem a na účet vlastníka cenného papíru, platí přiměřeně ustanovení obchodního zákoníku o smlouvě komisionářské.

(9) Na výpověď smlouvy o správě cenných papírů se použije obdobně ustanovení § 34 odst. 8, nestanoví-li tato smlouva jinak.

§ 37

Smlouva o uložení cenných papírů

(1) Smlouvou o uložení cenných papírů se zavazuje opatrovatel převzít listinný cenný papír, aby jej uložil a spravoval, a uložitel se zavazuje zaplatit za to úplatu. Není-li úplata ve smlouvě určena, má opatrovatel právo na úplatu obvyklou v době uzavření smlouvy.

(2) Pro smlouvu o uložení cenných papírů platí přiměřeně ustanovení upravující smlouvu o úschově cenných papírů a smlouvu o správě cenných papírů. Opatrovatel je povinen podat každoročně zprávu o stavu uložených listinných cenných papírů.

(3) Je-li listinný cenný papír odevzdán uložiteli na jeho žádost, nemá opatrovatel po dobu, kdy se u něho listinný cenný papír nenachází, povinnost jej spravovat.

(4) Uložitel může omezit závazek opatrovatele na povinnosti, jež vyplývají ze smlouvy o úschově cenných papírů, nebo na povinnosti, jež vyplývají ze smlouvy o správě cenných papírů. Úplata, kterou má uložitel platit, se v tomto případě přiměřeně sníží.

(5) Opatrovatel může předat listinný cenný papír do druhotné úschovy nebo druhotné úschovy a správy jen se souhlasem uložitele. Osoba, která převzala listinný cenný papír do druhotné úschovy a správy, nemůže být zmocněna k výkonu hlasovacího práva spojeného s tímto cenným papírem.

§ 37a

Smlouva o obhospodařování cenných papírů

(1) Smlouvou o obhospodařování cenných papírů se zavazuje obhospodařovatel obhospodařovat majetek zákazníka spočívající v cenných papírech nebo v peněžních prostředcích určených ke koupi cenných papírů na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání a zákazník se zavazuje zaplatit za to úplatu. Není-li úplata ve smlouvě určena, má obhospodařovatel právo na úplatu obvyklou v době uzavření smlouvy.

(2) Smlouva podle odstavce 1 musí mít písemnou formu.

(3) Jde-li o obhospodařování investičních instrumentů, může být obhospodařovatelem podle odstavce 1 jen obchodník s cennými papíry, nevyplývá-li z povolení obchodníka s cennými papíry něco jiného.

(4) Obhospodařovatel je povinen obstarávat koupě, prodeje, jakož i prvotní nabytí cenných papírů, a nestanoví-li smlouva jinak, též vykonávat činnosti podle § 34 a 36, a to s cílem zabezpečit dlouhodobě odbornou péči o majetek zákazníka. Zákazník může omezit závazek obhospodařovatele na povinnosti týkající se obstarávání koupě, prodeje a prvotního nabytí cenných papírů. Úplata, kterou má zákazník zaplatit, se v tomto případě přiměřeně sníží.

(5) Ustanovení § 34 odst. 7 se použije obdobně, nevyplývá-li z povahy věci něco jiného.

(6) Pro smlouvu o obhospodařování cenných papírů platí přiměřeně ustanovení upravující komisionářskou smlouvu o obstarání koupě nebo prodeje cenných papírů, mandátní smlouvu21c) a případně též smlouvu o úschově cenných papírů a smlouvu o správě cenných papírů.

(7) Ustanoveními odstavců 1 až 6 není dotčena úprava obhospodařovatelské smlouvy podle zvláštního právního předpisu.21d)

§ 38

Imobilizace cenných papírů

(1) Listinný cenný papír může být vydán jeho předáním do úschovy osobě oprávněné k vedení samostatné evidence podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu, a to na základě smlouvy o hromadné úschově emise cenných papírů uzavřené mezi emitentem a schovatelem. Po dobu, po kterou jsou takto uschovány, jsou takové cenné papíry imobilizovanými cennými papíry. Na nakládání s imobilizovanými cennými papíry se přiměřeně použijí ustanovení o zaknihovaných cenných papírech; na hromadnou úschovu podle první věty se použijí obdobně ustanovení zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu vztahující se na vedení samostatné evidence investičních nástrojů. Schovatel imobilizovaných cenných papírů vede evidenci emise imobilizovaných cenných papírů; na vedení této evidence se přiměřeně použijí ustanovení o evidenci emisí zaknihovaných cenných papírů. Na imobilizovaných cenných papírech na řad a na jméno se neuvádí jméno vlastníka ani jiných osob oprávněných vykonávat práva k cennému papíru.

(2) Na postup podle odstavce 1 se v případě již vydaného listinného cenného papíru přiměřeně použije ustanovení zvláštního právního předpisu12f).

(3) Vlastník imobilizovaného cenného papíru může požadovat, aby mu byl cenný papír vydán, jen za podmínek stanovených v emisních podmínkách cenného papíru nebo, jde-li o účastnický cenný papír, ve stanovách emitenta. Byly-li však imobilizované cenné papíry nahrazeny hromadnou listinou, může vlastník imobilizovaného cenného papíru požadovat vydání cenného papíru jen, je-li vlastníkem všech cenných papírů, které hromadná listina nahrazuje. Schovatel před vydáním cenného papíru z úschovy doplní na cenném papíru na jméno nebo na řad jméno jeho vlastníka a v případě, že byl cenný papír zastaven, vyznačí též existenci zástavního práva. Právo na vydání zastaveného cenného papíru náleží zástavnímu věřiteli, popřípadě jiné osobě, která prokáže své oprávnění mít jej u sebe.

HLAVA IV

SMLOUVA O ZASTAVENÍ CENNÝCH PAPÍRŮ

§ 39

(1) Smlouva o zastavení cenných papírů se řídí ustanoveními občanského zákoníku23) o zástavním právu, pokud tento zákon nestanoví jinak. Právo podzástavní24) nelze pro účely tohoto zákona použít.

(2) Zástavní právo nemůže být zřízeno k cenným papírům, které jsou zastaveny, ledaže jsou zastaveny podle § 34 odst. 10 nebo § 56 odst. 8.

§ 40

(1) Zástavní právo, které se zřizuje na základě smlouvy podle § 39 (dále jen "smluvní zástavní právo"), vzniká v případě listinného cenného papíru předáním tohoto cenného papíru zástavnímu věřiteli, pokud tento zákon nestanoví jinak.

(2) Ke vzniku smluvního zástavního práva k listinnému cennému papíru, který je převoditelný rubopisem, je třeba i písemné prohlášení vlastníka cenného papíru učiněné na tomto cenném papíru (dále jen "zástavní rubopis"). Ustanovení § 11 odst. 6 tím není dotčeno. Zástavní rubopis musí obsahovat doložku "k zastavení" nebo slova stejného významu a označení osoby zástavního věřitele. Zástavní věřitel nesmí cenný papír opatřený zástavním rubopisem dále převádět, pokud ze zvláštního zákona nevyplývá něco jiného.25) Zanikla-li pohledávka zajištěná zástavním právem, má věřitel povinnost vyznačit zánik zástavního práva na tomto cenném papíru škrtnutím zástavního rubopisu.

§ 41

(1) Smluvní zástavní právo k listinnému cennému papíru může vzniknout i jeho předáním třetí osobě do úschovy nebo do úschovy a správy, pokud je současně předán osobě prvopis nebo úředně ověřená kopie zástavní smlouvy. Tím není dotčeno ustanovení § 40 odst. 2.

(2) Smluvní zástavní právo k listinnému cennému papíru, který byl uložen do úschovy (§ 34), nebo do úschovy a správy (§ 37), vzniká oznámením o zřízení tohoto zástavního práva schovateli nebo opatrovateli. Oznámení může učinit zástavní věřitel, dlužník nebo zástavce. K oznámení je nutno připojit prvopis nebo úředně ověřenou kopii zástavní smlouvy. Tím není dotčeno ustanovení § 40 odst. 2.

(3) Zastavení listinného cenného papíru podle odstavců 1 a 2 musí být vyznačeno v účetní evidenci schovatele nebo opatrovatele. Z této evidence musí být zřejmé, kdo je zástavním věřitelem.

(4) Zastavený listinný cenný papír, který je v samostatné úschově, musí být uložen odděleně od ostatních cenných papírů uschovatele. Totéž platí o zastavených listinných cenných papírech uložených na základě smlouvy o uložení cenných papírů. Zastavený listinný cenný papír nesmí být vrácen bez souhlasu zástavního věřitele.

§ 42

(1) Smluvní zástavní právo k zaknihovanému cennému papíru vzniká zápisem tohoto zástavního práva k tíži účtu vlastníka v evidenci investičních nástrojů.

(2) Příkaz k zápisu smluvního zástavního práva může dát zástavní věřitel, dlužník nebo zástavce. K tomuto příkazu je třeba přiložit prvopis nebo úředně ověřenou kopii zástavní smlouvy.

(3) Příkaz k zápisu zástavního práva musí obsahovat

a) obchodní firmu nebo název nebo jméno a sídlo nebo místo podnikání nebo bydliště zástavce,

b) identifikační číslo osoby nebo rodné číslo zástavce,

c) ISIN nebo případně jiný údaj identifikující zaknihovaný cenný papír a počet zastavených kusů tohoto cenného papíru,

d) obchodní firmu nebo název nebo jméno, identifikační číslo osoby nebo rodné číslo a sídlo nebo místo podnikání nebo bydliště zástavního věřitele, a

e) výši jistiny pohledávky, pro kterou bylo zástavní právo zřízeno, a dobu její splatnosti, jestliže je známá, nebo druh pohledávek, pro něž bylo zástavní právo zřízeno, maximální částku, do které může být zástavní věřitel uspokojen, a dobu trvání zástavního práva.

(4) Smluvní zástavní právo k zaknihovanému cennému papíru zaniká zápisem zániku tohoto zástavního práva. Příkaz k zápisu zániku smluvního zástavního práva podává zástavní věřitel, dlužník nebo zástavce. K tomuto příkazu je třeba přiložit doklad prokazující, že zajištěná pohledávka zanikla, nebo prokazující jiný důvod zániku zástavního práva; doklad se nepřikládá, dává-li příkaz k zápisu zániku zástavního práva zástavní věřitel.

§ 42a

Zástavní právo k účtu cenných papírů

(1) K účtu vlastníka zaknihovaných cenných papírů vzniká zástavní právo zápisem u příslušného účtu v evidenci cenných papírů. Pro zápis a výmaz zástavního práva se použije § 42 obdobně.

(2) Zástavní právo k účtu vlastníka zaknihovaných cenných papírů se vztahuje na všechny cenné papíry, které jsou na účtu zapsány při vzniku zástavního práva, i na cenné papíry převedené na zastavený účet po dobu trvání zástavního práva. Ustanovení upravující zástavní právo k jednotlivým cenným papírům platí pro cenné papíry zapsané na zastaveném účtu obdobně.

(3) Dojde-li k převodu cenného papíru ze zastaveného účtu s předchozím souhlasem zástavního věřitele, zanikne převodem i zástavní právo k tomuto cennému papíru.

§ 43

(1) Při nakládání se zastaveným cenným papírem působí zástavní právo i vůči nabyvateli.

(2) Pokud je zastavený listinný cenný papír uložen v úschově, nesmí být vydán uschovateli bez souhlasu zástavního věřitele. Totéž platí o listinném cenném papíru uloženém podle smlouvy o uložení cenných papírů.

(3) Po dobu trvání zástavního práva k cennému papíru se zástavní právo vztahuje i na výnosy ze zastaveného cenného papíru.

(4) Má-li být zastavený cenný papír emitentem vyměněn za jiný cenný papír, vzniká zástavní právo ve stejném rozsahu k cennému papíru, za nějž je cenný papír vyměněn. Vyžaduje-li se ke vzniku zástavního práva zástavní rubopis, podepíše zástavní rubopis na vyměněném cenném papíru za vlastníka emitent.

(5) Zástavní věřitel není oprávněn vykonávat práva spojená se zastaveným cenným papírem, pokud tento zákon nebo zvláštní právní předpis anebo smlouva nestanoví jinak. Vznikne-li ze zastaveného cenného papíru právo na plnění, je emitent povinen plnit zástavnímu věřiteli. Zástavní věřitel započte obdržené plnění proti pohledávce zajištěné zástavním právem, pokud smlouva nestanoví jinak.

§ 44

(1) Není-li pohledávka zajištěná zástavním právem k cennému papíru řádně a včas splněna, je zástavní věřitel oprávněn zastavený cenný papír prodat prostřednictvím obchodníka s cennými papíry, popřípadě uplatnit právo na plnění ze zastaveného cenného papíru podle § 43 odst. 5. O zamýšleném prodeji je zástavní věřitel povinen předem informovat zástavce.

(2) Obchodník s cennými papíry prodává zastavený cenný papír svým jménem na účet zástavce na regulovaném trhu, jedná-li se o kótovaný cenný papír, nebo zástavní věřitel ve veřejné dražbě, jedná-li se o cenný papír, který není kótovaný. Výnos z prodeje cenného papíru snížený o náklady spojené s jeho prodejem a obvyklou odměnu vydá obchodník s cennými papíry zástavnímu věřiteli. Je-li předmětem prodeje cenný papír opatřený zástavním rubopisem, vyznačí na tomto cenném papíru rubopis znějící na kupujícího po škrtnutí zástavního rubopisu zástavním věřitelem za vlastníka obchodník s cennými papíry.

§ 44a

Nestanoví-li tento zákon jinak a nevylučuje-li to povaha věci, vztahují se ustanovení § 39 až 44 přiměřeně též na zástavní právo, které se zřizuje jinak než na základě smlouvy.

HLAVA Vzrušeno

§ 44b – § 44izrušeno

ČÁST TŘETÍzrušeno

HLAVA Izrušeno

Povolení k výkonu činnosti obchodníkas cennými papíryzrušeno

§ 45, § 46, § 45a – § 46dzrušeno

Pravidla činnosti a hospodaření obchodníka s cennými papíryzrušeno

§ 47, § 48, § 47a – § 48azrušeno

HLAVA IIzrušeno

§ 49zrušeno

HLAVA IIIzrušeno

§ 50 – § 54zrušeno

HLAVA IVzrušeno

§ 55 – § 59, § 60 – § 70, § 70azrušeno

HLAVA Vzrušeno

§ 70b, § 70czrušeno

ČÁST ČTVRTÁzrušeno

§ 71 – § 78, § 78azrušeno

Veřejná nabídkazrušeno

§ 78c – § 78hzrušeno

ČÁST PÁTÁzrušeno

§ 79 – § 81, § 79a – § 80dzrušeno

Garanční fond obchodníků s cennými papíryzrušeno

§ 82 – § 85, § 81a – § 81ezrušeno

Opatření k nápravě a pokutyzrušeno

§ 86, § 87, § 87a – § 87dzrušeno

Nucená správa obchodníka s cennými papíryzrušeno

§ 87e – § 87jzrušeno


ČÁST ŠESTÁ

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ

§ 88, § 89, § 90 – § 99, § 91a, § 91bzrušeno

§ 100

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), se doplňuje takto:

1. V § 3 odst. 1 písm. c) bod 6 se za slova "burzovních dohodců" vkládají slova "a makléřů".

2. V § 3 odst. 2 písm. a) se za slovo "burz" vkládají slova "organizátorů mimoburzovních trhů, obchodníků s cennými papíry".

§ 101

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. Znění § 37 se označuje jako odstavec 1 a připojuje se odstavec 2 tohoto znění:

"(2) Podnikatelé, kteří nejsou zapsáni v obchodním rejstříku, mohou účtovat místo v soustavě jednoduchého účetnictví v soustavě podvojného účetnictví, pokud v ní budou účtovat po celé účetní období.".

2. V § 67 odst. 1 se vkládají za slovo "použít" slova "v rozsahu, v němž je vytvářen podle tohoto zákona povinně,".

3. V § 67 se nahrazuje odstavec 2 tímto zněním:

"(2) Rezervní fond vytváří povinně společnost s ručením omezeným a akciová společnost z čistého zisku. Rezervní fond může být vytvořen již při vzniku společnosti příplatky společníků nad hodnotu vkladů.".

4. V § 124 se nahrazuje odstavec 1 tímto zněním:

"(1) Společnost vytvoří rezervní fond (§ 67) v době a ve výši určené ve společenské smlouvě. Není-li rezervní fond vytvořen již při vzniku společnosti, je společnost povinna vytvořit jej z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž poprvé zisk vytvoří, a to ve výši nejméně 10 % z čistého zisku, avšak ne více než 5 % z hodnoty základního jmění. Tento fond se ročně doplňuje o částku určenou ve společenské smlouvě nebo ve stanovách, nejméně však 5 % z čistého zisku, až do dosažení výše rezervního fondu určené ve společenské smlouvě nebo ve stanovách, nejméně však do výše 10 % základního jmění.".

5. V § 155 odst. 3 se připojuje věta tohoto znění: "Jiné druhy akcií, než které upravuje tento zákon, nesmějí být vydávány.".

6. V § 187 odst. 1 se za písmeno e) zařazuje nové písmenem f) tohoto znění:

"f) rozhodnutí o přeměně akcií vydaných jako listinné cenné papíry na zaknihované cenné papíry a naopak,".

Dosavadní ustanovení označené písmenem f) se označuje písmenem g) a ustanovení označené jako písmeno g) se označuje jako písmeno h).

7. V § 217 se nahrazuje dosavadní odstavec 1 tímto zněním:

"(1) Společnost vytvoří rezervní fond (§ 67) v době a ve výši určené stanovami. Není-li rezervní fond vytvořen již při vzniku společnosti, je společnost povinna vytvořit jej z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž poprvé zisk vytvoří, a to ve výši nejméně 20 % z čistého zisku, avšak ne více než 10 % z hodnoty základního jmění. Tento fond se ročně doplňuje o částku určenou stanovami, nejméně však 5 % z čistého zisku, až do dosažení výše rezervního fondu určené ve stanovách, nejméně však do výše 20 % základního jmění.".

8. Do § 217 se vkládá odstavec 3 tohoto znění:

"(3) Vytváří-li se rezervní fond splácením vyšší částky, než odpovídá upsané jmenovité hodnotě akcií (emisní ážio), a placená částka nestačí na zaplacení jmenovité hodnoty akcií i emisního ážia, započítává se nejprve na plnění povinnosti zaplatit emisní ážio.".

9. V § 261 odst. 3 se nahrazují písmena a), b) a c) tímto zněním:

"a) mezi zakladateli obchodních společností, mezi společníkem a obchodní společností, jakož i mezi společníky navzájem, pokud jde o vztahy týkající se účasti na společnosti, jakož i vztahy ze smluv, jimiž se převádí podíl společníka,

b) mezi zakladateli družstva a mezi členem a družstvem, pokud vyplývají z členského vztahu v družstvu, jakož i ze smluv o převodu členských práv a povinností,

c) z burzovních obchodů a jejich zprostředkování (§ 642) a dále z úplatných smluv týkajících se cenných papírů.".

V písmenu d) se nahrazují slova "smlouvy o uložení cenných papírů a jiných hodnot" slovy "smlouvy o bankovním uložení věci".

10. Název Dílu XXII, Hlavy II, ČÁSTI TŘETÍ obchodního zákoníku zní:

"Smlouva o bankovním uložení věci"

11. V § 700 se dosavadní text nahrazuje zněním:

"§ 700

Smlouvou o bankovním uložení věci se zavazuje banka převzít určité věci mimo cenných papírů (předmět uložení), aby je uložila a spravovala, a uložitel se zavazuje platit za to úplatu.".

12. V § 762 se nahrazují slova "smlouvu o uložení cenných papírů nebo jiných hodnot" slovy "smlouvu o bankovním uložení věci".

§ 102zrušeno

§ 103

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993.


Přechodné ustanovení zavedeno zákonem č. 152/1996 Sb. Čl. III

1. Zástavní práva k cenným papírům vzniklá před účinností tohoto zákona se posuzují podle dosavadních předpisů.

2. Osoby, na které se vztahuje tento zákon a jejichž právní poměry tomuto zákonu odporují, jsou povinny tyto poměry uvést do souladu s tímto zákonem nejpozději do šesti měsíců ode dne nabytí jeho účinnosti.

3. Povolení vydaná před účinností tohoto zákona podle § 45 zákona České národní rady č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, nezakládají oprávnění obchodovat s právy podle § 14 a 15 zákona o cenných papírech.

4. Povolení vydaná před účinností tohoto zákona podle § 50 zákona České národní rady č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 zákona č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, nezakládají oprávnění organizovat poptávku a nabídku práv podle § 14 a 15 zákona o cenných papírech.

5. Vznik právních vztahů z již uzavřených smluv obdobných smlouvám podle § 70a, jakož i nároky z těchto vztahů vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se posuzují podle dosavadních předpisů.

6. Středisko je povinno započít s plněním povinností uvedených v § 87c odst. 3 a 4 nejpozději do 60 dnů ode dne účinnosti tohoto zákona.

Přechodná ustanovení zavedena zákonem č. 15/1998 Sb. § 32

1. Ve vztahu k osobám vykonávajícím ke dni 1. dubna 1998 v souladu s dosavadními právními předpisy činnost na základě povolení podle § 45 a 50 je Komise pro cenné papíry do 31. března 1999 oprávněna zahájit správní řízení, jehož účelem je prověřit předpoklady pro další výkon této činnosti u dané osoby. Komise pro cenné papíry je oprávněna v tomto řízení rozhodnout o tom, že povolení vydaná před 1.dubnem 1998 se zrušují, mění nebo zůstávají v platnosti.

2. Ve lhůtě uvedené v úkonu Komise pro cenné papíry, kterým se zahajuje řízení podle předchozího odstavce, je osoba povinna předložit údaje požadované v § 45 odst. 3 nebo § 50 odst. 3 a 4. Při rozhodování v tomto řízení Komise pro cenné papíry vychází z posouzení věcných, personálních, organizačních a ekonomických předpokladů pro výkon činnosti, která podléhá povolení, a z posouzení vzájemné slučitelnosti současného výkonu činností uvedených v § 46 odst. 2 z hlediska zabránění vzniku střetu zájmů.

3. Osoby, které vykonávají některou z činností uvedených v § 46 odst. 2 nebo § 70b tohoto zákona na základě podmínek zvláštních zákonů, mohou v této činnosti pokračovat až do rozhodnutí Komise pro cenné papíry o jejich žádosti na základě § 45 nebo 70b, podané nejpozději do 1. července 1998. Nebude-li žádost v této lhůtě podána, oprávnění vykonávat činnost podle § 46 odst. 2 nebo § 70b uplynutím této lhůty zaniká. To se však netýká České národní banky ve vztahu k její činnosti spočívající ve vypořádání obchodů s cennými papíry evidovaných v souladu s § 98 odst. 2 tohoto zákona.

4. Obchodník s cennými papíry je povinen uvést své základní jmění do souladu s § 45a odst. 1 a 2 do 1. dubna 2000.

Přechodná ustanovení zavedena zákonem č. 362/2000 Sb. Čl. II

1. Veřejně obchodovatelné cenné papíry vydané podle dosavadních právních předpisů a přijaté ke dni účinnosti tohoto zákona k obchodování na veřejném trhu se považují ode dne účinnosti tohoto zákona za registrované cenné papíry. Veřejně obchodovatelné cenné papíry vydané podle dosavadních právních předpisů a nepřijaté ke dni účinnosti tohoto zákona k obchodování na žádném veřejném trhu pozbývají dnem účinnosti tohoto zákona veřejnou obchodovatelnost a nestávají se registrovanými cennými papíry. Organizátor veřejného trhu je povinen do 6 měsíců od účinnosti tohoto zákona přezkoumat, zda cenné papíry veřejně obchodovatelné podle dosavadních právních předpisů a přijaté k obchodování na veřejném trhu splňují podmínky stanovené tímto zákonem, s výjimkou schválení prospektu Komisí. Pokud nesplňují podmínky pro přijetí k obchodování na veřejném trhu podle § 72, rozhodne ve stejné lhůtě o vyloučení těchto cenných papírů z obchodování na veřejném trhu. Ve výroční zprávě podle § 80a jsou emitenti povinni uvést ty náležitosti prospektu, které neobsahoval prospekt těchto cenných papírů uveřejněný před účinností tohoto zákona.

2. Ustanovení bodu 1 o uveřejnění náležitostí prospektu se nevztahuje na registrované cenné papíry, které v souladu s tímto zákonem nemusejí mít prospekt nebo které organizátor veřejného trhu vyloučil podle bodu 1.

3. Řízení o povolení k veřejnému obchodování s cennými papíry, která byla zahájena přede dnem účinnosti tohoto zákona, se zastavují.

4. Řízení o zákazu veřejného obchodování s cennými papíry, která byla zahájena podle dosavadních právních předpisů a nebyla k tomuto dni pravomocně skončena, se tímto dnem zastavují.

5. Pro povinnosti emitenta cenných papírů vydávaných na základě veřejné nabídky platí dosavadní právní úprava, pokud již byla ke dni účinnosti tohoto zákona učiněna veřejná nabídka, včetně případné výzvy k upisování akcií.

6. Při prvním jmenování členů správní rady Fondu jmenuje ministr financí jednoho člena na 1 rok, jednoho člena na 2 roky, jednoho člena na 3 roky, jednoho člena na 4 roky a jednoho člena na 5 let.

7. Povolení udělené obchodníkovi s cennými papíry přede dnem účinnosti tohoto zákona se považuje za povolení udělené podle tohoto zákona, a to v následujícím rozsahu: a) povolení k obchodování s cennými papíry podle § 45 odst. 1 přede dnem účinnosti tohoto zákona se považuje za povolení k poskytování investičních služeb podle § 8 odst. 2 písm. a) až c),

b) povolení k činnostem podle § 46 odst. 2 písm. a) přede dnem účinnosti tohoto zákona se považuje za povolení k poskytování investičních služeb podle § 8 odst. 2 písm. e),

c) povolení k činnostem podle § 46 odst. 2 písm. b) přede dnem účinnosti tohoto zákona se považuje za povolení k poskytování investičních služeb podle § 8 odst. 2 písm. a) a b),

d) povolení k činnostem podle § 46 odst. 2 písm. c) a d) přede dnem účinnosti tohoto zákona se považuje za povolení k poskytování investičních služeb podle § 8 odst. 3 písm. a); jestliže povolení udělené obchodníkovi s cennými papíry přede dnem účinnosti tohoto zákona se vztahuje pouze na činnost podle § 46 odst. 2 písm. c) nebo d), pozbývá v tomto rozsahu platnosti ve lhůtě 3 měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona,

e) povolení k činnostem podle § 46 odst. 2 písm. e) přede dnem účinnosti tohoto zákona se považuje za povolení k poskytování investičních služeb podle § 8 odst. 3 písm. a),

f) povolení k činnostem podle § 46 odst. 2 písm. f) přede dnem účinnosti tohoto zákona se považuje za povolení k poskytování investičních služeb podle § 8 odst. 2 písm. a) až c),

g) povolení k činnostem podle § 46 odst. 2 písm. g) přede dnem účinnosti tohoto zákona se považuje za povolení k poskytování investičních služeb podle § 8 odst. 2 písm. a) a b), a

h) povolení k činnostem podle § 46 odst. 2 písm. h) přede dnem účinnosti tohoto zákona se považuje za povolení k poskytování investičních služeb podle § 8 odst. 3 písm. d) a f).

8. Povolení udělené obchodníkovi s cennými papíry přede dnem účinnosti tohoto zákona ve vztahu k cenným papírům se považuje za povolení podle tohoto zákona ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) a b). Povolení k činnostem podle § 46 odst. 2 písm. f) přede dnem účinnosti tohoto zákona se považuje za povolení k poskytování investičních služeb podle § 8 odst. 2 písm. a) až c), ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. d) až g).

9. Komise na žádost obchodníka s cennými papíry vystaví osvědčení o rozsahu povolení podle tohoto zákona v souladu s body 7 a 8.

10. Obchodník s cennými papíry, kterému bylo uděleno povolení podle § 45 odst. 1 přede dnem účinnosti tohoto zákona, je povinen ve lhůtě 18 měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona

a) uvést svou právní formu do souladu s tímto zákonem; to neplatí pro Fond národního majetku České republiky,

b) uvést výši základního kapitálu do souladu s tímto zákonem,

c) uvést kapitálovou přiměřenost, jejíž pravidla je povinen dodržovat podle § 46d odst. 1, do souladu s tímto zákonem,

d) předložit Komisi údaje o osobách podle § 45 odst. 4 písm. d) za účelem prokázání, že úzké propojení mezi obchodníkem s cennými papíry a těmito osobami nebrání účinnému výkonu státního dozoru,

e) uvést pravidla organizace vnitřního provozu obchodníka s cennými papíry (§ 47a) a pravidla jednání obchodníka s cennými papíry ve vztahu k zákazníkům (§ 47b) do souladu s tímto zákonem, a

f) předložit Komisi údaje o osobách fakticky řídících činnost obchodníka s cennými papíry [§ 45 odst. 4 písm. g)] a doklady [§ 45 odst. 5 písm. b)] pro účely udělení souhlasu podle § 46a.

11. Nesplní-li obchodník s cennými papíry povinnosti podle bodu 10 ve lhůtě 18 měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona, může Komise uplatnit sankce podle tohoto zákona.

12. Osobám fakticky řídícím činnost obchodníka s cennými papíry, kterým Komise neudělí souhlas podle § 46a ve lhůtě 18 měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona, zaniká jejich oprávnění fakticky řídit činnost obchodníka s cennými papíry.

13. Osobě, která po uplynutí lhůty podle bodu 12 vykonává činnost osoby fakticky řídící činnost obchodníka s cennými papíry v rozporu s bodem 12, lze uložit sankci podle tohoto zákona.

14. Jestliže Komise ve lhůtě 18 měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona neudělí souhlas osobám s kvalifikovanou účastí na obchodníkovi s cennými papíry podle § 48a, platí po uplynutí této lhůty ustanovení § 48a odst. 8.

15. Řízení zahájená přede dnem účinnosti tohoto zákona podle zákona č. 591/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou řízení uvedených v bodech 3 a 4, se dokončí podle tohoto zákona.

16. Organizátor mimoburzovního trhu a osoba provádějící vypořádání obchodů s cennými papíry, kterým bylo uděleno povolení přede dnem účinnosti tohoto zákona, jsou povinni uvést formu akcií do souladu s tímto zákonem do 1 roku ode dne účinnosti tohoto zákona.

17. Organizátor veřejného trhu a osoba provádějící vypořádání obchodů s cennými papíry, kterým bylo uděleno povolení přede dnem účinnosti tohoto zákona, jsou povinni doplnit své interní předpisy a podle nich organizovat veřejný trh a organizovat a provozovat vypořádací systém v souladu s tímto zákonem do 6 měsíců od účinnosti tohoto zákona.

18. Pokud se v právních předpisech používá pojem "veřejně obchodovatelné cenné papíry", rozumí se tím "registrované cenné papíry".

Přechodné ustanovení zavedeno zákonem č. 259/2001 Sb. Čl. IV

1. Pokud o povolení k některé z činností uvedených v § 45 odst. 1 zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, žádá obchodník s cennými papíry, kterému bylo uděleno povolení přede dnem účinnosti tohoto zákona, nevztahují se na něj ustanovení § 45 odst. 3 a § 46c odst. 1 zákona č. 591/1992 Sb. Tím není dotčeno ustanovení čl. II bodu 10 písm. a) a b) zákona č. 362/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění tohoto zákona, ani ustanovení bodu 2.

2. Obchodník s cennými papíry, který ke dni účinnosti tohoto zákona nemá vydány akcie v zaknihované podobě, je do jednoho roku ode dne účinnosti tohoto zákona povinen uvést podobu svých akcií do souladu s požadavkem § 45 odst. 3 zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů.

3. Obchodník s cennými papíry, který vykonával činnost uvedenou v § 8 odst. 2 písm. d) zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, nebo činnost svojí povahou obdobnou na základě povolení uděleného podle § 45 zákona č. 591/1992 Sb. do 31. prosince 2000, je oprávněn v této činnosti pokračovat až do rozhodnutí Komise o jeho žádosti o udělení povolení k výkonu činnosti podle § 8 odst. 2 písm. d) zákona č. 591/1992 Sb., podané nejpozději do 90 dnů ode dne účinnosti tohoto zákona. Nebude-li žádost v této lhůtě podána, oprávnění vykonávat činnost uvedenou v § 8 odst. 2 písm. d) zákona č. 591/1992 Sb. nebo činnost svojí povahou obdobnou uplynutím této lhůty zaniká.

Přechodná ustanovení zavedena zákonem č. 308/2002 Sb. Čl. V

1. Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

2. Registrace podle § 45a provedená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se považuje za registraci provedenou podle tohoto zákona. Osoby vykonávající činnost podle § 45a odst. 1 ke dni účinnosti tohoto zákona jsou povinny uvést své postavení do souladu s tímto ustanovením do 1 roku ode dne účinnosti zákona.

3. Ustanovení tohoto zákona o uspokojení zástavního věřitele ze zastavených cenných papírů se použijí i na zástavní práva vzniklá přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

4. Nároky uplatněné před účinností tohoto zákona zůstávají nedotčeny.

5. Výpočet výše příspěvku do Fondu se řídí ustanoveními tohoto zákona od prvního dne čtvrtletí následujícího po čtvrtletí, ve kterém nabude tento zákon účinnosti.

6. Povinnost podle § 47c odst. 8 splní obchodník s cennými papíry poprvé za celé kalendářní čtvrtletí následující po nabytí účinnosti tohoto zákona.


Uhde v. r. Klaus v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 155 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 264/1992 Sb.

2) § 176 obchodního zákoníku.

2a) § 204b zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

3) § 11 zákona č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.

4) Zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech.

6) Zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů. Nařízení vlády ČSFR č. 383/1991 Sb., o vydávání a použití investičních kupónů, ve znění nařízení vlády ČSFR č. 69/1992 Sb.

6a) § 217a obchodního zákoníku.

6b) Zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů.

7) Zákon č. 191/1950 Sb., zákon směnečný a šekový.

8) § 720 obchodního zákoníku.

9) Zejména § 612 obchodního zákoníku.

10) § 528 obchodního zákoníku.

10a) Zákon č. 307/2000 Sb., o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zákonů.

11) Např. § 22 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb.

11a) Např. § 156 obchodního zákoníku.

12) Např. § 155 obchodního zákoníku, § 3 zákona č. 530/1990 Sb., § 23 zákona č. 92/1991 Sb., § 11 zákona č. 248/1992 Sb.

12c) Např. § 168 odst. 3 obchodního zákoníku.

12f) Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.

14a) § 261 odst. 3 písm. c) obchodního zákoníku.

14b) § 657 občanského zákoníku.

15) Např. § 18 a 19 zákona č. 191/1950 Sb.

15a) Čl. 1 § 12 odst. 1 a § 16 zákona směnečného a šekového č. 191/1950 Sb.

16) Např. § 156 odst. 3 obchodního zákoníku, § 11 odst. 2 zákona č. 191/1950 Sb.

18) Např. § 16 zákona č. 191/1950 Sb.

19) Např. § 313 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.

20) § 577 a násl. obchodního zákoníku.

21) § 566 a násl. a § 642 a násl. obchodního zákoníku.

21a) § 136 a násl. občanského zákoníku.

21b) Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.

21c) § 566 a násl. obchodního zákoníku.

21d) § 5b zákona č. 248/1992 Sb.

23) § 151a a násl. občanského zákoníku.

24) § 151k a násl. občanského zákoníku.

25) Např. § 19 zákona č. 191/1950 Sb.

43) § 5 odst. 1 zákona č. 15/1998 Sb.

44) Zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů.

Souvislosti

Je prováděn předpisem
63/2004 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro plnění informační povinnosti obchodníka s cennými papíry
73/2003 Sb. Vyhláška o hlášení kapitálové přiměřenosti obchodníka s cennými papíry, který není bankou nebo pobočkou zahraniční banky
64/2003 Sb. Vyhláška o kapitálové přiměřenosti obchodníka s cennými papíry, který není bankou nebo pobočkou zahraniční banky, na individuálním základě
467/2002 Sb. Vyhláška o rozsahu odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných pomocí makléře a o druzích odborné specializace makléře
466/2002 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví podrobnější pravidla organizace vnitřního provozu obchodníka s cennými papíry a podrobnější pravidla jednání obchodníka s cennými papíry ve vztahu k zákazníkům
17/2002 Sb. Vyhláška Ministerstva financí, kterou se stanoví forma, lhůta a způsob uveřejňování kurzů instrumentů kapitálového trhu
305/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva financí o makléřské zkoušce
82/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva financí, kterou se stanoví minimální náležitosti prospektu cenného papíru a užšího prospektu cenného papíru
88/1993 Sb. Vyhláška ministerstva financí o podrobnostech technického provedení veřejně obchodovatelných listinných cenných papírů
87/1993 Sb. Vyhláška ministerstva financí o makléřské zkoušce
Přechodná ustanovení zavedena předpisy (uvedena na konci textu)
308/2002 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
259/2001 Sb. Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu ztráty Konsolidační banky Praha, státního peněžního ústavu, za rok 1999 a o změně zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů
362/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
15/1998 Sb. Zákon o dohledu v oblasti kapitálového trhu
152/1996 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů
Je měněn
134/2013 Sb. Zákon o transparentnosti
409/2010 Sb. Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech
230/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
296/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím
56/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
257/2004 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o kolektivním investování a zákona o dluhopisech
88/2003 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 370/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění zákona č. 30/2000 Sb., zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 501/2001 Sb. a nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
476/2002 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení č. 501/2001 Sb. (novela ObchZ, OZ,OSŘ, o cenných papírech, notářského řádu, o Komisi pro cenné papíry, o přestupcích, o konkursu a vyrovnání, o majetku ČR, živnostenského zákona)
308/2002 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
501/2001 Sb. Zákon kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 370/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění zákona č. 30/2000 Sb., zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
259/2001 Sb. Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu ztráty Konsolidační banky Praha, státního peněžního ústavu, za rok 1999 a o změně zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů
239/2001 Sb. Zákon o České konsolidační agentuře
362/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
307/2000 Sb. Zákon o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech
70/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů
15/1998 Sb. Zákon o dohledu v oblasti kapitálového trhu
152/1996 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů
61/1996 Sb. Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů
259/1994 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů
331/1993 Sb. Zákon o státním rozpočtu ČR na rok 1994
89/1993 Sb. Zákon, kterým se mění zákon České národní rady č. 591/1992 Sb., o cenných papírech
Mění
513/1991 Sb. Obchodní zákoník
455/1991 Sb. Živnostenský zákon
530/1990 Sb. Zákon o dluhopisech
Je zrušen předpisem
89/2012 Sb. Občanský zákoník (nový)
Je odkazován z
124/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoušky
12/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
424/2017 Sb. Vyhláška o informačních povinnostech některých osob podnikajících na kapitálovém trhu
323/2016 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti peněžního oběhu a devizového hospodářství a kterým se zrušuje zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů
148/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
374/2015 Sb. Zákon o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu
162/2015 Sb. Vyhláška o podrobnostech úřednické zkoušky
464/2013 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
427/2013 Sb. Vyhláška o předkládání výkazů obchodníky s cennými papíry České národní bance
346/2013 Sb. Vyhláška o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance
134/2013 Sb. Zákon o transparentnosti
425/2012 Sb. Vyhláška o předkládání informací penzijní společností České národní bance
89/2012 Sb. Občanský zákoník (nový)
405/2011 Sb. Vyhláška o průmyslové bezpečnosti
193/2011 Sb. Vyhláška o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování a podmínkách pro užívání označení krátkodobý fond peněžního trhu a fond peněžního trhu
188/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
409/2010 Sb. Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění
408/2010 Sb. Zákon o finančním zajištění
362/2010 Sb. Vyhláška o způsobu podávání informací o hospodaření zdravotních pojišťoven a jejich rozsahu
276/2010 Sb. Vyhláška o předkládání výkazů a dalších informací obchodníky s cennými papíry ČNB
36/2010 Sb. Úplné znění zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, jak vyplývá z pozdějších změn
445/2009 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 503/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro zdravotní pojišťovny, ve znění pozdějších předpisů
420/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
357/2009 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech
85/2009 Sb. Úplné znění zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, jak vyplývá z pozdějších změn
7/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
346/2008 Sb. Úplné znění zákona 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, jak vyplývá z pozdějších změn
230/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
193/2008 Sb. Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn
104/2008 Sb. Zákon o nabídkách převzetí
296/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím
482/2006 Sb. Vyhláška o minimálních náležitostech statutu a povinných náležitostech zjednodušeného statutu fondu kolektivního investování
452/2006 Sb. Nález ÚS ČR o odmítnutí a zamítnutí návrhu na zrušení ust. § 446 č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
353/2006 Sb. Úplné znění zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, jak vyplývá z pozdějších změn
297/2006 Sb. Úplné znění zákona č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku), jak vyplývá z pozdějších změn
295/2006 Sb. Úplné znění zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, jak vyplývá z pozdějších změn
289/2006 Sb. Úplné znění zákona č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
288/2006 Sb. Úplné znění zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, jak vyplývá z pozdějších změn
287/2006 Sb. Úplné znění zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, jak vyplývá z pozdějších změn
159/2006 Sb. Zákon o střetu zájmů
137/2006 Sb. Zákon o veřejných zakázkách (2006 - 2016)
58/2006 Sb. Vyhláška o způsobu vedení samostatné evidence investičních nástrojů a evidence navazující na samostatnou evidenci investičních nástrojů
56/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
45/2006 Sb. Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn
526/2005 Sb. Vyhláška o průmyslové bezpečnosti
377/2005 Sb. Zákon o finančních konglomerátech
274/2005 Sb. Vyhláška o způsobu podávání informací o hospodaření zdravotních pojišťoven a jejich rozsahu
80/2005 Sb. Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn
4/2005 Sb. Zákon o některých opatřeních ve vztahu k Irácké republice
523/2004 Sb. Úplné znění zákona č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
490/2004 Sb. Úplné znění zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, jak vyplývá z pozdějších změn
457/2004 Sb. Vyhláška o minimálních náležitostech statutu a povinných náležitostech zjednodušeného statutu fondu kolektivního investování
429/2004 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví pravidla jednání investičního zprostředkovatele se zákazníky, administrativní postupy a mechanizmus vnitřní kontroly nezbytné pro řádný výkon činnosti investičního zprostředkovatele
374/2004 Sb. Úplné znění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), jak vyplývá z pozdějších změn
303/2004 Sb. Vyhláška, kterou se provádí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví
284/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
263/2004 Sb. Vyhláška o minimálních náležitostech prospektu cenného papíru a užšího prospektu cenného papíru
260/2004 Sb. Vyhláška o náležitostech technického provedení kótovaných listinných cenných papírů
258/2004 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti dodržování pravidel obezřetného poskytování investičních služeb a podrobnější způsoby jednání obchodníka s cennými papíry se zákazníky
257/2004 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o kolektivním investování a zákona o dluhopisech
256/2004 Sb. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu
235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty
190/2004 Sb. Zákon o dluhopisech
189/2004 Sb. Zákon o kolektivním investování
167/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony
90/2004 Sb. Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn
63/2004 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro plnění informační povinnosti obchodníka s cennými papíry
31/2004 Sb. Úplné znění zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, jak vyplývá z pozdějších změn
32/2004 Sb. m. s. Dodatek k Finančnímu memorandu týkajícímu se Národního programu Phare 2001 pro Českou republiku
475/2003 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 503/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro zdravotní pojišťovny
474/2003 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami
438/2003 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
437/2003 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
414/2003 Sb. Úplné znění zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, jak vyplývá z pozdějších změn
322/2003 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů
88/2003 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 370/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění zákona č. 30/2000 Sb., zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 501/2001 Sb. a nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
73/2003 Sb. Vyhláška o hlášení kapitálové přiměřenosti obchodníka s cennými papíry, který není bankou nebo pobočkou zahraniční banky
62/2003 Sb. m. s. Finanční memorandum týkající se Národního programu Phare 2002 pro Českou republiku
55/2003 Sb. m. s. Finanční memorandum týkající se Národního programu Phare 2001 pro Českou republiku
64/2003 Sb. Vyhláška o kapitálové přiměřenosti obchodníka s cennými papíry, který není bankou nebo pobočkou zahraniční banky, na individuálním základě
34/2003 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví rozsah, období, lhůty a způsob plnění oznamovací povinnosti podle devizového zákona
14/2003 Sb. Úplné znění zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, jak vyplývá z pozdějších změn
9/2003 Sb. Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2003 - 2006, 3,00%
526/2002 Sb. Úplné znění zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 210/2002 Sb.
503/2002 Sb. Prováděcí vyhláška k účetnictví pro zdravotní pojišťovny
502/2002 Sb. Prováděcí vyhláška k účetnictví pro pojišťovny
501/2002 Sb. Prováděcí vyhláška k účetnictví pro banky a jiné finanční instituce
500/2002 Sb. Prováděcí vyhláška k podvojnému účetnictví pro podnikatele
476/2002 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení č. 501/2001 Sb. (novela ObchZ, OZ,OSŘ, o cenných papírech, notářského řádu, o Komisi pro cenné papíry, o přestupcích, o konkursu a vyrovnání, o majetku ČR, živnostenského zákona)
468/2002 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 305/2001 Sb., o makléřské zkoušce
467/2002 Sb. Vyhláška o rozsahu odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných pomocí makléře a o druzích odborné specializace makléře
466/2002 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví podrobnější pravidla organizace vnitřního provozu obchodníka s cennými papíry a podrobnější pravidla jednání obchodníka s cennými papíry ve vztahu k zákazníkům
417/2002 Sb. Úplné znění zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, jak vyplývá z pozdějších změn
407/2002 Sb. Úplné znění zákona č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
406/2002 Sb. Úplné znění zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, jak vyplývá z pozdějších změn
339/2002 Sb. Nařízení vlády o postupech při poskytování informací v oblasti technických předpisů, technických dokumentů a technických norem
335/2002 Sb. Úplné znění zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, jak vyplývá z pozdějších změn
323/2002 Sb. Vyhláška o rozpočtové skladbě
308/2002 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
211/2002 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů
210/2002 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
127/2002 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 442/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů
126/2002 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 239/2001 Sb., o České konsolidační agentuře a o změně některých zákonů (zákon o České konsolidační agentuře), ve znění zákona č. 15/2002 Sb., zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů
124/2002 Sb. Zákon o platebním styku
56/2002 Sb. Úplné znění zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, jak vyplývá z pozdějších změn
17/2002 Sb. Vyhláška Ministerstva financí, kterou se stanoví forma, lhůta a způsob uveřejňování kurzů instrumentů kapitálového trhu
501/2001 Sb. Zákon kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 370/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění zákona č. 30/2000 Sb., zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
482/2001 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů
375/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 88/1993 Sb., o podrobnostech technického provedení veřejně obchodovatelných listinných cenných papírů
353/2001 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
305/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva financí o makléřské zkoušce
259/2001 Sb. Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu ztráty Konsolidační banky Praha, státního peněžního ústavu, za rok 1999 a o změně zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů
239/2001 Sb. Zákon o České konsolidační agentuře
99/2001 Sb. Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn
82/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva financí, kterou se stanoví minimální náležitosti prospektu cenného papíru a užšího prospektu cenného papíru
71/2001 Sb. Úplné znění zákona č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jak vyplývá z pozdějších změn
70/2001 Sb. Úplné znění zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, jak vyplývá z pozdějších změn
69/2001 Sb. Úplné znění zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, jak vyplývá z pozdějších změn
63/2001 Sb. Úplné znění zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, jak vyplývá z pozdějších změn
47/2001 Sb. Úplné znění zákona č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, jak vyplývá z pozdějších změn
492/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
368/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů
367/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
362/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
307/2000 Sb. Zákon o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech
251/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů
230/2000 Sb. Úplné znění zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 196/1993 Sb., zákonem č. 321/1993 Sb., zákonem č. 42/1994 Sb., zákonem č. 136/1994 Sb., zákonem č. 258/1994 Sb., zákonem č. 133/1995 Sb., zákonem č. 151/1997 Sb., zákonem č. 208/1997 Sb., zákonem č. 129/1999 Sb., zákonem č. 17/2000 Sb., zákonem č. 22/2000 Sb. a zákonem č. 100/2000 Sb.
219/2000 Sb. Zákon o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích
159/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 15/1998 Sb., a některé další zákony
100/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
70/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů
30/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
3/2000 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení části ust. č. 144/1999 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech
363/1999 Sb. Zákon o pojišťovnictví
144/1999 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů
215/1998 Sb. Zákon o bankách (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
207/1998 Sb. Vyhláška Ministerstva financí o výpočtu hodnoty cenných papírů v majetku v podílovém fondu nebo investičního fondu
199/1998 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
168/1998 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
165/1998 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony
151/1998 Sb. Zákon o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem č. 60/1998 Sb.)
124/1998 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů
22/1998 Sb. Zákon České národní rady o daních z příjmů (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
16/1998 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů
15/1998 Sb. Zákon o dohledu v oblasti kapitálového trhu
227/1997 Sb. Zákon o nadacích a nadačních fondech
210/1997 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
208/1997 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
151/1997 Sb. Zákon o oceňování majetku
120/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva financí, kerou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 87/1993 Sb., o makléřské zkoušce
o1/c95/1996 Sb. Opatření Ministerstva financí, kterým se mění opatření Ministerstva financí ze dne 27. června 1995, jímž se určují emisní podmínky státních pokladničních poukázek, vyhlášené v částce 34/1995 Sb.
224/1996 Sb. Vyhláška Ministerstva financí o výpočtu hodnoty cenných papírů v majetku v podílovém fondu nebo majetku investičního fondu
152/1996 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů
151/1996 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů
61/1996 Sb. Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů
28/1996 Sb. Zákon České národní rady o daních z příjmů (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
20/1996 Sb. Zákon České národní rady o správních poplatcích (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
286/1995 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech
219/1995 Sb. Devizový zákon
149/1995 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 185/1991 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů
o1/c34/1995 Sb. Opatření Ministerstva financí, kterým se mění opatření Ministerstva financí ze dne 27. října 1994, jímž se určují emisní podmínky státních pokladničních poukázek, vyhlášené v částce 66/1994 Sb.
87/1995 Sb. Zákon o spořitelních a úvěrních družstvech
84/1995 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů
58/1995 Sb. Zákon o pojišťování a financování vývozu se státní podporou
37/1995 Sb. Zákon o neperiodických publikacích
32/1995 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
r1/c5/1995 Sb. Redakční sdělení o opravě chyb v zákonu č. 216/1994 Sb., v zákonu č. 258/1994 Sb., v zákonu č. 259/1994 Sb., v zákonu č. 273/1994 Sb. a v zákonu ČNR (úplném znění) č. 2/1995 Sb.
273/1994 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 72/1994 Sb. a zákona č. 85/1994 Sb.
259/1994 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů
224/1994 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 92/1992 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., ústavního zákona č. 541/1992 Sb., zákona č. 544/1992 Sb., zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 306/1993 Sb., zákon České národní rady č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 285/1991 Sb., zákona České národní rady č. 438/1991 Sb., zákona České národní rady č. 569/1991 Sb., zákona České národní rady č. 282/1992 Sb. a zákona č. 210/1993 Sb., doplňuje zákon č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, ve znění zákona č. 122/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 74/1994 Sb., zákona č. 177/1994 Sb. a zákona č. 156/1994 Sb., a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění zákona č. 331/1993 Sb. a zákona č. 117/1994 Sb.
o1/c66/1994 Sb. Opatření Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky státních pokladničních poukázek
200/1994 Sb. Zákon o zeměměřictví
199/1994 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek
169/1994 Sb. Vyhláška Ministerstva financí a České národní banky, kterou se mění a doplňuje vyhláška Federálního ministerstva financí a Státní banky československé č. 303/1992 Sb., kterou se provádí devizový zákon
156/1994 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, doplňuje zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů
85/1994 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb. a zákona č. 72/1994 Sb., zákon České národní rady č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění zákona České národní rady č. 337/1992 Sb., zákona České národní rady č. 35/1993 Sb. a zákona č. 325/1993 Sb., zákon České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění zákona České národní rady č. 18/1993 Sb., zákona 42/1994 Sb. a zákona č. 7/1994 Sb., zákon č. 331/1993 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1994 a o změně a doplnění některých zákonů, a zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb. a zákona č. 42/1994 Sb.
75/1994 Sb. Zákon České národní rady o daních z příjmů (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
52/1994 Sb. Vyhláška Ministerstva financí, kterou se stanoví tvorba, použití a způsob umístění prostředků technických rezerv pojišťovny
42/1994 Sb. Zákon o penzijním připojištění se státním příspěvkem
331/1993 Sb. Zákon o státním rozpočtu ČR na rok 1994
323/1993 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb. a zákona č. 196/1993 Sb., zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb. a zákona č. 157/1993 Sb., a zákon České národní rady č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění zákona č. 157/1993 Sb.
210/1993 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 92/1992 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 541/1992 Sb. a zákona č. 544/1992 Sb., zákon České národní rady č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 285/1991 Sb., zákona České národní rady č. 438/1991 Sb., zákona České národní rady č. 569/1991 Sb. a zákona č. 282/1992 Sb., a mění zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem
98/1993 Sb. Vyhláška ministerstva financí o některých osvobozeních a poplatkových úlevách na úseku správních poplatků
89/1993 Sb. Zákon, kterým se mění zákon České národní rady č. 591/1992 Sb., o cenných papírech
88/1993 Sb. Vyhláška ministerstva financí o podrobnostech technického provedení veřejně obchodovatelných listinných cenných papírů
87/1993 Sb. Vyhláška ministerstva financí o makléřské zkoušce
6/1993 Sb. Zákon o České národní bance
600/1992 Sb. Zákon o cenných papírech
591/1992 Sb. Zákon o cenných papírech
588/1992 Sb. Zákon České národní rady o dani z přidané hodnoty
586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů
368/1992 Sb. Zákon České národní rady o správních poplatcích
303/1992 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí a Státní banky československé, kterou se provádí devizový zákon
248/1992 Sb. Zákon o investičních společnostech a investičních fondech
229/1992 Sb. Zákon o komoditních burzách
214/1992 Sb. Zákon o burze cenných papírů
42/1992 Sb. Zákon o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech
21/1992 Sb. Zákon o bankách
563/1991 Sb. Zákon o účetnictví
513/1991 Sb. Obchodní zákoník
455/1991 Sb. Živnostenský zákon
92/1991 Sb. Zákon o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby
63/1991 Sb. Zákon o ochraně hospodářské soutěže
530/1990 Sb. Zákon o dluhopisech
40/1964 Sb. Občanský zákoník (1964-2013)
99/1963 Sb. Občanský soudní řád
Odkazuje na
182/2006 Sb. Insolvenční zákon
256/2004 Sb. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu
308/2002 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
259/2001 Sb. Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu ztráty Konsolidační banky Praha, státního peněžního ústavu, za rok 1999 a o změně zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů
362/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
307/2000 Sb. Zákon o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech
148/1998 Sb. Zákon o ochraně utajovaných skutečností
82/1998 Sb. Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou nesprávným úředním postupem
15/1998 Sb. Zákon o dohledu v oblasti kapitálového trhu
152/1996 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů
61/1996 Sb. Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů
219/1995 Sb. Devizový zákon
42/1994 Sb. Zákon o penzijním připojištění se státním příspěvkem
591/1992 Sb. Zákon o cenných papírech
501/1992 Sb. Občanský soudní řád (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
451/1992 Sb. Zákoník práce (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
358/1992 Sb. Notářský řád
337/1992 Sb. Zákon o správě daní a poplatků
248/1992 Sb. Zákon o investičních společnostech a investičních fondech
214/1992 Sb. Zákon o burze cenných papírů
158/1992 Sb. Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád) - (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
42/1992 Sb. Zákon o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech
22/1992 Sb. Zákon o Státní bance československé
21/1992 Sb. Zákon o bankách
563/1991 Sb. Zákon o účetnictví
552/1991 Sb. Zákon o státní kontrole
513/1991 Sb. Obchodní zákoník
455/1991 Sb. Živnostenský zákon
383/1991 Sb. Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o vydávání a použití investičních kupónů
328/1991 Sb. Zákon o konkursu a vyrovnání
185/1991 Sb. Zákon České národní rady o pojišťovnictví
92/1991 Sb. Zákon o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby
576/1990 Sb. Rozpočtová pravidla republiky
530/1990 Sb. Zákon o dluhopisech
526/1990 Sb. Zákon o cenách
200/1990 Sb. Zákon o přestupcích
97/1974 Sb. Zákon České národní rady o archivnictví
71/1967 Sb. Správní řád
65/1965 Sb. Zákoník práce (starý)
40/1964 Sb. Občanský zákoník (1964-2013)
99/1963 Sb. Občanský soudní řád
141/1961 Sb. Trestní řád
41/1953 Sb. Zákon o peněžní reformě
191/1950 Sb. Zákon směnečný a šekový
95/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o přihlášení vkladů a jiných peněžních pohledávek u peněžních ústavů, jakož i životních pojištění a cenných papírů
Je republikován předpisem
490/2004 Sb. Úplné znění zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, jak vyplývá z pozdějších změn
70/2001 Sb. Úplné znění zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, jak vyplývá z pozdějších změn

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
23. 30.06.2013 - 31.12.2013 134/2013 Sb.
22. 01.01.2011 - 29.06.2013 409/2010 Sb.
21. 01.07.2010 - 31.12.2010 227/2009 Sb.
20. 01.07.2008 - 30.06.2010 230/2008 Sb.
19. 01.01.2008 - 30.06.2008 239/2001 Sb., 257/2004 Sb., 296/2007 Sb.
18. 08.03.2006 - 31.12.2007 56/2006 Sb.
17. 01.05.2004 - 07.03.2006 362/2000 Sb., 308/2002 Sb., 257/2004 Sb., 56/2006 Sb.
16. 01.04.2003 - 30.04.2004 88/2003 Sb.
15. 31.03.2003 - 31.03.2003 476/2002 Sb., 257/2004 Sb.
14. 12.07.2002 - 30.03.2003 308/2002 Sb., 257/2004 Sb.
13. 01.07.2002 - 11.07.2002 362/2000 Sb.
12. 31.12.2001 - 30.06.2002 501/2001 Sb.
11. 01.09.2001 - 30.12.2001 239/2001 Sb.
10. 25.07.2001 - 31.08.2001 362/2000 Sb., 259/2001 Sb.
9. 01.01.2001 - 24.07.2001 362/2000 Sb., 257/2004 Sb.
8. 07.09.2000 - 31.12.2000 307/2000 Sb.
7. 29.03.2000 - 06.09.2000 70/2000 Sb.
6. 01.04.1998 - 28.03.2000 15/1998 Sb., 257/2004 Sb.
5. 01.07.1996 - 31.03.1998 61/1996 Sb., 152/1996 Sb., 362/2000 Sb., 257/2004 Sb.
4. 01.01.1995 - 30.06.1996 259/1994 Sb.
3. 01.01.1994 - 31.12.1994 331/1993 Sb.
2. 15.03.1993 - 31.12.1993 89/1993 Sb.
1. 01.01.1993 - 14.03.1993
0. 21.12.1992 Vyhlášené znění