Vyhláška č. 80/1991 Sb.Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o stredných školách

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-80
Částka 17/1991
Platnost od 01.03.1991
Účinnost od 01.03.1991
Aktuální znění 01.03.1991

80

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva, mládeže a športu

Slovenskej republiky

z 30. januára 1991 o stredných školách

Ministerstvo školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 2 a po dohode s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 4 a § 20 ods. 3, § 21 ods. 5, § 26 ods. 4 a § 43 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení zákona č. 171/1990 Zb. a zákona č. 522/1990 Zb. a podľa § 11 ods. 1, § 12 ods. 2, § 13 ods. 2, § 14 ods. 2 zákona SNR č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve ustanovuje:


PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1

Rozsah platnosti

Vyhláška upravuje sústavu študijných a učebných odborov v stredných školách, zriaďovanie a zrušovanie gymnázií, stredných odborných škôl a stredných od borných učilíšť (ďalej len "stredné školy"), typy stredných odborných škôl, plnenie povinnej školskej dochádzky v stredných školách, rozsah, podmienky, dĺžku a priebeh štúdia v stredných školách, pravidlá správania žiakov, ich hodnotenie a klasifikáciu, dĺžku a organizáciu štúdia popri zamestnaní, štúdium jednotlivých vyučovacích predmetov a pomaturitné štúdium.

§ 2

Typy stredných škôl

(1) Stredné školy poskytujú výchovu a vzdelávanie v študijných a učebných odboroch, ktoré sú uvedené v prílohe tejto vyhlášky.

(2) Určujú sa tieto typy stredných odborných škôl: stredná priemyselná škola, stredná poľnohospodárska škola, stredná lesnícka škola, stredná rybárska škola, stredná zdravotnícka škola, obchodná škola, obchodná akadémia, hotelová škola, stredná sociálnoprávna škola, stredná knihovnícka škola, stredná pedagogická škola, dievčenská odborná škola, škola úžitkového výtvarníctva a konzervatórium.

§ 3

Zriaďovanie a zrušovanie stredných škôl

(1) Stredné školy sa zriaďujú a zrušujú podľa siete ustanovenej Ministerstvom školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo školstva"),1) ak ide o stredné zdravotnícke školy Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo zdravotníctva").2)

(2) Na rozvíjanie mimoriadneho nadania a talentu žiakov môžu orgány štátnej správy v školstve, ktoré školy odborne riadia, zriaďovať školy poskytujúce výchovu a vzdelávanie, ktoré sa inak poskytuje od 5. ročníka základnej školy a v strednej škole.

(3) Stredné školy sa zaraďujú do siete stredných škôl. V sieti sa uvádza ich územné rozmiestnenie, druhy a typy, študijné a učebné odbory a pri stredných odborných učilištiach, súkromných a cirkevných školách aj ich zriaďovateľ alebo zriaďovatelia. Pri školách s iným vyučovacím jazykom alebo školách s triedami s iným vyučovacím jazykom ako slovenským sa uvádza aj vyučovací jazyk.

(4) Návrhy na úpravu siete gymnázií a stredných odborných škôl v oblasti svojej pôsobnosti na jednotlivé školské roky predkladajú orgány štátnej správy ministerstvu školstva alebo ministerstvu zdravotníctva vždy do 5. januára roku, v ktorom sa úprava siete má vykonať.

(5) Školské priestory, učebné a ďalšie zariadenia strednej školy sa vybavujú podľa technických a hygienických noriem. Ak škola nemá potrebné učebné a ďalšie zariadenia, riaditeľ školy zabezpečí ich prenájom od iných organizácií.

(6) Riaditeľ strednej školy môže priestory a vybavenie školy prenajať iným organizáciám na činnosti, ktoré nie sú v rozpore so zásadami vlastenectva, humanity a demokracie.

(7) Na čelnej stene úradných miestností a vo všetkých učebniach sa umiestňuje obraz prezidenta ČSFR.

§ 4

Zriaďovanie a zrušovanie tried

(1) V stredných školách sa zriaďujú triedy denného štúdia s počtom najmenej 17 a najviac 34 žiakov a označujú sa arabskými číslicami a veľkými písmenami. Triedy gymnázií s dĺžkou štúdia viac ako štyri roky sa môžu označovať tiež tradičnými latinskými názvami a veľkými písmenami. Počty žiakov v triedach športovej školy upravujú osobitné predpisy.3) V školách na národnostne zmiešaných územiach môže orgán štátnej správy, ktorý školu odborne riadi, na žiadosť riaditeľa školy výnimočne povoliť aj zriadenie triedy s menším počtom žiakov ako 17, nie však menším ako 12.

(2) V stredných odborných učilištiach sa zriaďujú triedy denného štúdia pri celkovom počte žiakov v triede podľa odseku 1, spoločné triedy denného štúdia pre niekoľko príbuzných študijných alebo učebných odborov, ak na vyučovanie odlišných odborných predmetov možno zriadiť skupinu aspoň 10 žiakov toho istého študijného alebo učebného odboru. Pri početne málo zastúpených študijných odboroch a učebných odboroch a v odboroch, kde sa nezíska plánovaný počet žiakov, môže orgán štátnej správy v školstve, ktorý stredné odborné učilište odborne riadi,povoliť zriadenie skupiny s menej ako 10 žiakmi alebo takúto skupinu ponechať pri dodržaní celkového počtu žiakov v triede podľa odseku 1, ak nemožno vyučovanie zabezpečiť iným vhodným spôsobom.

(3) Ak klesne počet žiakov pod 15, v školách na národnostne zmiešaných územiach pod 20 žiakov, trieda sa na konci školského roku zruší.

(4) V štúdiu popri zamestnaní sa zriaďujú triedy s počtom najmenej 15 a najviac 30 študujúcich. Ak klesne počet žiakov pod 10, trieda sa na konci školského roku zruší a študujúci sa preradia do inej triedy štúdia popri zamestnaní alebo do inej strednej školy, prípadne sa im umožní dokončiť štúdium externe; ak počet šťudujúcich neklesne pod 10, môže sa trieda ponechať po celý čas štúdia. Orgán šátnej správy, ktorý strednú školu odborne riadi, môže v osobitne odôvodnených prípadoch, najmä v posledných ročníkoch, ponechať triedy s najmenej 8 študujúcimi. Zmeny v počte tried sa uskutočňujú k začiatku školského roku.

(5) V stredných odborných učilištiach sa môžu zriaďovať spoločné triedy štúdia popri zamestnaní aj pre 2 - 3 rozdielne študijné alebo učebné odbory, ak na vyučovanie odborných predmetov možno zriadiť 2 - 3 oddelenia s najmenej 8 študujúcimi v každom oddelení, pri dodržaní celkového počtu študujúcich v triede podľa odseku 1. Vyučovanie všeobecnovzdelávacích predmetov je spoločné.

(6) Trieda externého štúdia sa môže zriadiť pre najmenej 15 študujúcich.

(7) V strednej škole, kde sú zriadené aspoň dve triedy diaľkového štúdia s aspoň 40 študujúcimi, môže zriadiť riaditeľ školy so súhlasom orgánu štátnej správy v školstve, ktorý školu odborne riadi, konzultačné stredisko.

(8) Na vybraných stredných školách možno zriaďovať špeciálne triedy pre zrakovo, sluchovo a telesne postihnutých žiakov. Prijímanie žiakov, počty žiakov v triede a organizácia výchovnovzdelávacej činnosti sa riadi osobitným predpisom.4)

§ 5

Názvy stredných škôl

(1) Názov strednej školy sa skladá z označenia druhu alebo typu školy a úradného názvu sídla školy, vrátane názvu ulice a čísla hlavnej budovy. Ak bol strednej škole udelený čestný názov, je súčasťou názvu školy. Názov školy musí byť zhodný s názvom školy uvedeným v sieti škôl.

(2) Stredná škola, ktorá popri triedach s vyučovacím jazykom slovenským má aj triedy s vyučovacím jazykom maďarským alebo ukrajinským, má vo svojom názve druh alebo typ školy uvedený v slovenskom a maďarskom jazyku, alebo v slovenskom a ukrajinskom jazyku.

(3) Ak škola má iba triedy s vyučovacím jazykom maďarským alebo ukrajinským, je v názve uvedený aj vyučovací jazyk školy a druh a typ školy sa uvádza v slovenskom a maďarskom jazyku, alebo v slovenskom a ukrajinskom jazyku. Sídlo školy sa uvádza iba v slovenskom jazyku.

DRUHÁ ČASŤ

RIADENIE A ORGANIZÁCIA ŠTÚDIA

§ 6

Riaditeľ strednej školy

(1) Strednú školu riadi riaditeľ školy. Riaditeľa školy zriadenej školskou správou vymenúva a odvoláva na návrh rady školy riaditeľ príslušnej školskej správy. Riaditeľa strednej školy, ktorú nezriadila školská správa, vymenúva a odvoláva zriaďovateľ.5) Riaditeľ zodpovedá za pedagogickú a odbornú úroveň, výsledky práce a hospodárenie školy.

(2) Riaditeľ školy podľa druhu, rypu a veľkosti školy po vyjadrení rady školy6) vymenúva:

a) na gymnáziu zástupcu (zástupcov) pre výchovu a vzdelávanie, zástupcu pre ekonomicko-technické veci,

b) na strednej odbornej škole zástupcu pre všeobecnovzdelávacie predmety, zástupcu pre odborné predmety, zástupcu pre ekonomicko-technické a administratívno-správne veci,

c) na stredných odborných učilištiach zástupcu (zástupcov) pre teoretické vyučovanie, zástupcu pre praktické vyučovanie, zástupcu pre výchovu mimo vyučovania a zástupcu pre technicko (prevádzkovo)-ekonomické veci,

d) výchovného poradcu.

(3) Riaditeľ školy na všetkých školách určuje triednych učiteľov. Vedúcich metodických útvarov alebo predmetových komisií určuje na základe návrhov jednotlivých predmetových komisií a metodických útvarov.

(4) Riaditeľ strednej školy zriaďuje poradné orgány, ktorými sú pedagogická rada, poradný zbor, metodické útvary alebo predmetové komisie a ďalšie podľa potrieb a podmienok školy. Na stredných odborných učilištiach umeleckoremeselných, školách úžitkového výtvarníctva a konzervatóriách (ďalej len "umelecké školy") zriaďuje aj umeleckú radu. Riaditeľ vydáva vnútorný poriadok školy.

(5) Riaditeľ umožní zriadenie a činnosť žiackej rady.

Uvolňovanie žiakov z vyučovania

§ 7

(1) Žiak je povinný dochádzať do strednej školy pravidelne a včas podľa rozvrhu hodín a zúčastňovať sa na vyučovaní všetkých povinných a voliteľných vyučovacích predmetov, ktoré si zvolil (ďalej len "povinné predmety") a nepovinných vyučovacích predmetov, ktoré si zvolil.

(2) Ak sa neplnoletý žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní pre dôvody vopred známe, požiada rodič alebo iný zákonný zástupca žiaka (ďalej len "zákonný zástupca") triedneho učiteľa alebo majstra odbornej výchovy o uvoľnenie z vyučovania; ak je žiak ubytovaný v domove mládeže, upovedomí o tom vychovávateľa. (3) Ak sa neplnoletý žiak nemôže zúčastniťna vyučovaní pre nepredvídaný dôvod, je zákonný zástupca, prípadne vychovávateľ povinný najneskôr do dvoch dní oznámiť triednemu učiteľovi alebo majstrovi odbornej výchovy dôvod neprítomnosti. Zákonný zástupca žiaka ubytovaného v domove mládeže oznámi dôvod neprítomnosti aj vychovávateľovi. Pri návrate na vyučovanie je neplnoletý žiak povinný predložiť triednemu učiteľovi alebo majstrovi odbornej výchovy ospravedlnenie podpísané zákonným zástupcom alebo jeho vychovávateľom. Ak neprítomnosť žiaka pre chorobu trvá dlhšie ako 5 vyučovacích dní, predloží žiak potvrdenie lekára.

(4) Neprítomnosť žiačky pre tehotenstvo a materstvo sa ospravedlňuje rovnako ako neprítomnosť pre chorobu.

(5) Plnoletý žiak sa ospravedlňuje sám, spôsobom uvedeným v odsekoch 2 až 4.

(6) Triedny učiteľ alebo majster odbornej výchovy ospravedlní neprítomnosť žiaka na vyučovaní na základe ospravedlnenia podpísaného zákonným zástupcom, vychovávateľom alebo lekárom. Ak sa neprítomnosť žiaka pre chorobu opakuje častejšie, môže triedny učiteľ alebo majster odbornej výchovy vyžadovať potvrdenie lekára aj za kratšie obdobie.

§ 8

(1) Riaditeľ strednej školy môže uvoľniť žiaka z vyučovania povinného predmetu alebo od telesných úkonov spojených s vyučovaním niektorých predmetov na základe vyjadrenia príslušného lekára, a ak ide o žiaka so zmenenou pracovnou schopnosťou,na základe vyjadrenia posudkového lekára sociálneho zabezpečenia. Pri uvoľňovaní od vyučovania telesnej výchovy sa postupuje podľa osobitných predpisov.7)

(2) Žiaka nemožno uvolniť na celý školský rok alebo jeho prevažnú časť od vyučovania povinných predmetov, ktoré majú rozhodujúci význam pre odborné zameranie absolventa. Predmety určuje riaditeľ strednej školy.

(3) Ak to dovoľuje charakter učiva, riaditeľ strednej školy umožní žiačke z dôvodu tehotenstva alebo materstva prípravu a vykonanie skúšok, v určených termínoch, ak je neplnoletá, so súhlasom jej zákonného zástupcu. Žiačka môže dochádzať len na vyučovanie predmetov obsahujúcich činnosti, ktoré jej osobitné predpisy8) nezakazujú.

(4) V osobitných prípadoch, ak to dovoľuje charakter učiva, umožní riaditeľ strednej školy na žiadosť žiaka, ak nie je plnoletý so súhlasom zákonného zástupcu, a po odporúčaní príslušného lekára zdravotne postihnutému alebo dlhodobo chorému žiakovi prípravu a vykonanie skúšok v určených termínoch.

(5) Riaditeľ strednej školy umožní na žiadosť žiaka, a ak ide o neplnoletého so súhlasom zákonného zástupcu, mimoriadne nadanému a talentovanému žiakovi prípravu a vykonanie skúšok podľa individuálneho študijného plánu.

(6) Riaditeľ strednej školy môže po prerokovaní v pedagogickej rade a po porovnaní učebných plánov umožniť žiakovi absolvovať časť štúdia v trvaní najviac jeden rok na príbuznej škole v zahraničí. V prípade potreby predpíše žiakovi vykonať rozdielové skúšky najviac z troch predmetov.

§ 9

Prestup na inú školu a zmena študijného alebo učebného odboru

(1) Prestup na inú strednú školu,9) na ten istý alebo iný študijný alebo učebný odbor povoľuje riaditeľ strednej školy, na ktorú sa žiak hlási. Ak ide o žiaka stredného odborného učilišťa, prestup prerokuje riaditeľ školy s organizáciou, pre ktorú sa žiak pripravuje. Ak v dôsledku prestupu na inú školu má dôjsť k zmene tejto organizácie, prestup žiaka povolí až po dohode s organizáciou, pre ktorú sa žiak má pripravovať.

(2) Zmenu študijného odboru alebo učebného odboru strednej školy9) povoľuje riaditeľ strednej školy spravidla na začiatku školského roku, u žiaka stredného odborného učilišťa po prerokovaní s organizáciou, pre ktorú sa pripravuje. Podmienkou na povolenie zmeny je zdravotná spôsobilosť žiaka na štúdium a spôsobilosť na vykonávanie povolania, na ktoré sa má pripravovať v novozvolenom študijnom alebo učebnom odbore a úspešné vykonanie rozdielovej skúšky. Obsah, rozsah a termín rozdielovej skúšky určí riaditeľ strednej školy.

(3) Zmena študijného odboru alebo učebného odboru a prestup na inú strednú školu sa povoľuje na žiadosť žiaka po vyjadrení zákonného zástupcu.

§ 10

Prerušenie štúdia

(1) Riaditeľ strednej školy môže prerušiť štúdium žiakom, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku, na jeho žiadosť alebo na žiadosť jeho zákonného zástupcu, a to až na tri roky.10) Po uplynutí času prerušenia štúdia pokračuje žiak v tom ročníku, v ktorom bolo štúdium prerušené. Ak bolo štúdium prerušené po úspešnom ukončení ročníka, nastúpi žiak po uplynutí času prerušenia štúdia do nasledujúceho ročníka. Ak čas prerušenia štúdia uplynul v priebehu školského roka, riaditeľ strednej školy umožní žiakovi dodatočne vykonať skúšky za príslušné obdobie.

(2) Riaditeľ strednej školy je povinný prerušiť štúdium žiačke pre tehotenstvo a materstvo, ak praktické vyučovanie obsahuje činnosti zakázané tehotným ženám a matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode podľa osobitných predpisov,8) alebo ak praktické vyučovanie podľa lekárskeho posudku ohrozuje tehotenstvo žiačky.

(3) Ak pominú dôvody prerušenia štúdia, môže sa na žiadosť žiaka prerušenie štúdia ukončiť aj pred uplynutím určeného času prerušenia.

(4) K prerušeniu štúdia alebo k ukončeniu prerušenia štúdia pred uplynutím určeného času sa k žiadosti neplnoletéko žiaka vyjadruje jeho zákonný zástupca.

§ 11

Postup do vyššieho ročníka a opakovanie ročníka

(1) Do vyššieho ročníka postupuje žiak, ktorý prospel.

(2) Ak žiak v niektorom školskom roku neprospel a nevykonal úspešne opravnú skúšku, riaditeľ strednej školy môže na jeho žiadosť povoliť opakovať ročník; k žiadosti neplnoletého žiaka sa vyjadruje jeho zákonný zástupca.

§ 12

Zanechanie štúdia

(1) Ak žiak, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku, chce zanechať štúdium, oznámi to písomne riaditeľovi strednej školy; ak je žiak neplnoletý, s vyjadrením jeho zákonného zástupcu.

(2) Žiak prestáva byť žiakom strednej školy dňom nasledujúcim po dni, keď riaditeľovi strednej školy bolo doručené oznámenie o zanechaní štúdia. Ak ide o žiaka stredného odborného učilišťa, informuje riaditeľ stredného odborného učilišťa o zanechaní štúdia organizáciu, pre ktorú sa žiak pripravuje.

(3) Ak sa žiak, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku, nezúčastní na vyučovaní v trvaní najmenej 5 vyučovacích dní a jeho neúčasť na vyučovaní nie je ospravedlnená, riaditeľ strednej školy písomne vyzve žiaka, a ak je neplnoletý, zákonného zástupcu, aby v určenej lehote doložil dôvod svojej (žiakovej) neprítomnosti; súčasne upozorní, že v opačnom prípade sa žiak bude posudzovať tak, ako by štúdium zanechal. Ak do 10 dní od doručenia výzvy žiak do strednej školy nenastúpi, alebo nie je doložený dôvod jeho neprítomnosti v škole, posudzuje sa tak, akoby štúdium zanechal prvým dňom po uplynutí lehoty určenej riaditeľom strednej školy na ospravedlnenie; týmto dňom prestáva byť žiakom školy.

TRETIA ČASŤ

PRAVIDLÁ HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKOV

§ 13

Pravidlá správania žiakov

(1) Žiaci majú tieto povinnosti:

a) osvojovať si vedomosti a zručnosti a získavať návyky poskytované strednou školou, pripravovať sa na tvorivú prácu a odbornú činnosť v povolaní,

b) osvojovať si zásady vlastenectva, humanity, demokracie a správať sa podľa nich, byť disciplinovaní, plniť pokyny pedagogických pracovníkov, inštruktorov a iných pracovníkov školy a správať sa v škole a mimo nej tak, aby robili česť škole i sebe,

c) chrániť vlastné zdravie i zdravie iných, dbať o čistotu a poriadok a pomáhať pri udržiavaní poriadku v škole a v jej okolí,

d) byť v škole vhodne a čisto oblečení a upravení,

e) šetriť školské zariadenie, chrániť ho pred poškodením a hospodárne zaobchádzať s učebnicami a učebnými pomôckami,

f) dodržiavať vyučovací čas, rozsah prestávok a plniť ďalšie pokyny vnútorného poriadku školy.

(2) Žiakom je zakázané:

a) fajčiť v priestoroch školy, žiakom denného štúdia aj pri činnostiach organizovaných školou,

b) prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou alkoholické nápoje a iné zdraviu škodlivé látky, požívať ich v škole alebo pri činnostiach organizovaných školou,

c) prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou veci ohrozujúce život a zdravie a veci, ktoré by mohli rozptylovať pozornosť ostatných žiakov pri vyučovaní.

§ 14

Výchovné opatrenia

(1) Výchovnými opatreniami sú pochvaly a iné ocenenia a opatrenia na posilnenie disciplíny žiakov.

(2) Pochvalu alebo iné ocenenie udeľuje žiakom triedny učiteľ, majster odbornej výchovy, vedúci strediska praktického vyučovania, riaditeľ strednej školy alebo orgán štátnej správy; môže ich udeliť aj iná organizácia alebo orgán. Pochvala sa udeľuje spravidla na zhromaždení triedy alebo školy.

(3) Žiakom možno podľa závažnosti previnenia uložiť niektoré z týchto opatrení:

a) napomenutie alebo pokarhanie od triedneho učiteľa, majstra odbornej výchovy, vedúceho strediska praktického vyučovania,

b) pokarhanie od riaditeľa školy,

c) ak splnili povinnú školskú dochádzku, môže im riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade uložiť aj podmienečné vylúčenie zo štúdia alebo vylúčenie zo štúdia.

(4) Výchovné opatrenia uvedené v odseku 3 sa môžu ukladať do dvoch mesiacov odo dňa, keď sa o previnení žiaka dozvedel príslušný pedagogický pracovník školy, najneskôr však do jedného roka odo dňa, keď sa žiak previnenia dopustil.

(5) V rozhodnutí o podmienečnom vylúčení zo štúdia určí riaditeľ strednej školy skúšobnú lehotu, a to najdlhšie na jeden rok. Ak sa podmienečne vylúčený žiak v skúšobnej lehote osvedčil, upustí sa od vylúčenia. Ak sa žiak v tejto lehote dopustí ďalšieho závažného previnenia, riaditeľ strednej školy žiaka vylúči zo štúdia.

(6) Výchovné opatrenia udelené neplnoletým žiakom oznámi riadieľ školy ich zákonným zástupcom. U žiaka stredného odhorného učilišťa, riaditeľ informuje o vylúčení žiaka zo štúdia organizáciu, pre ktorú sa žiak pripravuje.

§ 15

Hodnotenie a klasifikácia

(1) Prospech žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch sa klasifikuje týmito stupňami:

1 - výborný,

2 - chválitebný,

3 - dobrý,

4 - dostatočný,

5 - nedostatočný.

Predmety, ktoré sa neklasifikujú, sú určené v učebných plánoch.

(2) Správanie žiaka sa klasifikuje týmito stupňami:

1 - veľmi dobré,

2 - uspokojivé,

3 - menej uspokojivé,

4 - neuspokojivé.

(3) Riaditeľ strednej školy zabezpečuje, aby sa o prospechu a správaní neplnoletého žiaka mohol priebežne informovať jeho zákonný zástupca.

(4) Ak nie je možné žiaka vyskúšať a klasifikovať v riadnom termíne v prvom polroku, žiak sa za prvý polrok neklasifikuje; riaditeľ strednej školy určí na jeho vyskúšanie a klasifikovanie náhradný termín, a to spravidla tak, aby klasifikácia mohla byť ukončená najneskôr do dvoch mesiacov po skončení prvého polroka. (5) Ak nie je možné žiaka vyskúšať a klasifikovať v riadnom termíne v druhom polroku, žiak je skúšaný aj klasifikovaný za toto obdobie v poslednom týždni augusta a v dňoch určených riaditeľom strednej školy.

(6) Ak žiak alebo zákonný zástupca žiaka má pochybnosti o správnosti klasifikácie na konci prvého a druhého polroka, môže do troch dní odo dňa, odkedy sa dozvedel o jej výsledku, požiadať riaditeľa strednej školy o komisionálne skúšanie; ak je vyučujúcim riaditeľ strednej školy, o preskúšanie žiaka možno požiadať orgán štátnej správy, ktorý strednú školu odborne riadi. Preskúšať žiaka nemožno, ak bol v klasifikačnom období z tohto vyučovacieho predmetu už komisionálne skúšaný. Riaditeľ strednej školy môže nariadiť komisionálne preskúšanie žiaka na vlastný podnet.

§ 16

Celkové hodnotenie

(1) Celkové hodnotenie žiaka na konci prvého a druhého polroku vyjadruje výsledky jeho klasifikácie v povinných predmetoch, ktoré sa klasifikujú, a klasifikáciu jeho správania; nezahŕňa klasifikáciu v nepovinných vyučovacích predmetoch.

(2) Celkové hodnotenie žiaka na konci prvého a druhého polroku sa vyjadruje takto:

a) prospel s vyznamenaním,

b) prospel veľmi dobre,

c) prospel,

d) neprospel.

(3) Žiak prospel s vyznamenaním, ak ani v jednom povinnom predmete nemá prospech horší ako chválitebný, priemerný prospech z povinných predmetov nemá horší ako 1,5 a jeho správanie je veľmi dobré.

(4) Žiak prospel velmi dobre, ak ani v jednom povinnom predmete nemá prospech horší ako dobrý, priemerný prospech z povinných predmetov nemá horší ako 2,0 a jeho správanie je veľmi dobré.

(5) Žiak prospel, ak nemá nedostatočný prospech ani v jednom povinnom predmete.

(6) Žiak neprospel, ak má z niektorého povinného predmetu aj po opravnej skúške nedostatočný prospech.

§ 17

Opravné skúšky

(1) Žiak, ktorý má na konci druhého polroku nedostatočný prospech najviac z dvoch povinných predmetov, môže so súhlasom riaditeľa strednej školy robiť z týchto predmetov opravnú skúšku.

(2) Opravnú skúšku môže robiť aj žiak, ktorého prospech na konci prvého polroka je nedostatočný najviac z dvoch povinných predmetov, ktoré sa vyučujú len v prvom polroku.

(3) Termín opravných skúšok určí riaditeľ školy tak, aby opravné skúšky

a) podľa odseku 1 boli vykonané najneskôr do 31. augusta; žiakovi, ktorý zo závažných dôvodov nemôže prísť na opravnú skúšku v určenom termíne, možno povoliť vykonanie opravnej skúšky najneskôr do 15. septembra a žiakovi, ktorý bol klasifikovaný v termíne uvedenom v § 15 ods. 5 do 15. októbra,

b) podľa odseku 2 boli vykonané najneskôr do klasifikačnej porady za druhý polrok.

(4) Žiak, ktorý bez závažných dôvodov nepríde na opravnú skúšku, klasifikuje sa z vyučovacieho predmetu, z ktorého mal robiť opravnú skúšku, stupňom prospechu nedostatočný.

§ 18

Komisionálne skúšky

(1) Žiak sa klasifikuje na základe výsledkov komisionálej skúšky v týchto prípadoch:

a) keď koná rozdielovú skúšku,

b) keď je skúšaný v náhradnom termíne,

c) keď žiak alebo jeho zákonný zástupca požiada o preskúšanie žiaka alebo keď sa preskúšanie koná na podnet riaditeľa strednej školy,

d) keď koná opravné skúšky,

e) pri skúškach v externom štúdiu, v štúdiu podľa individuálneho študijného plánu a pri štúdiu jednotlivých vyučovacích predmetov,

f) keď koná skúšky uvedené v § 8 ods. 3 až 5,

g) v prípade uvoľnenia žiaka od dochádzky na vyučovanie,

h) pri praktických skúškach a skúškach z hlavného odborného predmetu na konci prvého a druhého polroka na umeleckých školách,

(2) Komisia pre komisionálne skúšky je najmenej 3-členná. Komisia sa skladá z predsedu, ktorým je spravidla riaditeľ strednej školy alebo ním poverený učiteľ alebo majster odbornej výchovy, skúšajúceho učiteľa, ktorým je spravidla učiteľ alebo majster odbornej výchovy vyučujúci žiaka príslušný vyučovací predmet, a prísediaceho, ktorý má aprobáciu pre ten alebo príbuzný vyučovací predmet. Výsledok komisionálnej skúšky vyhlási predseda komisie verejne v deň konania skúšky; tento výsledok je pre klásifikáciu žiaka konečný.

ŠTVRTÁ ČASŤ

ORGANIZÁCIA VÝCHOVNOVZDELÁVACEJ ČINNOSTI

§ 19

Vyučovanie na stredných školách

(1) Stredné školy vo svojej výchovnovzdelávacej činnosti zabezpečujú teoretické vyučovanie, praktické vyučovanie a výchovu mimo vyučovania diferencovane, podľa jednotlivých druhov stredných škôl, študijných odborov a učebných odborov.

(2) Teoretické vyučovanie a praktické vyučovanie sa uskutočňujú podľa schválených učebných plánov a učebných osnov. Vyučovací predmet môže mať teoretický, praktický alebo kombinovaný charakter a jemu zodpovedajúce formy vyučovania. Teoretické vyučovanie a praktické vyučovanie môže prebiehať súbežne, striedavo alebo cyklicky.

(3) Riaditeľ strednej školy môže po prerokovaní v pedagogickej rade školy upravovať počty vyučovacích hodín v jednotlivých predmetoch a ich obsah v rozsahu určenom v učebnom pláne.

(4) Riaditeľ strednej školy môže v súlade s požiadavkami praxe alebo územného celku navrhnúť a so súhlasom ministerstva školstva zaviesť nový študijný alebo učebný odbor (okrem odborov uvedených v prílohe A, B, C, D, E, F), alebo učebné zameranie alebo jednotlivé vyučovacie predmety; ak ide o stredné odborné učilište návrh prerokuje aj s príslušným orgánom.11)

(5) Riaditeľ strednej školy zabezpečí na teoretické vyučovanie a praktické vyučovanie v súlade s učebným plánom delenie tried na skupiny (na umeleckých školách aj v oddeleniach), pričom počet skupín (oddelení) a počet žiakov v skupine určuje podľa charakteru vyučovaného predmetu a podmienok školy a podľa požiadaviek na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

(6) Praktické vyučovanie sa uskutočňuje v týchto hlavných formách: odborný výcvik, cvičenie, prax (učebná prax, odborná prax a umelecká prax).

(7) Praktické vyučovanie sa uskutočňuje v školách, v školských zariadeniach, v orgánoch, organizáciách, v iných zariadeniach a na pracoviskách praktického vyučovania.

(8) Ak sa praktické vyučovanie žiakov bude uskutočňovať v orgánoch, organizáciach alebo u občanov, riaditeľ školy uzavrie s nimi dohodu, ktorá obsahuje najmä

a) druh činností, ktoré budú žiaci vykonávať pri praktickom vyučovaní,

b) miesto konania praktického vyučovania,

c) časový rozvrh praktického vyučovania, jeho dĺžku a deň jeho začatia,

d) počet žiakov, ktorí sa zúčastnia na praktickom vyučovaní,

e) pracovné a hygienické podmienky (ubytovacie a stravovacie podmienky, poskytovanie výstroja, náradia a osobných pracovných prostriedkov),

f) spôsob odmeňovania žiakov za produktívnu prácu,

g) opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri praktickom vyučovaní,

h) počet majstrov odbornej výchovy a inštruktorov.

(9) Žiakom gymnázií a stredných odborných škôl, ktorí pri praktickom vyučovaní vykonávajú produktívnu prácu, patrí odmena ako žiakom stredných odborných učilíšť.

(10) Ak niektoré z činností podľa odseku 1 zabezpečuje stredná škola mimo svojho sídla, zriadi riaditeľ strednej školy odlúčené pracovisko ako organizačnú súčasť školy. Odlúčené pracovisko riadi jeho vedúci, ktorého do funkcie vymenúva riaditeľ školy. Odlúčené pracocisko teoretického vyučovania do počtu 7 tried riadi vedúci učiteľ. Odlúčené pracovisko praktického vyučovania do počtu štyroch majstrov odbornej výchovy riadi hlavný majster odbornej výchovy.

§ 20

Povinnosti orgánov, organizácií a občanov pri praktickom vyučovaní

(1) Orgány, organizácie a občania (ďalej len "organizácia"), u ktorých sa uskutočňuje praktické vyučovanie, sú povinné pre praktické vyučovanie utvárať potrebné podmienky, bezplatne poskytovať učebné pomôcky a uhrádzať osobné a vecné náklady spojené s praktickým vyučovaním.

(2) Organizácie uvoľňujú pre praktické vyučovanie osvedčených a odborne vyspelých pracovníkov (ďalej len "inštruktori"). Inštruktori sú ustanovovaní a odmeňovaní podľa osobitných predpisov.12)

§ 21

Starostlivosť o žiakov gymnázií a stredných odborných škôl pri praktickom vyučovaní

(1) Pri praktickom vyučovaní organizácia poskytuje, prípadne zabezpečuje žiakom závodné stravovanie za rovnakých podmienok ako svojim pracovníkom.13)

(2) Žiakom, ktorí sa zúčastňujú na praktickom vyučovaní a praktickej časti maturitnej skúšky mimo sídla školy, uhrádza sa cestovné do miesta konania a späť z prostriedkov školy. Uhrádza sa iba preukázané cestovné za vlak v druhej vozňovej triede alebo za autobus.(3) Žiakom, ktorí nebývajú v mieste konania praktického vyučovania, a nemožno od nich vyžadovať, aby dochádzali denne, je organizácia povinná zabezpečiť bezplatné ubytovanie, ktoré vyhovuje hygienickým požiadavkám na hromadné ubytovanie.14)

§ 22

Odborný výcvik žiakov stredných odborných učilíšť

(1) Odborný výcvik sa uskutočňuje cvičnou a produktívnou prácou spočívajúcou v zhotovovaní výrobkov, výkonom služieb alebo výkonom prác, ktoré majú materiálnu hodnotu.

(2) Odborný výcvik vyučuje majster odbornej výchovy v skupinách. Vyučuje sa na stredných odborných učilištiach, na strediskách praktického vyučovania alebo na prevádzkových pracoviskách organizácií schválených riaditeľom stredného odborného učilišťa alebo vedúcim strediska praktického vyučovania. Na pracoviskách organizácií, prípadne i na pracoviskách stredných odborných učilíšť alebo stredísk praktického vyučovania sa precvičovanie zručností žiakov môže vykonávať pod vedením a dozorom inštruktorov. Pedagogickú činnosť inštruktora riadi a kontroluje majster odbornej výchovy, ktorý vyučuje príslušnú skupinu žiakov. Inštruktor vedie najviac troch žiakov.

(3) Najvyšší počet žiakov v skupine na jedného majstra odbornej výchovy v strednom odbornom učilišti alebo v stredisku praktického vyučovania je uvedený v oddiele A, E a F prílohy. Ak sa odborný výcvik vykonáva na pracoviskách pod vedením a dozorom inštruktorov, môže riaditeľ stredného odborného učilišťa alebo vedúci strediska praktického vyučovania podľa charakteru učebného alebo študijného odboru a rozmiestnenia pracovísk určiť na jedného majstra odbornej výchovy až 40 žiakov.

§ 23

Cvičenia

Cvičenia sa konajú ako súčasť vyučovacích predmetov alebo ako samostatné vyučovacie predmety, na ktorých si žiaci overujú a prehlbujú teoretické poznatky, nacvičujú a získavajú zručnosti pri technologických, technických, ekonomických, grafických a iných činnostiach, v stredných zdravotnických školách aj pri poskytovaní liečebno-preventívnej starostlivosti.

§ 24

Prax žiakov stredných škôl

(1) Prax žiakov gymnázií a stredných odborných škôl sa uskutočňuje podľa učebných plánov a učebných osnov ako samostatný predmet alebo ako súvislá odborná alebo umelecká prax.

(2) Pri praxi žiaci získavajú základné zručnosti a návyky v odbore svojej prípravy.

(3) V študijných odboroch skupiny Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo a v študijných odboroch skupiny Veterinárne vedy sú žiaci povinní absolvovať časť praxe v rozsahu stanovenom v učebnom pláne, v období hlavných prázdnin.

§ 25

Výchova a starostlivosť o žiakov v čase mimo vyučovania

(1) Výchova v čase mimo vyučovania v stredných školách poskytuje žiakom aktívny oddych a využitie voľného času, rozvíja ich schopnosti, nadanie a záujmy, upevňuje ich zdravie, vedie ich k účasti na spoločenskom živote primerane ich veku, pomáha im pri príprave na vyučovanie a pri voľbe povolania.

(2) K starostlivosti o žiakov v čase mimo vyučovania patrí ubytovanie, stravovanie a utváranie podmienok pre prípravu žiakov na vyučovanie; poskytuje sa žiakom ubytovaným v domovoch mládeže.

(3) Výchovu v čase mimo vyučovanie v stredných odborných učilištiach a v strediskách praktického vyučovania uskutočňujú vychovávatelia a inštruktori pre telesnú výchovu. Ich počet sa stanoví takto:

a) u žiakov, ktorým sa poskytuje celodenná starostlivosť vrátane ubytovania, sa ustanoví na 30 žiakov jeden vychovávateľ, pritom počet vychovávateľov v jednom domove mládeže v záujme plynulej práce vo výchove mimo vyučovania nie je nižší ako traja, a to bez ohľadu na počet ubytovaných žiakov; okrem toho sa môžu ustanoviť traja pomocní vychovávatelia na nočné služby a služby počas sviatkov,

b) u žiakov, ktorým sa neposkytuje ubytovanie, sa ustanoví jeden vychovávateľ na počet 80 a na každý začatý počet 80 žiakov ďalší vychovávateľ,

c) inštruktor pre telesnú výchovu sa ustanovuje pre 100 až 200 žiakov a na každý začatý počet 200 žiakov daľší inštruktor; inštruktor pre telesnú výchovu sa do počtu vychovávateľov nezapočítaval,

d) v strediskách praktického vyučovania, ktoré majú menej ako 80 neubytovaných žiakov sa funkcia vychovávateľa môže kumulovať s funkciou inštruktora telesnej výchovy, prípadne s funkciou majstra odbornej výchovy.

§ 26

Vyučovacia hodina a vyučovacia jednotka

(1) Vyučovacia hodina teoretických predmetov, cvičení a praxe trvá 45 minút; ak sa cvičenie alebo prax uskutočňuje v iných ako školských zariadeniach s výnimkou cvičení v zdravotníckych zariadeniach, trvá 60 minút.

(2) Spravidla po tretej vyučovacej hodine je dvadsaťminútová prestávka. Medzi ostatnými vyučovacími hodinami sú desaťminútové prestávky. Ak vyučovanie žiakov tej istej triedy pokračuje aj popoludní, je medzi dopoludňajším a popoludňajším vyučovaním prestávka najmenej 45 minút. V odôvodnených prípadoch môže výnimočne riaditeľ strednej školy zaviesť maximálne dve päťminútové prestávky pri zachovaní jednej dvadsaťninútovej prestávky. Medzi vyučovacími hodinami 2-3hodinových laboratórnych prác nemusí byť prestávka.

(3) Vyučovacie hodiny cvičení alebo praxe a hlavných odborných predmetov sa podľa povahy a časovej náročnosti vyučovania spájajú v stredných poľnohospodárkych školách až do 6 hodinových celkov, v stredných zdravotníckych školách sa vyučovacie hodiny cvičení z odborných vyučovacích predmetov uskutočňovaných spravidla v zdravotníckych zariadeniach môžu spájať najviac do 7 hodinových celkov. Ak sa cvičenia alebo učebná prax uskutočňujú v školských zariadeniach alebo v prevádzkach organizácií, majú žiaci rovnaké prestávky ako pracovníci týchto školských zariadení alebo organizácií.

(4) Dopoludňajšie vyučovanie začína najskôr o 7.00 hodine, spravidla však o 8.00 hodine. Popoludňajšie vyučovanie žiakov mladších ako osemnásťročných sa ukončí najneskôr do osemnástej hodiny. Teoretické vyučovanie v stredných odborných učilištiach s dvojsmenným vyučovaním, v štúdiu popri zamestnaní a v kombinovanom štúdiu skončí najneskôr do dvadsiatej hodiny.

(5) Žiak môže mať v jednom dni vrátane nepovinných učebných predmetov (okrem športovej prípravy) najviac osem vyučovacích hodín; bez poludňajšej prestávky môže mať šesť, výnimočne sedem vyučovacích hodín. V diaľkovom štúdiu môže mať študujúci v jednom dni najviac osem konzultačných hodín.

(6) V odbornom výcviku žiakov stredných odborných učilíšť je vyučovacou jednotkou vyučovací deň, ktorý v prvom a druhom ročníku trvá najviac šesť hodín, v treťom ročníku študijných odborov trvá najviac sedem hodín, v posledných ročníkoch študijných odborov a učebných odborov s dĺžkou štúdia najmenej tri roky trvá najviac sedem hodín.

(7) Vyučovacia hodina v odbornom výcviku trvá 60 minút. Vyučovací deň sa začína spravidla o siedmej hodine; u žiakov druhého ročníka môže začať najskôr o šiestej hodine a u žiakov vyšších ročníkov najskôr o piatej hodine. Výučovací deň sa skončí najneskôr o dvadsiatej hodine, u žiakov tretích a štvrtých ročníkov sa môže skončiť o dvadsiatej druhej hodine. Riaditeľ stredného odborného učilišťa upraví rozvrh vyučovania tak, aby medzi jednotlivými vyučovacími dňami mali žiaci odpočinok aspoň dvanásť hodín.

(8) Po dvoch hodinách odborného výcviku je najmenej desaťminútová prestávka alebo najneskôr po piatich hodinách tridsaťminútová prestávka. Žiaci, ktorí vykonávajú odborný výcvik v prevádzkach organizácií, vrátane prevádzok organizácií vyčlenených pre stredné odborné učilištia, majú prestávky zhodné s prestávkami pracovníkov organizácie. Dĺžka prestávok sa započítava do vyučovacieho dňa.

(9) Pri praxi žiakov gymnázií a stredných odborných škôl, ak sa nekoná v školských dielňach, trvá vyučovacia hodina 60 minút. Žiaci prvého a druhého ročníka môžu mať v jednom dni najviac šesť hodín praxe, žiaci vyšších ročníkov najviac sedem hodín. Dopoludňajšie vyučovanie žiakov 1. a 2. ročníka sa začína najskôr o šiestej hodine, žiakov vyšších ročníkov výnimočne aj skôr ako o šiestej hodine. U žiakov prvého a druhého ročníka sa zaraďuje pod dvoch hodinách praxe desaťminútová, po troch hodinách praxe pätnásť až tridsaťminútová prestávka. U žiakov vyšších ročníkov sú prestávky zhodné s prestávkami pre pracovníkov organizácie, kde žiaci konajú odbornú prax. Dĺžka prestávok sa započítava do doby odbornej praxe v príslušnom dni.

(10) Riaditeľ strednej školy a vedúci strediska praktického vyučovania upravujú po dohode s hygienikom podrobnejšiu organizáciu vyučovania vo vnútornom poriadku školy alebo strediska praktického vyučovania.

§ 27

Exkurzie a školské výlety

(1) Exkurzie uvedené v základných pedagogických dokumentoch sú súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov v stredných školách.

(2) Školské výlety sa môžu organizovať raz v školskom roku a trvajú najviac dva vyučovacie dni. Pre žiakov, ktorí sa výletu nezúčastnia, zabezpečí riaditeľ strednej školy náhradné vyučovanie.

§ 28

Vyučovanie dlhodobo chorých žiakov stredných škôl

(1) Žiaci, ktorí v čase plnenia povinnej školskej dochádzky v stredných školách sa liečia dlhšie ako dva mesiace v zdravotníckych zariadeniach, sa zaraďujú do náhradného spôsobu vzdelávania.

(2) Vyučovanie v zdravotníckych zariadeniach sa uskutočňuje vo všeobecnovzdelávacích predmetoch, prípadne aj odborných predmetoch v rozsahu 17 hodín týždenne; zabezpečujú ho učitelia stredných škôl, ktoré sú najbližšie k sídlu zdravotníckeho zariadenia.

PIATA ČASŤ

ŠTÚDIUM POPRI ZAMESTNANÍ, KOMBINOVANÉ ŠTÚDIUM A ŠTÚDIUM JEDNOTLIVÝCH PREDMETOV

§ 29

Štúdium popri zamestnaní

Štúdium popri zamestnaní v stredných školách sa organizuje v študijných a učebných odboroch uvedených v prílohe tejto vyhlášky pre občanov, ktorí dovŕšili 16. rok veku.

§ 30

Druhy štúdia popri zamestnaní a jeho dĺžka

(1) Štúdium popri zamestnaní v stredných odborných učilištiach sa organizuje v študijných a učebných odboroch uvedených v oddieloch A, D a E prílohy tejto vyhlášky, pričom:

a) pre uchádzačov so vzdelaním, ktoré poskytovala základná škola, a pre uchádzačov so základným vzdelaním je dĺžka štúdia rovnaká ako dĺžka denného štúdia príslušného študijného alebo učebného odboru,

b) pre uchádzačov, ktorí získali stredné odborné vzdelanie alebo stredné vzdelanie, dĺžku štúdia určí riaditeľ stredného odborného učilišťa podľa ich zaradenia do príslušného ročníka študijného alebo učebného odboru. Uchádzači o štúdium v učebných odboroch, ktorí vykonali záverečnú skúšku v inom učebnom alebo študijnom odbore študujú len odborné predmety,

c) pre uchádzačov, ktorí vykonali záverečnú skúšku alebo záverečnú učňovskú skúšku, v učebných odboroch uvedených v oddiele E časti II. prílohy, trvá v príbuznom učebnom odbore uvedenom v oddiele E časti I. prílohy jeden rok,

d) v študijných odboroch podľa oddielu D prílohy určených pre uchádzačov, ktorí vykonali záverečnú skúšku v učebných odboroch uvedených v oddiele E časti I. prílohy, alebo záverečnú učňovskú skúšku v učebných odboroch podľa skorších predpisov, trvá štúdium najmenej dva roky,

e) pre absolventov gymnázií, súčasťou štúdia ktorých je odborná príprava príbuzného zamerania, a pre absolventov stredných odborných škôl príbuzného odboru trvá až jeden rok.

(2) Štúdium popri zamestnaní v gymnáziách a stredných odborných školách v študijných odboroch ukončených maturitnou skúškou sa organizuje v študijných odboroch uvedených v oddiele B a C prílohy a trvá:

a) 4 alebo 5 rokov pre uchádzačov, ktorí získali vzdelanie, ktoré poskytovala základná škola alebo základné vzdelanie,

b) 3 roky alebo 2 roky pre uchádzačov so stredným vzdelaním,

c) najmenej 1 rok pre uchádzačov s úplným stredným vzdelaním získaným v inom študijnom odbore.

(3) Štúdium absolvované v stredných školách sa započítava na účely ďalšieho štúdia popri zamestnaní v stredných školách podľa osobitných predpisov.15)

§ 31

Organizácia štúdia popri zamestnaní a kombinované štúdium

(1) Štúdim popri zamestnaní v stredných školách sa organizuje ako štúdium večerné (smenové), diaľkové, externé alebo striedaním týchto spôsobov štúdia. V stredných školách možno štúdium popri zamestnaní kombinovať s denným štúdiom (kombinované štúdium).

(2) Večerné štúdium je určené pre uchádzačov, ktorí sa môžu pravidelne niekoľkokrát v týždni zúčastňovať na vyučovaní. Večerné štúdium sa tiež organizuje ako smenové, ak sa vyučovanie koná striedavo v dopoludňajších a popoludňajších hodinách.

(3) Diaľkové štúdium sa organizuje spravidla raz týždenne v rozsahu 6-7 konzultačných hodín.

(4) Externé štúdium je samostatné štúdium podľa študijného plánu, v ktorom sa študujúci podľa pokynov školy samostatne pripravujú na skúšky. Termíny skúšok určí riaditeľ strednej školy. Skúšky sa konajú v súlade s učebným plánom a učebnými osnovami platnými pre večerné alebo diaľkové štúdium, prípadne podľa učebného plánu a učebných osnov denného štúdia v odboroch, v ktorých večerné a diaľkové štúdium nie je zavedené. Ak to vyžaduje charakter vyučovacieho predmetu súčasťou skúšky je aj písomná alebo praktická časť. Externe možno študovať aj v stredných školách, kde nie je zavedené štúdium popri zamestnaní, s výnimkou študijných odborov "veterinárstvo", "zdravotná sestra", "detská sestra", "ženská sestra", "riadiologický laborant", "rehabilitačný pracovník", "zubný technik", "učiteľstvo pre materské školy", "výchovávateľstvo" a v skupine študijných odborov umenie, úžitkové umenie a ručná umeleckoremeselná výroba. Stredná škola organizuje spravidla štyrikrát do roka konzultácie v dňoch, ktoré určí riaditeľ strednej školy. Dĺžka externého štúdia je určená učebným plánom večerného alebo denného štúdia. Podľa potreby môžu byť súčasťou externého štúdia sústredenia na absolvovanie predmetov praktického vyučovania podľa učebných osnov.

(5) V kombinovanom štúdiu v stredných školách, ktoré je určené pre študijné odbory podľa oddielu D prílohy, strieda sa denné štúdium so štúdiom popri zamestnaní. Denné štúdium môže v jednom školskom roku nepretržite trvať najmenej jeden mesiac a najviac päť mesiacov. Z celkovej dĺžky štúdia môže denné štúdium trvať najviac sedem mesiacov.

§ 32

Štúdium jednotlivých vyučovacích predmetov

(1) Vedomosti, ktoré žiaci alebo iní občania získali samostatným štúdiom jednotlivých vyučovacích predmetov môžu preukázať vykonaním skúšky. Skúškou preukazujú vedomosti v rozsahu celého vyučovacieho predmetu za všetky ročníky štúdia. Skúšky sa môžu konať zo všetkých vyučovacích predmetov s výnimkou odborných predmetov v študijných odboroch uvedených v § 31 ods. 4. Ak súčasťou vyučovacieho predmetu sú aj cvičenia, koná ich študujúci v predpísanom rozsahu. Štúdiom jednotlivých vyučovacích predmetov sa občania môžu pripraviť aj na vykonanie maturitnej alebo záverečnej skúšky.

(2) Na skúšku sa môže uchádzať prihlásiť kedykoľvek cez školský rok; súčasne preukáže, že získal vzdelanie, ktoré poskytovala základná škola, alebo základné vzdelanie a oznámi vyučovací predmet, z ktorého chce skúšku vykonať.

(3) Riaditeľ strednej školy písomne oznámi žiadateľovi, najneskôr do troch týždňov po prijatí žiadosti, či môže skúšku z uvedeného vyučovacieho predmetu konať; súčasne mu oznámi termín skúšky, ktorý určí najneskôr do dvoch mesiacov po podaní žiadosti.

(4) Pri skúške uchádzač preukáže svoju totožnosť. Skúška sa koná pred komisou.

(5) Ak to vyžaduje charakter vyučovacieho predmetu a súčasťou učebných osnov je aj písomná skúška alebo praktická skúška, uchádzač vykoná aj tieto skúšky.

(6) O úspešne vykonanej skúške vydá škola vysvedčenie. Ak skúšaný neprospeje, môže skúšku opakovať najviac dvakrát v termínoch určených riaditeľom strednej školy.

ŠIESTA ČASŤ

NADSTAVBOVÉ A POMATURITNÉ ŠTÚDIUM

§ 33

Organizácia štúdia

(1) Nadstavbové štúdium organizujú stredné školy pre absolventov trojročných učebných odborov v študijných odboroch uvedených v oddiele C a D prílohy; pre absolventov študijných odborov, ktorí ukončili predchádzajúce vzdelávanie záverečnou skúškou, v študijných odboroch uvedených v oddiele C prílohy.

(2) Pomaturitné štúdium organizujú stredné školy v študijných odboroch uvedených v oddiele A, B, C a D prílohy.

(3) Nadstavbové a pomaturitné štúdium sa organizuje ako štúdium:

a) zdokonaľovacie (inovačné), v ktorom si študujúci inovujú vedomosti a zručnosti získané v skôr absolvovanom učebnom a študijnom odbore v strednej škole, a tak sa zdokonaľujú na kvalifikovaný výkon povolania, alebo

b) špecializačné, v ktorom študujúci získavajú špeciálne vedomosti a zručnosti vrátane nových vedecko-technických poznatkov pre výkon konkrétnych pracovných činností a pracovných funkcií, ktoré svojou pracovnou náplňou a odborným zameraním zodpovedajú skôr absolvovanému učebnému alebo študijnému odboru v strednej škole; trvá spravidla dva roky a ukončuje sa absolutóriom,

c) kvalifikačné, v ktorom študujúci získavajú odbornú kvalifikáciu v inom študijnom odbore, než v ktorom vykonali maturitnú skúšku; organizuje sa ako pomaturitné štúdium.

(4) Nadstavbové a pomaturitné štúdium sa organizuje formou štúdia popri zamestnaní, alebo ako denné štúdium v študijných odboroch uvedených v oddiele C a D prílohy.

(5) Zdokonaľovacie (inovačné) štúdium organizované ako štúdium popri zamestnaní je najmenej jednoročné; večerné štúdium má najmenej 300 vyučovacích hodín, diaľkové štúdium najmenej 120 konzultačných hodín v školskom roku.

(6) Zdokonaľovacie (inovačné) štúdium organizované formou denného štúdia na konzervatóriách je jednoročné alebo dvojročné; má najmenej 32 vyučovacích hodín týždenne.

(7) Kvalifikačné štúdium sa organizuje v študijných odboroch uvedených v oddiele C prílohy. Kvalifikačné denné štúdium je spravidla dvojročné, v študijnom odbore "textilné výtvarníctvo, ručné tkanie, čipkárska výšívačská tvorba" je trojročné; organizuje sa v rozsahu najmenej 32 vyučovacích hodín týždenne, večerné štúdium v rozsahu 15 vyučovacích hodín týždenne, diaľkové štúdium v rozsahu 120 konzultačných hodín ročne.

§ 34

Finančné a materiálne zabezpečenie

Organizácia, na žiadosť ktorej sa nadstavbové alebo pomaturitné štúdium organizuje, zabezpečuje učebnice pre odborné predmety a uhrádza škole, na ktorej sa štúdium organizuje, osobné a vecné náklady na štúdium. Štúdium cudzincov na stredných školách

§ 35

(1) Na stredných školách v Slovenskej republike môžu študovať cudzinci, ak preukážu potrebné vedomosti z vyučovacieho jazyka a z ďalších predmetov určených riaditeľom školy; ich zaradením do triedy nemožno prekročiť povolený počet žiakov.

(2) Riaditeľ školy môže vo výnimočnom prípade povoliť dochádzku do školy najviac na jeden rok aj cudzincovi, ktorý nepreukázal potrebné vedomosti z vyučovacieho jazyka.

SIEDMA ČASŤ

UMELECKÉ ŠKOLY

§ 36

Stredné odborné učilište umeleckoremeselné

(1) Na strednom odbornom učilišti umeleckoremeselnom vyučovanie odborných predmetov sa uskutočňuje v skupinách s počtom 2 - 6 žiakov. Oddelenie tvoria skupiny príslušného učebného alebo študijného odboru všetkých ročníkov. Prácu oddelenia organizuje vedúci, ktorého vymenúva riaditeľ z pedagógov príslušného študijného alebo učebného odboru.

(2) Pri celkovom hodnotení

a) žiak prospel s vyznamenaním, ak z hlavného odborného predmetu má výborný prospech a spĺňa ostatné požiadavky podľa § 16,

b) žiak prospel velmi dobre, ak z hlavného odborného predmetu nemá prospech horší ako chválitebný a spĺňa ostatné požiadavky podľa § 16.

(3) Hlavný odborný predmet určí riaditeľ školy po porade s pedagogickou a umeleckou radou školy.

§ 37

Škola úžitkového výtvarníctva

(1) Na školách úžitkového výtvarníctva sa štvorročné štúdium ukončuje maturitnou skúškou. Dlhšie štúdium ako štvorročné sa ukončuje absolutóriom, žiaci po skončení štvrtého ročníka vykonajú maturitnú skúšku.

(2) Vyučovanie odborných predmetov sa uskutočňuje v skupinách s počtom 5 - 9 žiakov. Prácu v odeleniach podľa študijných odborov organizuje vedúci oddelenia, ktorého vymenúva riaditeľ školy z pedagógov príslušného študijného odboru.

(3) Pri celkovom hodnotení žiaka na konci prvného a druhého polroka sa postupuje podľa § 16 ods. 2 písm. c), d) a § 36 ods. 2.

§ 38

Konzervatórium

(1) Štúdium na konzervatóriu je spravidla šesťročné a ukončuje sa absolutóriom. Po ukončení štvrtého ročníka vykonajú žiaci maturitnú skúšku.

(2) Konzervatórium pre odbor tanec (ďalej len "tanečné konzervatórium") sa zriaďuje ako škola s celodennou starostlivosťou, alebo ako internátna škola. Štúdium je osemročné a končí sa absolutóriom. Zároveň s absolutóriom vykoná žiak maturitnú skúšku.

(3) V triede je spravidla 15 - 25 žiakov. Vyučovanie sa uskutočňuje individuálne, v skupinách alebo kolektívne.

(4) Riaditeľ organizuje vyučovanie podľa potrieb umeleckej prípravy a najmä odbornej (umeleckej) a pedagogickej praxe.

(5) Ak sa v priebehu štúdia v tanečnom konzervatóriu ukáže, že žiak nie je schopný plniť požiadavky stanovené učebnými osnovami, možno ho v 1. - 4. ročníku preradiť na základnú školu:

a) na žiadosť jeho zákonného zástupcu,

b) na návrh učiteľa pre nesplnenie požiadaviek odbornej prípravy,

c) na návrh lekára zo zdravotných dôvodov.

(6) Žiaci 1. - 4. ročníka tanečného konzervatória sa hodnotia podľa pravidiel hodnotenia a klasifikácie žiakov základnej školy, ostatní žiaci konzervatória sa hodnotia podľa § 15. Pri celkovom hodnotení žiaka na konci prvého a druhého polroka sa postupuje podľa § 16 ods. 2 písm. c), d) a § 36 ods. 2.

(7) Podkladom pre hodnotenie študijných výsledkov žiakov v hlavných odborných predmetoch sú praktické skúšky (prehrávky, koncerty), ktoré sa konajú pred skúšobnou komisiou vymenovanou riaditeľom školy. Praktické skúšky sa konajú na konci každého polroka v rozsahu určenom učebnými plánmi.

(8) Škola zabezpečuje prezentáciu výsledkov práce žiakov na koncertoch, divadelných a operných predstaveniach.

(9) Žiakom sa poskytujú hudobné nástroje, notový materiál, audiovizuálne nahrávky umeleckých diel, záznamová technika, ďalšia výstroj a potrebný materiál na vyučovanie bezplatne podľa osobitných noriem.

(10) Žiakom tanečného konzervatória sa poskytuje celodenná výchova, ubytovanie a stravovanie. Žiaci z miesta školy bývajú spravidla u rodičov a poskytuje sa im celodenná strava.

(11) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so stravovaním a ubytovaním žiakov prispievajú rodičia alebo osoby, ktoré majú voči žiakom vyživovaciu povinnosť, podľa osobitných predpisov.16)

§ 39

Spoločné ustanovenia o umeleckých školách

(1) V umeleckých školách sa môže organizovať denné, večerné, diaľkové a kombinované štúdium a na konzervatóriách aj mimoriadne štúdium a rozširujúce štúdium. Externé štúdium sa neorganizuje.

(2) Umelecké školy organizujú na výmenu skúseností a na porovnanie výsledkov práce prehliadky a súťaže žiakov.

(3) Opravná skúška sa nepovoľuje z praxe a z hlavného odborného predmetu a na školách úžitkového výtvarníctva z praktických odborných predmetov. Riaditeľ školy môže vo výnimočných prípadoch na základe odporúčania pedagogickej rady povoliť žiakovi opakovať ročník.

(4) Pedagogickí pracovníci umeleckých škôl sa príjímajú na základe výberového konania.

(5) Riaditeľ umeleckej školy určuje podľa typu školy vedúcich odborov, vedúcich oddelení a zriaďuje svoje poradné orgány.


ÔSMA ČASŤ

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 40

(1) Súčasťou sústavy stredných odborných škôl je do 30. júna 1994 stredná ekonomická škola.

(2) Na stredných školách triedy s počtom žiakov uvedeným v § 4 ods. 1 sa zriaďujú počínajúc prvým ročníkom od 1. 9. 1991.

(3) Na pracoviská praktického vyučovania17) sa vzťahujú ustanovenia tejto vyhlášky § 3 ods. 5, § 9 až 18, § 19 ods. 2, 6 až 8, § 20, § 22 ods. 1, § 26 ods. 6. Ustanovenia tejto vyhlášky v § 7, § 8 ods. 3 a 4, § 22 ods. 2 a 3, § 26 ods. 7 a 8 sa na pracoviská praktického vyučovania vzťahujú primerane.

(4) Ustanovenia tejto vyhlášky vzťahujúce sa na stredné odborné učilištia vzťahujú sa aj na učilištia18) okrem § 1, § 2, § 3 ods. 1 až 4, § 4 ods. 4 až 8, § 5, § 29 až 36.

§ 41

Zrušujú sa:

1. Vyhláška Ministerstva školstva SSR č. 152/1984 Zb. o stredných školách v znení vyhlášky č. 80/1986 Zb. a vyhlášky č. 25/1990 Zb.,

2. Úprava Ministerstva školstva SSR č. 11498/1979-212 o organizovaní hudobnej a tanečnej školy a štúdiu na nej, registrovaná v čiastke 19/1979 Zb.

§ 42

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marcom 1991.


Minister:
Pišut v. r.


Príloha vyhlášky č. 80/1991 Zb.

ODDIEL A

I. Sústava skupín študijných odborov, študijných odborov a zameraní študijných odborov v stredných odborných učilištiach

KódSKUPINA ŠTUDIJNÝCH ODBOROVUrčený pre:Najvyšší počet žiakov na jedného majstra odbornej výchovy Kód zodpovedajúcich študijných odborov a ich zameraní podľa doterajších predpisov
Študijný odbor
Zameranie študijného odboru na:chlapcov-CH
dievčatá-D
1. roč.2. až 4. roč.
123456
21BANÍCTVO
21-52-4Mechanik banských strojov a veľkostrojovCH121221-52-4
22HUTNÍCTVO
22-62-4Hutník operátor
01metalurgiuCH12822-62-4/01
02tvárnenie kovovCH12822-62-4/02
24STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA
24-11-4Mechanik nastavovač
Mechanička nastavovačka
01obrábacie stroje a linkyCH, D121224-11-4/01
02stavebné strojeCH121224-11-4/02
03linky na výrobu stavebných látokCH121224-11-4/03
24-12-4Mechanik číslicovo riadených strojovCH, D12824-12-4
Mechanička číslicovo riadených strojov
24-13-4Mechanik strojov a zariadeníCH, D121224-13-4
Mechanička strojov a zariadení
24-50-4Mechanik lietadlových prístrojovCH, D121224-50-4
Mechanička lietadlových prístrojov
24-53-4Letecký mechanikCH121024-53-4
26ELEKTROTECHNIKA A TELEKOMUNIKÁCIE
26-70-4Mechanik silnoprúdových zariadeníCH, D121026-70-4
Mechanička silnoprúdových zariadení
26-71-4Banský elektromontérCH121226-71-4
26-72-4Mechanik elektronik
Mechanička elektronička
01automatizačnú technikuCH, D121026-72-4/01
02organizačnú a výpočtovú technikuCH, D121026-72-4/02
03oznamovaciu a zabezpečovaciu technikuCH, D121026-72-4/03
04telekomunikačné zariadeniaCH, D121026-72-4/04
05prenosové zariadeniaCH, D121026-72-4/05
06vysielače a techniku VKVCH, D121026-72-4/06
07spotrebnú elektronikuCH, D121026-72-4/07
08čislicovú a riadiacu technikuCH, D121026-72-4/08
09časomerné zariadeniaCH, D121026-72-4/09
10zdravotnícku elektronikuCH, D121026-72-4/10
11optoelektronické zariadeniaCH, D121026-72-4/11
28OSTATNÁ TECHNICKÁ CHÉMIA
28-59-4Operátor gumárskej a plastikárskej výrobyCH, D171226-59-4
Operátorka gumárskej a plastikárskej výroby
28-60-4Chemik operátor
Chemička operátorka
01priemyselnú chémiuCH, D121228-60-4/01
02výrobu celulózy a papieraCH, D121228-60-4/02
03farmaceutickú výrobuCH, D121228-60-4/03
29POTRAVINÁRSTVO
29-60-4Operátor potravinárskej výrobyCH, D121229-60-4
Operátorka potravinárskej výroby
31TEXTIL A ODEVNÍCTVO
31-37-4Operátor odevnej výroby
Operátorka odevnej výroby
01odevnú výrobuCH, D121231-37-4/01
02odevné stroje a zariadeniaCH, D121231-37-4/02
31-38-4Operátor textilnej výroby
Operátorka textilnej výroby
01tkáčovneCH, D121231-38-4/01
02pradiarneCH, D121231-38-4/02
03pletiarneCH, D121231-38-4/03
04zošľachťovanie textíliíCH, D121231-38-4/04
32SPRACOVANIE KOŽE A VÝROBA OBUVI
32-43-4Operátor kožiarskej výrobyCH, D121032-43-4
Operátorka kožiarskej výroby
32-44-4Operátor kožušníckej výrobyCH, D121032-44-4
Operátorka kožušníckej výroby
33SPRACOVANIE DREVA A VÝROBA HUDOBNÝCH NÁSTROJOV
33-41-4Operátor drevárskej a nábytkárskej výrobyCH, D121233-41-4
Operátorka drevárskej a nábytkárskej výroby
34POLYGRAFIA A SPRACOVANIE FILMU
34-51-4SadzačCH, D7734-51-4
Sadzačka
34-53-4Tlačiar na polygrafických strojochCH7734-53-4
34-71-4Reprodukčný grafikCH, D7734-71-4
Reprodukčná grafička
36STAVEBNÍCTVO A VODOHOSPODÁRSTVO
36-56-4Operátor stavebnej výroby
01murované konštrukcieCH121236-56-4/01
02betónové konštrukcieCH121036-56-4/02
36-57-4Mechanik tepelných sústavCH17736-57-4
36-58-4Mechanik stavebno-inštalačných zariadeníCH12736-58-4
37DOPRAVA A POŠTY
37-91-4Spojový manipulantCH, D121037-91-4
Spojová manipulantka
45POĽNOHOSPODÁRSTVO A LESNÉ HOSPODÁRSTVO
45-03-4Operátor poľnohospodárskej techniky
Operátorka poľnohospodárskej techniky
01rastlinnú výrobuCH12745-03-4/01
02živočišnu výrobuCH, D12745-03-4/02
45-55-4Chovateľ cudzokrajných zvieratCH, D6645-55-4
Chovateľka cudzokrajných zvierat
45-56-4Operátor lesnej technikyCH151045-56-4
64EKONOMIKA A ORGANIZÁCIA, OBCHOD A SLUŽBY
64-41-4KníhkupecCH, D121264-41-4
Kníhkupkyňa
64-42-4Obchodný pracovník
Obchodná pracovníčka
01potravinársky tovarCH, D121064-42-4/01
02technický tovarCH, D121064-42-4/02
03chemický tovarCH, D121064-42-4/03
04odievanieCH, D121064-42-4/04
64-44-4ČašníkCH, D12864-44-4
Servírka
64-45-4KuchárCH, D12864-45-4
Kuchárka
64-46-4KozmetičkaD15101)64-46-4
85UMENIE, ÚŽITKOVÉ UMENIE A RUČNÁ UMELECKOREMESELNÁ VÝROBA
85-03-4Umeleckoremeselné spracovanie kovov
01kováčske a zámočnícke práceCH6685-03-4/01
02kovolejárske a cizelérske práceCH6685-03-4/02
03rytecké práceCH, D6685-03-4/03
04pasiarske práceCH, D6685-03-4/04
85-04-4Umeleckoremeselné spracovanie dreva
01stolárske práceCH, D6685-04-4/01
02rezbárske práceCH, D6685-04-4/02
03čalúnnické a dekoratérske práceCH, D6685-04-4/03
85-05-4Umeleckoremeselná stavba hudobných nástrojov
01strunové nástrojeCH, D6685-05-4/01
02klávesové nástrojeCH, D6685-05-4/02
03dychové a bicie nástrojeCH, D6685-05-4/03
85-06-4Umeleckoremeselné spracovanie textilu
01tkáčske práceCH, D6685-06-4/01
02gobelínske práceCH, D6685-06-4/02
03ručnú čipkuCH, D6685-06-4/03
04ručnú výšivkuCH, D6685-06-4/04
05ručnú tlačCH, D6685-06-4/05
85-07-4Umeleckoremeselné spracovanie kameňa a keramiky
01kamenosochárske práceCH6685-07-4/01
02mozaikárske práceCH, D6685-07-4/02
03štukatérske práceCH6685-07-4/03
04keramické práceCH, D6685-07-4/04
85-08-4Umeleckoremeselné práce scénické
01parochniarske a maskérske práceCH, D6685-08-4/01
02maľbu dekorácií a interiérovCH6685-08-4/02
03kroje a kostýmyCH, D6685-08-4/03
04krojovú a divadelnú obuvCH, D6685-08-4/04
85-09-4Umeleckoremeselné spracovanie skla
01hutné tvarovanieCH6685-09-4/01
02brúsenie a rytieCH, D6685-09-4/02
85-11-4Umeleckoremeselné pozlacovanieCH, D6685-11-4

1) Pri práci so zákazníkom najviac 6 žiačok na jedného majstra odbornej výchovy.

ODDIEL B

Študijný odbor a zameranie študijného odboru v gymnáziách

KódŠtudijný odbor
Zameranie študijního odboru na:
79-02-5Gymnázium
01 matematiku
02 matematiku a fyziku
13 ložiskovú geológiu
21 baníctvo
22 hutnícku výrobu
23 strojárstvo
26 elektrotechniku
28 technickú chémiu
36 stavebníctvo
37 dopravu
38 programovanie
39 spoje
42 poľnohospodárstvo
63 ekonomiku a organizáciu
71 kultúrno-výchovnú činnosť
73 živé jazyky
76 telesnú výchovu
91 vojenskú techniku

ODDIEL C

Sústava skupín študijných odborov a studijných odborov v stredných odborných školách

KódSKUPINA ŠTUDIJNÝCH ODBOROVVysvetlivkyKód zodpovedajúcich odborov a ich zameranie podľa doterajších predpisovNázov zodpovedajúcich študijných odborov a ich zameranie podľa doterajších predpisov
Študijný odbor
12345
21BANÍCTVO A BANÍCKA GEOLÓGIA
21-40-6baníctvo a banícka geológiaCH, A21-40-6baníctvo a banícka geológia
21-44-6ťažba a spracovanie kameňa
22HUTNÍCTVO
22-34-6zlievačstvoA22-34-6zlievačstvo
22-35-6hutníctvoA22-35-6hutníctvo
23STROJÁ RSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA
23-07-6strojárska technológia23-07-6strojárska technológia
23-81-6strojárstvo23-07-6 časťstrojárska technológia
23-84-6 časťstrojárska konštrukcia
23-84-6strojárska koštrukcia23-84-6strojárska konštrukcia
23-85-6prevádzkyschopnosť výrobných zariadeníV23-85-6prevádzkyschopnosť výrobných zariadení
26ELEKTROTECHNIKA
26-56-6obrazová a zvuková technika26-60-6 časťelektronické a oznamovacie zariadenia
26-60-6elektronické a oznamovacie zariadeniaA, V26-60-6elektronické a oznamovacie zariadenia
26-61-6zariadenia silnoprúdej elektrotechnikyA, V26-61-6zariadenia silnoprúdej elektrotechniky
26-66-6automatizačná technikaV26-66-6automatizačná technika
26-67-6technológia mikroelektroniky26-30-6mikroelektronika
26-69-6elektronické počítačové systémy26-60-6elektronické a oznamovacie zariadenia
27TECHNICKÁ CHÉMIA SILIKÁTOV
27-24-6technológia stavebných spojív27-24-6technológia stavebných spojív
27-26-6technológia keramikyA27-26-6technológia keramiky
27-27-6technológia skla27-27-6technológia skla
28OSTATNÁ TECHNICKÁ CHÉMIA
28-51-6chemická technológiaA28-51-6chemická technológia
28-53-6výroba celulózy a papiera28-53-6výroba celulózy a papiera
28-54-6analytická chémiaA28-54-6analytická chémia
29POTRAVINÁRSTVO
29-41-6výroba cukru a cukroviniek29-41-6výroba cukru a cukroviniek
29-42-6priemyselná výroba krmív a mlynárstvo29-42-6priemyselná výroba krmív a mlynárstvo
29-43-6spracovanie múky29-43-6spracovanie múky
29-44-6kvasná technológia29-44-6kvasná technológia
29-45-6spracovanie mlieka29-45-6spracovanie mlieka
29-47-6spracovanie mäsa29-47-6spracovanie mäsa
29-48-6konzervárstvo29-48-6konzervárstvo
31TEXTIL A ODEVNÍCTVO
31-24-6zošľachťovanie textílií31-24-6zošľachťovanie textílií
31-25-6odevníctvoA31-25-6odevníctvo
31-26-6textilná technológiaA31-26-6textilná technológia
32SPRACOVANIE KOŽE, PLASTOV A GUMY A VÝROBA OBUVI
32-30-6chemická technológia kože32-30-6chemická technológia kože
32-31-6výroba obuvi a galantérneho tovaruA32-31-6výroba obuvi a galantérneho tovaru
33SPRACOVANIE DREVA A VÝROBA HUDOBNÝCH NÁSTROJOV
33-31-6drevárstvo33-31-6drevárstvo
33-32-6nábytkárstvo33-32-6nábytkárstvo
33-37-6výroba hudobných nástrojov33-37-6výroba hudobných nástrojov
34POLYGRAFIA, SPRACOVANIE PAPIERA, FILMU A FOTOGRAFIE
34-31-6polygrafia34-31-6polygrafia
34-32-6obalová technika34-32-6obalová technika
36STAVEBNÍCTVO, GEODÉZIA A KARTOGRAFIA
36-32-6pozemné staviteľstvoA36-32-6pozemné staviteľstvo
36-51-6železničné staviteľstvo36-53-6 časťdopravné staviteľstvo
36-52-6technické zariadenie budov36-52-6technické zariadenie budov
36-53-6dopravné staviteľstvo36-53-6dopravné staviteľstvo
36-54-6vodohospodárske stavbyA36-54-6vodohospodárske stavby
36-55-6geodézia36-55-6geodézia
37DOPRAVA, POŠTY A TELEKOMUNIKÁCIE
37-41-6zabezpečovacia a oznamovacia technika v dopraveA37-40-6zabezpečovacia a oznamovacia technika v doprave
37-42-6elektrická trakcia v dopraveA37-42-6elektrická trakcia v doprave
37-43-6železničná doprava a preprava37-50-6 časťdoprava a preprava
37-44-6cestná doprava37-49-6 časťprevádzka a údržba dopravných prostriedkov
37-45-6lodná dopravaCH37-50-6 časťdoprava a preprava
37-46-6spojová technika37-46-6spojová technika
42POĽNOHOSPODÁRSTVO A LESNÉ HOSPODÁRSTVO
42-11-6záhradníctvoA42-11-6záhradníctvo
42-13-6pestovateľstvo-chovateľstvo42-31-6 časťpestovateľstvo
A42-32-6 časťchovateľstvo
42-14-6vinohradníctvo42-14-6vihohradníctvo
42-15-6rybárstvo42-15-6rybárstvo
42-17-6mechanizácia poľnohospodárskej výroby42-17-6mechanizácia poľnohospodárskej výroby
42-19-6lesníctvo42-19-6lesníctvo
42-31-6pestovateľstvoA42-31-6pestovateľstvo
42-16-6hydinárstvo42-16-6hydinárstvo
42-32-6chovateľstvoA43-32-6chovateľstvo
42-18-6ekonomika poľnohospodárstva a výživy63-05-6ekonomika poľnohospodárstva a výživy
43VETERINÁRNE VEDY
43-30-6veterinárstvoE43-30-6veterinárstvo
53ZDRAVOTNÍCTVO
53-01-6zdravotná sestraE53-01-6zdravotná sestra
53-02-6detská sestraD, E53-02-6detská sestra
53-03-6ženská sestraPMŠ, D, E 53-03-6ženská sestra
53-04-6diétna sestra53-04-6diétna sestra
53-06-6rehabilitačný pracovníkPMŠ, E53-06-6rehabilitačný pracovník
53-07-6asistent hygienickej službyPMŠ53-07-6asistent hygienickej služby
53-08-6zdravotnícky laborant53-08-6zdravotnícky laborant
53-09-6rádiologický laborantPMŠ, E53-09-6rádiologický laborant
53-10-6zubný technik53-10-6zubný laborant
53-11-6farmaceutický laborant53-11-6farmaceutický laborant
53-12-6očný optikPMŠ53-12-6očný optik
53-14-6ortopedický protetikPMŠ53-14-6ortopedický protetik
63EKONOMIKA A ORGANIZÁCIA, OBCHOD A SLUŽBY
63-21-2obchodná školaD, F63-01-6všeobecná ekonomika
63-41-6obchodná akadémia63-04-6ekonomika obchodu a služieb
63-05-6ekonomika poľnohospodárstva a výživy
63-07-6zahraničný obchod
63-33-6organizácia administratívy
hotelová školaA, G63-16-6prevádzka hotelov a společného
stravovania
63-06-6výpočtová technika a spracovanie informáciíPMŠ63-06-6výpočtová technika a spracovanie
informácií
63-14-6cestovný ruchPMŠ63-14-6cestovný ruch
68PRÁVNE VEDY
68-51-6sociálno-právna činnosťPMŠ68-51-6sociálno-právna činnosť
72PUBLICISTIKA, KNIHOVNÍCTVO A VEDECKÉ INFORMÁCIE
72-36-6vedecké informácie a knihovníctvo72-36-6vedecké informácie a knihovníctvo
76UČITEĽSTVO
76-40-6učiteľstvo pre materské školy76-40-6učiteľstvo pre materské školy
76-41-6vychovávateľstvoE76-41-6vychovávateľstvo
76-43-6kultúrnovýchovná činnosť76-43-6kultúrnovýchovná činnosť
82UMENIE, ÚŽITKOVÉ UMENIE A RUČNÁ UMELECKOREMESELNÁ VÝROBA
82-22-6úžitková maľba82-22-6úžitková maľba
82-23-6úžitková fotografia82-23-6úžitková fotografia
82-26-7, 6hudobno-dramatické umenie82-26-7, 6hudobno-dramatické umenie
82-27-7, 6tanec82-27-7, 6tanec
82-28-7, 6spev82-28-7, 6spev
82-29-7, 6hudba82-28-7, 6hudba
82-30-6scénická technika82-30-6scénická technika
82-31-6tvarovanie priemyselných výrobkov82-31-6tvarovanie priemyselných výrobkov
82-32-6propagačné výtvarníctvoA82-32-6propagačné výtvarníctvo
82-33-6výtvarné spracovanie kovov a drahých kameňovA82-33-6výtvarné spracovanie kovov a drahých kameňov
82-34-6výtvarné spracovanie keramiky a porcelánuA82-34-6výtvarné spracovanie keramiky a porcelánu
82-35-6výtvarné spracovanie sklaA82-35-6výtvarné spracovanie skla
82-36-6textilné výtvarníctvoA82-36-6textilné výtvarníctvo
82-37-6modelovanie a navrhovanie odevov82-37-6modelovanie a navrhovanie odevov
82-40-6tvorba hračiek a dekoratívnych predmetov82-40-6tvorba hračiek a dekoratívnych predmetov
82-41-6konštrukcia a tvorba svietidiel82-41-6konštrukcia a tvorba svietidiel
82-42-6konštrukcia a tvorba nábytku82-42-6konštrukcia a tvorba nábytku
82-43-6tvorba a vzorovanie bižutérieA82-43-6tvorba a vzorovanie bižutérie
82-44-6modelovanie a navrhovanie obuvi a módnych doplnkov82-44-6modelovanie a navrhovanie obuvi a módnych doplnkov
82-45-6konzervátorstvo a reštaurátorstvo82-45-6konzervátorstvo a reštaurátorstvo
82-47-6ladenie klavírov82-47-6ladenie klavírov
82-48-6kamenosochárstvo82-48-6kamenosochárstvo
82-49-6tvarovanie dreva a rezbárstvo82-49-6tvarovanie dreva a rezbárstvo

Vysvetlivky:

CH - do tohto študijného odboru sa prijímajú len chlapci

D - do tohto študijného odboru sa prijímajú len dievčatá

A - študijní odbor má zavedené odborné zamerania

V - v tomto študijnom odbore pripravujú absolventov aj vojenské stredné školy

PMŠ - kvalifikáciu možno nadobudnúť len pomaturitným štúdiom absolventov stredných škôl

E - v týchto študijných odboroch nemožno študovať externou formou štúdia popri zamestnaní

F - štúdium v tomto študijnom odbore je dvojročné

G - štúdium v tomto študijnom odbore je trojročné a päťročné

ODDIEL D

I. Sústava skupín študijných odborov, študijných odborov a zameraní študijných odborov v stredných odborných učilištiach pre absolventov trojročných učebných odborov

KódSKUPINA ŠTUDIJNÝCH ODBOROVKód zodpovedajúcich študijných odborov a ich zameraní podľa doterajších predpisovPoznámka
Študijný odbor
Zameranie študijného odboru na:
1234
21BANÍCTVO
21-53-4Baníctvo21-53-4
22HUTNÍCTVO
22-35-4Hutníctvo22-35-4
24STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA
24-14-4Strojárstvo
01výrobu, montáž a opravy prístrojov, strojov a zariadení24-14-4/01
02obrábanie materiálov24-14-4/02
03tvárnenie, odlievanie a úpravu kovov24-14-4/03
24-15-4Plynárenstvo24-15-4
24-16-4Požiarna technika24-16-4
24-17-4Prevádzka strojov a zariadení24-17-4V
26ELEKTROTECHNIKA A TELEKOMUNIKÁCIE
26-75-4Elektrotechnika
01energetiku26-75-4/01
02výrobu a prevádzku strojov a zariadení26-75-4/02V
03elektronické zariadenia26-75-4/03V
26-76-4Zariadenia oznamovacej techniky26-76-4V
27TECHNICKÁ CHÉMIA SILIKÁTOV
27-31-4Keramický priemysel27-31-4
27-32-4Bižutériový priemysel27-32-4
27-33-4Sklársky priemysel
01výrobu skla27-33-4/01
02zošľachťovanie skla27-33-4/02
03optiku27-33-4/03
04brúsenie technického a šperkového kameňa27-33-4/04
28OSTATNÁ TECHNICKÁ CHÉMIA
28-57-4Spracúvanie kaučuku a plastov28-57-4
01chemicko-technologické procesy28-58-4/01
02farmaceutickú výrobu28-58-4/02
03výrobu a spracúvanie papiera28-58-4/03
29POTRAVINÁRSTVO
29-59-4Potravinársky priemysel29-59-4
31TEXTIL A ODEVNÍCTVO
31-25-4Odevníctvo31-25-4
31-39-4Textilný priemysel
01prevádzku textilných strojov31-39-4/01
02textilnú technológiu31-39-4/02
03zošľachťovanie textílií31-39-4/03
32SPRACÚVANIE KOŽE A VÝROBA OBUVI
32-45-4Kožušnícka konfekcia32-45-4
32-46-4Kožiarska výroba
01výrobu usní a kožušín32-46-4/01
02výrobu obuvi32-46-4/02
03výrobu koženej galantérie32-46-4/03
33SPRACÚVANIE DREVA A VÝROBA HUDOBNÝCH NÁSTROJOV
33-42-4Drevárska výroba33-42-4
33-43-4Nábytkárska výroba
01stolárstvo33-43-4/01
02čalúnictvo33-43-4/02
34POLYGRAFIA A SPRACÚVANIE FILMU
34-54-4Polygrafický priemysel34-54-4
36STAVEBNÍCTVO A VODOHOSPODÁRSTVO
36-59-4Stavebníctvo
01výrobu stavieb36-59-4/01V
02technické zariadenie budov36-59-4/02V
36-60-4Vodné hospodárstvo36-60-4
37DOPRAVA A POŠTY
37-56-4Poštová prevádzka37-56-4
37-57-4Dopravná prevádzka
01cestnú a mestskú dopravu37-57-4/01V
02železničnú dopravu a prepravu37-57-4/02V
03lodnú dopravu37-57-4/03
45POĽNOHOSPODÁRSTVO A LESNÉ HOSPODÁRSTVO
45-01-4Rastlinná výroba45-01-4
45-02-4Živočíšna výroba
01chov hospodářských zvierat45-02-4/01
02rybárstvo45-02-4/02
45-11-4Záhradníctvo45-11-4
45-21-4Lesné hospodárstvo45-21-4
45-26-4Mechanizácia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva45-26-4
55ZDRAVOTNÍCTVO
55-02-4Ortopedická protetika55-02-4
64EKONOMIKA A ORGANIZÁCIA, OBCHOD A SLUŽBY
64-01-4Prevádzka miestneho hospodárstva a výrobných družstiev
01výrobu a služby64-01-4/01
02ľudovú a remeselnú výrobu64-01-4/02
64-11-4Prevádzka obchodu
01vnútorný obchod64-11-4/01
02propagáciu64-11-4/02
03knižnú kultúru64-11-4/03
64-21-4Spoločné stravovanie64-21-4
64-26-4Vlasová kozmetika64-26-4
64-27-4Skladové hospodárstvo64-27-4
85UMENIE, ÚŽITKOVÉ UMENIE A RUČNÁ UMELECKOREMESELNÁ VÝROBA
85-01-4Umeleckoremeselné práce85-01-4
85-02-4Scénická tvorba85-02-4

II. Študijné odbory 85-02-4 Scénická tvorba a 64-11-4/03 Prevádzka obchodu, zameranie na 03 knižnú kultúru sú určené len pre absolventov trojročných učebných odborov podľa doterajších predpisov; študijný odbor 85-01-4 Umeleckoremeselné práce je určený aj pre absolventov trojročných učebných odborov podľa doterajších predpisov.

III. V študijných odboroch, ktoré majú v časti I stĺpci 4 tohto oddielu označenie V, pripravujú absolventov aj vojenské stredné odborné učilištia v dennom štúdiu.

ODDIEL E

I. Sústava skupín učebných odborov, učebných odborov a zameraní učebných odborov v stredných odborných učilištiach, ktorých denné štúdium trvá 3 roky alebo 3 roky a 4 mesiace

KódSKUPINA UČEBNÝCH ODBOROVUrčený pre chlapcov-CH, dievčatá-DNajvyšší počet žiakov na jedného majstra odbornej výchovyDĺžka denného štúdia spoluKód zodpovedajúcich učebných odborov a ich zameraní podľa doterajších predpisovKód študijného odboru pre absolventov učebných odborov uvedených v tomto oddiele1)
Učebný odbor
Zameranie učebného odboru na: 1. roč. 2. a 3. roč. rokovmesiacov
1 23 4 5 6 7 8 9
22HUTNÍCTVO
22-75-2Hutník
01výrobu koksuCH1283422-75-2/0122-35-4
V24-17-4
02výrobu železných kovovCH1283422-75-2/0222-35-4
03výrobu neželezných kovovCH1283422-75-2/0322-35-4
04tvárnenie kovovCH1283422-75-2/0422-35-4
24-14-4/03
V24-17-4
24STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA
24-01-2ZlievačCH12123424-01-222-35-4
24-14-4/03
V24-17-4
24-23-2NástrojárCH,D12123424-23-224-14-4/01
Nástrojárna24-14-4/02
V24-17-4
V37-57-4/01
V37-57-4/02
24-33-2Obrábač kovov
Obrábačka kovov
01univerzálne obrábanieCH,D12123424-33-2/0124-14-4/02
V24-17-4
V37-57-4/01
V37-57-4/02
02sústruženieCH,D12123424-33-2/0224-14-4/02
V24-17-4
V37-57-4/01
V37-57-4/02
03frézovanieCH,D12123424-33-2/0324-14-4/02
V24-17-4
V37-57-4/01
V37-57-4/02
04brúsenieCH,D12123424-33-2/0424-14-4/02
V24-17-4
V37-57-4/01
V37-57-4/02
24-34-2Strojný kováčCH12123424-34-224-14-4/03
V24-17-4
V37-57-4/01
V37-57-4/02
24-35-2Klampiar
01strojársku výrobuCH12123424-35-2/0124-14-4/01
24-14-4/03
V24-17-4
V37-57-4/01
V37-57-4/02
02stavebnú výrobuCH12122)3424-35-2/0224-14-4/01
24-14-4/03
36-59-4/01
V24-17-4
V37-57-4/01
V37-57-4/02
24-36-2ModelárCH,D12123424-36-224-14-4/02
Modelárka24-14-4/03
33-43-4/01
V24-17-4
24-39-2LakovníkCH,D12123424-39-264-01-4/01
LakovníčkaV36-59-4/01
V36-59-4/02
24-40-2Optik
Optička
01prístrojovú technikuCH,D12123424-40-2/0124-14-4/01
24-14-4/03
V24-17-4
02okuliarovú technikuCH,D12123424-40-2/0224-14-4/01
27-33-4/03
V24-17-4
24-61-2Mechanik optických prístrojovCH,D12123424-61-224-14-4/01
Mechanička optických prístrojovV24-17-4
24-63-2HodinárCH,D1273424-63-224-14-4/01
Hodinárka26-75-4/03
V24-17-4
V26-75-4/02
24-64-2Strojný mechanik
Strojná mechanička
01stroje a zariadeniaCH,D12123424-64-2/0124-14-4/01
24-16-4
24-17-4
V37-57-4/01
V37-57-4/02
02oceľové koštrukcieCH12123424-64-2/0224-14-4/01
V24-17-4
V37-57-4/01
V37-57-4/02
03výrobu a montáž potrubiaCH12123424-64-2/0324-14-4/01
24-17-4
04výrobu a montáž kotlovCH12123424-64-2/0424-14-4/01
24-17-4
05okuliarovú výrobuCH,D12123424-64-2/0524-14-4/01
27-33-4/03
V24-17-4
06traťové montážeCH12123424-64-2/0624-14-4/01
24-17-4
V37-57-4/02
24-65-2Strojník
Strojníčka
01vrtné súpravyCH12153424-65-2/0124-17-4
V37-57-4/01
V37-57-4/02
02hutnícku druhovýrobu kovovCH,D12103424-65-2/0224-17-4
03energetické zariadeniaCH,D12103424-65-2/0324-17-4
26-75-4/01
V26-75-4/02
V26-75-4/03
V37-57-4/01
V37-57-4/02
04výrobu stavebných látokCH,D12103424-65-2/0424-17-4
V36-59-4/01
V36-59-4/02
05duté skloCH12123424-65-2/0524-17-4
27-33-4/01
06ploché skloCH12103424-65-2/0624-17-4
27-33-4/01
07výrobu krmív a úpravu plodínCH,D12123424-65-2/0724-17-4
08drevárske polovýrobkyCH,D12153424-65-2/0824-17-4
33-42-4
V36-59-4/01
V36-59-4/02
09konštrukčné doskyCH,D12153424-65-2/0924-17-4
33-42-4
10stavebné strojeCH12123424-65-2/1024-17-4
V36-59-4/01
V36-59-4/02
V37-57-4/01
V37-57-4/02
11vodohospodárske zariadeniaCH17123424-65-2/1124-17-4
36-60-4
12traťové strojeCH12123424-65-2/1224-17-4
V37-57-4/01
V37-57-4/02
13lodnú dopravuCH12123424-65-2/1324-17-4
37-57-4/03
V37-57-4/01
V37-57-4/02
14výrobu papieraCH,D12123424-65-2/1424-17-4
28-58-4/03
15spracúvanie papieraCH,D12123424-65-2/1524-17-4
28-58-4/03
16banské úpravneCH17123424-65-2/1624-17-4
24-66-2Mechanik opravár
Mechanička opravářka
01plynárenské zariadeniaCH12123424-66-2/0124-14-4/01
24-15-4
24-17-4
02stroje a zariadeniaCH,D12123424-66-2/0224-14-4/01
24-16-4
24-17-4
34-54-4
V37-57-4/01
V37-57-4/02
03požiarnu technikuCH12123424-66-2/0324-14-4/01
24-16-4
24-17-4
04lesné stroje a zariadeniaCH12103424-66-2/0424-14-4/01
24-17-4
45-26-4
V37-57-4/01
V37-57-4/02
05poľnohospodársku techniku rastlinnej výrobyCH12103424-66-2/0524-14-4/01
24-17-4
45-26-4
V37-57-4/01
V37-57-4/02
06poľnohospodársku techniku živočíšnej výrobyCH12103424-66-2/0624-14-4/01
24-17-4
45-26-4
V37-57-4/01
V37-57-4/02
07cukrovary a škrobárneCH,D12123424-66-2/0724-14-4/01
24-17-4
08renováciu poľnohospodárskej techniky a kováčstvoCH12123424-66-2/0824-14-4/01
24-17-4
45-26-4
V37-57-4/01
V37-57-4/02
09cestné motorové vozidláCH,D12103424-66-2/0924-14-4/01
24-16-4
24-17-4
37-57-4/01
10koľajové vozidláCH12123424-66-2/1024-14-4/01
24-17-4
V37-57-4/02
11lietadláCH12123424-66-2/1124-14-4/01
V24-17-4
12banské stroje a zariadeniaCH17133421-70-221-53-4
24-67-2Úpravár kovov
01tepelné spracúvanieCH12123424-67-2/0124-14-4/03
V24-17-4
02pokovovanieCH12123424-67-2/0224-14-4/03
V24-17-4
24-68-2Nastavovač textilných strojov
Nastavovačka textilných strojov
01tkáčovneCH,D1212324-68-2/0131-39-4/01
V24-17-4
02pradiarneCH,D1212324-68-2/0231-39-4/01
V24-17-4
03pletiarneCH,D1212324-68-2/0331-39-4/01
V24-17-4
24-85-2Rytec kovov
Rytkyňa kovov
01tlačiace a raziace valceCH,D1273424-85-2/0124-14-4/02
V24-17-4
02nástroje a znakyCH,D1273424-85-2/0224-14-4/01
24-14-4/02
64-01-4/02
V24-17-4
26ELEKTROTECHNIKA A TELEKOMUNIKÁCIE
26-80-2Mechanik
Mechanička
01vážiace zariadeniaCH,D12123426-80-2/0124-14-4/01
26-75-4/03
V24-17-4
V26-75-4/02
02zdvíhacie zariadeniaCH12103426-80-2/0224-14-4/01
26-75-4/02
V24-17-4
V26-75-4/03
V36-59-4/01
V37-57-4/01
V37-57-4/02
03chladiace zariadeniaCH,D12123426-80-2/0324-14-4/01
26-75-4/02
V24-17-4
V26-75-4/03
V37-57-4/01
V37-57-4/02
04stroje a zariadeniaCH,D12123426-80-2/0424-14-4/01
26-75-4/02
V24-17-4
V26-75-4/03
V37-57-4/01
V37-57-4/02
05elektrotechnikuCH,D12123426-80-2/0524-14-4/01
26-75-4/02
26-75-4/03
V24-17-4
06meracie prístroje a zariadeniaCH,D12123426-80-2/0624-14-4/01
26-75-4/02
26-75-4/03
V24-17-4
07administratívnu technikuCH,D12123426-80-2/0724-14-4/01
26-75-4/02
26-75-4/03
V24-17-4
26-83-2Elektromechanik
Elektromechanička
01banské stroje a zariadeniaCH12103426-83-2/0121-53-4
26-75-4/01
26-75-4/02
V26-75-4/03
02oznamovacie a zabezpečovacie zariadeniaCH,D12103426-83-2/0226-75-4/03
26-76-4
V26-75-4/02
03rozvodné zariadeniaCH,D12103426-83-2/0326-75-4/01
26-75-4/02
V26-75-4/03
04stroje a zariadeniaCH,D12103426-83-2/0426-75-4/01
26-75-4/02
26-86-2Mechanik elektronických zariadeníCH,D12103426-86-226-75-4/03
Mechanička elektronických zariadeníV26-75-4
26-89-2Spojový mechanik
Spojová mechanička
01oznamovacie sieteCH12103426-89-2/0126-75-4/03
26-76-4
V26-75-4/02
02spojovacie zariadeniaCH,D12103426-89-2/0226-75-4/03
26-76-4
V26-75-4/02
27TECHNICKÁ CHÉMIA SILIKÁTOV
27-35-2Keramik
Keramička
01porcelán a keramikuCH,D17123427-35-2/0127-31-4
64-01-4/02
02stavebnú a žiaruvzdornú keramikuCH,D17103427-35-2/0227-31-4
03brúsiace prostriedkyCH,D17103427-35-2/0327-31-4
04elektrokeramikuCH,D17103427-35-2/0427-31-4
05modelovanieCH,D17123427-35-2/0527-31-4
27-55-2Maliar skla a keramiky
Maliarka skla a keramiky
01maľbu sklaCH,D17123427-55-2/0127-33-4/02
02maľbu a dekoráciu keramikyCH,D17123427-55-2/0227-31-4
64-01-4/02
27-56-2Sklár
Sklárka
01duté a lisované skloCH12103427-56-2/0127-33-4/01
02výrobu foriemCH12103427-56-2/0224-14-4/02
27-33-4/01
V24-17-4
03technické skloCH,D12103427-56-2/0327-33-4/01
27-57-2Výrobca bižutérie
Výrobkyňa bižutérie
01sklenú bižutériuCH,D12123427-57-2/0127-32-4
02kovovú bižutériuCH,D12123427-57-2/0227-32-4
27-59-2Výrobca ozdobných predmetov a zapínadiel
Výrobkyňa ozdobných predmetov a zapínadiel
01ozdobné predmetyCH,D12153427-59-2/0127-32-4
02zapínadláCH,D12123427-59-2/0227-32-4
V24-17-4
27-83-2Brusič skla
Brusička skla
01zabrusovanie a obrusovanieCH,D12123427-83-2/0127-33-4/02
02vybrusovanieCH,D12123427-83-2/0227-33-4/02
03rytieCH,D12103427-83-2/0327-33-4/02
27-94-2Brusič technického a šperkového kameňaCH,D12123427-94-227-33-4
Brusička technického a šperkového kameňa27-33-4/04
64-01-4/02
28OSTATNÁ TECHNICKÁ CHÉMIA
28-61-2Prevádzkový chemik
Prevádzková chemička
01priemyselnú chémiuCH,D12123428-61-2/0128-58-4/01
02výrobu tukov a kozmetikyCH,D12123428-61-2/0228-58-4/01
03farmaceutickú výrobuCH,D12123428-61-2/0328-58-4/02
28-66-2Gumár plastikár
Gumárka plastikárka
01spracúvanie kaučukuCH,D12123)3428-66-2/0128-57-4
02spracúvanie plastovCH,D12123428-66-2/0228-57-4
28-73-2Textilný chemik
Textilná chemička
01úpravu textíliíCH,D1212328-73-2/0131-39-4/03
02farbenie textíliíCH,D1212328-73-2/0231-39-4/03
03potláčanie textíliíCH,D127328-73-2/0331-39-4/03
28-74-2Garbiarsky chemik
Garbiarska chemička
01spracúvanie kožeCH,D12103428-74-2/0132-46-4/01
02spracúvanie kožušníckych kožiekCH,D12103428-74-2/0232-46-4/01
28-75-2Výrobca a spracovávateľ silikátových vlákienCH,D17123428-75-227-33-4/01
Výrobkyňa a spracovávateľka silikátových vlákien
28-76-2Chemik práčovní a čistiarníCH,D12123428-76-264-01-4/01
Chemička práčovní a čistiarní28-58-4/01
28-78-2Biochemik
Biochemička
01mliekársku výrobuCH,D12103428-78-2/0129-59-4
02výrobu piva a sladuCH,D12103428-78-2/0229-59-4
03liehovarnícku výrobu a výrobu vínaCH,D12103428-78-2/0329-59-4
29POTRAVINÁRSTVO
29-61-2MlynárCH1210329-61-224-17-4
29-59-4
29-62-2PekárCH,D1210329-62-229-59-4
Pekárka
29-64-2CukrárCH,D1210329-64-229-59-4
Cukrárka64-21-4
29-65-2Cukrovinkár pečivár
Cukrovinkárka pečivárka
01výrobu cukroviniekCH,D1710329-65-2/0129-59-4
02výrobu trvanlivého pečivaCH,D1710329-65-2/0229-59-4
29-68-2Mäsiar údenárCH,D1210329-68-229-59-4
Mäsiarka údenárka
29-70-2KonzervárCH,D12103429-70-229-59-4
Konzervárka
31TEXTIL A ODEVNÍCTVO
31-43-2Pradiar
Pradiarka
01spracúvanie textilných vlákienCH,D1212331-43-2/0131-39-4/02
02výrobu netkaných textíliíCH,D1212331-43-2/0231-39-4/02
31-45-2Plstiar
Plstiarka
01technické plstiCH,D1712331-45-2/0131-39-4/02
02klobučnícke plstiCH,D1712331-45-2/0231-39-4/02
31-46-2Tkáč
Tkáčka
01plošné textílieCH,D1212331-46-2/0131-39-4/02
02kovové tkaniny a sitáCH,D1212331-46-2/0231-39-4/02
31-49-2Výrobca textilných rukavícCH,D1212331-49-231-25-4
Výrobkyňa textilných rukavíc
31-50-2PrámikárCH,D1212331-50-231-39-4/02
Prámikárka
31-51-2PletiarCH,D1212331-51-231-39-4/02
Pletiarka
31-52-2Krajčír
Krajčírka
01pánske odevyCH,D12123431-52-2/0131-25-4
02dámske odevyCH,D12123431-52-2/0231-25-4
31-77-2Strojná vyšívačka
01priemyselnú výrobuD1210331-77-2/0131-39-4/02
02zákazkovú výrobuD1210331-77-2/0231-39-4/02
31-81-2Klobučník
Klobučníčka
01priemyselnú výrobuCH,D1712331-81-2/0131-39-4/02
02zákazkovú výrobuCH,D1712331-81-2/0231-39-4/02
31-85-2Krajčírka
01odevnú konfekciu a bielizeňD1212331-85-2/0131-25-4
02technickú konfekciuD1212331-85-2/0231-25-4
03textilné hračkyD1215331-85-2/0331-25-4
32SPRACÚVANIE KOŽE A VÝROBA OBUVI
32-50-2Remenár sedlárCH,D12123432-50-232-46-4/03
Remenárka sedlárka
32-51-2Kožušník
Kožušníčka
01prípravu kožušinových výrobkovCH,D12103432-51-2/0132-45-4
02šitie a opravy kožušinových výrobkovCH,D12103432-51-2/0232-45-4
32-53-2Rukavičkár
Rukavičkárka
01strihyCH,D12103432-53-2/0132-46-4/03
02šitieCH,D12153432-53-2/0232-46-4/03
32-72-2ZvrškárCH,D1212332-72-232-46-4/02
Zvrškárka
32-74-2Obuvník
Obuvníčka
01priemyselnú výrobuCH,D12103432-74-2/0132-46-4/02
02zákazkovú výrobu a opravyCH,D12103432-74-2/0232-46-4/02
03ortopedickú obuvCH,D7103432-74-2/0332-46-4/02
55-02-4
04obuvnícke polovýrobkyCH,D12103432-74-2/0432-46-4/02
33SPRACÚVANIE DREVA A VÝROBA HUDOBNÝCH NÁSTROJOV
33-55-2Stolár
Stolárka
01výrobu nábytku a zariadeníCH,D12123433-55-2/0133-43-4/01
V36-59-4/01
V36-59-4/02
02stavebnostolársku výrobuCH12123433-55-2/0233-42-4
33-43-4/01
36-59-4/01
V36-59-4/02
03poľnohospodársku výrobuCH12103433-55-2/0333-42-4
33-43-4/01
V36-59-4/01
V36-59-4/02
04priemyselné obrábanie drevaCH,D12123433-55-2/0433-42-4
33-43-4/01
V36-59-4/01
V36-59-4/02
33-56-2Spracovávateľ prírodných pletívCH,D12103433-56-264-01-4/01
Spracovávateľka prírodných pletív64-01-4/02
33-59-2DebnárCH12103433-59-233-42-4
V36-59-4/01
V36-59-4/02
33-62-2KefárCH,D1715333-62-233-42-4
Kefárka
33-64-2Ramár pozlacovačCH,D17123433-64-264-01-4/02
Ramárka pozlacovačka
33-67-2Výrobca športových potriebCH,D12103433-67-233-43-4/01
Výrobkyňa športových potrieb
33-68-2Mechanik hudobných nástrojov
Mechanička hudobných nástrojov
01akordeóny a ústne harmonikyCH,D12123433-68-2/01nie je určený
02klávesové nástrojeCH,D12123433-68-2/02nie je určený
03strunové nástrojeCH,D12123433-68-2/03nie je určený
33-69-2Mechanik dychových a bicích hudobných nástrojov
Mechanička dychových a bicích hudobných nástrojov
01bicie nástrojeCH,D12123433-69-2/01nie je určený
02jazýčkové a perné nástrojeCH,D12123433-69-2/02nie je určený
03nátrubkové nástrojeCH,D12123433-69-2/03nie je určený
04strojiváCH,D12123433-69-2/04nie je určený
33-70-2ČalúnnikCH,D12123433-70-233-43-4/02
Čalúnnička
34POLYGRAFIA A SPRACÚVANIE FILMU
34-68-2PečiatkárCH,D1773434-68-264-01-4/01
Pečiatkárka
34-70-2Tlačiar na maloofsetových strojochCH,D12103434-70-234-54-4
Tlačiarka na maloofsetových strojoch
31-72-2Lejár v polygrafiiCH773434-72-234-54-4
34-92-2Filmový laborantCH,D7103434-92-264-01-4/01
Filmová laborantka
36STAVEBNÍCTVO A VODOHOSPODÁRSTVO
36-61-2MurárCH12123436-61-236-59-4/01
V36-59-4/02
36-63-2TesárCH1273436-63-236-59-4/01
V36-59-4/02
36-64-2ŽelezobetonárCH12103436-64-236-59-4/01
V36-59-4/02
36-65-2ŠtukatérCH1273436-65-236-59-4/01
64-01-4/01
64-01-4/02
V36-59-4/02
36-66-2Vodár meliorátorCH17103436-66-236-59-4/01
36-60-4
V36-59-4/02
36-72-2KamenárCH12103436-72-236-59-4/01
64-01-4/01
V36-59-4/02
36-74-2Dláždič cestárCH12123436-74-236-59-4/01
V36-59-4/02
36-75-2Maliar
01interiéryCH12103436-75-2/0136-59-4/01
64-01-4/01
V36-59-4/02
02stavebnú výrobuCH12103436-75-2/0236-59-4/01
64-01-4/01
V36-59-4/02
36-76-2IzolatérCH1273436-76-236-59-4/01
V36-59-4/02
36-77-2PokrývačCH1272)3436-77-236-59-4/01
V36-59-4/02
36-78-2InštalatérCH1273436-78-224-14-4/01
36-59-4/02
V24-17-4
V36-59-4/01
36-79-2SklenárCH,D12103436-79-236-59-4/01
SklenárkaV36-59-4/02
36-80-2PodlahárCH1273436-80-236-59-4/01
V36-59-4/02
36-88-2KominárCH17102)3436-88-264-01-4/01
V36-59-4/01
V36-59-4/02
37DOPRAVA A POŠTY
37-62-2ŽelezničiarCH,D12123437-62-237-57-4/02
Železničiarka
37-63-2Manipulant poštovej prevádzky a prepravyCH,D12103437-63-237-56-4
Manipulantka poštovej prevádzky a prepravy
45POĽNOHOSPDÁRSTVO A LESNÉ HOSPODÁRSTVO
45-60-2Pestovateľ
Pestovateľka
01chmeliarstvoCH,D1212345-60-2/0145-01-4
02ovocinárstvo a včelárstvoCH,D1212345-60-2/0245-01-4
45-11-4
03šľachtenie a semenárstvoCH,D1212345-60-2/0345-01-4
45-11-4
04vinohradníctvoCH,D1212345-60-2/0445-01-4
45-11-4
45-71-2ZáhradníkCH,D1212345-71-245-11-4
Zahradníčka
45-75-2Mechanizátor lesnej výrobyCH17103445-75-245-21-4
45-76-2Mechanizátor rastlinnej výrobyCH12103445-76-245-01-4
45-26-4
45-77-2HydinárCH,D1212345-77-229-59-4
Hydinárka45-02-4/01
45-78-2RybárCH1273445-78-245-02-4/02
45-80-2Chovateľ
Chovateľka
01chov hospodárskych zvieratCH,D1210345-80-2/0145-02-4/01
02chov koní a jazdectvoCH,D127345-80-2/0245-02-4/01
03chov oviecCH,D1210345-80-2/0345-02-4/01
04chov kožušinových a laboratórnych zvieratCH,D12103445-83-245-02-4/01
55ZDRAVOTNÍCTVO
55-60-2Protetik
Protetička
55-72-2Zdravotník
Zdravotníčka
01ošetrovateľské a opatrovateľské práceCH,D127355-72-2/01nie je určený
02laboratórne práce a lekárenstvoCH,D127355-72-2/02nie je určený
64EKONOMIKA A ORGANIZÁ CIA, OBCHOD A SLUŽBY
64-51-2AranžérCH,D12124)364-51-264-11-4/02
Aranžérka
64-52-2FotografCH,D17123464-52-264-01-4/01
Fotografka64-01-4/02
64-53-2Knihár
Knihárka
01ručnú výrobuCH,D1273464-53-2/0134-54-4
02priemyselnú výrobuCH,D12123464-53-2/0234-54-4
64-56-2KaderníkCH,D17103464-56-264-26-4
Kaderníčka
64-60-2Predavač
Predavačka
01potravinársky tovarCH,D1210364-60-2/0164-11-4/01
02rozličný tovarCH,D1210364-60-2/0264-11-4/01
03elektrotechnický tovarCH,D128364-60-2/0364-11-4/01
04drogériový tovarCH,D1210364-60-2/0464-11-4/01
05motorové vozidláCH,D1210364-60-2/0564-11-4/01
06stavebniny a remeselnícke potrebyCH,D128364-60-2/0664-11-4/01
07textil a odievanieCH,D1210364-60-2/0764-11-4/01
08obuv a koženú galantériuCH,D1210364-60-2/0864-11-4/01
09domáce potrebyCH,D1210364-60-2/0964-11-4/01
10drobný tovarCH,D128364-60-2/1064-11-4/01
11hodiny a klenotyCH,D128364-60-2/1164-11-4/01
12nábytok a bytové zariadeniaCH,D128364-60-2/1264-11-4/01
64-80-2Operátor skladovania
Operátorka skladovania
01hutnícke a strojárske výrobkyCH,D1210364-80-2/0124-17-4
64-27-4
02obchodCH,D1210364-80-2/0264-27-4
64-90-2Kuchár čašník
Kuchárka servírka
01prípravu jedálCH,D128364-90-2/0164-21-4
02obsluhuCH,D128364-90-2/0264-21-4
03pohostinstvoCH,D128364-90-2/0364-21-4
85UMENIE, ÚŽITKOVÉ UMENIE A RUČNÁ UMELECKOREMESELNÁ VÝROBA
85-45-2Zlatník a klenotníkCH,D12103485-45-264-01-4/02
Zlatníčka a klenotníčka85-01-4
85-71-2Ručná vyšívačkaD773485-71-264-01-4/02
85-01-4
85-72-2Ručná čipkárkaD773485-72-264-01-4/02
85-01-4

1) Študijný odbor podľa oddielu D, ktorý obsahovo nadväzuje na učebný odbor. Pre vojenské stredné odborné učilištia sa stĺpec 9 rozširuje odbory označené V.

2) V 3. ročníku pri práci vo výškach 4 žiaci na jedného majstra odbornej výchovy.

3) V blokoch učiva pre vulkanizáciu je najviac 6 žiakov na jedného majstra odbornej výchovy.

4) Pri aranžérskych prácach v obchodnej prevádzke najviac 10 žiakov na jedného majstra odbornej výchovy.

II. Sústava skupín učebných odborov a učebných odborov v stredných odborných učilištiach, ktorých denné štúdium trvá 2 roky

1 KódSKUPINA UČEBNÝCH ODBOROVUrčený pre: Najvyšší počet žiakov na jedného majstra odbornej výchovyKód zodpovedajúcich odborov podľa doterajších predpisovKód příslušného 3-ročného učebného odboru
Učebný odborchlapcov-CH,
dievčatá-D
1 roč.2. roč.
1234567
21BANÍCTVO
21-72-2Povrchové dobývanieCH121221-72-2nie je určený
22HUTNÍCTVO
22-76-2Hutnícka výrobaCH,D121022-76-222-75-2
24-65-2/01
24STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA
24-75-2Prevádzka energetických výrobníCH121024-75-224-65-2/03
24-76-2Stavba rozvodných zariadeníCH121024-76-226-83-2/03
24-77-2Obrábanie kovovCH,D121227-77-224-33-2
24-78-2Strojárska výrobaCH,D121224-78-224-64-2/01
24-66-2/02
24-79-2Povrchová úpravaCH,D121224-79-224-67-2
24-80-2Zlievárenská výrobaCH121224-80-224-01-2
26ELEKTROTECHNIKA A TELEKOMUNIKÁCIE
26-91-2Elektrotechnická výrobaCH,D121226-91-226-83-2/04
26-86-2
26-93-2Spojové montáže a opravyCH,D121026-93-226-89-2
27TECHNICKÁ CHÉMIA SILIKÁTOV
27-81-2Keramická výrobaCH,D121227-81-227-35-2
27-82-2Sklárska výrobaCH,D7727-82-227-56-2
27-83-2
27-88-2Bižutérna výrobaCH,D7727-88-227-57-2
27-59-2
27-89-2Výroba stavebných látokCH,D7727-89-224-65-2/04
27-90-2Výroba vianočných ozdôbCH,D7727-90-227-57-2
28OSTATNÁ TECHNICKÁ CHÉMIA
28-83-2Výroba umelých kvetínCH,D7728-83-224-35-2/01
28-84-2Gumárska a plastikárska výrobaCH,D121228-84-228-66-2
28-85-2Chemická výrobaCH,D121228-85-228-61-2
28-92-2Spracovanie papieraCH,D121228-92-224-65-2/15
29POTRAVINÁ RSTVO
29-82-2Potravinárska výrobaCH,D121229-82-228-78-2
29-62-2
29-64-2
29-65-2
29-68-2
29-70-2
31TEXTIL A ODEVNÍCTVO
31-78-2Výroba konfekcieCH,D171231-78-231-52-2
31-85-2
31-79-2Textilná výrobaCH,D121231-79-231-46-2/01
32SPRACOVANIE KOŽE A VÝROBA OBUVI
32-82-2Výroba obuviCH,D121232-82-232-72-2
32-74-2
32-83-2Výroba koženej galantérieCH,D121232-83-232-50-2
32-53-2
32-84-2Kožušnícka výrobaCH,D121232-84-232-51-2/02
33SPRACOVANIE DREVA A VÝROBA HUDOBNÝCH NÁ STROJOV
33-82-2Košikárska výrobaCH,D12733-82-233-56-2
33-83-2Spracovanie drevaCH,D121233-83-233-55-2
33-84-2Čalúnnicka výrobaCH,D121233-84-233-70-2
33-85-2Výroba kancelárskych potriebCH,D121233-85-2nie je určený
34POLYGRAFIA A SPRACOVANIE FILMU
34-90-2Polygrafická výrobaCH,D12734-90-234-70-2
64-53-2
34-94-2Výroba gramofónových platní a magnetofónových kazietCH,D71234-94-228-66-2
36STAVEBNÍCTVO A VODOHOSPODÁ RSTVO
36-86-2Stavebná výrobaCH121236-86-236-61-2
36-64-2
36-87-2Kominárske služby5)CH7736-87-236-88-2
37DOPRAVY A POŠTY
37-72-2DopravaCH121237-72-227-62-2
26-83-2/02
37-73-2Spojová prevádzkaCH,D121037-73-237-63-2
45POĽNOHOSPODÁRSTVO A LESNÉ HOSPODÁRSTVO
45-72-2Poľnohospodárska výrobaCH,D121245-72-245-76-2
45-80-2
45-79-2Lesná výrobaCH,D171245-79-245-75-2
55ZDRAVOTNÍCTVO
55-73-2Farmaceutická výrobaCH,D121255-73-228-61-2/03
55-74-2Ortopedická výrobaCH,D12755-74-255-60-2
32-74-2/03
55-75-2Okuliarová optikaCH,D121255-75-224-64-2/05
24-40-2
55-93-2Prevádzka zdravotníckych zariadeníCH,D121055-93-255-72-2
64EKONOMIKA A ORGANIZÁCIA, OBCHOD A SLUŽBY
64-47-2Technicko-administratívne práceD7764-47-2nie je určený
64-48-2Príprava vstupných dát pre číslicové počítačeCH,D7764-48-2nie je určený
64-49-2Technické služby v autoserviseCH101064-49-224-66-2/09
64-50-2Prevádzka práčovní a čiastiarníCH,D101064-50-228-76-2
64-54-2Prevádzka spoločného stravovaniaCH,D121064-54-264-90-2
65-55-2Spracovanie technickej dokumentácieCH,D7764-55-2nie je určený
64-57-2Laboratórne práce vo fotografiiCH,D101064-57-264-52-2
64-59-2Obchodná prevádzkaCH,D121064-59-264-60-2

5) Učebný odbor je určený len pre štúdium popri zamestnaní

ODDIEL F

Sústava skupín učebných odborov a učebných odborov učilíšť s osobitne upravenými učebnými plánmi, ktorých denné štúdium trvá 2 roky

KódSKUPINA UČEBNÝCH ODBOROVUrčený pre:
chlapcov-CH
dievčatá-D
Najvyšší počet žiakov na jedného majstra odbornej výchovyKód zodpovedajúcich učebných odborov podľa deterajších predpisov
Učebný odbor
1. roč.2. roč.
123456
21BANÍCTVO
21-72-0Povrchové dobývanieCH121221-72-0
22HUTNÍCTVO
22-76-0Hutnícka výrobaCH,D101022-76-0
24STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA
24-75-0Prevádzka energetických výrobníCH121024-75-0
24-76-0Stavba rozvodných zariadeníCH121024-76-0
24-77-0Obrábanie kovovCH,D121224-77-0
24-78-0Strojárska výrobaCH,D121224-78-0
24-79-0Povrchová úpravaCH,D121224-79-0
24-80-0Zlievárenská výrobaCH121224-80-0
26ELEKTROTECHNIKA A TELEKOMUNIKÁCIE
26-91-0Elektrotechnická výrobaCH,D121226-91-0
26-93-0Spojové montáže a opravyCH,D121026-93-0
27TECHNICKÁ CHÉMIA SILIKÁTOV
27-81-0Keramická výrobaCH,D121227-81-0
27-82-0Sklárska výrobaCH,D7727-82-0
27-88-0Bižutérna výrobaCH,D7727-88-0
27-89-0Výroba stavebných látokCH,D7727-89-0
27-90-0Výroba vianočných ozdôbCH,D7727-90-0
28OSTATNÁ TECHNICKÁ CHÉMIA
28-83-0Výroba umelých kvetínCH,D7728-83-0
28-84-0Gumárska a plastikárska výrobaCH,D121228-84-0
28-85-0Chemická výrobaCH,D121228-85-0
28-92-0Spracovanie papieraCH,D121228-92-0
29POTRAVINÁRSTVO
29-82-0Potravinárska výrobaCH,D121229-82-0
31TEXTIL A ODEVNÍCTVO
31-78-0Výroba konfekcieCH,D171231-78-0
31-79-0Textilná výrobaCH,D121231-79-0
32SPRACOVANIE KOŽE A VÝROBA OBUVI
32-82-0Výroba obuviCH,D121232-82-0
32-83-0Výroba koženej galantérieCH,D121232-83-0
32-84-0Kožušnícka výrobaCH,D121232-84-0
33SPRACOVANIE DREVA A VÝROBA HUDOBNÝCH NÁSTROJOV
33-82-0Košikárska výrobaCH,D12733-82-0
33-83-0Spracovanie drevaCH,D121233-83-0
33-84-0Čalúnnická výrobaCH,D121233-84-0
33-85-0Výroba kancelárskych potriebCH,D121233-85-0
34POLYGRAFIA A SPRACOVANIE FILMU
34-90-0Polygrafická výrobaCH,D12734-90-0
34-94-0Výroba gramofónových platní a magnetofónových kazietCH,D71234-94-0
36STAVEBNÍCTVO A VODOHOSPODÁRSTVO
36-86-0Stavebná výrobaCH121236-86-0
37DOPRAVA A POŠTY
37-72-0DopravaCH121237-72-0
37-73-0Spojová prevádzkaCH,D121037-73-0
45POĽNOHOSPODÁRSTVO A LESNÉ HOSPODÁRSTVO
45-72-0Poľnohospodárska výrobaCH,D121245-72-0
45-79-0Lesná výrobaCH,D171245-79-0
55ZDRAVOTNÍCTVO
55-74-0Ortopedická výrobaCH,D12755-74-0
55-93-0Prevádzka zdravotníckych zariadeníCH,D121055-93-0
64EKONOMIKA A ORGANIZÁCIA, OBCHOD A SLUŽBY
64-49-0Technické služby v autoserviseCH101064-49-0
64-50-0Prevádzka práčovní a čistiarníCH,D101064-50-0
64-54-0Prevádzka spoločného stravovaniaCH,D171064-54-0
64-59-0Obchodná prevádzkaCH,D171064-59-0

Poznámky pod čarou

1) § 10 ods. 3 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov.
§ 5 ods. 1 a § 6 ods. 3 písm. a) zákona SNR č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.

2) § 57 ods. 2 zákona č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu.

3) Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy SSR č. 65/1988 Zb. o športových školách a stredných odborných učilištiach s triedami s vrcholovou športovou prípravou.

4) Vyhláška č. 2/1987 Zb. o školách pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť.

5) § 3 ods. 1 zákona SNR č. 542/1990 Zb.

6) § 7 ods. 6 písm. b) zákona SNR č. 542/1990 Zb.

7) Úprava Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky z 10. júla 1981 č. Z-1053/1981-B/12 o starostlivosti o zdravie pri vykonávaní telesnej výchovy, športu a brannej športovej činnosti (č. 22/1981 Vestníka MZd SSR), registrovaná v čiastke 32/1981 Zb.
§ 37 školského zákona.

8) Úprava Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky zo 16. februára 1976 č. 912/1976-X, ktorou sa vydávajú zoznamy prác a pracovísk zakázaných ženám, ťarchavým ženám, matkám do 9. mesiaca po pôrode a mladistvým (Zvesti MŠ SSR a MK SSR 1976 zošit 3).

9) § 14 zákona SNR č. 542/1990 Zb.

10) § 13 zákona SNR č. 542/1990 Zb.

11) § 11 ods. 2 školského zákona.

12) Úprava Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí z 1. júna 1971 č. V/3-190/71-7208-šm o odmeňovaní pracovníkov počas zaškolovania, registrovaná v čiastke 13/1971 Zb.

13) Nariadenie vlády ČSSR č. 137/1989 Zb. o závodnom stravovaní.

14) Úprava Minisiterstva zdravotníctva SSR z 24. novembra 1977 č. Z-3480/1977-B/3-04 o hygienických požiadavkách na zriaďovanie a prevádzku hromadných ubytovní (č. 37/1977 Vestníka MZd SSR), registrovaná v čiastke 17/1978 Zb.

15) Úprava Ministerstva školstva SSR z. 10. mája 1977 č. 4975/1977-II/2 o započítavaní predchádzajúceho štúdia, kurzov a škúšok na účely ďalšieho štúdia popri zamestnaní v školách poskytujúcich stredné a vyššie vzdelanie, registrovaná v čiastke 15/1977 Zb.

16) Úprava MŠ SSR a MZ SSR z 8. 2. 1983 č. 1734/1983-412 o školskom stravovaní v znení úpravy z 29. júla 1985 č. 9051/1985412 registrovaná v čiastke 13/1983 Zb. a v čiastke 18/1985 Zb.

17) § 10a) školského zákona.

18) § 17a) školského zákona.

Souvislosti

Provádí předpis
542/1990 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
29/1984 Sb. Školský zákon
Ruší
o14/c19/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Odkazuje na
29/1984 Sb. Školský zákon
186/1960 Sb. Zákon o soustavě výchovy a vzdělávání (školský zákon)

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.03.1991 Aktuální znění (exportováno 26.09.2020 10:49)
0. 01.03.1991 Vyhlášené znění