Nařízení vlády č. 163/1992 Sb.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú predpoklady pre výkon funkcií v orgánoch štátnej správy pre životné prostredie, ktoré si vyžadujú osobitnú odbornú spôsobilosť

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-163
Částka 35/1992
Platnost od 01.04.1992
Účinnost od 01.04.1992
Aktuální znění 01.04.1992

163

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 4. februára 1992,

ktorým sa ustanovujú predpoklady pre výkon funkcií v orgánoch štátnej správy pre životné prostredie, ktoré si vyžadujú osobitnú odbornú spôsobilosť

Vláda Slovenskej republiky na vykonanie zákona Slovenskej národnej rady č. 595/1990 Zb. o štátnej správe pre životné prostredie (ďalej len "zákon") nariaďuje:


§ 1

Osobitná odborná spôsobilosť je predpokladom pre výkon funkcie na

a) okresnom úrade a obvodnom úrade životného prostredia prednostu úradu, zástupcu prednostu úradu, vedúceho oddelenia, vedúceho referátu, vedúceho odborného referenta, samostatného odborného referenta a odborného referenta,

b) Slovenskej inšpekcii životného prostredia (ďalej len "inšpekcia") vedúceho odborného referenta špecialistu, vedúceho odborného referenta, samostatného odborného referenta a odborného referenta.

§ 2

(1) Osobitnou odbornou spôsobilosťou je súhrn vedomostí a ovládanie praktických úradných postupov, ktoré sú nevyhnutné pre riadny výkon funkcie podľa § 1. Osobitnou odbornou spôsobilosťou sa rozumie tiež osobitná spôsobilosť podľa osobitného predpisu.1)

(2) Osobitnú odbornú spôsobilosť získa pracovník prípravou a úspešným vykonaním skúšky podľa tohto nariadenia.

(3) Rozsah prípravy a predmet skúšky na jednotlivé činnosti je uvedený v prílohe tohto nariadenia.

§ 3

(1) Ak je obsahom výkonu funkcie viac činností, na ktoré treba získať odbornú spôsobilosť, je splnený predpoklad pre výkon funkcie podľa § 1 získanie osobitnej odbornej spôsobilosti aspoň na jednu z nich.

(2) Pracovník, ktorý v čase nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia už vykonáva funkciu podľa § 1, spĺňa ďalší predpoklad pre výkon funkcie, ak získa osobitnú odbornú spôsobilosť do jedného roka od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. Pracovník, ktorý začne vykonávať funkciu podľa § 1 po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia, spĺňa ďalší predpoklad pre výkon funkcie, ak získa osobitnú odbornú spôsobilosť do šiestich mesiacov od začatia vykonávania funkcie; táto lehota však neuplynie skôr, ako lehota uvedená v prvej vete.

(3) Slovenská komisia pre životné prostredie (ďalej len "Komisia") môže priznať osobitnú odbornú spôsobilosť bez prípravy a bez skúšky pracovníkovi činnému v orgánoch životného prostredia podľa § 1, ktorý

a) má najmenej dvanásť rokov odbornej praxe na úseku súvisiacom s obsahom výkonu funkcie alebo

b) úspešne absolvoval inú odbornú prípravu celoživotného vzdelávania2) súvisiacu s obsahom výkonu funkcie.

§ 4

(1) Príprava pracovníkov na skúšku sa uskutočňuje najmä organizovaným štúdiom, ktoré zabezpečuje vzdelávacie zariadenie Komisie (ďalej len "vzdelávacie zariadenie").

(2) Pracovníka zaradí do prípravy vzdelávacie zariadenie na základe prihlášky podanej okresným úradom pre pracovníka okresného úradu životného prostredia a obvodným úradom pre pracovníka obvodného úradu životného prostredia alebo inšpekciou pre pracovníka inšpekcie (ďalej len "prihlasovateľ"). Prihlasovateľ podá prihlášku vzdelávaciemu zariadeniu v termíne uvedenom v študijnom pláne, ktorý zostavuje Komisia v spolupráci so vzdelávacím zariadením.

(3) Prípravu na skúšku možno absolvovať aj v inom vzdelávacom zariadení, ako aj formou individuálneho štúdia.

§ 5

(1) Po ukončení prípravy podľa § 4 sa vykonáva skúška pred skúšobnou komisiou vzdelávacieho zariadenia. Skúška je spravidla ústna, Komisia však môže určiť inú formu vykonania skúšky.

(2) Skúšobnú komisiu zriaďuje Komisia z odborníkov z teórie i z praxe. Jej predsedom je pracovník Komisie a jedným z členov pracovník vzdelávacieho zariadenia. Účasť v skúšobnej komisii sa považuje za iný úkon vo všeobecnom záujme.3)

(3) Skúšobná komisia koná a rozhoduje najmenej v trojčlennom zložení a uznáša sa väčšinou hlasov.

§ 6

(1) Predmetom skúšky sú vedomosti a praktické aplikačné úradné postupy uvedené v prílohe tohto nariadenia.

(2) Termín skúšky určuje vzdelávacie zariadenie podľa študijného plánu. Pracovníkovi treba termín skúšky oznámiť najneskôr 1 mesiac pred jej konaním.

(3) O skúške a jej výsledku sa vyhotovuje zápisnica. Výsledok skúšky sa oznámi pracovníkovi ústne bezprostredne po jej vykonaní.

(4) Ak pracovník skúšku nezloží, môže skúšku jeden raz opakovať. Termín opakovanej skúšky určí pracovníkovi vzdelávacie zariadenie na návrh skúšobnej komisie tak, aby sa konala najskôr po jednom mesiaci a najneskôr do troch mesiacov odo dňa neúspešne vykonanej skúšky.

(5) Ak sa pracovník nezúčastnil skúšky alebo opakovanej skúšky z ospravedlniteľného dôvodu, vzdelávacie zariadenie na návrh skúšobnej komisie určí náhradný termín jej vykonania.

(6) Podrobnosti o priebehu skúšky ustanovuje skúšobný poriadok, ktorý vydá Komisia.

§ 7

(1) Príprava pracovníka vo vzdelávacom zariadení a jeho účasť na skúške je prekážkou v práci na strane pracovníka.4) Trovy s ňou spojené uhrádza:

a) prihlasovateľ náhradu mzdy a ďalšie trovy podľa predpisov o cestovných náhradách,5)

b) vzdelávacie zariadenie ubytovanie a stravovanie.6)

(2) Ak sa príprava pracovníka uskutočňuje v inom vzdelávacom zariadení, trovy s ňou spojené sa uhrádzajú podľa odseku 1 písm. a) a b).

(3) Trovy spojené s opakovanou skúškou, ako aj trovy spojené s individuálnou prípravou uhrádza v plnom rozsahu pracovník. To isté platí aj pre občana, ktorý chce získať osobitnú odbornú spôsobilosť.

§ 8

(1) Pracovníkovi, ktorý získal osobitnú odbornú spôsobilosť podľa tohto nariadenia, vydá vzdelávacie zariadenie na návrh skúšobnej komisie osvedčenie. Rozhodnutie Komisie podľa § 3 ods. 3 nahrádza osvedčenie.

(2) Osvedčenie obsahuje tieto údaje:

a) osobné údaje pracovníka,

b) funkcie, na ktoré pracovník spĺňa predpoklady (§ 1),

c) dátum vydania osvedčenia, označenie vzdelávacieho zariadenia a odtlačok jeho pečiatky,

d) podpis predsedu skúšobnej komisie a riaditeľa vzdelávacieho zariadenia.

§ 9

(1) Komisia organizuje podľa potreby, najmä po podstatných zmenách právnych predpisov, ktoré tvoria náplň osobitnej odbornej spôsobilosti, pre jednotlivé funkcie doplnkové školenia pracovníkov s osobitnou odbornou spôsobilosťou. Pracovníci, ak vykonávajú funkciu vyžadujúcu si osobitnú odbornú spôsobilosť, sú povinní sa doplnkového školenia zúčastniť.7)

(2) Doplnkové školenie sa považuje za výkon práce, za ktorý patrí pracovníkovi mzda.8) Trovy s ním spojené sa uhrádzajú podľa § 7.

(3) Ak sa pracovník, ktorý vykonáva funkciu vyžadujúcu osobitnú odbornú spôsobilosť, odmietne bez ospravedlniteľného dôvodu doplnkového školenia zúčastniť, osvedčenie stratí platnosť a na pracovníka sa hľadí, že nespĺňa predpoklady pre výkon funkcie.

§ 10

Ak pracovník nespĺňa predpoklady pre výkon funkcie, pretože nezískal osobitnú odbornú spôsobilosť alebo mu nebola priznaná (§ 3 ods. 3) alebo ju stratil (§ 9 ods. 3), nemôže vykonávať funkcie, na ktoré sa vyžaduje osobitná odborná spôsobilosť (§ 1). Ak pracovník takúto funkciu vykonáva, postupuje sa podľa osobitných predpisov.9)


§ 11

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. aprílom 1992.


J. Čarnogurský v. r.


Príloha nariadenia vlády SR č. 163/1992 Zb.

Rozsah prípravy a predmet skúšky na získanie osobitnej odbornej spôsobilosti

I.

Pre všetky pracovné činnosti vyžadujúce osobitnú odbornú spôsobilosť (§ 1) sú predmetom prípravy a skúšky

a) vedomosti

- o organizácii a kompetenciách štátnej správy pre životné prostredie,

- o organizácii a kompetenciách miestnej štátnej správy a územnej samosprávy,

- o územnom a správnom členení Slovenskej republiky,

- o organizácii a základných kompetenciách vlády Slovenskej republiky a ústredných orgánov štátnej správy,

- o obsahu ústavy,

- zo zákona o životnom prostredí,

- zo zákona o Štátnom fonde životného prostredia Slovenskej republiky a vykonávacích predpisov,

- z právnej úpravy hodnotenia vplyvu na životné prostredie,

- o životnom prostredí (tzv. ekologické minimum),1) v rozsahu učebnej pomôcky vydanej Komisiou.

b) praktické aplikačné úradné postupy

- v správnom konaní,

- v prejednávaní priestupkov,

- vo využívaní výpočtovej techniky;

c) ovládanie úradného jazyka.

II.

Obsah osobitnej odbornej spôsobilosti pre jednotlivé funkcie tvoria tieto ďalšie vedomosti a praktické aplikačné úradné postupy:

1. V okresných a obvodných úradoch životného prostredia:

a) Pre funkciu prednostu úradu a zástupcu prednostu úradu

- zo znalostí z ekologickej politiky,

- z právnej úpravy rozpočtových pravidiel,

- zo Zákonníka práce,

- z vybraných častí Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon),

- z predpisov upravujúcich kontroly v štátnej správe vrátane jej metodiky,

- z vybraných častí právnych predpisov o evidencii nehnuteľností.

b) Pre prácu na úseku územného rozvoja a štátnej stavebnej správy

- z odborných poznatkov z krajinnoekologického plánovania,

- z právnych predpisov o územnom plánovaní a stavebnom poriadku a o evidencii nehnuteľností,

- z vybraných častí Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a živnostenského zákona,

- z vybraných častí právnych predpisov o vodnom hospodárstve, o ochrane čistoty ovzdušia, o ochrane prírody, o odpadoch a o starostlivosti o zdravie ľudu,

- z praktických aplikačných úradných postupov pri rozhodovaní na úseku územného rozvoja a štátnej stavebnej správy.

c) Pre prácu na úseku ochrany a čistoty ovzdušia

- z odborných poznatkov o ochrane ovzdušia pred znečisťovaním,

- z právnych predpisov o ochrane čistoty ovzdušia,

- z vybraných častí právnej úpravy starostlivosti o zdravie ľudu,

- z praktických aplikačných úradných postupov pri rozhodovaní vo veciach ochrany ovzdušia,

- o medzinárodných dohodách súvisiacich s ochranou ovzdušia.

d) Pre prácu na úseku akosti a množstva vôd a ich racionálneho využívania

- z odborných poznatkov o ochrane vôd pred znečisťovaním,

- z právnych predpisov o vodnom hospodárstve,

- z vybraných častí právnych predpisov o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, o odpadoch a o evidencii nehnuteľností,

- z vybraných častí Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a živnostenského zákona,

- z praktických aplikačných úradných postupov pri rozhodovaní na úseku akosti a množstva vôd a ich racionálneho vvužívania.

e) Pre prácu na úseku odpadov

- z odborných poznatkov o odpadoch,

- z právnych predpisov o odpadoch,

- z vybraných častí právnych predpisov o vodách, o územnom plánovaní a stavebnom poriadku a o evidencii nehnuteľností,

- z vybraných častí Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a živnostenského zákona,

- z praktických aplikačných úradných postupov pri rozhodovaní na úseku odpadov,

- o medzinárodných dohodách súvisiacich s odpadmi.

f) Pre prácu na úseku ochrany prírody

- z odborných poznatkov o ochrane prírody,

- z právnych predpisov o ochrane prírody,

- z vybraných častí právnych predpisov o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, o odpadoch, o ovzduší, o vodách, o pôde, o nerastnom bohatstve a o evidencii nehnuteľností,

- z praktických aplikačných úradných postupov pri rozhodovaní na úseku štátnej ochrany prírody,

- o medzinárodných dohodách súvisiacich s ochranou prírody.

2. V Slovenskej inšpekcii životného prostredia:

a) Pre prácu na úseku vodohospodárskej inšpekcie

- z odborných poznatkov o ochrane vôd pred znečisťovaním,

- z predpisov upravujúcich kontroly v štátnej správe, vrátane jej metodiky,

- z právnych predpisov o vodnom hospodárstve,

- z praktických aplikačných úradných postupov pri ukladaní pokút,

- o medzinárodných dohodách súvisiacich s ochranou vôd.

b) Pre prácu na úseku inšpekcie ochrany a čistoty ovzdušia

- z odborných poznatkov o ochrane ovzdušia pred znečisťovaním,

- z predpisov upravujúcich kontroly v štátnej správe, vrátane jej metodiky,

- z právnych predpisov o ochrane čistoty ovzdušia,

- z vybraných častí právnej úpravy starostlivosti o zdravie ľudu,

- z praktických aplikačných úradných postupov pri ukladaní pokút,

- o medzinárodných dohodách súvisiacich s ochranou ovzdušia.

c) Pre prácu na úseku inšpekcie odpadov

- z odborných poznatkov o odpadoch,

- z predpisov upravujúcich kontroly v štátnej správe, vrátane jej metodiky,

- z právnych predpisov o odpadoch,

- z praktických aplikačných úradných postupov pri ukladaní pokút,

- o medzinárodných dohodách súvisiacich s odpadmi.

d) Pre prácu na úseku inšpekcie ochrany prírody

- z odborných poznatkov o ochrane prírody,

- z predpisov upravujúcich kontroly v štátnej správe, vrátane jej metodiky,

- z právnych predpisov o ochrane prírody,

- z vybraných častí právnych predpisov o evidencii nehnuteľností, o územnom plánovaní a stavebnom poriadku,

- z praktických aplikačných úradných postupov pri ukladaní pokút,

- o medzinárodných dohodách súvisiacich s ochranou prírody.

Poznámky pod čarou

1) § 45 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).

2) Napríklad § 22, § 24 zákona č. 172/1990 Zb. o vysokých školách.

3) § 124 ods. 1 a 4 Zákonníka práce.
§ 22 ods. 4 nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 223/1988 Zb.
Časť I. písm. d) prílohy vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 18/1991 Zb. o iných úkonoch vo všeobecnom záujme.

4) §126 ods. 2 Zákonníka práce.

5) § 5, 6 a 9 vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 33/1984 Zb. o cestovných náhradách v znení vyhlášok č. 81/1988 Zb., č. 241/1988 Zb. a č. 251/1990 Zb.

6) § 7 a 8 vyhlášky č. 33/1984 Zb.

7) § 141a Zákonníka práce.

8) § 128 ods. 3 Zákonníka práce.

9) § 36, § 37 ods. 2 písm. a) a § 46 ods. 1 písm. e) Zákonníka práce.

1) Súbor znalostí zahrňujúci filozoficko-metodologické základy ekologizácie spoločenského rozvoja, prírodovedecké základy ochrany životného prostredia, priestorové riadenie a organizácia ochrany a tvorby životného prostredia, technologické základy ochrany životného prostredia, systémové základy riadenia životného prostredia.

Souvislosti

Odkazuje na
455/1991 Sb. Živnostenský zákon
309/1991 Sb. Zákon o ovzduší
138/1973 Sb. Vodní zákon

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.04.1992 Aktuální znění (exportováno 01.12.2020 03:59)
0. 01.04.1992 Vyhlášené znění