Zákon č. 501/1991 Sb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 474/1990 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky vo veciach prevodov vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické osoby a zákon Slovenskej národnej rady č. 253/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky vo veciach prevodov majetku štátu na iné osoby a o Fonde národného majetku Slovenskej republiky

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-501
Částka 95/1991
Platnost od 11.12.1991
Účinnost od 11.12.1991
Aktuální znění 11.12.1991

501

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

zo 7. novembra 1991,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 474/1990 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky vo veciach prevodov vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické osoby a zákon Slovenskej národnej rady č. 253/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky vo veciach prevodov majetku štátu na iné osoby a o Fonde národného majetku Slovenskej republiky

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 474/1990 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky vo veciach prevodov vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické osoby sa mení a dopĺňa takto:

1. § 5 ods. 3 znie:

"(3) Sekcie podľa pokynov komisie zabezpečujú jednotlivé úkony spojené s predajom prevádzkových jednotiek.".

2. § 7 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

"(3) Na rozhodnutie komisie o žiadosti na uskutočnenie predaja bez verejnej dražby5a) sa nevzťahuje zákon o správnom konaní.".

3. V § 8 ods. 2 sa za druhú vetu vkladá táto veta: "Komisia je povinná najneskôr 14 dní pred konaním dražby oznámiť zakladateľovi alebo zriaďovateľovi, že prevádzková jednotka je zaradená do zoznamu.".

4. V § 10 ods. 3 druhá veta znie: "Ak vydražiteľ kúpnu cenu nezaplatí v ustanovenej lehote, ministerstvo mu bezodkladne vráti rozdiel medzi zloženou dražobnou zábezpekou a dražobnou zábezpekou určenou podľa osobitného predpisu.7a)".

5. § 10 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

"(5) O uložení povinnosti nahradiť náklady márnej dražby alebo zaplatiť osobitný poplatok podľa osobitného predpisu7b) rozhoduje ministerstvo. Náhrada nákladov márnej dražby a výnos osobitného poplatku sa odvádzajú na osobitný účet ministerstva.".

6. V § 14 sa v prvej vete slová "okresný úrad" nahrádzajú slovami "obvodný úrad" a na jeho konci sa pripája táto veta: "Okresné úrady ukončia konanie o pokutách, ktoré začali pred účinnosťou tohto zákona.".

7. § 16 ods. 2 znie:

"(2) Prostriedky z tohto účtu sa použijú

a) na splatenie investičných úverov, úverov na predmety postupnej spotreby v používaní a odstupného,10a) ktoré sa preukázateľne týkali prevádzkových jednotiek2) prevedených do vlastníctva iných právnických alebo fyzických osôb,

b) na uspokojenie pohľadávok, ktoré nebolo možné uspokojiť z výťažku likvidácie štátnych podnikov,11) ktorých majetok bol prevodom do vlastníctva iných právnických alebo fyzických osôb znížený o viac ako 80 %,

c) na poskytovanie finančnej náhrady subjektom, voči ktorým podnik mal v dobe likvidácie zodpovednosť za vady,

d) na úhradu nákladov na podporu prevodu vlastníctva štátu podľa osobitného predpisu,1)

e) na poskytovanie peňažných náhrad oprávneným osobám podľa zákona o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd,

f) na finančné zabezpečenie činnosti komisií, pokiaľ náklady na ich činnosť prevyšujú výnosy podľa § 13.".

8. V § 17 sa na konci pripája táto veta; "Organizácie sú povinné poskytnúť požadované informácie, podklady a doklady do 30 dní od doručenia písomnej požiadavky, ako aj umožniť na požiadanie vstup do prevádzkových jednotiek.".

9. § 18 znie:

"§ 18

(1) Štatutárnemu orgánu organizácie, ktorý z nedbanlivosti zaviní, že organizácia ministerstvu alebo komisii

a) neposkytne do 30 dní od doručenia písomnej požiadavky požadované informácie, podklady alebo doklady,

b) poskytne neúplné alebo chybné informácie, podklady alebo doklady alebo

c) nezabezpečí na požiadanie vstup do prevádzkovej jednotky

uloží okresný úrad, v ktorého územnom obvode sa nachádza prevádzková jednotka, na návrh komisie pokutu až do výšky 50 000 Kčs. Ak tak urobí úmyselne uloží mu okresný úrad pokutu až do výšky 200 000 Kčs. Trestná zodpovednosť tým nie je dotknutá.

(2) Pri určení výšky pokuty sa prihliadne najmä na mieru zavinenia, závažnosť, čas trvania a následky protiprávneho konania.

(3) Pokutu podľa odseku l možno uložiť do troch mesiacov od dňa, keď sa okresný úrad dozvedel o porušení povinnosti, najdlhšie však do jedného roka od dňa, kedy k porušeniu povinnosti došlo.

(4) O odvolaní proti rozhodnutiu o uložení pokuty rozhoduje ministerstvo.

(5) Výnos z pokút je príjmom okresného úradu, ktorý pokutu uložil. Na nakladanie s týmito prostriedkami sa vzťahuje § 13.

(6) Ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na ukladanie pokút všeobecné predpisy o správnom konaní.".

Čl. II

Zákon Slovenskej národnej rady č. 253/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky vo veciach prevodov majetku štátu na iné osoby a o Fonde národného majetku Slovenskej republiky sa mení a dopĺňa takto:

1. Za § 2 sa vkladá nový § 2a, ktorý znie:

"§ 2a

Privatizačný projekt podniku na predaj privatizovaného majetku vo verejnej dražbe môže vypracovať tiež komisia pre privatizáciu národného majetku zriadená osobitným zákonom1a) (ďalej len "komisia"). Komisia predkladá privatizačný projekt spolu so stanoviskom podniku jeho zakladateľovi na další postup podľa § 3.".

2. § 3 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

"(3) Zakladateľ je povinný zverejniť informáciu o predložení privatizačného projektu podniku v dennej tlači. Záujemcom o vypracovanie konkurenčného projektu je povinný poskytnúť údaje o podniku v rozsahu povinnej zákonnej osnovy privatizačného projektu.".

3. V § 11 ods. 3 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:

"e) na posilnenie zdrojov bánk a sporiteľní určených na poskytovanie úverov,".

Doterajšie písmená e) až h) sa označujú ako f) až ch).

4. § 11 ods. 3 sa dopĺňa písmenom i), kroré znie:

"i) na poskytovanie finančnej náhrady subjektom, voči ktorým podnik mal zodpovednosť za vady, pokiaľ táto zodpovednosť neprešla na nadobúdateľa.".

5. V § 12 ods. 1 písmeno g) sa vypúšťajú slová "alebo verejnú dražbu".

6. V § 12 ods. 1 sa za písmeno g) vkladá nové písmeno h), ktoré znie:

"h) predáva privatizovaný majetok vo verejných dražbách; verejné dražby môže organizovať a zabezpečovať prostredníctvom komisie, ktorá v týchto prípadoch koná v mene Fondu, na základe a v medziach jeho poverenia,".

Doterajšie písmeno h) sa označuje ako ch).

7. V § 12 ods. 1 sa za písmeno ch) vkladá nové písmeno i), ktoré znie:

"i) prevádza privatizovaný majetok na účely nemocenského a sociálneho poistenia,".

Doterajšie písmeno ch) sa označuje ako j).

8. V § 21 ods. 3 sa na konci prvej vety pripájajú slová: "s výnimkou zamestnancov Fondu, ktorých Fond vymenuje do dozorných orgánov týchto obchodných spoločností".

Čl. III

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov vyhlásilo úplné znenie zákona SNR č. 474/1990 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky vo veciach prevodov vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické osoby a zákona Slovenskej národnej rady č. 253/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky vo veciach prevodov majetku štátu na iné osoby a o Fonde národného majetku Slovenskej republiky, ako vyplývajú zo zmien a doplnení vykonaných týmto zákonom.


Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


F. Mikloško v. r.
J. Čarnogurský v. r.

Poznámky pod čarou

5a) § 16 zákona č. 427/1990 Zb. v znení zákona č. 429/1991 Zb.

7a) § 5 ods. 1 zákona č. 427/1990 Zb.

7b) § 11 ods. 2 zákona č. 427/1990 Zb. v znení zákona č. 429/1991 Zb.

10a) Zákon č. 195/1991 Zb. o odstupnom pri skončení pracovného pomeru.

1a) § 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 474/1990 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky vo veciach prevodu vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické osoby.

Souvislosti

Mění
253/1991 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky vo veciach prevodov majetku štátu na iné osoby a o Fonde národného majetku Slovenskej republiky
474/1990 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky vo veciach prevodov vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické osoby

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 11.12.1991 Aktuální znění (exportováno 11.08.2020 15:24)
0. 11.12.1991 Vyhlášené znění