Zákon č. 102/1992 Sb.Zákon České národní rady, kterým se upravují otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-102
Částka 25/1992
Platnost od 05.03.1992
Účinnost od 05.03.1992
Zrušeno k 01.01.2014 (89/2012 Sb.)
Minulé znění 01.11.2011 - 31.12.2013

102

ZÁKON

České národní rady

ze dne 19. února 1992,

kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


ČÁST PRVNÍ

Působnost obcí při zajišťování bytové náhrady

§ 1

(1) Nemůže-li pronajímatel, který vypověděl nájem bytu s přivolením soudu, nebo ten, v jehož prospěch byla rozhodnutím soudu stanovena jiným osobám povinnost vyklidit byt, zajistit bytovou náhradu,1) může požádat o zajištění této náhrady u obce, na jejímž území je byt, který má být vyklizen. Stejně postupuje pronajímatel, jestliže stavební úřad povolil odstranění stavby.2)

(2) O zajištění bytové náhrady pro toho z rozvedených manželů, který podle rozhodnutí soudu nebo podle dohody rozvedených manželů má povinnost po zrušení společného nájmu se z bytu vystěhovat, může požádat kterýkoliv z rozvedených manželů.

§ 2

(1) Obec zajišťuje bytovou náhradu tím, že navrhne nájemci uzavření smlouvy o nájmu bytu, popřípadě místnosti v domě, který je v jejím vlastnictví, anebo tím, že uzavře smlouvu o nájmu bytu v domě jiné právnické nebo fyzické osoby ve prospěch osoby, která je povinna byt vyklidit.3)

(2) Zajišťování bytové náhrady patří do samostatné působnosti obcí.

§ 3

(1) Obec určí pořadí žádostí o bytovou náhradu podle naléhavosti. Obec podle místních podmínek přednostně zajišťuje bytové náhrady v případě výpovědi nájmu bytu z důvodů uvedených v § 711 odst. 1 písm. a) zákona č. 509/1991 Sb.

(2) Obec může stanovit pro určení pořadí podrobnější kritéria obecně závaznou vyhláškou.4)

§ 4

O tom, že je zajištěna bytová náhrada, která je způsobilá k nastěhování a k řádnému užívání, vydá obec tomu, kdo o bytovou náhradu žádal, potvrzení.

§ 5

Obec, v níž je vyklizovaný byt, může zajistit bytovou náhradu v jiné obci na základě dohody s touto obcí jen za podmínek stanovených v § 711 odst. 1 písm. c) a d) a § 712 odst. 2 občanského zákoníku.

§ 6

(1) Zanikne-li nájem bytu sjednaný na dobu určitou výpovědí před uplynutím sjednané doby, má nájemce právo na bytovou náhradu v rozsahu jako při zániku nájmu bytu.

(2) Právo na bytovou náhradu má nájemce v případě uvedeném v odstavci 1 jen po dobu, na kterou byl nájem původně sjednán.

(3) Zanikne-li nájem bytu sjednaný na dobu určitou delší deseti let uplynutím této doby, má nájemce právo na bytovou náhradu, pokud po uzavření nájemní smlouvy nastanou na jeho straně takové závažné okolnosti, že na něm není možno spravedlivě požadovat vyklizení bytu bez náhrady.

ČÁST DRUHÁzrušeno

§ 7 – § 10zrušeno

ČÁST TŘETÍ

Stanovení působnosti orgánů místní správy k provádění některých ustanovení občanského zákoníku

§ 11

O návrhu na předběžný zákaz zřejmého zásahu do pokojného stavu a o uložení povinnosti obnovit předešlý stav6) rozhodují pověřené obecní úřady.7)

§ 12, § 13zrušeno

§ 14

Působnosti stanovené krajskému úřadu, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo pověřenému obecnímu úřadu podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.


ČÁST ČTVRTÁ

Ustanovení přechodná a závěrečná

§ 15

(1) Správní řízení zahájená podle zákona č. 41/1964 Sb., o hospodaření s byty, se dnem 1. ledna 1992 zastavují. Rozhodnutí o zastavení řízení se v těchto případech nevydává, vyznačí se ve spise a účastníci se o tom písemně vyrozumí.

(2) Podle tohoto zákona se postupuje i u žádostí o přidělení náhradního bytu, které byly podány do 31. prosince 1991.

§ 16

Zrušují se:

a) § 2 a 3 zákona České národní rady č. 120/1983 Sb., o stanovení působnosti národních výborů při provádění některých ustanovení občanského zákoníku a notářského řádu,

b) vyhláška č. 66/1979 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení občanského zákoníku upravující poskytování služeb,

c) vyhláška č. 177/1964 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 41/1964 Sb., o hospodaření s byty,

d) nařízení vlády České republiky č. 205/1990 Sb., kterým se stanoví další případy, kdy lze přidělit byt ve státním zájmu.

§ 17

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Burešová v. r.
Pithart v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 712 občanského zákoníku, ve znění zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník.

2) § 88 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

3) § 50 občanského zákoníku.

4) § 16 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení).

5) § 49 vyhlášky ministerstva práce a sociálních věcí ČR č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení.

6) § 5 občanského zákoníku.

7) Nařízení vlády České republiky č. 475/1990 Sb., kterým se určují pověřené obecní úřady.

Souvislosti

Je dotčen nálezem Ústavního soudu
280/1996 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení ust. § 22 odst. 4 č. 72/1994 Sb., o úpravě zák. o vlastnictví bytů, a zamítnutí návrhu na zrušení ust. § 7 odst. 3 č. 102/1992 Sb.
Je měněn
132/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
359/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony
320/2002 Sb. Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů
126/1998 Sb. Zákon, kterým se mění zákon České národní rady č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník, ve znění zákona č. 227/1997 Sb.
227/1997 Sb. Zákon o nadacích a nadačních fondech
Mění
120/1983 Sb. Zákon České národní rady o stanovení působnosti národních výborů při provádění některých ustanovení občanského zákoníku a notářského řádu
Je zrušen předpisem
89/2012 Sb. Občanský zákoník (nový)
Ruší
205/1990 Sb. Nařízení vlády České republiky, kterým se stanoví další případy, kdy lze přidělit byt ve státním zájmu
66/1979 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky, ministerstva průmyslu České socialistické republiky, ministerstva stavebnictví České socialistické republiky, ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky, ministerstva obchodu České socialistické republiky a Českého cenového úřadu, kterou se provádějí některá ustanovení občanského zákoníku upravující poskytování služeb
177/1964 Sb. Vyhláška Ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 41/1964 Sb., o hospodaření s byty
Je odkazován z
89/2012 Sb. Občanský zákoník (nový)
132/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
398/2009 Sb. Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
135/2006 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany před domácím násilím
359/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony
500/2004 Sb. Správní řád
14/2003 Sb. Úplné znění zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, jak vyplývá z pozdějších změn
320/2002 Sb. Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů
65/2002 Sb. Úplné znění zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), jak vyplývá z pozdějších změn
369/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace
109/2001 Sb. Úplné znění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), jak vyplývá z pozdějších změn
2/2001 Sb. Úplné znění zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům (zákon o vlastnictví bytů), jak vyplývá ze změn provedených nálezem Ústavního soudu uveřejněným pod č. 280/1996 Sb., zákonem č. 97/1999 Sb. a zákonem č. 103/2000 Sb.
481/2000 Sb. Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou dotace ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů
219/2000 Sb. Zákon o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích
197/1998 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) - (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
126/1998 Sb. Zákon, kterým se mění zákon České národní rady č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník, ve znění zákona č. 227/1997 Sb.
83/1998 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o změně a doplnění některých dalších zákonů
227/1997 Sb. Zákon o nadacích a nadačních fondech
18/1997 Sb. Atomový zákon
280/1996 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení ust. § 22 odst. 4 č. 72/1994 Sb., o úpravě zák. o vlastnictví bytů, a zamítnutí návrhu na zrušení ust. § 7 odst. 3 č. 102/1992 Sb.
30/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu
174/1994 Sb. Vyhláška Ministerstva hospodářství, kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace
72/1994 Sb. Zákon o vlastnictví bytů
176/1993 Sb. Vyhláška ministerstva financí o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu
283/1991 Sb. Zákon o Policii České republiky
50/1976 Sb. Stavební zákon
40/1964 Sb. Občanský zákoník (1964-2013)
Odkazuje na
509/1991 Sb. Zákon, kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník
182/1991 Sb. Prováděcí vyhláška zákona o sociálním zabezpečení a zákon o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení
475/1990 Sb. Nařízení vlády České republiky, kterým se určují pověřené obecní úřady
367/1990 Sb. Zákon o obcích (obecní zřízení)
205/1990 Sb. Nařízení vlády České republiky, kterým se stanoví další případy, kdy lze přidělit byt ve státním zájmu
114/1988 Sb. Zákon o působnosti orgánů ČSR v sociálním zabezpečení
120/1983 Sb. Zákon České národní rady o stanovení působnosti národních výborů při provádění některých ustanovení občanského zákoníku a notářského řádu
66/1979 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky, ministerstva průmyslu České socialistické republiky, ministerstva stavebnictví České socialistické republiky, ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky, ministerstva obchodu České socialistické republiky a Českého cenového úřadu, kterou se provádějí některá ustanovení občanského zákoníku upravující poskytování služeb
50/1976 Sb. Stavební zákon
177/1964 Sb. Vyhláška Ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 41/1964 Sb., o hospodaření s byty
41/1964 Sb. Zákon o hospodaření s byty
40/1964 Sb. Občanský zákoník (1964-2013)

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
6. 01.11.2011 - 31.12.2013 132/2011 Sb.
5. 01.10.2005 - 31.10.2011 359/2005 Sb.
4. 01.01.2003 - 30.09.2005 320/2002 Sb.
3. 08.06.1998 - 31.12.2002 126/1998 Sb.
2. 01.01.1998 - 07.06.1998 227/1997 Sb.
1. 05.03.1992 - 31.12.1997
0. 05.03.1992 Vyhlášené znění