Nařízení vlády č. 521/1991 Sb.Nařízení vlády České republiky o vedení evidence odpadů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-521
Částka 100/1991
Platnost od 18.12.1991
Účinnost od 18.12.1991
Zrušeno k 01.01.1998 (125/1997 Sb.)
Minulé znění 18.12.1991 - 31.12.1997

521

NAŘÍZENÍ VLÁDY

České republiky

ze dne 9. října 1991

o vedení evidence odpadů

Vláda České republiky nařizuje podle § 13 písm. a) zákona č. 238/1991 Sb., o odpadech:


§ 1

Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání při jejichž činnosti vznikají odpady (dále jen "původci"), právnické a fyzické osoby oprávněné ke sběru, výkupu či úpravě odpadů a provozovatelé zařízení ke zneškodňování odpadů vedou

a) evidenci odpadů v rozsahu a s náležitostmi uvedenými v přiloze č. 1 tohoto nařízení,

b) evidenci zvláštních odpadů a nebezpečných odpadů v rozsahu a s náležitostmi uvedenými v příloze č. 2 tohoto nařízení.

§ 2

Provozovatelé zařízení ke zneškodňování odpadů vedou evidenci o umístění odpadů na skládkách v rozsahu a s náležitostmi uvedenými v příloze č. 3 tohoto nařízení.

§ 3

Přepravci a dopravci, právnické a fyzické osoby oprávněné ke sběru, výkupu či úpravě odpadů a provozovatelé zařízení ke zneškodňování odpadů vedou evidenci přepravovaných nebezpečných odpadů v rozsahu a s náležitostmi uvedenými v příloze č. 4 tohoto nařízení.


§ 4

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Pithart v. r.


Příloha č.1 k nař. vlády ČR č.521/1991 Sb.

Příloha č.2 k nař. vlády ČR č. 521/1991 Sb.

Příloha č. 3 k nařízení vlády ČR č. 521/1991 Sb.

Příloha č.4 k nařízení vlády ČR č. 521/1991 Sb.

Souvislosti

Provádí předpis
238/1991 Sb. Zákon o odpadech
Je zrušen předpisem
125/1997 Sb. Zákon o odpadech
Je odkazován z
269/2003 Sb. Úplné znění zákona č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
402/2000 Sb. Úplné znění zákona č. 79/1997 Sb., o léčivech, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 149/2000 Sb.
125/1997 Sb. Zákon o odpadech
79/1997 Sb. Zákon o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů
513/1992 Sb. Nařízení vlády České republiky o podrobnostech nakládání s odpady
376/1992 Sb. Vyhláška Federálního výboru pro životní prostředí, ministerstva životního prostředí České republiky a Slovenské komise pro životní prostředí, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 83/1976 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění vyhlášky č. 45/1979 Sb.
99/1992 Sb. Vyhláška o zřizování, provozu, zajištění a likvidaci zařízení pro ukládání odpadů v podzemních prostorech
521/1991 Sb. Nařízení vlády České republiky o vedení evidence odpadů
83/1976 Sb. Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj (dále FMTIR) o obecných technických požadavcích na výstavbu
Odkazuje na
521/1991 Sb. Nařízení vlády České republiky o vedení evidence odpadů
238/1991 Sb. Zákon o odpadech

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 18.12.1991 - 31.12.1997
0. 18.12.1991 Vyhlášené znění