Sdělení č. 330/1992 Sb.Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Komisí Evropských společenství o zřízení Zastoupení Komise Evropských společenství v České a Slovenské Federativní Republice a jeho výsadách a imunitách

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-330
Částka 66/1992
Platnost od 30.06.1992
Účinnost od 10.04.1992
Aktuální znění 10.04.1992

330

SDĚLENÍ

federálního ministerstva zahraničních věcí

Federální ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 11. prosince 1991 byla v Bruselu podepsána Dohoda mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Komisí Evropských společenství o zřízení Zastoupení Komise Evropských společenství v České a Slovenské Federativní Republice a jeho výsadách a imunitách.

S Dohodou vyslovilo souhlas Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky a prezident České a Slovenské Federativní Republiky ji ratifikoval.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 6 dnem 10. dubna 1992.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

DOHODA

mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Komisí Evropských společenství o zřízení Zastoupení Komise Evropských společenství v České a Slovenské Federativní Republice a jeho výsadách a imunitách

Česká a Slovenska Federativní Republika a Komise Evropských společenství (dále jen Komise),

přejíce si dále upevňovat a rozvíjet přátelské vztahy a spolupráci mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Evropskými společenstvími,

majíce v úmyslu stanovit podmínky pro zřízení Zastoupení Komise na území České a Slovenské Federativní Republiky a upravit výsady a imunity tohoto Zastoupení,

dohodly se na následujícím:

Článek 1

Česká a Slovenska Federativní Republika souhlasí se zřízením Zastoupení Komise na svém území.

Článek 2

1. Evropská společenství - Evropské společenství uhlí a oceli, Evropské hospodářské společenství a Evropské společenství pro atomovou energii - jsou na území České a Slovenské Federativní Republiky právnickými osobami.

2. Evropská společenství jsou oprávněna uzavírat smlouvy, nabývat movitý a nemovitý majetek a nakládat s ním, pokud je to potřebné k efektivnímu plnění jejich povinností, vystupovat před soudy a být zastoupena pro tyto účely Komisí.

Článek 3

1. Zastoupení Komise, jeho vedoucí a členové, jakož i členové jejich rodin, kteří jsou příslušníky jejich domácnosti, mají na území České a Slovenské Federativní Republiky práva, výsady a imunity, jakož i povinnosti, které odpovídají právům a povinnostem stanoveným Vídeňskou úmluvou o diplomatických stycích z 18. dubna 1961 a které mají diplomatické mise v České a Slovenské Federativní Republice, jejich vedoucí, členové, jakož i členové jejich rodin, kteří jsou příslušníky jejich domácnosti.

2. Ostatní ustanovení Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích z 18. dubna 1961 se použijí přiměřeně.

3. Uvedená práva, výsady a imunity budou poskytnuty za podmínky, že v souladu s ustanoveními článku 17 Protokolu o výsadách a imunitách Evropských společenství připojeného ke Smlouvě ustavující jedinou Radu a jedinou Komisi Evropských společenství, podepsané v Bruselu dne 8. dubna 1965, členské státy Evropských společenství přiznají stejná práva, výsady a imunity Misi České a Slovenské Federativní Republiky u Evropských společenství, jejímu vedoucímu, členům a členům jejich rodin, žijícím v jejich domácnosti.

Článek 4

Česká a Slovenská Federativní Republika uznává laissezpasser vydané Evropskými společenstvími Úředníkům a ostatním zaměstnancům jejich institucí za platné cestovní doklady

Článek 5

Spory týkající se výkladu nebo použití této dohody budou čeřeny jednáním mezi oběma stranami s cílem dospět ke smírnému řešení.

Článek 6

Každá ze smluvních stran oznámí druhé straně, že byly splněny požadavky podle příslušných procedur týkajících se schválení této dohody, která vstoupí v platnost dnem přijetí druhého oznámení.

Na důkaz toho níže podepsaní, řádně k tomu zmocnění, podepsali tuto dohodu.

Dáno v Bruselu dne 11. prosince 1991 ve dvojím vyhotovení v českém a anglickém jazyce, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Českou a Slovenskou Federativní Republiku:
Karel Lukáš v. r.

Za Komisi Evropských společenství:
Horst-Guenter Krenzler v. r.

Souvislosti

Prázdný výstup

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 10.04.1992 Aktuální znění (exportováno 24.01.2021 01:00)
0. 10.04.1992 Vyhlášené znění