Vyhláška č. 183/1992 Sb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky, ktorou sa dopľňa vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 524/1991 Zb. o odmeňovaní prác vykonávaných na základe dohôd o prácach vykonávanych mimo pracovného pomeru

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-183
Částka 38/1992
Platnost od 30.04.1992
Účinnost od 30.04.1992
Aktuální znění 30.04.1992

183

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce a sociálných vecí

Slovenskej republiky

z 2. apríla 1992, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 524/1991 Zb. o odmeňovaní prác vykonávaných na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

Ministerstvo práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky podľa § 239b Zákonníka práce ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 524/1991 Zb. o odmeňovaní prác vykonávaných na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru sa dopĺňa takto:

Doterajší text § 4 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa novým odsekom 2, ktorý znie:

"(2) Všetky rezortné predpisy, ktoré upravujú odmeňovanie prác vykonávaných na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, strácajú platnosť.".


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Ministerka:
PhDr. Woleková CSc. v. r.

Souvislosti

Mění
524/1991 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o odmeňovaní prác vykonávaných na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 30.04.1992 Aktuální znění (exportováno 25.01.2021 01:18)
0. 30.04.1992 Vyhlášené znění