Vyhláška č. 221/1992 Sb.Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 145/1991 Sb., o usměrňování mzdových prostředků rozpočtových a příspěvkových organizací, ve znění vyhlášek federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 274/1991 Sb., č. 359/1991 Sb., č. 470/1991 Sb. a č. 532/1991 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-221
Částka 44/1992
Platnost od 22.05.1992
Účinnost od 22.05.1992
Aktuální znění 22.05.1992

221

VYHLÁŠKA

federálního ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 27. dubna 1992,

kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 145/1991 Sb., o usměrňování mzdových prostředků rozpočtových a příspěvkových organizací, ve znění vyhlášek federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 274/1991 Sb., č. 359/1991 Sb., č. 470/1991 Sb. a č. 532/1991 Sb.

Federální ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 123 odst. 1 písm. a) zákoníku práce č. 65/1965 Sb., ve znění zákona č. 3/1991 Sb.:


Čl. I

Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 145/1991 Sb., o usměrňování mzdových prostředků rozpočtových a příspěvkových organizací, ve znění vyhlášek federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 274/1991 Sb., č. 359/1991 Sb., č. 470/1991 Sb. a č. 532/1991 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 3 odst. 4 a v § 9 odst. 4 se doplňuje za slovo "základních" slovo "(tarifních)".

2. V § 3 se na konci odstavce 4 a v § 9 na konci odstavce 4 doplňují slova "pokud se dále nestanoví jinak (§ 9 odst. 6).".

3. V § 3 odst. 5 a v § 10 odst. 1 se vypouštějí slova "pro rok 1991".

4. V § 3 odst. 6 písm. f) se vypouštějí slova "v rozsahu nároku stanoveného právními předpisy".

5. § 3 odst. 6 písm. i) zní:

"i) odměny poskytnuté podle právních předpisů zprostředkovatelům a rozhodcům, předsedům a členům privatizačních komisí a odměny poskytnuté za posuzování privatizačních projektů,".

6. § 3 odst. 6 písm. j) zní:

"j) odměny a ostatní plnění poskytované žákům středních odborných učilišť, speciálních středních odborných učilišť, odborných učilišť a učilišť (dále jen "učiliště") za práci vykonávanou v rámci odborného výcviku na produktivních činnostech,".

7. § 3 odst. 6 písm. k) zní:

"k) příplatky za práci ve ztížených podmínkách nebo ve zdravotně škodlivém prostředí poskytnuté občanům vykonávajícím civilní službu,".

8. V § 5 odst. 5 a § 11 odst. 5 se slova "předchozího kalendářního roku" nahrazují slovy "roku 1990".

9. § 6 odst. 3 zní:

"(3) O částku překročení, kterou rozpočtová organizace neuhradí podle odstavce 2, sníží přípustný objem mzdových prostředků v následujícím kalendářním roce.".

10. V § 9 odst. 3 se slova "(odstavce 4 a 5)" nahrazují slovy "(odstavce 4 až 6)".

11. V § 9 se doplňuje odstavec 6, který zní:

"(6) Pro rozpočtové a příspěvkové organizace, u nichž dojde v roce 1992 ke změně systému odměňování proti stavu v roce 1991, je regulační základnou za hodnocené období regulační základna zjištěná za stejné období roku 1991, kterou tyto organizace zvýší o procento přírůstku nebo sníží o procento úbytku počtu pracovníků mezi hodnoceným obdobím a stejným obdobím roku 1991. Při výpočtech použijí skutečný počet pracovníků zaokrouhlený na jedno desetinné místo, pokud tento počet je nižší než 100.".

12. V § 12 odst. 1 se za slova "růst mezd" doplňují slova "nebo limit".

13. § 12 odst. 3 zní:

"(3) O částku překročení, kterou příspěvková organizace neuhradí podle odstavce 2, sníží přípustný objem mzdových prostředků v následujícím kalendářním roce.".

14. § 13 odst. 4 zní:

"(4) Příspěvková organizace z fondu odměn

a) přednostně hradí překročení podle § 12 odst. 2,

b) hradí pracovníkům složky mzdy podle vlastního rozhodnutí,

c) převádí prostředky do fondů odměn jiných příspěvkových a rozpočtových organizací.".

15. § 14 zní:

"§ 14

Směrný růst mezd pro rozpočtové organizace a pro příspěvkové organizace pro jednotlivá čtvrtletí roku 1992 činí 32 %.

16. V § 16 se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) Rozpočtové a příspěvkové organizace, u kterých skutečný počet pracovníků za hodnocené období nepřekročí 10 osob, nezjišťují přípustný objem mzdových prostředků.".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:
Miller v. r.

Souvislosti

Mění
145/1991 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o usměrňování mzdových prostředků rozpočtových a příspěvkových organizací
Je odkazován z
48/1995 Sb. Nařízení vlády o usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech
Odkazuje na
532/1991 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 145/1991 Sb., o usměrňování mzdových prostředků rozpočtových a příspěvkových organizací, ve znění vyhlášky federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 274/1991 Sb., vyhlášky federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 359/1991 Sb. a vyhlášky federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 470/1991 Sb.
470/1991 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 145/1991 Sb., o usměrňování mzdových prostředků rozpočtových a příspěvkových organizací, ve znění vyhlášky federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 274/1991 Sb. a vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 359/1991 Sb.
359/1991 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 145/1991 Sb., o usměrňování mzdových prostředků rozpočtových a příspěvkových organizací, ve znění vyhlášky federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 274/1991 Sb.
274/1991 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 145/1991 Sb., o usměrňování mzdových prostředků rozpočtových a příspěvkových organizací
145/1991 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o usměrňování mzdových prostředků rozpočtových a příspěvkových organizací
65/1965 Sb. Zákoník práce (starý)

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 22.05.1992 Aktuální znění (exportováno 25.11.2020 09:12)
0. 22.05.1992 Vyhlášené znění