Zákon č. 283/1992 Sb.Zákon České národní rady o Akademii věd České republiky

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-283
Částka 59/1992
Platnost od 15.06.1992
Účinnost od 28.12.1992
Aktuální znění 13.09.2005

283

ZÁKON

České národní rady

ze dne 6. května 1992

o Akademii věd České republiky

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


ČÁST PRVNÍ

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Zřizuje se Akademie věd České republiky (dále jen "Akademie"). Sídlem Akademie je hlavní město Praha.

§ 2

(1) Akademie uskutečňuje výzkum prostřednictvím pracovišť Akademie (dále jen "pracoviště").

(2) Akademie a její pracoviště uzavírají smlouvy o mezinárodní spolupráci v oblasti vědecké činnosti a vývoje technologií.

§ 3

(1) Akademie je organizační složkou České republiky; její činnost je financována ze státního rozpočtu České republiky.

(2) Akademie má pro rozpočtové účely postavení ústředního orgánu České republiky a zřizuje jménem České republiky pracoviště jako veřejné výzkumné instituce. Prostředky pro ni se rozpočtují v samostatné kapitole státního rozpočtu České republiky.

(3) Akademie je oprávněna přijímat finanční dary včetně darů devizových. Tyto finanční dary včetně devizových jsou příjmy jejího rezervního fondu1) a jako takové jsou jejími mimorozpočtovými zdroji.

(4) Akademie podporuje Učenou společnost České republiky, občanské sdružení, která přispívá ke svobodnému pěstování a rozvoji vědy v České republice a reprezentuje ji vůči obdobným zahraničním vědeckým institucím.

ČÁST DRUHÁ

ORGÁNY AKADEMIE

§ 4

Orgány Akademie jsou:

a) Akademický sněm (dále jen "Sněm"),

b) Akademická rada (dále jen "Rada") a její předsednictvo (dále jen "předsednictvo"),

c) předseda Akademie (dále jen "předseda"),

d) Vědecká rada Akademie (dále jen "Vědecká rada").

Sněm

§ 5

(1) Nejvyšším samosprávným orgánem Akademie je Sněm.

(2) Sněm tvoří

a) ředitelé pracovišť,

b) představitelé vysokých škol,

c) další významní domácí a zahraniční vědci,

d) volení zástupci pracovišť,

e) významní zástupci státní správy, průmyslu, obchodních kruhů a bank,

pokud není dále stanoveno jinak.

(3) Funkční období Sněmu je čtyři roky, pokud není dále stanoveno jinak.

(4) Sněm se schází podle potřeby, nejméně však dvakrát za rok. Musí být svolán vždy, požádá-li o to alespoň jedna pětina jeho členů.

(5) Počet členů Sněmu, způsob jejich volby či delegace, způsob jednání a usnášení Sněmu upraví stanovy Akademie.

§ 6

Sněm

a) přijímá stanovy Akademie, které nabývají platnosti po schválení vládou České republiky,

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti Akademie,

c) schvaluje rozpočet a závěrečný účet Akademie, jakož i rozdělení finančních prostředků mezi pracoviště,

d) schvaluje zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení a zrušení pracovišť,

e) usnáší se na návrhu na jmenování předsedy z členů Sněmu a na jeho odvolání,

f) volí a odvolává z funkce volené členy Rady a členy Vědecké rady,

g) rozhoduje o všech dalších věcech, které mu vyhradí stanovy.

Rada

§ 7

(1) Výkonným orgánem Akademie je Rada.

(2) Radu tvoří předseda, místopředsedové, předseda Vědecké rady a další členové volení ze členů Sněmu na základě návrhů z pracovišť Akademie.

(3) Funkční období Rady je čtyři roky. Člen Rady může být do této funkce volen nejvýše na dvě po sobě jdoucí období. Členství v Radě je neslučitelné s funkcí ředitele pracoviště.

(4) Po skončení funkčního období Rady vykonává Rada své funkce až do ustavení nové Rady.

(5) Počet členů Rady, způsob jejich volby, způsob jednání a usnášení a výši odměny za výkon funkce v Radě, jakož i jejich práva a povinnosti, upraví stanovy Akademie.

§ 8

(1) Rada zejména:

a) svolává zasedání Sněmu, předkládá mu zprávy a návrhy pro jednání a provádí jeho usnesení,

b) řídí mezi zasedáními Sněmu běžnou činnost Akademie,

c) předkládá Sněmu návrh výroční zprávy o činnosti Akademie,

d) předkládá Sněmu návrh rozpočtu a závěrečného účtu Akademie včetně návrhu na rozdělení finančních prostředků mezi pracoviště,

e) volí volené členy předsednictva Rady (§ 9 odst. 2).

(2) V neodkladném případě může Rada rozhodnout i o věcech vyhrazených tímto zákonem nebo stanovami Sněmu. V tomto případě je Rada povinna svolat Sněm nejpozději do 30 dnů od svého rozhodnutí. Pokud Sněm rozhodnutí Rady nepotvrdí, pozbývá rozhodnutí platnosti.

(3) Otázky vědní politiky Akademie je Rada povinna projednat s Vědeckou radou.

§ 9

Předsednictvo Rady

(1) Výkonným orgánem Rady je předsednictvo.

(2) Předsednictvo tvoří předseda, místopředsedové, předseda Vědecké rady a volení členové předsednictva.

(3) Počet členů předsednictva, způsob jejich volby a způsob jednání a usnášení předsednictva upraví stanovy Akademie.

(4) V neodkladném případě může předsednictvo rozhodnout i o věcech vyhrazených tímto zákonem nebo stanovami Radě. V tomto případě je předsednictvo povinno svolat Radu nejpozději do 20 dnů od svého rozhodnutí. Pokud Rada rozhodnutí předsednictva nepotvrdí, pozbývá rozhodnutí platnosti. Ustanovení předchozích vět neplatí ve věcech vyhrazených Radě v § 8 odst. 2.

§ 10

Předseda

(1) Předseda jedná ve všech věcech týkajících se Akademie.

(2) Předsedu jmenuje a odvolává prezident republiky z členů Sněmu a na návrh Sněmu, který projedná vláda. Funkční období předsedy je čtyři roky. Funkci předsedy nelze zastávat déle než dvě po sobě jdoucí funkční období.

(3) Předseda jmenuje místopředsedy z volených členů předsednictva.

(4) Předseda jmenuje a odvolává ředitele pracovišť.

(5) Předseda předsedá zasedání Sněmu, Rady a předsednictva.

(6) Místopředsedové zastupují předsedu v době jeho nepřítomnosti, nebo jsou-li jím k zastupování pověřeni.

(7) Oprávnění místopředsedů Akademie a dalších členů Rady ve vymezených oblastech upraví stanovy Akademie.

§ 11

Vědecká rada

(1) Vědecká rada je stálým poradním orgánem Rady ve věcech přípravy a realizace vědní politiky Akademie.

(2) Vědeckou radu tvoří zástupci pracovišť, zástupci vysokých škol a dalších vědeckých institucí a významní vědci ze zahraničí.

(3) Funkční období Vědecké rady je čtyři roky.

(4) Vědecká rada volí ze svých členů předsedu Vědecké rady.

(5) Počet členů Vědecké rady, způsob jejich volby a odvolání, jejich práva a povinnosti a způsob jednání a usnášení Vědecké rady upraví stanovy Akademie.

ČÁST TŘETÍ

PRACOVIŠTĚ

§ 12

Pracoviště jsou veřejnými výzkumnými institucemi podle zvláštního právního předpisu2).

§ 13

Pracoviště

a) uskutečňuje vědecký výzkum,

b) přispívá ke zvýšení úrovně poznání a vzdělanosti,

c) přispívá k využití výsledků vědeckého výzkumu,

d) získává, zpracovává a rozšiřuje vědecké informace a poskytuje vědecké posudky, stanoviska a doporučení,

e) ve spolupráci s vysokými školami uskutečňuje doktorské studijní programy4) a vychovává vědecké pracovníky,

f) rozvíjí mezinárodní spolupráci v oblasti vědecké činnosti a vývoje technologií,

g) realizuje své úkoly ve spolupráci s ostatními vědeckými a odbornými institucemi; za tím účelem může s těmito institucemi uzavírat smlouvy o sdružení,

h) zajišťuje infrastrukturu pro výzkum a vývoj4a).

§ 14, § 15zrušeno

§ 16

(1) Místa pracovníků s vysokoškolským vzděláním na pracovištích jsou obsazována na základě výběrového řízení vyhlašovaného ředitelem pracoviště.

(2) Pravidla výběrového řízení upraví stanovy Akademie.

§ 17zrušeno


ČÁST ČTVRTÁ

USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ

§ 18

(1) Majetková a jiná práva a závazky, které přejdou na Českou republiku na základě zákona Federálního shromáždění, jímž budou vypořádána práva a závazky dosavadní Československé akademie věd, přejdou dnem nabytí jeho účinnosti na Akademii.

(2) Dnem nabytí účinnosti zákona Federálního shromáždění uvedeného v odstavci 1 se pracoviště Československé akademie věd, která podle uvedeného zákona Federálního shromáždění přejdou na Českou republiku, stanou pracovišti Akademie a ředitelé a vědecké rady těchto pracovišť se stanou řediteli a vědeckými radami pracovišť podle tohoto zákona.

§ 19

Do 60 dnů od nabytí účinnosti tohoto zákona jsou vědecké rady pracovišť povinny předložit Radě návrhy na ředitele pracovišť. Rada je povinna jmenovat ředitele pracovišť do 30 dnů od podání návrhu.

§ 20

(1) Až do zvolení Rady podle tohoto zákona vykonává její působnost dosavadní Výbor prezídia pro řízení pracovišť Československé akademie věd.

(2) Výbor prezídia pro řízení pracovišť Československé akademie věd je povinen neprodleně učinit opatření k ustavení Sněmu tak, aby byl ustaven nejpozději do 60 dnů od nabytí účinnosti tohoto zákona. Funkční období takto ustaveného Sněmu je jeden rok.

(3) Sněm ustavený podle odstavce 2 tvoří:

a) ředitelé pracovišť,

b) zástupci pracovišť zvolení vědeckými pracovníky pracovišť v počtu jednoho zástupce na každých započatých 50 vědeckých pracovníků pracovišť,

c) 30 zástupců vysokých škol delegovaných radou vysokých škol,5)

d) 20 členů jmenovaných vládou České republiky.

§ 20a

Funkční období osob vykonávajících ke dni předcházejícímu dnu přeměny pracoviště na veřejnou výzkumnou instituci funkci ředitele pracoviště nebo funkci člena vědecké rady pracoviště skončí dnem předcházejícím dnu uvedené změny.

§ 21

Tento zákon nabývá účinnosti dnem nabytí účinnosti zákona Federálního shromáždění uvedeného v § 18 odst. 1, nejpozději však dnem 31. prosince 1992.


Přechodné ustanovení zavedeno zákonem č. 342/2005 Sb. Čl. II

Funkční období osob vykonávajících ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona podle dosavadních právních předpisů funkci předsedy Akademie věd České republiky, člena Akademického sněmu, člena Akademické rady nebo člena Vědecké rady Akademie věd České republiky není tímto zákonem dotčeno.


Burešová v. r.
Pithart v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 48 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).

2) Zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích.

4) § 47 a 81 zákona o vysokých školách.

4a) § 2 odst. 2 písm. f) zákona o podpoře výzkumu a vývoje.

5) § 16 zákona č. 172/1990 Sb.

Souvislosti

Přechodná ustanovení zavedena předpisy (uvedena na konci textu)
342/2005 Sb. Zákon o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o veřejných výzkumných institucích
Je měněn
342/2005 Sb. Zákon o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o veřejných výzkumných institucích
220/2000 Sb. Zákon o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
Je odkazován z
160/2019 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoušky, ve znění vyhlášky č. 124/2018 Sb.
124/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoušky
162/2015 Sb. Vyhláška o podrobnostech úřednické zkoušky
211/2009 Sb. Úplné znění zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), jak vyplývá z pozdějších změn
110/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
160/2008 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení § 7 odst. 9 č. 181/2007 Sb., o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek
379/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
420/2005 Sb. Úplné znění zákona č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky, jak vyplývá z pozdějších změn
342/2005 Sb. Zákon o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o veřejných výzkumných institucích
341/2005 Sb. Zákon o veřejných výzkumných institucích
499/2004 Sb. Zákon o archivnictví a spisové službě
330/2003 Sb. Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
14/2003 Sb. Úplné znění zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, jak vyplývá z pozdějších změn
461/2002 Sb. Nařízení vlády o účelové podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji
130/2002 Sb. Zákon o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků
88/2001 Sb. Nařízení vlády o podmínkách účelového financování výzkumu a vývoje a předání údajů do centrální evidence projektů financovaných ze státního rozpočtu
220/2000 Sb. Zákon o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
219/2000 Sb. Zákon o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích
283/1992 Sb. Zákon o Akademii věd ČR
Odkazuje na
342/2005 Sb. Zákon o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o veřejných výzkumných institucích
341/2005 Sb. Zákon o veřejných výzkumných institucích
218/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech
111/1998 Sb. Zákon o vysokých školách
283/1992 Sb. Zákon o Akademii věd ČR
205/1991 Sb. Vyhláška ministerstva financí České republiky o hospodaření s rozpočtovými prostředky státního rozpočtu České republiky a o finančním hospodaření rozpočtových a příspěvkových organizací
576/1990 Sb. Rozpočtová pravidla republiky
172/1990 Sb. Zákon o vysokých školách
Je republikován předpisem
420/2005 Sb. Úplné znění zákona č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky, jak vyplývá z pozdějších změn

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
3. 13.09.2005 342/2005 Sb. Aktuální znění (exportováno 30.11.2020 02:57)
2. 01.01.2001 - 12.09.2005 220/2000 Sb.
1. 28.12.1992 - 31.12.2000
0. 15.06.1992 Vyhlášené znění