Nařízení vlády č. 554/1991 Sb.Nařízení vlády České republiky o osvobození některých příjmů od daně z příjmů obyvatelstva a daňových úlevách pro začínající samostatně hospodařící rolníky

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-554
Částka 104/1991
Platnost od 30.12.1991
Účinnost od 30.12.1991
Zrušeno k 01.01.1993 (286/1992 Sb.)
Minulé znění 30.12.1991 - 31.12.1992

554

NAŘÍZENÍ VLÁDY

České republiky

ze dne 30. října 1991

o osvobození některých příjmů od daně z příjmů obyvatelstva a daňových úlevách pro začínající samostatně hospodařící rolníky

Vláda České republiky nařizuje podle § 27 odst. 1 zákona č. 389/1990 Sb., o dani z příjmů obyvatelstva, a podle § 39 odst. 2 zákona č. 172/1988 Sb., o zemědělské dani:


§ 1

(1) Od daně z příjmů obyvatelstva se osvobozují dotace a příspěvky poskytované ze státních rozpočtů nebo ze státních fondů.1)

(2) U samostatně hospodařících rolníků,2) kteří převzali do užívání nebo do vlastnictví pozemky, se nepoužije ustanovení § 6 odst. 3 věty druhé a třetí zákona č. 389/1990 Sb., o dani z příjmů obyvatelstva, za zdaňovací období, v němž převzali do užívání nebo do vlastnictví pozemky, a za následující zdaňovací období.

§ 2

Samostatně hospodařícím rolníkům,2) kteří zahájili podnikatelskou činnost v zemědělské výrobě počínaje rokem 1990, se poskytuje osvobození od daně z pozemků na dobu tří let počítaných od konce roku, v němž činnost zahájili.

§ 3

Ustanovení § 1 odst. 1 a § 2 se poprvé použijí pro zdaňovací období roku 1991. Ustanovení § 1 odst. 2 se poprvé použije pro zdaňovací období roku 1990.


§ 4

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Pithart v. r.

Poznámky pod čarou

1) Zákon České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky).
Zákon č. 563/1990 Sb., o rozpočtových pravidlech federace.

2) § 12a — § 12h zákona č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, ve znění zákona č. 219/1991 Sb.

Souvislosti

Provádí předpis
389/1990 Sb. Zákon o dani z příjmů obyvatelstva
172/1988 Sb. Zákon o zemědělské dani
Je zrušen předpisem
286/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů
Je odkazován z
193/2008 Sb. Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn
45/2006 Sb. Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn
80/2005 Sb. Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn
90/2004 Sb. Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn
99/2001 Sb. Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn
22/1998 Sb. Zákon České národní rady o daních z příjmů (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
28/1996 Sb. Zákon České národní rady o daních z příjmů (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
174/1995 Sb. Zákon o dani z nemovitostí (úplné znění, jak vyplývá ze změn a doplňků provedených zákonem č. 315/1993 Sb. a zákonem č. 242/1994 Sb.)
75/1994 Sb. Zákon České národní rady o daních z příjmů (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů
338/1992 Sb. Zákon o dani z nemovitých věcí
286/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů
Odkazuje na
576/1990 Sb. Rozpočtová pravidla republiky
563/1990 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech federace
389/1990 Sb. Zákon o dani z příjmů obyvatelstva
105/1990 Sb. Zákon o soukromém podnikání občanů

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 30.12.1991 - 31.12.1992
0. 30.12.1991 Vyhlášené znění