Vyhláška č. 540/1992 Sb.Vyhláška federálního ministerstva hospodářství, kterou se provádí zákon o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon)

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-540
Částka 109/1992
Platnost od 07.12.1992
Účinnost od 31.12.1992
Zrušeno k 01.01.2004 (363/2003 Sb.)
Minulé znění 01.01.2001 - 31.12.2003

540

VYHLÁŠKA

federálního ministerstva hospodářství

ze dne 16. listopadu 1992,

kterou se provádí zákon o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon)

Federální ministerstvo hospodářství podle § 54 zákona č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon), (dále jen "zákon") stanoví:


Puncovní značky

§ 1

Puncovní značky na zlaté zboží zákonných ryzostí

(1) Puncovní značka na zlaté zboží ryzosti 986/1000 (ryzost č. 1) je tvořena obrazem hlavy orla hledícího vlevo v obrysu půlkruhu s odseknutými rohy; číslo ryzosti je vyznačeno arabskou číslicí 1, umístěnou v levé spodní části značky.

(2) Puncovní značka na zlaté zboží ryzosti 900/1000 (ryzost č. 2) je tvořena obrazem hlavy orla hledícího vlevo v obrysu obdélníka, jehož boční strany jsou vyklenuty; číslo ryzosti je vyznačeno arabskou číslicí 2, umístěnou v levé spodní části značky.

(3) Puncovní značka na zlaté zboží ryzosti 750/1000 (ryzost č. 3) je tvořena obrazem hlavy kohouta hledícího vlevo v obrysu nestejnostranného pětiúhelníka; číslo ryzosti je vyznačeno arabskou číslicí 3, umístěnou v pravé horní části značky.

(4) Puncovní značka na zlaté zboží ryzosti 585/1000 (ryzost č. 4) je tvořena obrazem hlavy labutě hledící vlevo v obrysu protáhlého nepravidelného šestiúhelníka; číslo ryzosti je vyznačeno arabskou číslicí 4, umístěnou v levé horní části značky.

§ 2

Puncovní značky na stříbrné zboží zákonných ryzostí

(1) Puncovní značka na stříbrné zboží ryzosti 959/1000 (ryzost č. 1) je tvořena obrazem hlavy kamzíka hledícího mírně vlevo v kruhovém obrysu s výběžkem dole; číslo ryzosti je vyznačeno arabskou číslicí 1, umístěnou v dolním výběžku obrysu značky.

(2) Puncovní značka na stříbrné zboží ryzosti 925/1000 (ryzost č. 2) je tvořena obrazem hlavy kamzíka hledícího mírně vlevo v obrysu nestejnostranného šestiúhelníka symetrického dle svislé osy, jehož horní vodorovná strana je vyklenuta, doplněného výběžkem dole; číslo ryzosti je vyznačeno arabskou číslicí 2, umístěnou v dolním výběžku obrysu značky.

(3) Puncovní značka na stříbrné zboží ryzosti 900/1000 (ryzost č. 3) je tvořena obrazem hlavy zajíce hledícího vlevo v obrysu nepravidelného šestiúhelníka; číslo ryzosti je vyznačeno arabskou číslicí 3, umístěnou v pravé dolní části značky.

(4) Puncovní značka na stříbrné zboží ryzosti 835/1000 (ryzost č. 4) je tvořena obrazem hlavy zajíce hledícího vlevo v obrysu lichoběžníka, jehož spodní vodorovná strana je vyklenuta; číslo ryzosti je vyznačeno arabskou číslicí 4, umístěnou v pravé dolní části značky.

(5) Puncovní značka na stříbrné zboží ryzosti 800/1000 (ryzost č. 5) je tvořena obrazem hlavy zajíce hledícího vlevo v obrysu obdélníka, jehož boční strany jsou vyklenuty; číslo ryzosti je vyznačeno arabskou číslicí 5, umístěnou v pravé dolní části značky.

§ 3

Puncovní značky na platinové zboží

Puncovní značky na platinové zboží všech zákonných ryzostí mají společné vyobrazení stylizované královské koruny, v jejíž střední části dole je vynechán prostor pro vyznačení čísla ryzosti arabskou číslicí 1 až 4. Toto vyobrazení je umístěno

a) pro ryzost 950/1000 (ryzost č. 1) v obrysu obdélníka, jehož horní strana je vyklenuta,

b) pro ryzost 900/1000 (ryzost č. 2) v obrysu obdélníka, jehož boční strany jsou vyklenuty,

c) pro ryzost 850/1000 (ryzost č. 3) v obrysu symetrického šestiúhelníka,

d) pro ryzost 800/1000 (ryzost č. 4) v obrysu vzniklém částečným průnikem dvou kruhů stejného průměru.

§ 4

Puncovní značky na staré zboží nižší než zákonné ryzosti

(1) Puncovní značka na staré zlaté zboží nižší než zákonné ryzosti je tvořena na šikmo šrafovaném pozadí umístěným písmenem "Z", jehož střední část je částečně zakryta alchymistickým znamením pro zlato (stylizovaná značka slunce). Toto vyobrazení je umístěno v oválném obrysu se dvěma pravoúhlými výsečemi na užších koncích.

(2) Puncovní značka na staré stříbrné zboží nižší než zákonné ryzosti je tvořena na šikmo šrafovaném pozadí alchymistickým znamením pro stříbro (stylizovaná značka měsíce), doplněným písmenem "S" v podobě stylizovaných vousů; toto vyobrazení je umístěno v obrysu rovnoramenného trojúhelníka s krátkou horní základnou a otupenými rohy.

§ 4a

Rozlišení puncovních značek

(1) Pro rozlišení pracoviště puncovního úřadu, které puncovní značku vyrazilo, se užívají miniaturní písmena velké abecedy umístěná ve značce poblíž číslice vyznačující číslo ryzosti.

(2) Jednotlivým pracovištím puncovního úřadu v České republice jsou přidělena následující písmena:

B - Brno

K - Červený Kostelec

P - Praha

H - Hradec Králové

L - Olomouc

R - Tábor

Z - Plzeň

J - Jablonec nad Nisou

O - Ostrava

T - Turnov.

§ 5

Znaménka "METAL" Znaménka "METAL" jsou tvořena nápisem "METAL" nebo "MET" nebo "M", psaným hůlkovými písmeny, umístěným v obdélníkovém nebo čtvercovém obrysu.

§ 6

Vyobrazení puncovních značek a znamének "METAL" je uvedeno v příloze této vyhlášky.

Ryzosti pájek a složení klenotnických slitin

§ 7

(1) Ryzost pájky k pájení zlatého zboží nesmí být menší, než je ryzost pájeného zboží.

(2) Ryzost pájky k pájení stříbrného zboží musí být nejméně 600/1000 stříbra.

(3) Ryzost pájky k pájení platinového zboží musí být nejméně 585/1000 zlata.

(4) Pro pájení strojově vyráběné zlaté a stříbrné řetízkoviny je možno použít i pájku o nižší ryzosti, než je uvedeno v odstavcích 1 a 2, popřípadě pájku zcela z obecných kovů za předpokladu, že celková ryzost takto vyrobené řetízkoviny nepoklesne pod příslušnou zákonnou ryzost (§ 5 zákona).

§ 8

(1) Klenotnická slitina zlata může obsahovat

a) stříbro a měď,

b) zinek v obsahu nepřevyšujícím 50/1000,

c) jde-li o bílozlatou slitinu, paladium v obsahu nepřevyšujícím 200/1000 nebo nikl v obsahu nepřevyšujícím 150/1000.

(2) Klenotnická slitina stříbra může obsahovat pouze měď.

(3) Klenotnická slitina platiny může obsahovat jenom paladium, zlato, měď, iridium, wolfram nebo kobalt; v kombinaci lze použít pouze paladium, vždy však jenom s jedním ze zbývajících kovů.

Podrobnosti puncovní kontroly

§ 9

Předkládání zboží

Výrobce nebo obchodník oznamuje druh, počet kusů, hmotnost a ryzost zboží na tiskopisech, které mu vydá puncovní úřad; za jiné osoby vyplní tiskopis puncovní úřad.

§ 10

Remedium

Hodnoty remedia (§ 18 odst. 2 zákona) jsou

a)pro zlaté zboží
1.tuzemské a cizí zboží10/1000,
2.staré zboží zákonné ryzosti15/1000,
3.staré zboží nižší než zákonné ryzosti20/1000,
b)pro stříbrné zboží
1. tuzemské a cizí zboží10/1000,
2. staré zboží zákonné ryzosti20/1000,
3. staré zboží nižší než zákonné ryzosti30/1000,
c)pro platinové zboží
1. tuzemské a cizí zboží10/1000,
2. staré zboží zákonné ryzosti10/1000.

§ 11

Úřední označování zboží

(1) Vyražení puncovní značky na zboží se provádí mechanickým otiskem razidla, nebo souhlasí-li s tím předkladatel, laserovým vypálením.

(2) Má-li se zboží zhotovené z více drahých kovů označit různými puncovními značkami, vyrazí se odpovídající značka na příslušnou část zboží; není-li to možné, vyrazí se značky částečně přes sebe, a to napřed značka kovu, kterého je méně.

(3) Porušením plomby (§ 20 odst. 4 zákona) ztrácí úřední označení zboží platnost.

(4) Osvědčení (§ 20 odst. 4 zákona) nebo odborný posudek (§ 21 odst. 3 zákona) obsahuje popis zboží, jeho hmotnost, zjištěnou ryzost a kov a otisk úředního razítka. Osvědčení i odborný posudek platí pouze pro zboží, ke kterému byly vydány.

§ 12

Hmotnostní limit

Za zboží o velmi nízké hmotnosti, které nepodléhá povinné puncovní kontrole, [§ 27 odst. 1 písm. a) bod 3 zákona] se považuje zboží, u něhož hmotnost drahého kovu v jednom samostatném kusu nepřesahuje 0,5 gramu u zboží zlatého a 3 gramy u zboží stříbrného.

§ 13

Starožitným zbožím, které nepodléhá puncovní kontrole [§ 27 odst. 1 písm. d) zákona], jsou

a) medaile a plakety ražené do roku 1939, pokud nejsou součástí zboží v pevném spojení (např. pájením nebo nýtováním),

b) medaile a plakety ražené před účinností této vyhlášky Státní mincovnou v Kremnici a označené mincovní značkou, která sestává z velkého písmene "K" umístěného ve vyšrafovaném osmiúhelníku.

§ 14

Označování slitků

Slitky drahých kovů do hmotnosti 50 gramů označí puncovní úřad pouze úředním znakem, slitky o hmotnosti 50 až 1500 gramů i číslem slitku a slitky o hmotnosti nad 1500 gramů označí dále i údajem ryzosti a hmotnosti.


§ 15

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 31. prosince 1992.


Ministr:

Kubečka v. r.


Příloha vyhlášky č. 540/1992 Sb.

ČESKOSLOVENSKÉ PUNCOVNÍ ZNAČKY pro zlaté, stříbrné a platinové zboží

ČESKOSLOVENSKÉ PUNCOVNÍ ZNAČKY pro zlaté, stříbrné a platinové zboží

Souvislosti

Provádí předpis
539/1992 Sb. Puncovní zákon
Je měněn
324/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění vyhláška Federálního ministerstva hospodářství č. 540/1992 Sb., kterou se provádí zákon o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon)
r1/c16/1993 Sb. Redakční sdělení o opravě chyb v zákonu ČNR č. 19/1993 Sb. a ve vyhlášce č. 540/1992 Sb.
Je zrušen předpisem
363/2003 Sb. Vyhláška, kterou se provádí puncovní zákon
Je odkazován z
363/2003 Sb. Vyhláška, kterou se provádí puncovní zákon
324/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění vyhláška Federálního ministerstva hospodářství č. 540/1992 Sb., kterou se provádí zákon o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon)
r1/c16/1993 Sb. Redakční sdělení o opravě chyb v zákonu ČNR č. 19/1993 Sb. a ve vyhlášce č. 540/1992 Sb.
540/1992 Sb. Vyhláška federálního ministerstva hospodářství, kterou se provádí zákon o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon)
Odkazuje na
540/1992 Sb. Vyhláška federálního ministerstva hospodářství, kterou se provádí zákon o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon)
539/1992 Sb. Puncovní zákon

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
3. 01.01.2001 - 31.12.2003 324/2000 Sb.
2. 29.01.1993 - 31.12.2000 r1/c16/1993 Sb.
1. 31.12.1992 - 28.01.1993
0. 07.12.1992 Vyhlášené znění