Sdělení č. 485/1992 Sb.Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Republiky Uzbekistán o obchodně ekonomických vztazích a vědeckotechnické spolupráci

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-485
Částka 96/1992
Platnost od 26.10.1992
Účinnost od 12.05.1992
Zrušeno k 10.09.1993 (280/1993 Sb.)
Minulé znění 12.05.1992 - 09.09.1993

485

SDĚLENÍ

federálního ministerstva zahraničních věcí

Federální ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 12. května 1992 byla v Taškentu podepsána Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Republiky Uzbekistán o obchodně ekonomických vztazích a vědeckotechnické spolupráci. Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 9 dnem podpisu. České znění Dohody se vyhlašuje současně.

DOHODA

mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Republiky Uzbekistán o obchodně ekonomických vztazích a vědeckotechnické spolupráci

Vláda České a Slovenské Federativní Republiky a vláda Republiky Uzbekistán, dále jen „smluvní strany",

uznávajíce velký význam obchodné ekonomických vztahů a vědeckotechnické spolupráce mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Republikou Uzbekistán,

berouce na vědomí hluboká změny probíhající v politických a ekonomických systémech České a Slovenská Federativní Republiky a Republiky Uzbekistán, vycházejíce ze záměru napomáhat při vytvoření vzájemně výhodných všestranných vztahu mezi oběma státy smluvních stran,

snažíce se o postupnou integraci ekonomik České a Slovenské Federativní Republiky a Republiky Uzbekistán do světového hospodářství,

řídíce se principy rovnoprávnosti, vzájemné výhodnosti a pravidly mezinárodního práva, při uskutečňování vzájemných ekonomických vztahů, dohodly se následovně:

Článek 1

Smluvní strany jsou připraveny vytvářet a rozvíjet vzájemné obchodně ekonomické a vědeckotechnické vztahy.

Vzájemné dodávky zboží a poskytování služeb se budou uskutečňovat na základě smluv, uzavíraných mezi československými právnickými a fyzickými a uzbeckými právnickými a fyzickými osobami, oprávněnými k provádění zahraničně obchodní činnosti v souladu se zákonodárstvím svých států.

Českoslovenští a uzbečtí účastníci vnějších ekonomických vztahu budou provádět zúčtování a platby ve volně směnitelné měně, podle běžných světových cen a za podmínek, používaných v mezinárodním obchodě, včetně bártrových obchodu v celém komplexu obchodně ekonomických a vědeckotechnických vztahů mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Republikou Uzbekistán.

Zúčtování podle této Dohody se může uskutečňovat v libovolné formě, používané v mezinárodní bankovní praxi.

Článek 2

Každá smluvní strana poskytne zacházení podle doložky nejvyšších výhod výrobkům, pocházejícím z území státu druhé smluvní strany.

Ustanovení tohoto článku Dohody se nevztahuje na výhody:

a) poskytované, nebo které mohou být poskytnuty některou smluvní stranou sousedním státům s cílem usnadnění příhraničního obchodu,

b) poskytované, nebo které mohou být poskytnuty v souvislosti s členstvím některá ze smluvních stran v oblastech volního obchodu a v celních uniích.

Článek 3

Oprávněné orgány států smluvních stran budou v souladu s právním řádem svých států a v rámci své působnosti vydávat úřední povolení na vývoz a dovoz zboží v souladu se smlouvami uzavíranými mezi československými a uzbeckými účastníky vnějších ekonomických vztahů v případech, pokud je takové povolení nezbytné.

Článek 4

Oprávněné banky států smluvních stran dohodnou a stanoví ve dvouměsíční lhůtě od podpisu této Dohody nezbytná technická pravidla bankovního zajištění operací, vyplývajících z této Dohody.

Článek 5

S cílem zachování vzniklých obchodné ekonomických vztahů nezbytných pro obé smluvní strany, budou sestavovány indikativní seznamy.

Tyto indikativní seznamy budou odsouhlasovány oprávněnými orgány států smluvních stran z hlediska sortimentu a objemu zboží a služeb na každý rok, nejpozději do 30. září roku předchozího.

Indikativní seznamy nevylučují možnost uzavíraní kontraktů nad rámec uvedených v seznamu.

Článek 6

Smluvní strany budou napomáhat prohloubení ekonomické a vědeckotechnické spolupráce. Tato spolupráce bude kromě vzájemného obchodu zahrnovat rozšíření kooperace výroby, vytváření společných podniků, mezinárodních společností a organizací, rozvoj cestovního ruchu, organizování veletrhů, výstav, obchodních zastupitelství a zavadění jiných progresivních forem spolupráce, běžných ve světové ekonomice.

Po vzájemné dohodě oprávněných orgánů států smluvních stran budou projednávány možnosti přípravy odborníků, včetně v oblasti zahraničně-ekonomické a finanční činnosti.

Článek 7

Zplnomocnění zástupci smluvních stran se budou v případě nezbytnosti setkávat střídavě v Praze a Taškentu k projednaní průběhu plnění této Dohody.

Článek 8

Tato Dohoda může být měněna nebo doplňována se souhlasem smluvních stran.

Článek 9

Tato Dohoda vstupuje v platnost dnem podpisu a uzavírá se na dobu neurčitou, přičemž každá ze smluvních stran ji může nótou vypovědět. V takovém případě Dohoda pozbývá platnosti po uplynutí šesti měsíců ode dne doručení nóty o výpovědi.

Dáno v Taškentu, dne 12. května 1992 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, uzbeckém a ruském, přičemž všechna znění mají stejnou platnost.

Za vládu České a Slovenské Federativní Republiky:
Marták v. r.

Za vládu Republiky Uzbekistán:
Solichovič v. r.

Souvislosti

Je zrušen předpisem
280/1993 Sb. Dohoda o obchodně-ekonomické a vědeckotechnické spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Republiky Uzbekistán
Je odkazován z
280/1993 Sb. Dohoda o obchodně-ekonomické a vědeckotechnické spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Republiky Uzbekistán

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 12.05.1992 - 09.09.1993
0. 12.05.1992 Vyhlášené znění