Zákon č. 235/1992 Sb.Zákon o zrušení pracovních kategorií a o některých dalších změnách v sociálním zabezpečení

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-235
Částka 49/1992
Platnost od 29.05.1992
Účinnost od 01.06.1992
Aktuální znění 01.01.2012

235

ZÁKON

ze dne 28. dubna 1992

o zrušení pracovních kategorií a o některých dalších změnách v sociálním zabezpečení

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:


Čl. IV

Pokud jsou nároky podle

a) zákona č. 98/1987 Sb., o zvláštním příspěvku horníkům, ve znění zákona č. 160/1989 Sb.,

b) nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 557/1990 Sb., o mimořádném poskytování starobního důchodu některým horníkům, ve znění zákona č. 578/1991 Sb.,

c) vyhlášky federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 45/1987 Sb., o zásadách pro zkrácení pracovní doby bez snížení mzdy ze zdravotních důvodů pracovníkům do 21 let v podzemí hlubinných dolů,

d) vyhlášky federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 95/1987 Sb., o dodatkové dovolené pracovníků, kteří pracují s chemickými karcinogeny,

e) vyhlášky federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 96/1987 Sb., o krácení pracovní doby bez snížení mzdy ze zdravotních důvodů pracovníků, kteří pracují s chemickými karcinogeny, ve znění vyhlášky č. 108/1989 Sb.,

f) vyhlášky federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 19/1991 Sb., o pracovním uplatnění a hmotném zabezpečení pracovníků v hornictví dlouhodobě nezpůsobilých k dosavadní práci,

podmíněny zařazením zaměstnání do I. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení, hodnotí se pro účely těchto předpisů po 31. květnu 1992 takové zaměstnání podle předpisů o sociálním zabezpečení platných ke dni 31. května 1992, pokud bylo takové zaměstnání zařazeno do I. pracovní kategorie k tomuto dni.


Čl. VII

Přechodná ustanovení

(1) Převádí-li se část organizace vyplácející příspěvek poskytovaný organizacemi Československé státní dráhy poživatelům některých důchodů,1) příspěvek k důchodu poživatelům některých důchodů vybraných profesí strojírenské metalurgie2) nebo výsluhový přídavek ve stavebnictví3) do jiné organizace, přecházejí nároky na výplatu uvedených dávek pracovníků v této části organizace na přejímající organizaci. Při zrušení organizace spojeném s likvidací organizace vyplácející uvedené dávky přechází uvedené povinnosti na stát.

(2) Pokud občan utrpěl pracovní úraz nebo onemocněl nemocí z povolání přede dnem 1. června 1992, má nárok na zvýšení invalidního důchodu o 10 % jeho průměrného měsíčního výdělku podle předpisů platných před tímto dnem.

(3) Dávky uvedené v odstavci 1 vyplácené ke dni 31. května 1992 se vyplácejí po tomto dni dále za podmínek a ve výši stanovených předpisy platnými před tímto dnem.

Čl. VIII

(1) Zrušují se

1. Zákon č. 23/1985 Sb., o výsluhovém přídavku ve stavebnictví.

2. § 2 odst. 2 a v § 2 odst. 3 ve větě první slova "v případech uvedených v odstavci 1 i" a věta druhá nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 118/1988 Sb., o mimořádném poskytování starobního důchodu, ve znění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 116/1989 Sb.

3. Nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 117/1988 Sb., o zařazování zaměstnání do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení.

4. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 40/1985 Sb., kterou se provádí zákon o výsluhovém přídavku ve stavebnictví.

5. Výnos federálního ministerstva dopravy ze dne 20. listopadu 1979 č.j. 25005/79-032 o poskytování příspěvku organizacemi ČSD poživatelům některých důchodů (reg. v částce 30/1979 Sb.).

6. Výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí č.j. F 43-5324-4303-1982, kterým se vydává pro účely důchodového zabezpečení srovnávací seznam vybraných zaměstnání v hornictví (reg. v částce 27/1982 Sb.), ve znění výnosu federálního ministerstva práce a sociálních věcí č.j. F 72-17147-7203-315 (reg. v částce 25/1985 Sb.).

7. Výnos federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství ze dne 12. dubna 1983 č.j. 033/53/83 o poskytování příspěvku poživatelům některých důchodů vybraných profesí strojírenské metalurgie (reg. v částce 21/1983 Sb.).

8. Výnos federálního ministerstva všeobecného strojírenství č.j. 060/351/83 o poskytování příspěvku k důchodu poživatelům některých důchodů za výkon práce ve vybraných profesích strojírenské metalurgie (reg. v částce 21/1983 Sb.).

9. Výnos federálního ministerstva elektrotechnického průmyslu č.j. 011/1042/83 ze dne 16. srpna 1983 o poskytování příspěvku organizacemi v působnosti federálního ministerstva elektrotechnického průmyslu poživatelům některých důchodů ve vybraných profesích strojírenské metalurgie (reg. v částce 30/1983 Sb.).

(2) Resortní seznamy zaměstnání zařazených do I. a II. pracovní kategorie nebo do I. a II. kategorie funkcí pro účely důchodového zabezpečení pozbývají platnosti dnem 1. června 1992.

Čl. IX

Předsednictvo Federálního shromáždění se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásilo úplné znění zákona o sociálním zabezpečení, jak vyplývá z pozdějších zákonů.

Čl. X

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. června 1992.


Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.

Poznámky pod čarou

1) Výnos federálního ministerstva dopravy ze dne 20. listopadu 1979 č.j. 25005/79-032 o poskytování příspěvku organizacemi ČSD poživatelům některých důchodů (reg. v částce 30/1979 Sb.).

2) Výnos federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství ze dne 12. dubna 1983 č.j. 033/53/83 o poskytování příspěvku poživatelům některých důchodů vybraných profesí strojírenské metalurgie (reg. v částce 21/1983 Sb.).
Výnos federálního ministerstva elektrotechnického průmyslu č.j. 011/1042/83 ze dne 16. srpna 1983 o poskytování příspěvku organizacemi v působnosti federálního ministerstva elektrotechnického průmyslu poživatelům některých důchodů vybraných profesí strojírenské metalurgie (reg. v částce 30/1983 Sb.).
Výnos federálního ministerstva všeobecného strojírenství č.j. 060/351/83 ze dne 10. května 1983 o poskytování příspěvku k důchodu poživatelům některých důchodů za výkon práce ve vybraných profesích strojírenské metalurgie (reg. v částce 21/1983 Sb.).

3) Zákon č. 23/1985 Sb., o výsluhovém přídavku ve stavebnictví.

27) § 14 odst. 1 písm. a) zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti.

28) Zákon č. 244/1991 Sb., o Federální bezpečnostní informační službě a o používání zpravodajských prostředků.
Zákon č. 333/1991 Sb., o Federálním policejním sboru a Sboru hradní policie.
Zákon České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky.

29) Zákon Slovenské národní rady č. 79/1992 Sb., o Sboru vězeňské a justiční stráže Slovenské republiky

Souvislosti

Zavádí přechodná ustanovení k předpisům
100/1988 Sb. Zákon o sociálním zabezpečení (1988-2011)
103/1964 Sb. Zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků
54/1956 Sb. Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců
Je měněn
329/2011 Sb. Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
189/2006 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění
155/1995 Sb. Zákon o důchodovém pojištění
Mění
149/1988 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení
118/1988 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o mimořádném poskytování starobního důchodu
100/1988 Sb. Zákon o sociálním zabezpečení (1988-2011)
103/1964 Sb. Zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků
54/1956 Sb. Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců
Ruší
117/1988 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o zařazování zaměstnání do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení
40/1985 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se provádí zákon o výsluhovém přídavku ve stavebnictví
23/1985 Sb. Zákon o výsluhovém přídavku ve stavebnictví
o1/c30/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o1/c21/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o2/c27/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o1/c30/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Je odkazován z
329/2011 Sb. Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
43/2010 Sb. Úplné znění zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, jak vyplývá z pozdějších změn
305/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
261/2007 Sb. Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů
189/2006 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění
135/2006 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany před domácím násilím
168/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
424/2003 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
421/2003 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách, ve znění pozdějších předpisů
362/2003 Sb. Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
320/2002 Sb. Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů
309/2002 Sb. Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon)
61/1999 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů
233/1998 Sb. Zákon o důchodovém pojištění (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
113/1997 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na sociální politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
103/1996 Sb. Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
160/1995 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém pojištění
155/1995 Sb. Zákon o důchodovém pojištění
118/1995 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o státní sociální podpoře
241/1994 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předdpisů, zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů
182/1994 Sb. Zákon, kterým se zvyšuje státní vyrovnávací příspěvek nezaopatřeným dětem a některé sociální dávky
140/1994 Sb. Zákon o sociálním zabezpečení (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
308/1993 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů
266/1993 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
260/1993 Sb. Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
160/1993 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb., a některé další zákony
37/1993 Sb. Zákon o změnách v nemocenském a sociálním zabezpečení a některých pracovněprávních předpisů
30/1993 Sb. Vyhláška o změnách některých prováděcích předpisů v nemocenském a sociálním zabezpečení
589/1992 Sb. Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
235/1992 Sb. Zákon o zrušení pracovních kategorií a o některých dalších změnách v sociálním zabezpečení
100/1988 Sb. Zákon o sociálním zabezpečení (1988-2011)
165/1979 Sb. Vyhláška o nemocenském pojištění některých pracovníků a poskytování dávek občanům ve zvl. případech
103/1964 Sb. Zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků
54/1956 Sb. Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců
Odkazuje na
235/1992 Sb. Zákon o zrušení pracovních kategorií a o některých dalších změnách v sociálním zabezpečení
79/1992 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o Zbore väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky
582/1991 Sb. Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
550/1991 Sb. Zákon České národní rady o všeobecném zdravotním pojištění
333/1991 Sb. Zákon o Federálním policejním sboru a Sboru hradní policie
306/1991 Sb. Zákon o změnách v sociálním zabezpečení
283/1991 Sb. Zákon o Policii České republiky
244/1991 Sb. Zákon o Federální bezpečnostní informační službě a o používání zpravodajských prostředků
19/1991 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o pracovním uplatnění a hmotném zabezpečení pracovníků v hornictví dlouhodobě nezpůsobilých k dosavadní práci
1/1991 Sb. Zákon o zaměstnanosti (1991-2004)
557/1990 Sb. Nařízení vlády o mimořádném poskytování starobního důchodu některým horníkům
180/1990 Sb. Zákon o změnách předpisů o nemocenském a sociálním zabezpečení a mateřském příspěvku a některých dalších předpisů
110/1990 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, a zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců
51/1989 Sb. Vyhláška Českého báňského úřadu o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nerostů
149/1988 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení
118/1988 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o mimořádném poskytování starobního důchodu
117/1988 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o zařazování zaměstnání do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení
103/1988 Sb. Zákon o změnách v nemocenském zabezpečení
100/1988 Sb. Zákon o sociálním zabezpečení (1988-2011)
98/1987 Sb. Zákon o zvláštním příspěvku horníkům
96/1987 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o zásadách pro zkrácení pracovní doby bez snížení mzdy ze zdravotních důvodů pracovníkům, kteří pracují s chemickými karcinogeny
95/1987 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o dodatkové dovolené pracovníků, kteří pracují s chemickými karcinogeny
51/1987 Sb. Zákon o změnách v nemocenském zabezpečení
45/1987 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o zásadách pro zkrácení pracovní doby bez snížení mzdy ze zdravotních důvodů pracovníkům do 21 let věku v podzemí hlubinných dolů
40/1985 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se provádí zákon o výsluhovém přídavku ve stavebnictví
25/1985 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o zvláštní dodatkové dovolené některých pracovníků organizací stavební výroby
23/1985 Sb. Zákon o výsluhovém přídavku ve stavebnictví
109/1984 Sb. Zákon o změnách v nemocenském zabezpečení
57/1984 Sb. Zákon o některých změnách v nemocenském zabezpečení pracujících
148/1983 Sb. Zákon o sjednocení sazeb nemocenského
73/1982 Sb. Zákon o změnách zákona o sociálním zabezpečení a předpisů o nemocenském pojištění
27/1982 Sb. Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí č. 47/1964 Sb., o peněžních službách občanům, ve znění vyhlášky federálního ministerstva financí č. 136/1969 Sb.
8/1982 Sb. Zákonné opatření o zvýšení mateřského příspěvku
103/1964 Sb. Zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků
54/1956 Sb. Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
4. 01.01.2012 329/2011 Sb. Aktuální znění (exportováno 20.06.2019 06:11)
3. 01.01.2009 - 31.12.2011 189/2006 Sb.
2. 01.01.1996 - 31.12.2008 155/1995 Sb.
1. 01.06.1992 - 31.12.1995
0. 29.05.1992 Vyhlášené znění