Sdělení č. 90/1991 Sb.Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Albánské lidové socialistické republiky o mezinárodní silniční dopravě a Protokolu k ní

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-90
Částka 19/1991
Platnost od 21.03.1991
Účinnost od 07.01.1991
Aktuální znění 07.01.1991

90

SDĚLENÍ

federálního ministerstva zahraničních věcí

Federální ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 7. ledna 1991 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Albánské lidové socialistické republiky o mezinárodní silniční dopravě a Protokol k ní. Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 17 odst. 1 dnem podpisu.

České znění Dohody i Protokolu se vyhlašují současně.

DOHODA

mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Albánské lidové socialistické republiky

o mezinárodní silniční dopravě

Vláda České a Slovenské Federativní republiky a vláda Albánské lidové socialistické republiky, dále nazývané smluvními stranami,

ve snaze usnadnit mezinárodní silniční dopravu mezi oběma státy a tranzitem těmito státy

se dohodly takto:

Článek 1

Rozsah

Ustanovení této Dohody se vztahají k mezinárodní nákladní silniční dopravě mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Albánskou Lidovou socialistickou republikou a tranzitem územím obou státu, prováděné vozidly dopravců obou smluvních stran.

Článek 2

Definice

Pro účely této Dohody:

a) výraz „dopravce" znamená fyzickou nebo právnickou osobu, která je oprávněna buďto v České a Slovenské Federativní Republice nebo Albánské lidové socialistické republice provádět silniční dopravu nákladu v souladu s příslušnými vnitrostátními zákony a předpisy,

b) výraz „vozidlo" znamená mechanicky poháněné silniční vozidlo evidované na území jednoho z obou států, které je vyrobené nebo upravené k přepravě nákladu. Pro účely této Dohody se samostátný návěs nebo přívěs považuje rovněž za vozidlo.

Článek 3

Příslušné orgány

Smluvní strany stanoví v Protokolu k Dohodě příslušné orgány, které budou zajišťovat provádění této Dohody.

Článek 4

Povolení

1. Přeprava nákladů mezi oběma státy a tranzitem jejich územím se uskutečňuje na povolení s výjimkou přeprav uvedených v článku 7.

2. Povolení platí pro použití jednoho motorového vozidla nebo spojené kombinace vozidel (přívěsové nebo návěsové soupravy). Povolení má dobu platnosti nepřesahující kalendářní rok.

3. Povolení budou

a) poskytována československým dopravcům příslušným orgánem Albánské lidové socialistické republiky a vydávána z rozhodnutí příslušných orgánů České a Slovenské Federativní Republiky,

b) poskytována albánským dopravcům příslušnými orgány České a Slovenské Federativní Republiky a vydávána z rozhodnutí příslušného orgánu Albánské lidové socialistické republiky.

K tomuto účelu si příslušné orgány vymění potřebné formuláře.

Článek 5

Zpětné náklady

Dopravce jednoho státu může převzít na území druhého státu zboží k přepravě jako zpětný náklad.

Článek 6

Přeprava do a ze třetích zemí a vnitrostátní přeprava

Dopravce jednoho státu může provozovat dopravu mezi druhým státem a třetí zemí, jakož i mezi dvěma místy na území druhého státu, pokud obdržel od příslušného orgánu druhého státu zvláštní povolení.

Článek 7

Přeprava bez povolení

Povolení dle článku 4 se nevyžadují pro:

a) přepravy stěhovaných svršků osob dočasně pobývajících na území druhého státu,

b) přepravy uměleckých děl, předmětů a zařízení dovážených nebo vyvážených dočasně pro poznávací a podobné účely,

c) přepravy věcí, zařízení nebo zvířat, určených pro divadelní, hudební a filmová představení nebo sportovní podniky, veletrhy a výstavy nebo pro rozhlasové, televizní nebo filmoví natáčení, pokud jsou tyto věci a zařízení dováženy nebo vyváženy dočasně,

d) přepravy pohřební,

e) přepravy nákladů na letiště a z letiště v případě odklonění leteckých linek,

f) přepravy poštovních zásilek,

g) přepravy věcí výše neuvedených dle rozhodnutí Smíšené komise nebo příslušných orgánů.

Článek 8

Kontingenty

Povolení dle článku 4 a k přepravám do a ze třetích zemí jsou vydávána v rámci kontingentů dohodnutých Smíšenou komisí, která bude vytvořena podle článku 15 této Dohody.

Článek 9

Dodržovaní zákonů

V případech, která nejsou upraveny ustanoveními této Dohody nebo jiných mezinárodních smluv, jimiž jsou smluvní strany vázány, použijí se vnitrostátní předpisy té smluvní strany, na jejímž území je doprava uskutečňována.

Článek 10

Hmotnost a rozměry vozidel a nákladů

1. Smluvní strany neuplatní vůči vozidlům evidovaným v druhém státě přísnější předpisy o hmotnosti a rozměrech vozidel a nákladů než platí na území jejich států.

2. Jestliže hmotnost a rozměry vozidel nebo nákladů přesahují přípustné maximum v druhém státě, musí být před provedením přepravy získáno zvláštní povolení příslušného orgánu v tomto státě.

Článek 11

Kontrola dokladů

Povolení a jiné doklady vyžadované v souladu s touto dohodou budou uloženy ve vozidlech, kterých se týkají, a budou předloženy na požádání příslušných kontrolních orgánů.

Článek 12

Finanční ustanovení

1. Vozidla, která jsou evidována a zpoplatněna v jednom státě a jsou dočasně dovezena do druhého státu v souladu s podmínkami této dohody, jsou osvobozena od daní a poplatků, vybíraných z dovozu, provozu a vlastnictví vozidel, dopravních úkonů v druhém státe, jakož i od správních poplatků tohoto státu za poskytnutí povolení v rámci kontingentu.

2. Osvobození uvedená v odstavci 1 tohoto článku se nevztahují na

a) poplatky vztahující se ve stejném rozsahu na národní a zahraniční vozidla za použití úseků silnic, mostů, tunelů nebo trajektů,

b) poplatky vyvolané v souvislosti s dopravou provozovanou na povolení podle článku 10.

3. Pohonné hmoty obsažené ve standardních palivových nádržích vozidla budou osvobozeny od daní, dávek a celních poplatků.

4. Náhradní díly, dovezené dočasně do druhého státu, které jsou určeny k opravě již dovezeného vozidla, jsou osvobozeny od cel a jiných dovozních daní i poplatků. Vyměněné díly musí být vyvezeny zpět nebo zničeny pod dozorem příslušných celních orgánů druhé země.

Článek 13

Oprava poškozených vozidel

Obě smluvní strany podle svých možností poskytnou pomoc při opravě vozidel poškozených na území druhé smluvní strany za poplatek stanovený podle rozsahu poškození a cen v té době platných.

Finanční vyrovnání této pomoci bude prováděno v rámci ročního Protokolu o výměně zboží a neobchodních platech mezi ČSFR a ALSR.

Článek 14

Porušení

1. Dopustí-li se dopravce jedné smluvní strany na území druhého státu porušení ustanovení této dohody, příslušné orgány této smluvní strany budou o nich informovat příslušné orgány druhé smluvní strany.

2. V případě poručení uvedených v odstavci 1 tohoto článku příslušné orgány smluvní strany, kde došlo k porušení, mohou požádat příslušné orgány druhé smluvní strany, aby

a) daly výstrahu dopravci spolu s oznámením, že v případě opakování mu bude zrušena částečně nebo úplně možnost provádění přeprav na území druhého státu,

b) zrušily dočasně, částečně nebo úplně právo dopravce provádět přepravy na území druhého státu.

3. Orgán, který provedl takové opatření, informuje o něm příslušný orgán druhé smluvní strany.

Článek 15

Smíšená komise

Představitelé příslušných orgánů obou smluvních stran zřídí Smíšenou komisi k provádění této dohody. Smíšená komise se sejde na žádost příslušného orgánu jedné smluvní strany.

Článek 16

Protokol

1. Příslušné orgány smluvních stran stanoví způsob provádění této Dohody v Protokolu podepsaném současně s Dohodou.

2. Smíšená komise zřízená podle článku 15 je oprávněna měnit tento Protokol.

Článek 17

Vstup v platnost a trvání

1. Tato Dohoda vstupuje v platnost dnem podpisu.

2. Dohoda zůstává v platnosti na období jednoho roku po jejím vstupu v platnost. Poté zůstává v platnosti z roku na rok, pokud není její platnost ukončena některou ze smluvních stran písemnou výpovědí druhé smluvní straně s šestiměsíční výpovědní lhůtou.

Dáno v Praze dne 7. ledna 1991 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém a albánském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu České a Slovenské Federativní Republiky:
Štefan Nemeš v. r.

Za vládu Albánské lidové socialistické republiky:
Ferdinand Tako v. r.

PROTOKOL

sjednaný podle článku 16 Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Albánské lidově socialistické republiky o mezinárodní silniční dopravě

K provádění Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Albánské lidové socialistické republiky o mezinárodní silniční dopravě, podepsané

v Praze dne 7. ledna 1991, bylo dohodnuto:

K článku 3

1. Pro účely této Dohody jsou příslušnými orgány:

a) v České a Slovenské Federativní Republice federální ministerstvo dopravy,

b) v Albánské lidové socialistické republice ministerstvo dopravy nebo jiné orgány stanovené tímto protokolem.

K článku 4

2. Povolení mohou být vydána s platností pro jednu nebo více jízd tam a zpět.

3. Omezení použití povolení budou vyznačena na povoleních.

K článku 6

4. Příslušné orgány k provádění článku 6 jsou v

ČSFR - Ministerstvo vnitra České republiky a Ministerstvo vnitra Slovenské republiky

ALSR - Transshqip Tirana

K článku 8

5. Povolení nad dohodnutý kontingent mohou být vydána proti zaplacení poplatku v souladu s vnitrostátními zákony a předpisy smluvních stran.

K článku 10

6. Příslušnými orgány pro účely tohoto článku jsou

a) v České a Slovenské Federativní Republice příslušné republikové orgány státní správy, které budou určeny dodatečně.

Žádosti o vydání zvláštního povolení se předkládají měsíc předem Sdružení ČESMAD.

b) v Albánské lidové socialistické republice ministerstvo dopravy.

Žádosti o vydání povolení se předkládají měsíc předem.

7. Žádosti o vydání zvláštního povolení budou obsahovat:

a) jméno a adresu dopravce,

b) typ a státní poznávací značku vozidla,

c) počet naprav a jejich rozvor,

d) okamžitou celkovou hmotnost vozidla,

e) rozměry a hmotnost vozidla,

f) druh nákladu, jeho rozměry a hmotnost,

g) náčrt vozidla s nákladem v případě potřeby,

h) podíl okamžité celkové hmotnosti vozidla na jednotlivé nápravy,

i) trasu jízdy vozidla.

K článku 12

8. Standardními palivovými nádržemi se rozumějí nádrže trvale zabudované výrobcem všech motorových vozidel téhož typu jako dotyčné vozidlo, které jsou uzpůsobeny k přímému odběru paliva jak pro účely pohonu vozidla, tak i případně pro provoz chladícího nebo topného systému.

K článku 17

9. Tento Protokol je platný po dobu platnosti Dohody.

10. Platnost Protokolu může být ukončena výpovědí za podmínek uvedených v článku 17 Dohody.

Dáno v Praze dne 7. ledna 1991 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém a albánském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za československou stranu:
Štefan Nemeš v. r.

Za albánskou stranu:
Ferdinand Tako v. r.

Souvislosti

Prázdný výstup

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 07.01.1991 Aktuální znění (exportováno 17.02.2020 10:46)
0. 07.01.1991 Vyhlášené znění