Vyhláška č. 363/1992 Sb.Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky o zjišťování starých důlních děl a vedení jejich registru

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-363
Částka 74/1992
Platnost od 10.07.1992
Účinnost od 10.07.1992
Aktuální znění 01.09.2004

363

VYHLÁŠKA

ministerstva životního prostředí České republiky

ze dne 29. května 1992

o zjišťování starých důlních děl a vedení jejich registru

Ministerstvo životního prostředí České republiky stanoví podle § 35 odst. 5 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona České národní rady č. 541/1991 Sb.:


§ 1

Zjišťování starých důlních děl

(1) Zjišťování starých důlních děl1) slouží jako podklad pro činnost a rozhodnutí podle stavebního zákona2) a pro opatření k ochraně objektů a zájmů chráněných podle zvláštních předpisů.3)

(2) V oznámení starého důlního díla nebo jeho účinků na povrch4) se uvede místo a čas zjištění a stav nebo rozsah poškození povrchu, například velikost propadliny.

(3) Oznámení podle odstavce 2, přezkoumá Geofond České republiky5) na základě mapových a jiných archivních podkladů a zpráv.

(4) Ministerstvo životního prostředí České republiky zjistí stanovisko příslušného stavebního úřadu, popřípadě jiného orgánu státní správy, který vykonává působnost stavebního úřadu, podle potřeby i dalších orgánů státní správy a právnických a fyzických osob, které jsou vlastníky nebo uživateli pozemků v dosahu starého důlního díla; podle potřeby zadá provedení nezbytného geologického průzkumu.

(5) Jestliže ministerstvo životního prostředí České republiky zjistí, že staré důlní dílo ohrožuje objekty a zájmy uvedené v odstavci 1, zabezpečí jeho zajištění nebo likvidaci.6)

§ 2

Registr starých důlních děl

(1) Registr starých důlních děl vede Geofond České republiky.5)

(2) Registr starých důlních děl obsahuje

a) evidenční listy starých důlních děl, popřípadě jejich souborů,

b) spisovou dokumentaci k evidenčním listům,

c) přehledné mapy výskytu starých důlních děl, popřípadě jejich souborů.

(3) Organizace7) provádějící zajištění a likvidaci starých důlních děl je povinna zaslat Geofondu České republiky do jednoho měsíce od ukončení zajišťovacích nebo likvidačních prací hlášení o ukončení prací; hlášení se zařazují do registru starých důlních děl.

(4) Geofond České republiky umožní nahlížet do evidence, popřípadě poskytne z této evidence potřebné informace nebo výpisy fyzickým a právnickým osobám, které prokáží, že je potřebují k plnění svých povinností nebo k uplatnění a ochraně svých práv. Poplatky za tyto úkony upravují zvláštní předpisy.8)


§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:
Ing. Dejmal v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 35 odst. 1 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona České národní rady č. 541/1991 Sb.

2) Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

3) Například zákon České národní rady č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), zákon České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákon České národní rady č. 20/1988 Sb., o státní památkové péči.

4) § 35 odst. 3 horního zákona.

5) § 17 zákona České národní rady č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění zákona České národní rady č. 543/1991 Sb.

6) § 35 odst. 4 horního zákona.

7) § 5a horního zákona.

8) Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky č. 570/1990 Sb., o správních poplatcích, ve znění vyhlášky č. 522/1991 Sb.

Souvislosti

Provádí předpis
44/1988 Sb. Horní zákon
Je měněn
368/2004 Sb. Vyhláška o geologické dokumentaci
Mění
8/1989 Sb. Vyhláška Českého geologického úřadu o registraci geologických prací, o odevzdávání a zpřístupňování jejich výsledků, o zjišťování starých důlních děl a vedení jejich registru
Je odkazován z
368/2004 Sb. Vyhláška o geologické dokumentaci
Odkazuje na
114/1992 Sb. Zákon o ochraně přírody a krajiny
570/1990 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky o správních poplatcích
367/1990 Sb. Zákon o obcích (obecní zřízení)
8/1989 Sb. Vyhláška Českého geologického úřadu o registraci geologických prací, o odevzdávání a zpřístupňování jejich výsledků, o zjišťování starých důlních děl a vedení jejich registru
62/1988 Sb. Zákon o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu
44/1988 Sb. Horní zákon
20/1988 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky, kterou se provádí zákon o myslivosti
50/1976 Sb. Stavební zákon

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
2. 01.09.2004 368/2004 Sb. Aktuální znění (exportováno 16.01.2021 01:00)
1. 10.07.1992 - 31.08.2004
0. 10.07.1992 Vyhlášené znění