Zákon č. 569/1991 Sb.Zákon České národní rady o Pozemkovém fondu České republiky

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-569
Částka 109/1991
Platnost od 31.12.1991
Účinnost od 01.01.1992
Zrušeno k 01.01.2013 (503/2012 Sb.)
Minulé znění 01.09.2012 - 31.12.2012

569

ZÁKON

České národní rady

ze dne 16. prosince 1991

o Pozemkovém fondu České republiky

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


§ 1

(1) Zřizuje se Pozemkový fond České republiky (dále jen "Pozemkový fond"). Pozemkový fond je právnická osoba a zapisuje se do obchodního rejstříku. Sídlo pozemkového fondu je Praha.

(2) Podrobnosti o organizačním uspořádání a činnosti Pozemkového fondu upravuje statut Pozemkového fondu (dále jen „statut“), který schvaluje Poslanecká sněmovna.

§ 2

Působnost Pozemkového fondu

(1) Působnost Pozemkového fondu je dána zvláštním předpisem.1)

(2) V rámci schváleného privatizačního projektu Pozemkový fond

a) zakládá akciové a jiné obchodní společnosti nebo se účastní na jejich zakládání, a vkládá do nich vklady, k nimž se zavázal,

b) nabývá akcie na základě své účasti na podnikání akciových společností a vykonává práva akcionáře včetně účasti na valných hromadách,

c) vykonává práva společníka ve své účasti na jiných než akciových společnostech,

d) podílí se na hospodářském výsledku obchodní společnosti, jejíhož podnikání se účastní a nese jeho důsledky ve formě zisku a ztrát,

e) prodává akcie nebo podíly na jiných než akciových společnostech,

f) podílí se na likvidačním zůstatku společnosti v rozsahu své účasti na jejím podnikání, jestliže dojde k jejímu zrušení,

g) uzavírá smlouvy o prodeji podniků, jejich organizačních složek a částí jejich majetku, který spravuje; přitom může využít též veřejné soutěže,

h) převádí majetek státu na obce a veřejné vysoké školy,

i) používá majetek státu k plnění závazků podniků určených k privatizaci v rozsahu a za podmínek stanovených ministerstvem financí České republiky.

(3) Při změně rozhodnutí o privatizaci na návrh Pozemkového fondu se postupuje podle zvláštního právního předpisu.2)

(4) Podle odstavce 2 nepostupuje Pozemkový fond při převodu zemědělských pozemků podle zvláštního předpisu.2a)

(6) Pozemkový fond může bezúplatně převést do vlastnictví kraje nebo obce nemovitosti, které má ve správě podle zvláštního právního předpisu1), jsou-li potřebné pro činnost škol nebo školských zařízení zřízených tímto krajem a zapsaných do rejstříku škol a školských zařízení podle zvláštního právního předpisu2c).

(7) Pozemkový fond bezúplatně převede silniční pozemky2d), které má ve správě podle zvláštního právního předpisu1)

a) pod silnicemi II. a III. třídy do vlastnictví kraje, který tyto silnice vlastní,

b) pod místními komunikacemi do vlastnictví obce, která tyto místní komunikace vlastní.

V případě, že je pozemní komunikací zastavěna pouze část pozemku evidovaného v katastru nemovitostí České republiky v podobě parcely, musí převodu silničního pozemku předcházet jeho rozdělení. Náklady na vyhotovení geometrického plánu rozdělení pozemku hradí nabyvatel.

(8) Pro silniční pomocné pozemky2g) a pozemky tvořící silniční ochranné pásmo2h) související se silničními pozemky podle odstavce 7 písm. a) a b) platí odstavec 7 obdobně.

(9) Pozemkový fond nemovitosti, které má ve správě podle zvláštního předpisu, bezúplatně převede na veřejnou vysokou školu, jde-li o majetek, který veřejná vysoká škola nebo její vysokoškolský zemědělský nebo lesní statek potřebuje k zajištění vzdělávací, vědecké, výzkumné a vývojové činnosti při uskutečňování akreditovaných studijních programů.3)

(10) Správa nemovitostí Pozemkovým fondem podle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o půdě"), se zapisuje v katastru nemovitostí způsobem obdobným záznamu na základě ohlášení Pozemkového fondu, které musí obsahovat údaje o nemovitostech podle katastru nemovitostí. Toto ohlášení osvědčuje přechod správy na Pozemkový fond.

(11) Pozemkový fond může se státní organizací, které je svěřeno nakládání s lesy, uzavřít písemnou smlouvu, na základě které by tato organizace převáděla pozemky oprávněné osobě podle § 11 odst. 2 věty druhé zákona o půdě. K převodu mohou být použity jen lesní pozemky uvedené v § 17 zákona č. 95/1999 Sb.

(12) Pozemkový fond může v případě živelní nebo jiné pohromy převést část svých příjmů do státního rozpočtu.

(13) Pozemkový fond je oprávněn osobě postižené povodní v roce 2002, s níž před 1. srpnem 2002 uzavřel smlouvu podle zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, nebo podle zákona č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 253/2001 Sb., anebo nájemní smlouvu, prominout

a) splátku kupní ceny vyplývající ze splátkového režimu,

b) nájemné za pronájem nemovitostí pronajatých Pozemkovým fondem,

vztahující se k období od 1. srpna 2002 do 31. července 2003.

(14) Pozemkový fond vytvoří rezervu státních pozemků vymezených nařízením vlády. Rezerva státních pozemků je určena k uskutečnění rozvojových programů státu schválených vládou a Pozemkový fond pozemky z rezervy převádí v souladu s rozvojovými programy státu.

§ 2a

(1) Pozemkový fond může prodat budovy, stavby a pozemky jimi zastavěné nebo soubory těchto nemovitostí, které má ve správě. Ustanovení zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, se pro tyto případy nepoužijí.

(2) Nemovitosti uvedené v odstavci 1 prodá Pozemkový fond na základě veřejného výběrového řízení osobě, která nabídne nejvyšší cenu. Veřejné výběrové řízení se uskuteční nejméně v jednom a nejvýše ve třech kolech. Pro každé kolo veřejného výběrového řízení stanoví Pozemkový fond výši nabídkové ceny prodávané nemovitosti tak, že v prvním kole bude nabídkovou cenu tvořit cena zjištěná podle zvláštního právního předpisu o oceňování majetku,4) ve druhém kole bude touto cenou cena rovnající se nejméně 50 % nabídkové ceny z prvního kola, přitom však nesmí být nižší než nabídková cena stanovená pro třetí kolo; ve třetím kole musí být nabídková cena prodávané nemovitosti rovna alespoň ceně zastavěného pozemku zjištěné podle zvláštního právního předpisu o oceňování majetku,4) prodává-li se pozemek současně s budovou nebo stavbou. Prodává-li se pouze budova nebo stavba bez zastavěného pozemku, nemůže být nabídková cena nižší než 1 % nabídkové ceny z prvního kola veřejného výběrového řízení. Je-li stranou kupní smlouvy osoba, která má vůči Pozemkovému fondu pohledávku podle § 14 až 16 a § 20 zákona o půdě, lze i tuto pohledávku započítat na úhradu kupní ceny. Pozemkový fond zveřejní informace o připravovaném veřejném výběrovém řízení k prodávané nemovitosti a stanovené nabídkové ceně za prodávanou nemovitost alespoň v jedněch novinách s celostátní působností.

Orgány Pozemkového fondu

§ 3

Orgány Pozemkového fondu jsou ředitel a dozorčí rada (dále jen „rada“).

§ 4

(1) Ředitel je statutárním orgánem Pozemkového fondu; ředitele jmenuje a odvolává vláda na návrh ministra zemědělství.

(2) Ředitel Pozemkového fondu

a) předkládá radě ke stanovisku návrh statutu, rozpočtu, roční účetní závěrky a výroční zprávy a spolu se stanoviskem rady předkládá tyto dokumenty ministrovi zemědělství s návrhem na jejich projednání vládou; vláda je předkládá se svým stanoviskem Poslanecké sněmovně ke schválení,

b) vydává organizační řád, ve kterém stanoví vnitřní organizační členění Pozemkového fondu a pracovní řád tohoto fondu,

c) jmenuje a odvolává náměstka ředitele, který ho v době jeho nepřítomnosti zastupuje v plném rozsahu; jmenuje-li více náměstků, určí současně pořadí, ve kterém ho zastupují,

d) může zřídit organizační jednotky Pozemkového fondu a jmenovat jejich vedoucí,

e) předkládá bez zbytečného odkladu ministrovi zemědělství zprávy o výsledcích kontrol provedených v Pozemkovém fondu, nejde-li o kontroly prováděné vnitřními útvary Pozemkového fondu.

(3) Ředitel bez zbytečného odkladu písemně informuje radu o zamýšlených převodech nemovitostí podle § 2 odst. 5 a podle zákona o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku4a) a o dalších skutečnostech týkajících se činnosti Pozemkového fondu, které si rada vyžádá.

(4) Ředitel a náměstci ředitele se zapisují do obchodního rejstříku. Návrh na jejich zápis nebo výmaz podává Ministerstvo zemědělství.

§ 5 – § 8zrušeno

§ 9

(1) Rada dohlíží na činnost a hospodaření Pozemkového fondu. Podle povahy věci upozorňuje ředitele, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo financí, vládu, Poslaneckou sněmovnu, popřípadě jiné příslušné orgány na zjištěné nedostatky. Rada navrhuje řediteli opatření k odstranění zjištěných nedostatků.

(2) Rada

a) dohlíží na řádný výkon působnosti Pozemkového fondu a plnění povinností ředitele a hodnotí, zda jsou v souladu s právním řádem České republiky a se statutem,

b) vyjadřuje se k návrhu statutu, rozpočtu, jakož i k návrhu organizačního řádu a pracovního řádu a schvaluje účetní závěrku sestavenou k rozvahovému dni a výroční zprávu před jejich předložením ministrovi zemědělství,

c) vyjadřuje se k návrhu na určení auditora roční účetní závěrky a k návrhu na jmenování nebo odvolání vedoucího útvaru kontroly,

d) je oprávněna nahlížet do všech dokumentů týkajících se činnosti Pozemkového fondu a kontrolovat, zda jsou řádně vedeny,

e) schvaluje koncepční materiály a metodické pokyny Pozemkového fondu,

f) kontroluje nakládání s nemovitostmi, které má Pozemkový fond ve správě.

(3) Rada může navrhnout ministrovi zemědělství odvolání ředitele.

§ 10

(1) Rada se skládá ze sedmi členů volených Poslaneckou sněmovnou na dobu pěti let. Poslanecká sněmovna může člena rady odvolat i před uplynutím jeho funkčního období.

(2) Členy rady nemohou být zaměstnanci Pozemkového fondu.

§ 11

(1) Rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.

(2) Rada je schopná se usnášet, jestliže se jejího zasedání účastní nejméně 4 členové, včetně předsedy nebo místopředsedy.

(3) K rozhodnutí rady se vyžaduje souhlas většiny členů rady. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy, a není-li přítomen, hlas místopředsedy.

(4) Jménem rady podepisuje písemnosti předseda a další člen rady, v nepřítomnosti předsedy podepisuje písemnosti místopředseda a další člen rady.

(5) Člen rady se může vzdát své funkce písemným podáním předsedovi Poslanecké sněmovny.

§ 12zrušeno

§ 13

Ředitel, jeho náměstek ani člen rady nesmí vykonávat činnost, jež by byla v rozporu se zájmy Pozemkového fondu, zejména nesmí být statutárním orgánem, členem statutárního orgánu nebo jiného voleného či jmenovaného orgánu obchodních společností a družstev, jejichž předmět podnikání souvisí s činností Pozemkového fondu nebo s majetkem v jeho správě, ledaže byl do některého z těchto orgánů delegován Pozemkovým fondem. Členové rady nesmějí pobírat odměnu od obchodní společnosti nebo družstva, do jejichž orgánů byli delegováni Pozemkovým fondem. Tato odměna nesmí být poskytnuta ani po zániku funkce člena rady.

§ 14

(1) Zaměstnanci Pozemkového fondu jsou povinni

a) jednat a rozhodovat nestranně a zdržet se při výkonu práce všeho, co by mohlo ohrozit důvěru v nestrannost rozhodování,

b) zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděli při výkonu zaměstnání a které v zájmu zaměstnavatele nelze sdělovat jiným osobám; to neplatí, pokud byli této povinnosti zproštěni ředitelem nebo jím pověřeným vedoucím zaměstnancem,

c) nepřijímat v souvislosti s výkonem zaměstnání dary nebo jiné výhody, s výjimkou darů nebo výhod poskytovaných Pozemkovým fondem nebo na základě právních předpisů a kolektivní smlouvy,

d) zdržet se jednání, které by mohlo vést ke střetu veřejného zájmu se zájmy osobními, zejména nezneužívat informací nabytých v souvislosti s výkonem zaměstnání ve prospěch vlastní nebo někoho jiného.

(2) Zaměstnanci Pozemkového fondu nesmějí být členy řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob provozujících podnikatelskou činnost; to neplatí, pokud do takového orgánu byli Pozemkovým fondem vysláni a v souvislosti s tímto členstvím nepobírají odměnu od příslušné právnické osoby provozující podnikatelskou činnost.

(3) Zaměstnanci Pozemkového fondu mohou vykonávat podnikatelskou činnost jen s předchozím písemným souhlasem Pozemkového fondu.

(4) Omezení stanovené v odstavci 3 se nevztahuje na činnost vědeckou, pedagogickou, publicistickou, literární nebo uměleckou a na správu vlastního majetku.

§ 14a

Zaměstnanci Pozemkového fondu nemohou nabývat pozemky z majetku státu, které Pozemkový fond převádí na jiné osoby podle § 8 zákona č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu a členové rady České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.

§ 15

Příjmy Pozemkového fondu

(1) Příjmy Pozemkového fondu tvoří výtěžek z prodeje nemovitostí a akcií, výnosy účastí Pozemkového fondu na činnosti akciových a jiných obchodních společností a výtěžky z pronájmu nemovitostí, které spravuje.

(2) Příjmy Pozemkového fondu netvoří součást státního rozpočtu České republiky.

(3) Pozemkový fond hradí náklady spojené se svou činností ze svých příjmů a v souladu s rozpočtem schváleným Poslaneckou sněmovnou. Není-li rozpočet schválen před počátkem rozpočtového období, používá Pozemkový fond své příjmy podle návrhu rozpočtu projednaného vládou.

(4) Pozemkový fond může poskytovat finanční prostředky, které lze čerpat v závislosti na průběhu prací postupně, na pozemkové úpravy, a to do výše 400 mil. Kč ročně.

(5) Předmětem daně z příjmů Pozemkového fondu jsou pouze příjmy z výnosů z cenných papírů.

(6) Vláda může rozhodnout o použití příjmů Pozemkového fondu

a) ke zmírnění následků povodní v roce 1997, v roce 1998 a v roce 2002,

b) k realizaci programu obnovy venkova ve výši 200 mil. Kč v roce 2000, 100 mil. Kč v roce 2001 a 100 mil. Kč v roce 2002,

c) pro podporu obnovení včelstev, která uhynula následkem nepříznivého zimního období, ve výši do 80 mil. Kč v roce 2003,

d) k podpoře chovu krav bez tržní produkce mléka a k podpoře chovu ovcí ve výši 220 mil. Kč v roce 2000,

e) na podporu vývozu výrobků z kravského mléka ve výši 200 mil. Kč v roce 2003 Státním zemědělským intervenčním fondem,

f) pro podporu vodního hospodářství ve výši 500 mil. Kč v roce 2005 a pro podporu pozemkových úprav ve výši 200 mil. Kč v roce 2005 a pro podporu pozemkových úprav ve výši 500 mil. Kč v roce 2006,

g) na národní doplňkové platby k přímým podporám pro rok 2009 ve výši 1300 mil. Kč,

h) na národní doplňkové platby k přímým podporám pro rok 2010 ve výši 1500 mil. Kč,

i) na podporu značky kvality „KLASA“ ve výši 150 mil. Kč,

j) na navýšení finančních prostředků připadajících na programy k podpoře aktivit, které jsou financovány výhradně z národních zdrojů 1100 mil. Kč v letech 2011 a 2012.

(7) Vláda stanoví pravidla použití příjmů Pozemkového fondu podle odstavce 5 písm. c) odstavce 6 písm. c) až e) nařízením.

(8) O prostředky získané z příjmů Pozemkového fondu pro účely uvedené v odstavci 6 písm. a) a g) až j) se zvýší celkové příjmy státního rozpočtu a rozpočtové kapitoly Ministerstvo zemědělství a o tyto prostředky lze překročit celkové výdaje státního rozpočtu na příslušný rozpočtový rok, ve kterém budou takto získané prostředky použity. O toto překročení se v příslušném rozpočtovém roce mění saldo státního rozpočtu a financující položky.

(9) Nevyčerpané prostředky pro účely uvedené v odstavci 6 písm. a) se na konci roku převedou do státních finančních aktiv a lze je ke stejným účelům použít v následujících letech.

(10) Prostředky získané z příjmů Pozemkového fondu pro účely podle odstavce 4 a odstavce 6 písm. f) nejsou rozpočtovými prostředky státního rozpočtu.

§ 15a

(1) Osoba, která se souhlasem Pozemkového fondu zřídila na pozemku ve vlastnictví státu a ve správě Pozemkového fondu trvalý porost, nebo k jeho zřízení byla oprávněna před účinností tohoto zákona, a užívá pozemek s trvalým porostem na základě nájemní smlouvy uzavřené s Pozemkovým fondem na dobu určitou, která není kratší než pět let, má po dobu trvání nájmu předkupní právo k pozemku. Předkupní právo vzniká i nájemci, který prokáže, že je právním nástupcem zřizovatele trvalého porostu.

(2) V případě, že zřizovatel trvalého porostu využije předkupní právo, převede mu Pozemkový fond pozemek za minimální cenu, stanovenou ve zvláštním právním předpisu5) s tím, že ji může uhradit ve splátkách, nejpozději však do 30 let ode dne nabytí účinnosti kupní smlouvy, a to s úrokem vypočteným v souladu s předpisem Evropské unie6).

§ 16

O ukončení činnosti Pozemkového fondu a o způsobu použití zůstatku na jeho účtech rozhodne Parlament zákonem.


§ 17zrušeno


§ 18

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1992.


Přechodná ustanovení zavedena zákonem č. 299/2009 Sb. Čl. II

1. Dnem nabytí účinnosti tohoto zákona pozbývají platnosti rozhodnutí, kterými byli jmenováni členové presidia a členové výkonného výboru Pozemkového fondu České republiky do těchto funkcí.

2. Do doby jmenování ředitele Pozemkového fondu České republiky plní funkci ředitele dosavadní předseda výkonného výboru Pozemkového fondu České republiky a do doby jmenování náměstků ředitele plní tyto funkce dosavadní místopředsedové výkonného výboru.

3. Vláda jmenuje ředitele Pozemkového fondu nejpozději do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

4. Ředitel Pozemkového fondu České republiky vydá organizační řád upravující vnitřní organizační členění tohoto fondu nejpozději do 60 dnů ode dne jeho jmenování vládou.

Přechodná ustanovení zavedena zákonem č. 239/2012 Sb. Čl. VI

Přechodné ustanovení

Schvalování účetní závěrky podle § 9 odst. 2 písm. b) zákona č. 569/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se poprvé provede za účetní období roku 2012.


Burešová v. r.
Pithart v. r.

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku.

2a) Např. zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.

2b) Např. vyhláška č. 119/1988 Sb., o hospodaření s národním majetkem, ve znění pozdějších předpisů, § 761 odst. 1 obchodního zákoníku.

2c) Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

2d) § 11 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb.

2g) § 11 odst. 5 zákona č. 13/1997 Sb., ve znění zákona č. 102/2000 Sb.

2h) § 30 zákona č. 13/1997 Sb., ve znění zákona č. 186/2006 Sb.

2) § 10 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 544/1992 Sb., zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 224/1994 Sb.

3) § 101 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

4) Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění zákona č. 121/2000 Sb.

4a) § 17 odst. 3 písm. c) a d) zákona č. 229/1991 Sb., ve znění zákona č. 183/1993 Sb.

5) § 9 odst. 3 zákona č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.

6) Sdělení Komise o revizi metody stanovování referenčních a diskontních sazeb (2008/C 14/02).

Souvislosti

Je prováděn předpisem
237/2011 Sb. Nařízení vlády o stanovení rezervy státních pozemků
390/2003 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví pravidla použití příjmů Pozemkového fondu České republiky k podpoře obnovy včelstev
359/2000 Sb. Nařízení vlády o použití části příjmů Pozemkového fondu České republiky k realizaci Programu obnovy venkova, k podpoře chovu krav bez tržní produkce mléka, k podpoře chovu ovcí, pro řešení přebytku mléčného tuku, pro zpracování tuzemského surového medu a pro podporu řešení trhu s medem v roce 2000
201/1999 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví pravidla pro poskytování dotace pro posílení spotřeby mléka u žáků prvních a druhých tříd základních škol a kterým se mění nařízení vlády č. 4/1999 Sb., o použití části příjmů Pozemkového fondu České republiky k podpoře vývozu jatečných prasat
88/1999 Sb. Nařízení vlády o použití další části příjmů Pozemkového fondu České republiky k podpoře zemědělství na částečnou kompenzaci nepříznivých ekonomických vlivů
4/1999 Sb. Nařízení vlády o použití části příjmů Pozemkového fondu České republiky k podpoře vývozu jatečných prasat
1/1999 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví pravidla poskytování podpory v zemědělství na částečnou kompenzaci nepříznivých ekonomických vlivů
Přechodná ustanovení zavedena předpisy (uvedena na konci textu)
239/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
299/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Je dotčen nálezem Ústavního soudu
3/2000 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení části ust. č. 144/1999 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech
Je měněn
462/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů
239/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
74/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů
345/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů
140/2010 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů
299/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů
95/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
119/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů
178/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 444/2005 Sb., a některé další zákony
131/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů
285/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů
179/2005 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zrušení Fondu národního majetku České republiky
85/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
253/2003 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 253/2001 Sb., a některé další zákony
423/2002 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů
260/2002 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 121/2000 Sb., zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 569/1991 Sb., o pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů
148/2002 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
15/2002 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu a o neslučitelnosti některých funkcí (zákon o střetu zájmů), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
313/2001 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů
308/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), a zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů
66/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů
3/2000 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení části ust. č. 144/1999 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech
144/1999 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů
95/1999 Sb. Zákon o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby
269/1998 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 162/1997 Sb., o vydání státních dluhopisů na financování opatření k odstranění následků povodní v roce 1997
161/1997 Sb. Zákon, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 546/1992 Sb.
546/1992 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky
Mění
171/1991 Sb. Zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky
Je zrušen předpisem
503/2012 Sb. Zákon o Státním pozemkovém úřadu
Je odkazován z
229/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
135/2018 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení čl. IV bodů 1 až 7, 9, 10, 14, 15, 18, 20 a 21 a čl. V č. 185/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., a odmínutí návrhu na zrušení ve zbývající části
185/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
355/2014 Sb. Zákon o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví
344/2013 Sb. Zákonné opatření Senátu o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů
340/2013 Sb. Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí
503/2012 Sb. Zákon o Státním pozemkovém úřadu
462/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů
239/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
75/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů
74/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů
458/2011 Sb. Zákon o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů
345/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů
237/2011 Sb. Nařízení vlády o stanovení rezervy státních pozemků
236/2011 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení čl. V bodu 1 věty druhé č. 260/2002 Sb., kterým se mění č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví
140/2010 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů
410/2009 Sb. Prováděcí vyhláška k účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky
385/2009 Sb. Úplné znění zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, jak vyplývá z pozdějších změn
299/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů
95/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
193/2008 Sb. Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn
119/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů
118/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
89/2008 Sb. Úplné znění zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn
223/2007 Sb. Úplné znění zákona č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
122/2007 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 545/2002 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav
186/2006 Sb. Zákon o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění
178/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 444/2005 Sb., a některé další zákony
131/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů
45/2006 Sb. Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn
4/2006 Sb. Úplné znění zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, jak vyplývá z pozdějších změn
531/2005 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení ust. § 13 odst. 6 a 7 č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě, a ust. čl. VI č. 253/2003 Sb., kterým se mění č. 229/1991 Sb.
441/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ze znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
402/2005 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro Pozemkový fond České republiky
342/2005 Sb. Zákon o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o veřejných výzkumných institucích
285/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů
179/2005 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zrušení Fondu národního majetku České republiky
94/2005 Sb. Zákon o zrušení Státního fondu pro zúrodnění půdy
80/2005 Sb. Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn
461/2004 Sb. Úplné znění zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), jak vyplývá z pozdějších změn
358/2004 Sb. Úplné znění zákona č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
354/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
90/2004 Sb. Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn
85/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
58/2004 Sb. Úplné znění zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, jak vyplývá z pozdějších změn
390/2003 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví pravidla použití příjmů Pozemkového fondu České republiky k podpoře obnovy včelstev
366/2003 Sb. Úplné znění zákona o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby, jak vyplývá z pozdějších změn
253/2003 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 253/2001 Sb., a některé další zákony
14/2003 Sb. Úplné znění zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, jak vyplývá z pozdějších změn
545/2002 Sb. Vyhláška o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav
506/2002 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky Fond národního majetku České republiky a Pozemkový fond České republiky
459/2002 Sb. Úplné znění zákona č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
433/2002 Sb. Vyhláška o podrobnějších pravidlech pro plnění povinností Pozemkovým fondem ČR
423/2002 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů
260/2002 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 121/2000 Sb., zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 569/1991 Sb., o pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů
148/2002 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
139/2002 Sb. Zákon o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech
15/2002 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu a o neslučitelnosti některých funkcí (zákon o střetu zájmů), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
313/2001 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů
253/2001 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
99/2001 Sb. Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn
r1/c8/2001 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb v nálezu Ústavního soudu č. 80/2000 Sb. a v nálezu Ústavního soudu č. 96/2000 Sb.
396/2000 Sb. Úplné znění zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 546/1992 Sb., zákonem č. 161/1997 Sb., zákonem č. 269/1998 Sb., zákonem č. 95/1999 Sb., zákonem č. 144/1999 Sb., nálezem Ústavního soudu uveřejněným pod č. 3/2000 Sb. a zákonem č. 66/2000 Sb.
359/2000 Sb. Nařízení vlády o použití části příjmů Pozemkového fondu České republiky k realizaci Programu obnovy venkova, k podpoře chovu krav bez tržní produkce mléka, k podpoře chovu ovcí, pro řešení přebytku mléčného tuku, pro zpracování tuzemského surového medu a pro podporu řešení trhu s medem v roce 2000
308/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), a zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů
219/2000 Sb. Zákon o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích
80/2000 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení části ust. č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby
72/2000 Sb. Zákon o investičních pobídkách
66/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů
9/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva financí, kterou se stanoví způsob úhrady nákladů spojených s převodem některých státních zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby
3/2000 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení části ust. č. 144/1999 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech
229/1999 Sb. Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se vydává seznam škol, jejichž hlavní činností je vzdělávání mládeže nebo dospělých v zemědělských oborech
201/1999 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví pravidla pro poskytování dotace pro posílení spotřeby mléka u žáků prvních a druhých tříd základních škol a kterým se mění nařízení vlády č. 4/1999 Sb., o použití části příjmů Pozemkového fondu České republiky k podpoře vývozu jatečných prasat
145/1999 Sb. Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, přijatému Poslaneckou sněmovnou dne 19. května 1999 a vrácenému prezidentem republiky dne 2. června 1999
144/1999 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů
r1/c41/1999 Sb. Redakční sdělení o opravě chyb v zákonu č. 95/1999 Sb.
95/1999 Sb. Zákon o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby
88/1999 Sb. Nařízení vlády o použití další části příjmů Pozemkového fondu České republiky k podpoře zemědělství na částečnou kompenzaci nepříznivých ekonomických vlivů
4/1999 Sb. Nařízení vlády o použití části příjmů Pozemkového fondu České republiky k podpoře vývozu jatečných prasat
1/1999 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví pravidla poskytování podpory v zemědělství na částečnou kompenzaci nepříznivých ekonomických vlivů
269/1998 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 162/1997 Sb., o vydání státních dluhopisů na financování opatření k odstranění následků povodní v roce 1997
22/1998 Sb. Zákon České národní rady o daních z příjmů (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
252/1997 Sb. Zákon o zemědělství
161/1997 Sb. Zákon, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 546/1992 Sb.
232/1996 Sb. Zákon České národní rady o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
28/1996 Sb. Zákon České národní rady o daních z příjmů (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
174/1995 Sb. Zákon o dani z nemovitostí (úplné znění, jak vyplývá ze změn a doplňků provedených zákonem č. 315/1993 Sb. a zákonem č. 242/1994 Sb.)
114/1994 Sb. Zákon, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., zákona č.96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb. a zákona č. 42/1994 Sb.
322/1993 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění zákona České národní rady č. 18/1993 Sb.
239/1993 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví způsob vyhlášení a provedení dražby zemědělského majetku
210/1993 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 92/1992 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 541/1992 Sb. a zákona č. 544/1992 Sb., zákon České národní rady č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 285/1991 Sb., zákona České národní rady č. 438/1991 Sb., zákona České národní rady č. 569/1991 Sb. a zákona č. 282/1992 Sb., a mění zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem
39/1993 Sb. Zákon České národní rady o pokutách a kaucích za nedodržování zákonů upravujících transformaci zemědělských družstev a nápravu majetkových křivd v oblasti vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku
586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů
546/1992 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky
357/1992 Sb. Zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
338/1992 Sb. Zákon o dani z nemovitých věcí
282/1992 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákona České národní rady č. 438/1991 Sb., a zákon České národní rady č. 171/1991 Sb, o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů
153/1992 Sb. Vyhláška ministerstva financí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky č. 150/1984 Sb., kterou se provádí zákon České národní rady o notářských poplatcích, ve znění vyhlášky ministerstva financí, cen a mezd České republiky č. 237/1990 Sb.
92/1992 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby
42/1992 Sb. Zákon o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech
569/1991 Sb. Zákon o Pozemkovém fondu ČR
229/1991 Sb. Zákon o půdě a jiném zemědělském majetku
171/1991 Sb. Zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky
92/1991 Sb. Zákon o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby
Odkazuje na
239/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
299/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů
183/2006 Sb. Stavební zákon
561/2004 Sb. Školský zákon
95/1999 Sb. Zákon o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby
111/1998 Sb. Zákon o vysokých školách
151/1997 Sb. Zákon o oceňování majetku
13/1997 Sb. Zákon o pozemních komunikacích
357/1992 Sb. Zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
42/1992 Sb. Zákon o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech
569/1991 Sb. Zákon o Pozemkovém fondu ČR
513/1991 Sb. Obchodní zákoník
229/1991 Sb. Zákon o půdě a jiném zemědělském majetku
171/1991 Sb. Zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky
92/1991 Sb. Zákon o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby
564/1990 Sb. Zákon o státní správě a samosprávě ve školství
182/1988 Sb. Vyhláška ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků
119/1988 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o hospodaření s národním majetkem
44/1988 Sb. Horní zákon
85/1976 Sb. Vyhláška FMTIR o podrobnější úpravě územního řízení a stavebním řádu
Je republikován předpisem
396/2000 Sb. Úplné znění zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 546/1992 Sb., zákonem č. 161/1997 Sb., zákonem č. 269/1998 Sb., zákonem č. 95/1999 Sb., zákonem č. 144/1999 Sb., nálezem Ústavního soudu uveřejněným pod č. 3/2000 Sb. a zákonem č. 66/2000 Sb.

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
27. 01.09.2012 - 31.12.2012 239/2012 Sb.
26. 01.04.2012 - 31.08.2012 74/2012 Sb.
25. 29.11.2011 - 31.03.2012 345/2011 Sb.
24. 20.05.2010 - 28.11.2011 140/2010 Sb.
23. 01.01.2010 - 19.05.2010 299/2009 Sb.
22. 14.04.2009 - 31.12.2009 95/2009 Sb.
21. 15.04.2008 - 13.04.2009 119/2008 Sb.
20. 05.05.2006 - 14.04.2008 178/2006 Sb.
19. 14.04.2006 - 04.05.2006 131/2006 Sb.
18. 01.01.2006 - 13.04.2006 179/2005 Sb.
17. 18.07.2005 - 31.12.2005 285/2005 Sb.
16. 01.05.2004 - 17.07.2005 85/2004 Sb.
15. 06.08.2003 - 30.04.2004 253/2003 Sb.
14. 27.09.2002 - 05.08.2003 423/2002 Sb.
13. 01.09.2002 - 26.09.2002 260/2002 Sb.
12. 17.04.2002 - 31.08.2002 148/2002 Sb.
11. 01.04.2002 - 16.04.2002 15/2002 Sb.
10. 06.09.2001 - 31.03.2002 313/2001 Sb.
9. 07.09.2000 - 05.09.2001 308/2000 Sb.
8. 29.03.2000 - 06.09.2000 66/2000 Sb.
7. 07.01.2000 - 28.03.2000 3/2000 Sb.
6. 15.07.1999 - 06.01.2000 144/1999 Sb.
5. 25.05.1999 - 14.07.1999 95/1999 Sb.
4. 19.11.1998 - 24.05.1999 269/1998 Sb.
3. 15.07.1997 - 18.11.1998 161/1997 Sb.
2. 08.12.1992 - 14.07.1997 546/1992 Sb.
1. 01.01.1992 - 07.12.1992
0. 31.12.1991 Vyhlášené znění