Zákon č. 359/1992 Sb.Zákon České národní rady o zeměměřičských a katastrálních orgánech

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-359
Částka 73/1992
Platnost od 07.07.1992
Účinnost od 01.01.1993
Aktuální znění 01.01.2015 - 31.12.2021

359

ZÁKON

České národní rady

ze dne 7. května 1992

o zeměměřických a katastrálních orgánech

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


ČÁST PRVNÍ

ZEMĚMĚŘICKÉ A KATASTRÁLNÍ ORGÁNY A JEJICH PŮSOBNOST

§ 1

(1) Zřizuje se Český úřad zeměměřický a katastrální (dále jen "Úřad"), jako ústřední správní úřad zeměměřictví a katastru nemovitostí České republiky se sídlem v Praze. Úřad je účetní jednotkou.1)

(2) V čele Úřadu je předseda, kterého jmenuje a odvolává vláda; jeho výběr, jmenování a odvolání se řídí zákonem o státní službě.

§ 2

(1) Zřizuje se Zeměměřický úřad jako jiný správní úřad zeměměřictví s celostátní působností se sídlem v Praze. Zeměměřický úřad je účetní jednotkou.1)

(2) Zřizují se zeměměřické a katastrální inspektoráty (dále jen "inspektoráty") a katastrální úřady jako jiné správní úřady pro zeměměřictví a katastr nemovitostí České republiky. Inspektoráty a katastrální úřady jsou účetními jednotkami.1)

(3) Zeměměřický úřad, inspektoráty a katastrální úřady řídí ředitelé; jejich výběr, jmenování a odvolání se řídí zákonem o státní službě.

(4) Sídla a územní působnost inspektorátů jsou stanoveny v příloze č. 1 tohoto zákona. Sídla a územní působnost katastrálních úřadů jsou stanoveny v příloze č. 2 tohoto zákona.

§ 3

(1) Úřad

a) zabezpečuje jednotné provádění těchto činností

1. správy katastru nemovitostí České republiky,1a)

2. budování a údržby bodových polí,

3. tvorby, obnovy a vydávání základních a tématických státních mapových děl a jiných publikací,

4. standardizace jmen nesídelních geografických objektů z území České republiky a jmen sídelních a nesídelních geografických objektů z území mimo Českou republiku,

5. vytváření a vedení automatizovaného informačního systému zeměměřictví a katastru nemovitostí České republiky,

6. dokumentace výsledků zeměměřických činností,

b) koordinuje výzkum v zeměměřictví a katastru nemovitostí České republiky a systém vědeckotechnických informací pro tyto oblasti,

c) zajišťuje a koordinuje mezinárodní spolupráci v zeměměřictví a katastru nemovitostí České republiky,

d) řídí Zeměměřický úřad, inspektoráty a katastrální úřady, není-li v tomto zákoně stanoveno jinak,

e) vykonává správu centrální databáze katastru nemovitostí České republiky, která je vedena v celostátním rozsahu počítačovými prostředky, obsahuje data o nemovitostech a poskytuje údaje katastru nemovitostí formou dálkového přístupu,

f) rozhoduje v případě pochybností, zda jde o výkon zeměměřických činností,4)

g) schvaluje standardizovaná jména geografických objektů a názvy katastrálních území,

h) rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutím Zeměměřického úřadu a inspektorátů,

i) stanovuje správce základních a tématických státních mapových děl,

j) uděluje a odnímá úřední oprávnění,5)

k) organizuje a zajišťuje zkoušky odborné způsobilosti a srovnávací zkoušky odborné způsobilosti pro udělení úředního oprávnění,

l) vede seznam fyzických osob, kterým udělil úřední oprávnění,

m) vydává základní státní mapová díla5a) a tématická státní mapová díla,5b)

n) vykonává správu základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí a informačního systému územní identifikace,

o) plní další úkoly na úseku zeměměřictví podle zvláštního předpisu6) a provádí další činnosti potřebné pro rozvoj zeměměřictví a katastru nemovitostí České republiky.

(2) Ministerstvo obrany při výkonu zeměměřických činností pro potřeby obrany státu plní obdobné úkoly jako Úřad.

§ 3a

Zeměměřický úřad

a) vykonává správu geodetických základů České republiky,6a)

b) rozhoduje o umístění, přemístění či odstranění měřických značek základního bodového pole,6a) včetně signalizačního a ochranného zařízení bodu bodového pole,

c) vykonává správu základních státních mapových děl5a) a tématických státních mapových děl5b) stanovených Úřadem,

d) vede databázové soubory bodů bodového pole evidovaných v technických jednotkách,

e) vykonává správu základní báze geografických dat České republiky,

f) vede Ústřední archiv zeměměřictví a katastru, který je specializovaným archivem,2)

g) provádí zeměměřické činnosti6b) na státních hranicích v dohodě se správcem dokumentárního díla státních hranic,6c)

h) projednává porušení pořádku na úseku zeměměřictví podle zvláštního zákona,6d)

i) plní další úkoly na úseku zeměměřictví, kterými ho pověří Úřad.

§ 4

Inspektoráty

a) kontrolují výkon státní správy katastru nemovitostí České republiky katastrálními úřady,

b) dohlížejí na ověřování výsledků zeměměřických činností, které jsou využívány pro katastr nemovitostí České republiky a státní mapové dílo,

c) předkládají Úřadu návrhy na opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole a dohledu podle písmen a) a b),

d) rozhodují o odvoláních proti rozhodnutím katastrálních úřadů,7)

e) předkládají návrh na odejmutí úředního oprávnění,8)

f) projednávají porušení pořádku na úseku zeměměřictví podle zvláštního zákona,8a)

g) plní další úkoly na úseku zeměměřictví podle zvláštního předpisu9) a úkoly na úseku zeměměřictví, kterými je pověří Úřad.

§ 5

(1) Katastrální úřady

a) vykonávají státní správu katastru nemovitostí České republiky,1a)

b) vykonávají správu zhušťovacích bodů a podrobných polí polohového a výškového,

c) projednávají porušení pořádku na úseku katastru nemovitostí České republiky podle zvláštního zákona,10)

d) schvalují změny pomístního názvosloví a zabezpečují činnosti spojené se standardizací geografického názvosloví,

e) schvalují změny hranic katastrálních území,

f) vykonávají správu základních státních mapových děl5a) stanovených Úřadem,

g) plní další úkoly na úseku zeměměřictví a katastru nemovitostí České republiky, kterými je pověří Úřad.

(2) Seznam katastrálních pracovišť, která jsou vnitřními organizačními jednotkami katastrálních úřadů podle zvláštního právního předpisu,10a) jejich názvy, sídla a územní obvody, ve kterých vykonávají působnost příslušného katastrálního úřadu, zveřejní Úřad sdělením ve Sbírce zákonů.10b)

§ 6

Obecné předpisy o správním řízení11) se vztahují na rozhodování Úřadu, Zeměměřického úřadu, inspektorátů a katastrálních úřadů ve věcech podle § 3 písm. f), h) a j), § 3a písm. b) a g), § 4 písm. d) a f) a § 5 odst. 1 písm. a), c) a e) tohoto zákona.

ČÁST DRUHÁzrušeno

§ 7 – § 10zrušeno


ČÁST TŘETÍ

ZMĚNA ZÁKONA ČESKÉ NÁRODNÍ RADY č. 2/1969 Sb., O ZŘÍZENÍ MINISTERSTEV A JINÝCH ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

§ 11

Zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, se mění takto:

§ 2 odst. 1 bod 2. zní:

2. Český úřad zeměměřický a katastrální,“.


ČÁST ČTVRTÁ

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 12

(1) Práva a povinnosti z pracovněprávních a jiných vztahů přecházejí dnem účinnosti tohoto zákona z Českého úřadu geodetického a kartografického na Český úřad zeměměřický a katastrální.

(2) Práva a závazky, které měl ke dni účinnosti tohoto zákona Zeměměřický ústav, přecházejí na Zeměměřický úřad. Práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů zaměstnanců Zeměměřického ústavu přecházejí na Zeměměřický úřad.

§ 13

Zrušují se:

1. Zákon České národní rady č. 36/1973 Sb., o orgánech geodézie a kartografie.

2. Ustanovení § 37 odst. 1 písm. a) a b) a odst. 2 zákona České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích.

§ 14

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993.


Přechodné ustanovení zavedeno zákonem č. 62/1997 Sb. Čl. II

Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona Katastrálním úřadem v Šumperku a Katastrálním úřadem v Bruntále ve vztahu k území okresu Jeseník dokončí katastrální úřady, které tato řízení zahájily.

Přechodná a závěrečná ustanovení zavedena zákonem č. 175/2003 Sb. Čl. II

1. Ke dni účinnosti tohoto zákona se zrušují tyto katastrální úřady:

Katastrální úřad v Benešově,

Katastrální úřad v Berouně,

Katastrální úřad v Blansku,

Katastrální úřad Brno-město,

Katastrální úřad Brno-venkov,

Katastrální úřad v Bruntále,

Katastrální úřad v Břeclavi,

Katastrální úřad v České Lípě,

Katastrální úřad v Českém Krumlově,

Katastrální úřad v Českých Budějovicích,

Katastrální úřad v Děčíně,

Katastrální úřad v Domažlicích,

Katastrální úřad ve Frýdku-Místku,

Katastrální úřad v Havlíčkově Brodě,

Katastrální úřad v Hodoníně,

Katastrální úřad v Hradci Králové,

Katastrální úřad v Chebu,

Katastrální úřad v Chomutově,

Katastrální úřad v Chrudimi,

Katastrální úřad v Jablonci nad Nisou,

Katastrální úřad v Jeseníku,

Katastrální úřad v Jičíně,

Katastrální úřad v Jihlavě,

Katastrální úřad v Jindřichově Hradci,

Katastrální úřad v Karlových Varech,

Katastrální úřad v Karviné,

Katastrální úřad v Kladně,

Katastrální úřad v Klatovech,

Katastrální úřad v Kolíně,

Katastrální úřad v Kroměříži,

Katastrální úřad v Kutné Hoře,

Katastrální úřad v Liberci,

Katastrální úřad v Litoměřicích,

Katastrální úřad v Lounech,

Katastrální úřad v Mělníce,

Katastrální úřad v Mladé Boleslavi,

Katastrální úřad v Mostě,

Katastrální úřad v Náchodě,

Katastrální úřad v Novém Jičíně,

Katastrální úřad v Nymburku,

Katastrální úřad v Olomouci,

Katastrální úřad v Opavě,

Katastrální úřad v Ostravě,

Katastrální úřad v Pardubicích,

Katastrální úřad v Pelhřimově,

Katastrální úřad v Písku,

Katastrální úřad Plzeň-město,

Katastrální úřad Plzeň-jih,

Katastrální úřad Plzeň-sever,

Katastrální úřad Praha-město,

Katastrální úřad Praha-východ,

Katastrální úřad Praha-západ,

Katastrální úřad v Prachaticích,

Katastrální úřad v Prostějově,

Katastrální úřad v Přerově,

Katastrální úřad v Příbrami,

Katastrální úřad v Rakovníku,

Katastrální úřad v Rokycanech,

Katastrální úřad v Rychnově nad Kněžnou,

Katastrální úřad v Semilech,

Katastrální úřad v Sokolově,

Katastrální úřad ve Strakonicích,

Katastrální úřad ve Svitavách,

Katastrální úřad v Šumperku,

Katastrální úřad v Táboře,

Katastrální úřad v Tachově,

Katastrální úřad v Teplicích,

Katastrální úřad v Trutnově,

Katastrální úřad v Třebíči,

Katastrální úřad v Uherském Hradišti,

Katastrální úřad v Ústí nad Labem,

Katastrální úřad v Ústí nad Orlicí,

Katastrální úřad ve Vsetíně,

Katastrální úřad ve Vyškově,

Katastrální úřad ve Zlíně,

Katastrální úřad ve Znojmě,

Katastrální úřad ve Žďáru nad Sázavou.

2. Katastrální úřady zřízené tímto zákonem vykonávají ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona působnost dosavadních katastrálních úřadů.

3. Na katastrální úřady zřízené tímto zákonem přechází dnem nabytí účinnosti tohoto zákona výkon práv a povinností ze služebního poměru, z pracovněprávních a jiných vztahů z dosavadních katastrálních úřadů, vykonávajících svou působnost v okresech příslušného kraje.

4. Katastrální úřady zřízené tímto zákonem jsou ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona příslušné hospodařit s veškerým majetkem České republiky, se kterým byly k tomuto dni příslušné hospodařit katastrální úřady v územních obvodech jednotlivých krajů. Současně tímto dnem začnou plnit úkoly spojené s odpovědností státu související s tímto majetkem.


Burešová v. r.

Pithart v. r.

Poznámky pod čarou

1a) Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem.
Zákon ČNR č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon).

1) § 3 odst. 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 229/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 280/2002 Sb. a zákona č. 476/2002 Sb.

2) § 80 odst. 2 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů.

4) § 3 odst. 2 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením.

5) § 14 a 15 zákona č. 200/1994 Sb.

5a) § 2 písm. g) zákona č. 200/1994 Sb.

5b) § 2 písm. h) zákona č. 200/1994 Sb.

6) Např. § 14 zákona č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění zákona č. 89/1990 Sb.

6a) § 2 písm. c) a e) zákona č. 200/1994 Sb., ve znění zákona č. 186/2001 Sb.

6b) § 3 odst. 1 zákona č. 200/1994 Sb.

6c) § 12 odst. 1 písm. j) zákona ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona ČNR č. 21/1993 Sb.

6d) § 17a odst. 1 písm. b) bod 1, § 17a odst. 1 písm. c) a § 17b odst. 1 písm. a) zákona č. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

7) § 8 odst. 4, § 16 odst. 4, § 24 a 25 zákona ČNR č. 344/1992 Sb.

8) § 15 odst. 5 zákona č. 200/1994 Sb.

8a) § 17a odst. 1 písm. a), b) bod 2, § 17a odst. 1 písm. d) a e), § 17b odst. 1 zákona č. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

9) Např. § 7 odst. 3 písm. a) zákona č. 200/1994 Sb.

10) Zákon ČNR č. 344/1992 Sb.

10a) § 52 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých zákonů (rozpočtová pravidla).

10b) § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv.

11) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).

11a) § 6 odst. 2 písm. a) zákona č. 200/1994 Sb.

11b) § 9 odst. 2 zákona č. 200/1994 Sb.

11c) § 6 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 200/1994 Sb.

11d) § 6 odst. 3 zákona č. 200/1994 Sb.

12) Nařízení vlády ČSFR č. 53/1992 Sb., o minimální mzdě.

13) Zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích.
Zákon č. 71/1967 Sb.


Příloha č. 1 k zákonu č. 359/1992 Sb.

Sídla a územní působnost inspektorátů

Zeměměřický a katastrální inspektorát v Brně, který vykonává působnost pro územní obvody Jihomoravského kraje, Vysočiny a Zlínského kraje.

Zeměměřický a katastrální inspektorát v Českých Budějovicích, který vykonává působnost pro územní obvod Jihočeského kraje.

Zeměměřický a katastrální inspektorát v Liberci, který vykonává působnost pro územní obvody Libereckého kraje a Ústeckého kraje.

Zeměměřický a katastrální inspektorát v Opavě, který vykonává působnost pro územní obvody Olomouckého kraje a Moravskoslezského kraje.

Zeměměřický a katastrální inspektorát v Pardubicích, který vykonává působnost pro územní obvody Pardubického kraje a Královéhradeckého kraje.

Zeměměřický a katastrální inspektorát v Plzni, který vykonává působnost pro územní obvody Plzeňského kraje a Karlovarského kraje.

Zeměměřický a katastrální inspektorát v Praze, který vykonává působnost pro územní obvody hlavního města Prahy a Středočeského kraje.

Příloha č. 2 k zákonu č. 359/1992 Sb.

Územní působnost a sídla katastrálních úřadů

1. Katastrální úřad pro hlavní město Prahu se sídlem v Praze,

2. Katastrální úřad pro Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích,

3. Katastrální úřad pro Karlovarský kraj se sídlem v Karlových Varech,

4. Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj se sídlem v Hradci Králové,

5. Katastrální úřad pro Liberecký kraj se sídlem v Liberci,

6. Katastrální úřad pro Plzeňský kraj se sídlem v Plzni,

7. Katastrální úřad pro Pardubický kraj se sídlem v Pardubicích,

8. Katastrální úřad pro Středočeský kraj se sídlem v Praze,

9. Katastrální úřad pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem,

10. Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně,

11. Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě,

12. Katastrální úřad pro Olomoucký kraj se sídlem v Olomouci,

13. Katastrální úřad pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě,

14. Katastrální úřad pro Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně.

Souvislosti

Je prováděn předpisem
368/2013 Sb. Sdělení Českého úřadu zeměměřického a katastrálního Seznam katastrálních pracovišť katastrálních úřadů, jejich názvy, sídla a územní obvody, ve kterých vykonávají působnost příslušného katastrálního úřadu k 1. lednu 2014
90/2013 Sb. Sdělení Českého úřadu zeměměřického a katastrálního Seznam katastrálních pracovišť katastrálních úřadů, jejich názvy, sídla a územní obvody, ve kterých vykonávají působnost příslušného katastrálního úřadu k 1. dubnu 2013
482/2009 Sb. Sdělení Českého úřadu zeměměřického a katastrálního Seznam katastrálních pracovišť katastrálních úřadů, jejich názvy, sídla a územní obvody, ve kterých vykonávají působnost příslušného katastrálního úřadu k 1. lednu 2010
263/2005 Sb. Sdělení Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, jímž se zveřejňuje Seznam katastrálních pracovišť katastrálních úřadů, jejich názvy, sídla a územní obvody, ve kterých vykonávají působnost příslušného katastrálního úřadu
10/2004 Sb. Sdělení Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, jímž se zveřejňuje Seznam katastrálních pracovišť katastrálních úřadů, jejich názvy, sídla a územní obvody, ve kterých vykonávají působnost příslušného katastrálního úřadu
78/1993 Sb. Vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, kterou se stanoví sídla a územní působnost zeměměřických a katastrálních inspektorátů a katastrálních úřadů
Přechodná ustanovení zavedena předpisy (uvedena na konci textu)
175/2003 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů
62/1997 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů
Je měněn
277/2019 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv
250/2014 Sb. Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech
499/2004 Sb. Zákon o archivnictví a spisové službě
175/2003 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů
186/2001 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 120/2000 Sb., a zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů
132/2000 Sb. Zákon o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze
62/1997 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů
200/1994 Sb. Zákon o zeměměřictví
107/1994 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 359/1992 Sb., o zeměměřičských a katastrálních orgánech
Mění
200/1990 Sb. Zákon o přestupcích
2/1969 Sb. Kompetenční zákon
Ruší
36/1973 Sb. Zákon České národní rady o orgánech geodézie a kartografie
Je odkazován z
277/2019 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv
178/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
160/2019 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoušky, ve znění vyhlášky č. 124/2018 Sb.
79/2018 Sb. Vyhláška o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace
246/2017 Sb. Zákon o evropských politických stranách a evropských politických nadacích a o změně některých zákonů
123/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
384/2015 Sb. Sdělení Českého úřadu zeměměřického a katastrálního Seznam katastrálních pracovišť katastrálních úřadů, jejich názvy, sídla a územní obvody, ve kterých vykonávají působnost příslušného katastrálního úřadu k 1. lednu 2016
383/2015 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů
162/2015 Sb. Vyhláška o podrobnostech úřednické zkoušky
250/2014 Sb. Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě
414/2013 Sb. Vyhláška o vodoprávní evidenci
368/2013 Sb. Sdělení Českého úřadu zeměměřického a katastrálního Seznam katastrálních pracovišť katastrálních úřadů, jejich názvy, sídla a územní obvody, ve kterých vykonávají působnost příslušného katastrálního úřadu k 1. lednu 2014
90/2013 Sb. Sdělení Českého úřadu zeměměřického a katastrálního Seznam katastrálních pracovišť katastrálních úřadů, jejich názvy, sídla a územní obvody, ve kterých vykonávají působnost příslušného katastrálního úřadu k 1. dubnu 2013
329/2012 Sb. Úplné znění zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
275/2012 Sb. Zákon o volbě prezidenta republiky
366/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
243/2010 Sb. Úplné znění zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
18/2010 Sb. Úplné znění zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, jak vyplývá z pozdějších změn
482/2009 Sb. Sdělení Českého úřadu zeměměřického a katastrálního Seznam katastrálních pracovišť katastrálních úřadů, jejich názvy, sídla a územní obvody, ve kterých vykonávají působnost příslušného katastrálního úřadu k 1. lednu 2010
309/2009 Sb. Úplné znění zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
296/2009 Sb. Zákon o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011
295/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech
110/2007 Sb. Zákon o některých opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy, souvisejících se zrušením Ministerstva informatiky
26/2007 Sb. Katastrální vyhláška
71/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů
70/2006 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcí
57/2006 Sb. Zákon o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem
263/2005 Sb. Sdělení Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, jímž se zveřejňuje Seznam katastrálních pracovišť katastrálních úřadů, jejich názvy, sídla a územní obvody, ve kterých vykonávají působnost příslušného katastrálního úřadu
95/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
499/2004 Sb. Zákon o archivnictví a spisové službě
362/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů
319/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů
11/2004 Sb. Úplné znění zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, jak vyplývá z pozdějších změn
10/2004 Sb. Sdělení Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, jímž se zveřejňuje Seznam katastrálních pracovišť katastrálních úřadů, jejich názvy, sídla a územní obvody, ve kterých vykonávají působnost příslušného katastrálního úřadu
460/2003 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 162/2001 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky
175/2003 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů
62/2003 Sb. Zákon o volbách do Evropského parlamentu
7/2003 Sb. Vyhláška o vodoprávní evidenci
517/2002 Sb. Zákon, kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy
334/2002 Sb. Úplné znění zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, jak vyplývá z pozdějších změn
320/2002 Sb. Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů
292/2002 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství o oblastech povodí
236/2002 Sb. Vyhláška o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území
219/2002 Sb. Zákon, kterým se provádějí změny v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a mění se zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů
47/2002 Sb. Zákon o podpoře malého a středního podnikání
365/2001 Sb. Vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, kterou se mění vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění vyhlášky č. 212/1995 Sb.
312/2001 Sb. Zákon o státních hranicích
289/2001 Sb. Úplné znění zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství, jak vyplývá z pozdějších změn
186/2001 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 120/2000 Sb., a zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů
162/2001 Sb. Vyhláška o poskytování údajů z katastru nemovitostí ČR
111/2001 Sb. Nařízení vlády o porovnávání a přejímání údajů katastru nemovitostí České republiky a evidence obyvatel
458/2000 Sb. Energetický zákon
241/2000 Sb. Zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy
239/2000 Sb. Zákon o integrovaném záchranném systému
132/2000 Sb. Zákon o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze
63/2000 Sb. Zákon o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků
161/1999 Sb. Zákon, kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko
148/1998 Sb. Zákon o ochraně utajovaných skutečností
15/1998 Sb. Zákon o dohledu v oblasti kapitálového trhu
152/1997 Sb. Zákon na ochranu před dovozem dumpingových výrobků a o změně a doplnění některých zákonů
122/1997 Sb. Zákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
62/1997 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů
272/1996 Sb. Zákon, kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a mění a doplňuje zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv
190/1996 Sb. Vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 90/1996 Sb., a zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb.
135/1996 Sb. Zákon, kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon České národní rady č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů
289/1995 Sb. Lesní zákon
117/1995 Sb. Zákon o státní sociální podpoře
89/1995 Sb. Zákon o státní statistické službě
31/1995 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o zeměměřictví
200/1994 Sb. Zákon o zeměměřictví
107/1994 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 359/1992 Sb., o zeměměřičských a katastrálních orgánech
47/1994 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů
o1/c80/1993 Sb. Opatření Českého statistického úřadu, kterým se mění program statistických zjišťování na rok 1993
285/1993 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů
o1/c70/1993 Sb. Opatření Českého statistického úřadu, kterým se uveřejňuje program statistických zjišťování na rok 1994
o1/c42/1993 Sb. Opatření Českého statistického úřadu, kterým se uveřejňují doplňky a změny programu statistických zjišťování na rok 1993 uveřejněného ve Sbírce zákonů v částce 114/1992
126/1993 Sb. Vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, a zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon)
124/1993 Sb. Zákon České národní rady o přestupcích (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
78/1993 Sb. Vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, kterou se stanoví sídla a územní působnost zeměměřických a katastrálních inspektorátů a katastrálních úřadů
69/1993 Sb. Zákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
21/1993 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se provádějí další opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky
548/1992 Sb. Zákon České národní rady o některých dalších opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a o zřízení Kanceláře prezidenta České republiky
474/1992 Sb. Zákon o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy ČR
359/1992 Sb. Zákon o zeměměřičských a katastrálních orgánech
114/1992 Sb. Zákon o ochraně přírody a krajiny
Odkazuje na
222/2016 Sb. Zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv
499/2004 Sb. Zákon o archivnictví a spisové službě
175/2003 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů
219/2000 Sb. Zákon o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích
218/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech
309/1999 Sb. Zákon o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv
62/1997 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů
200/1994 Sb. Zákon o zeměměřictví
359/1992 Sb. Zákon o zeměměřičských a katastrálních orgánech
344/1992 Sb. Katastrální zákon
265/1992 Sb. Zákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem
53/1992 Sb. Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o minimální mzdě
576/1990 Sb. Rozpočtová pravidla republiky
200/1990 Sb. Zákon o přestupcích
97/1974 Sb. Zákon České národní rady o archivnictví
36/1973 Sb. Zákon České národní rady o orgánech geodézie a kartografie
46/1971 Sb. Zákon o geodézii a kartografii
2/1969 Sb. Kompetenční zákon
71/1967 Sb. Správní řád
35/1965 Sb. Autorský zákon
Je republikován předpisem
11/2004 Sb. Úplné znění zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, jak vyplývá z pozdějších změn

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
11. 01.01.2022 277/2019 Sb. Budoucí znění
10. 01.01.2015 - 31.12.2021 250/2014 Sb. Aktuální znění (exportováno 23.09.2020 21:47)
9. 01.07.2010 - 31.12.2014 227/2009 Sb.
8. 01.01.2005 - 30.06.2010 499/2004 Sb.
7. 01.01.2004 - 31.12.2004 175/2003 Sb.
6. 01.07.2001 - 31.12.2003 186/2001 Sb.
5. 01.01.2001 - 30.06.2001 132/2000 Sb.
4. 01.05.1997 - 31.12.2000 62/1997 Sb.
3. 01.01.1995 - 30.04.1997 200/1994 Sb., 175/2003 Sb.
2. 01.06.1994 - 31.12.1994 107/1994 Sb.
1. 01.01.1993 - 31.05.1994
0. 07.07.1992 Vyhlášené znění