Opatření č. o1/c60/1991 Sb.Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o úľavách pri súdnych poplatkoch

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-c60-o1
Částka 60/1991
Platnost od 15.08.1991
Účinnost od 15.08.1991
Aktuální znění 15.08.1991

OPATŘENÍ

FEDERÁLNÍCH ORGÁNŮ A ORGÁNŮ REPUBLIK

OPATRENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 1. júla 1991

o úľavách pri súdnych poplatkoch

Ministerstvo financií Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 18 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 140/1984 Zb. o súdnych poplatkoch ustanovuje:


§ 1

Od súdnych poplatkov sú oslobodené oprávnené osoby,1) pokiaľ uplatňujú nároky vyplývajúce zo zákona č. 87/1991 Zb. o mimiosúdnych rehabilitáciách.

§ 2

Podľa tohto opatrenia sa postupuje v prípadoch poplatkovej povinnosti, ktorá vznikla odo dňa nadobudnutia účinnosti zákona č. 87/1991 Zb.


§ 3

Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:
Ing. Dančo CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 3 zákona č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách.

Souvislosti

Prázdný výstup

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 15.08.1991 Aktuální znění (exportováno 31.05.2020 21:16)
0. 15.08.1991 Vyhlášené znění