Vyhláška č. 465/1991 Sb.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a náhradách za dočasné užívanie pozemkov

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-465
Částka 90/1991
Platnost od 29.11.1991
Účinnost od 01.01.1992
Aktuální znění 01.01.1993

465

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 25. októbra 1991

o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a náhradách za dočasné užívanie pozemkov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 2 písm. e) zákona Slovenskej národnej rady č. 127/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky v oblasti cien a podľa § 43 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách ustanovuje:


Úvodné ustanovenia

§ 1

Rozsah platnosti

Vyhláška upravuje

a) zisťovanie ceny1) stavieb, bytov a nebytových priestorov v obytnom dome, pozemkov, trvalých porastov, pozemkov v obvode pozemkových úprav5) a vyvolávacej ceny pre verejné dražby, ak zisťovanie ceny nie je upravené inak,2)

b) dojednávanie ceny6) pre účely zmluvných prevodov stavieb, bytov a nebytových priestorov, pozemkov a trvalých porastov medzi predávajúcim a kupujúcim (ďalej len "dojednávaná cena"),

c) dojednávanie nájomného6) za nájom pozemkov.

§ 1a

Vymedzenie pojmov

Pre účely tejto vyhlášky sa rozumie:

a) obytný dom je dom, v ktorom zo súčtu podlahovej plochy všetkých miestností v dome pripadajú aspoň dve tretiny na byty, včítane bytov a častí bytov, ktoré sú užívané na iné účely ako na bývanie, ako i vedľajšie miestnosti a príslušenstvo patriace k bytom. Pri zisťovaní tohto pomeru podlahových plôch sa neprihliada na priestory prístupné všetkým obyvateľom domu a iným osobám, na iné spoločné vedľajšie miestnosti a vedľajšie priestory (napr. schodište a chodby, spoločné práčovne a sušiarne, pôjdové a pivničné priestory), na miestnosti pre poľnohospodársku výrobu, ani na vedľajšie stavby postavené na pozemku (napr. garáže, poľnohospodárske objekty, malé prevádzky, drevárne, kôlne),

b) rodinný dom je obytný dom, v ktorom zo súčtu podlahovej plochy všetkých miestností v dome pripadajú aspoň dve tretiny na byty. Rodinný dom môže mať najviac päť obytných miestností, nepočítajúc kuchyne. Väčší počet obytných miestností môže mať, ak súčet podlahovej plochy miestností nepresiahne 120 m2. Z obytných kuchýň sa do tohto súčtu započítavajú len plochy, o ktoré výmera obytnej kuchyne presahuje 12 m2. Za uvedených podmienok sa považuje za rodinný dom i obytná časť poľnohospodárskej usadlosti,

c) ostatné obytné domy sú obytné domy s výnimkou rodinných domov,

d) budova je stavebný objekt, ktorý sa klasifikuje podľa osobitného predpisu2a) v odbore stavebných objektov pod kódom 801, 803 a 812 Jednotnej klasifikácie stavebných objektov,

e) byt je miestnosť alebo súbor miestností a priestorov, ktoré sú podľa rozhodnutia stavebného úradu určené na bývanie a môžu tomuto účelu slúžiť ako samostatné bytové jednotky,

f) podlahovou plochou bytu je súčet plochy jeho obytných miestností a plochy príslušenstva bytu bez plochy lodžií a balkónov,

g) príslušenstvom bytu sa rozumie najmä vstupný priestor bytu, priestor pre varenie, priestor pre uskladnenie potravín, priestor pre osobnú hygienu, priestor pre umiestnenie záchodovej misy a priestor pre uloženie upratovacích predmetov,

h) obytná miestnosť je miestnosť priamo osvetlená a priamo vetrateľná miestnosť s podlahovou plochou aspoň 8 m2, ktorá je priamo alebo dostatočne nepriamo vykurovaná a ktorá je vzhľadom na svoje stavebnotechnické usporiadanie a vybavenie určená na celoročné bývanie. Za uvedených podmienok sa považuje za obytnú miestnosť aj kuchyňa s podlahovou plochou nad 12 m2. Do súčtu podlahovej plochy obytných miestností sa započítava aj plocha zastavaná kuchynskou linkou, kachľami alebo inými vykurovacími telesami, plocha arkierov a ďalej plocha výklenkov, ak sú aspoň 1,20 m široké, 2 m vysoké a 0,30 m hlboké. Nezapočítava sa plocha nábytku vstavaného do steny. Ak má miestnosť skosený strop pod 2 m nad podlahou, počíta sa jej podlahová plocha len štyrmi pätinami,

ch) nebytovým priestorom v obytnom dome je miestnosť alebo súbor miestností, ktoré sú podľa rozhodnutia stavebného úradu určené na iné účely ako na bývanie, napr. kancelárie, dielne, sklady, obchodné miestnosti, garáže, ateliéry atď. Nebytovým priestorom nie je príslušenstvo bytu ani spoločné časti a spoločné zariadenia domu,

i) spoločnými časťami domu sa rozumejú časti domu určené na spoločné užívanie, najmä základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, spoločné terasy, podkrovia a povaly,

j) spoločnými zariadeniami domu sa rozumejú najmä výťahy, práčovne, kotolne, sušiarne, kočikárne, spoločné televízne antény, komíny, vodovodné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové siete, a to i v prípade, ak sú umiestnené mimo domu,

k) spoločnými časťami a príslušenstvom domu, ktoré nie sú stavebnou súčasťou obytného domu, sa rozumejú stavby a trvalé porasty nachádzajúce sa na pozemku priľahlom k obytnému domu, napr. oplotenie, prístrešky, spevnené plochy.

PRVÁ ČASŤ

DOJEDNÁVANIE CIEN A NÁJOMNÉHO

§ 1b

(1) Výška dojednávaných cien stavieb, bytov a nebytových priestorov, pozemkov a trvalých porastov pri ich prevodoch a dojednávané nájomné za nájom pozemkov sa určuje dohodou medzi kupujúcim a predávajúcim alebo medzi prenajímateľom a nájomcom. Výška dojednávaných cien je obmedzená v prípadoch uvedených v odsekoch 2 a 3 a v prípadoch určených osobitnými predpismi.6a)

(2) Vyššiu cenu ako zistenú podľa tejto vyhlášky nemožno dojednať pri prevodoch stavieb, bytov a nebytových priestorov, pozemkov a trvalých porastov, ak je úhrada ceny vykonávaná z prostriedkov štátneho rozpočtu alebo ďalších prostriedkov štátu6b) a pri prevodoch bytov, zastavaných a priľahlých pozemkov k obytným domom, ktoré sú vo vlastníctve štátu a obcí, ak sa prevádza byt do vlastníctva doterajšiemu nájomcovi. Ustanovenia predchádzajúcej vety sa vzťahujú aj na prevod pozemkov vo vlastníctve bytového družstva doterajšiemu nájomcovi bytu a aj na prvý prevod bytov a pozemkov, nadobudnutých od štátu alebo obce, do vlastníctva doterajšiemu nájomcovi.

(3) Nájomné za nájom pozemkov neslúžiacich účelom podnikania vrátane poľnohospodárskej výroby sa môže dojednať až do výšky maximálneho nájomného určeného v § 17.

(4) Pri prevodoch stavieb, bytov a nebytových priestorov, pozemkov a trvalých porastov na tuzemskú právnickú osobu so zahraničnou majetkovou účasťou alebo zahraničnú osobu platí obmedzenie podľa § 22 ods. 1.

DRUHÁ ČASŤ

CENY STAVIEB, BYTOV A NEBYTOVÝCH PRIESTOROV, POZEMKOV A TRVALÝCH PORASTOV PRI ICH PREVODOCH A PRECHODOCH A NÁJOMNÉ ZA NÁJOM POZEMKOV

PRVÝ ODDIEL

OBYTNÉ DOMY

§ 2

Rodinné domy

(1) Cena rodinného domu sa zistí ako súčet ocenení jednotlivých podlaží. Podlažie sa ocení tak, že hodnota jedného bodu sa vynásobí počtom bodov zistených z prílohy č. 1 tejto vyhlášky a plochou podlažia v m2. Hodnota jedného bodu je 1,- Kčs.

(2) Plochou podlažia sa na účely zistenia ceny rozumie:

a) zastavaná plocha8) jednotlivých podlaží, pritom z plochy podzemného podlažia a z plochy podkrovia sa počíta len 80 % skutočnej výmery,

b) podlahová plocha všetkých priestorov podzemného podlažia, prípadne podzemných podlaží a podlahová plocha všetkých miestností a priestorov podkrovia, pokiaľ je iba v časti povalového priestoru a ak nemožno zistiť ich skutočnú zastavanú plochu.

(3) Do zastavanej alebo podlahovej plochy sa započítavajú len tie miestnosti a priestory, ktorých svetlá výška je minimálne 1,6 m. V podkroví sa započítava plocha miestností a priestorov, ktoré túto minimálnu výšku dosahujú aspoň vo svojej časti.

(4) Do zastavanej plochy podlažia sa započítavajú len také miestnosti a priestory, ktoré sú do rodinného domu vstavané; nevstavané miestnosti a priestory sa oceňujú samostatne podľa príslušných ustanovení vyhlášky. Výnimku tvorí časť bytu (obytná miestnosť) a príslušenstvo bytu, ktoré sa do zastavanej plochy podlažia zahŕňajú vždy, pokiaľ sú s rodinným domčekom prevádzkovo prepojené.

(5) Cena rodinného domu sa primerane zníži o opotrebenie s prihliadnutím na jeho stav a predpokladanú životnosť. Percento ročného opotrebenia sa vypočíta delením 100% celkovou predpokladanou životnosťou, pričom predpokladaná životnosť murovanej stavby je spravidla 100 rokov. Opotrebenie nadstavieb a prístavieb sa vypočíta samostatne za každý rok ich veku rovnakým spôsobom, avšak ukončenie predpokladanej životnosti sa určí vždy pre celý rodinný domček (vrátane nadstavieb a prístavieb), k rovnakému roku. Opotrebenie môže byť najviac 80 %.

(6) Vek stavby sa pre účely tejto vyhlášky počíta počnúc rokom, v ktorom nadobudlo právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie. V prípadoch, keď došlo k užívaniu skôr, vypočíta sa vek stavby tak, že od roku, ku ktorému sa ocenenie vykonáva, sa odpočíta rok, v ktorom sa preukázateľne stavba začala užívať. Ak nemožno vek stavby takto zistiť, počíta sa podľa iného dokladu, a ak nie je ani taký doklad, určí sa odhadom.

(7) Podľa odsekov 1 až 6 sa zistí tiež cena obytnej časti poľnohospodárskej usadlosti, ak sa považuje za rodinný domček, pričom časť zastavanej plochy obsahujúca miestnosti určené na poľnohospodárske účely sa ocení spôsobom uvedeným v § 9. Opotrebenie sa vypočíta pre celú túto stavbu jednotne podľa odsekov 5 a 6.

§ 3

Ostatné obytné domy

Cena ostatných obytných domov, ak je predmetom prevodu celý dom, sa rovná cene zistenej podľa § 2 vynásobenej koeficientom:

a) 1,00, ak ide o obytný dom so zastavanou plochou do 150 m2,

b) 0,95, ak ide o obytný dom so zastavanou plochou nad 150 m2 do 250 m2,

c) 0,85, ak ide o obytný dom so zastavanou plochou nad 250 m2.

§ 3a

Byty a nebytové priestory

(1) Cena bytu, včítane jeho príslušenstva a včítane podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu, jeho vybavení a príslušenstva, ktoré sú stavebne súčasťou obytného domu, sa zistí ako násobok počtu m2 podlahovej plochy bytu a ceny za 1 m2 podlahovej plochy bytu podľa kategórie bytu.10a)

(2) Cena za 1 m2 podlahovej plochy bytu je

a) ak sa prevádza byt do vlastníctva doterajšiemu nájomcovi

pri bytoch I. kategórie ........................4.400 Kčs
pri bytoch II. kategórie........................3.600 Kčs
pri bytoch III. kategórie ........................2.400 Kčs
pri bytoch IV. kategórie ........................1.800 Kčs,

b) pre ostatné prevody a prechody

pri bytoch I. kategórie ........................5.300 Kčs
pri bytoch II. kategórie........................4.400 Kčs
pri bytoch III. kategórie ........................3.100 Kčs
pri bytoch IV. kategórie ........................2.200 Kčs.

(3) Cena bytu zistená podľa odsekov 1 a 2 sa primerane zníži o opotrebenie, spravidla o 1 % za každý rok veku domu. Zníženie môže byť najviac 80 %.

(4) Cena bytu zistená podľa odseku 1, odseku 2 písm. b) a odseku 3 v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave, v Košiciach, Banskej Bystrici, Piešťanoch, Starom Smokovci, Štrbskom Plese, Tatranskej Lomnici a Trenčianskych Tepliciach sa zvyšuje o 10 %.

(5) Cena nebytového priestoru, včítane podielu na spoločných častiach a zariadeniach obytného domu sa zistí ako násobok počtu m2 podlahovej plochy nebytového priestoru a ceny za 1 m2. Do podlahovej plochy nebytového priestoru sa započítajú aj plochy ďalších priestorov užívaných výhradne spolu s nebytovým priestorom.

(6) Cena za 1 m2 podlahovej plochy nebytového priestoru je 5.300 Kčs.

(7) Cena spoločných častí domu a príslušenstva domu a bytu, ktoré nie sú stavebnou súčasťou bytového domu, a cena pozemku sa zistí podľa ustanovení druhej časti, respektíve tretej časti tejto vyhlášky. Veľkosť spoluvlastníckych podielov sa určí podľa pomeru podlahovej plochy oceňovaného bytu alebo nebytového priestoru k úhrnu podlahových plôch všetkých bytov a nebytových priestorov.

DRUHÝ ODDIEL

STAVBY PRE INDIVIDUÁLNU REKREÁCIU

§ 4

Rekreačné chaty a záhradkárske chaty

(1) Cena rekreačnej chaty a záhradkárskej chaty11) sa zistí ako súčet ocenení jednotlivých podlaží. Podlažie sa ocení tak, že hodnota jedného bodu sa vynásobí počtom bodov zistených z prílohy č. 2 tejto vyhlášky a plochou podlažia v m2 podľa § 2 ods. 2 až 4. Hodnota jedného bodu je 1,- Kčs.

(2) Ustanovenia § 2 ods. 5 a 6 platia obdobne s tým, že predpokladaná životnosť pri bežnej údržbe murovanej stavby je spravidla 80 rokov a drevenej a montovanej stavby 50 rokov. Opotrebenie môže byť najviac 80 %.

§ 5

Rekreačné domčeky a rekreačné chalupy

(1) Cena rekreačného domčeka a rekreačnej chalupy12) sa zistí ako súčet ocenení jednotlivých podlaží. Podlažie sa ocení tak, že hodnota jedného bodu sa vynásobí počtom bodov zistených z prílohy č. 1 a plochou podlažia v m2 podľa § 2 ods. 2 až 4, pričom časť zastavanej plochy každého podlažia rekreačnej chalupy prevyšujúca výmeru 80 m2 sa započítava iba 50 %. Hodnota jedného bodu je 1,- Kčs.

(2) Ustanovenia § 2 ods. 5 a 6 platia obdobne.

TRETÍ ODDIEL

GARÁŽE

§ 6

Samostatné, radové a poschodové garáže

(1) Cena samostatnej a radovej garáže sa zistí ako súčet ocenenia jednotlivých podlaží. Podlažie sa ocení vynásobením hodnoty jedného bodu počtom bodov zistených z prílohy č. 3 a plochou podlažia v m2 podľa § 2 ods. 2 a 3. Hodnota jedného bodu je 1,- Kčs.

(2) Cena poschodovej garáže ako celku sa zistí podľa odseku 1.

(3) Ustanovenia § 2 ods. 5 a 6 platia obdobne s tým, že predpokladaná životnosť pri bežnej údržbe murovanej a betónovej stavby je spravidla 80 rokov, v ostatných prípadoch 30 rokov. Opotrebenie môže byť najviac 80 %.

ŠTVRTÝ ODDIEL

PLOTY A STUDNE

§ 7

Ploty

(1) Cena plotov sa zistí tak, že hodnota jedného bodu sa vynásobí počtom bodov zistených z prílohy č. 4 a dĺžkou plota v metroch. Hodnota jedného bodu je 1,- Kčs.

(2) Ustanovenia § 2 ods. 5 a 6 platia obdobne s tým, že predpokladaná životnosť pri bežnej údržbe murovaného plota je spravidla 50 rokov, plota s podmurovkou 40 rokov, v ostatných prípadoch 30 rokov. Opotrebenie môže byť najviac 90 %.

§ 8

Studne

(1) Cena studne a ručného čerpadla sa zistí takto:

a) kopaná studňa

V hĺbkeKčs za 1 mKčs za 1 ks ručného čerpadla (podľa celkovej hĺbky studne)
od 0 do 5 m1300,-1010,-
od ďalších 5 do 10 m2380,-1560,-
nad 10 m3260,-3220,-

b) vŕtaná studňa

<![if supportMisalignedColumns]><![endif]>
Priemerhĺbka studneKčs za 1 mKčs za 1 ks ručného čerpadla (podľa celkovej hĺbky studne)
do 150 mmod 0 do 10 m650,-1560,-
od 0 do 25 m760,-3220,-
od 0 do viac než 25 m940,-4140,-
nad 150 mmod 0 do 10 m970,-1560,-
do 300 mmod 0 do 20 m1120,-3220,-
od 0 do viac než 20 m1360,-4140,-
nad 300 mmod 0 do 10 m1570,-1560,-
do 500 mmod 0 do 20 m1805,-3220,-
od 0 do viac než 20 m2000,-4140,-

(2) Hĺbka studne sa meria od úrovne upraveného terénu. Vŕtaná studňa s priemerom nad 500 mm sa oceňuje ako kopaná.

(3) Cena narážanej studne sa rovná cene vŕtanej studne s priemerom do 150 mm.

(4) Ustanovenia § 2 ods. 5 a 6 platia obdobne s tým, že predpokladaná životnosť pri bežnej údržbe vŕtanej studne s priemerom nad 150 mm a kopanej studne je spravidla 100 rokov, v ostatných prípadoch 50 rokov. Opotrebenie môže byť najviac 80 %.

(5) Cena kopanej studne, ktorá trvale neslúži svojmu účelu pre stratu vody alebo inú podstatnú vadu, je 20 % z ceny zistenej podľa odsekov 1 až 4.

PIATY ODDIEL

OSTATNÉ STAVBY

§ 9

Vedľajšie stavby

(1) Cena stavieb tvoriacich príslušenstvo stavieb hlavných a cena stavieb doplňujúcich užívanie pozemky (dreváreň, kôlňa, práčovňa a pod.) sa zistí ako súčet ocenení jednotlivých podlaží. Podlažie sa ocení vynásobením hodnoty jedného bodu počtom bodov zistených z prílohy č. 3 a plochou podlažia v m2 podľa § 2 ods. 2 a 3. Hodnota jedného bodu je 1,- Kčs.

(2) Ak stavba nemá podlažie s minimálnou svetlou výškou 1,6 m, zistí sa jej cena podľa § 11.

(3) Ustanovenia § 2 ods. 5 a 6 platia obdobne s tým, že predpokladaná životnosť pri bežnej údržbe murovanej stavby je spravidla 80 rokov, v ostatných prípadoch 30 rokov. Opotrebenie môže byť najviac 85 %.

§ 10

Prevádzkové a poľnohospodárske stavby

(1) Cena budov určených na ubytovanie (hotely, rekreačné a školiace strediská, ubytovne a pod.), cena administratívnych budov, budov škôl, budov telocviční, obchodných budov, budov reštaurácií, budov zdravotníckych zariadení a ostatných budov používaných na podobné účely sa zistí podľa § 3. Každá časť budovy, ktorá sa výrazne líši konštrukčným vyhotovením alebo vekom, sa oceňuje samostatne.

(2) Cena stavieb

a) pre poľnohospodárske účely (chlievy, stodoly, stajne, kôlne, sýpky a pod.),

b) dielní a skladov

so zastavanou plochou do 150 m2 sa zistí podľa § 9.

(3) Cena prevádzkových a poľnohospodárskych stavieb neuvedených v odsekoch 1 a 2 sa zistí vynásobením m3 obostavaného priestoru7) cenou za 1 m3 uvedenou v prílohe č. 5. Cena stavby zistená podľa predchádzajúcej vety sa upraví percentuálnymi prirážkami alebo zrážkami uvedenými v prílohe č. 5a. Sociálne a administratívne priestory s najmenej tromi samostatnými obvodovými stenami a stropom, vstavané do hál alebo pristavené k halám, sa ocenia samostatne podľa § 10 ods. 1 tejto vyhlášky. Pri vstavbách sa množstvo obostavaného priestoru haly neznižuje o obostavaný priestor vstávby.

(4) Cena obytnej časti prevádzkových a poľnohospodárskych stavieb sa zistí samostatne podľa § 3 s tým, že opotrebenie sa vypočíta pre celú stavbu jednotne, vrátane obytnej časti a môže byť najviac 85 %.

(5) Ustanovenia § 2 ods. 5 a 6 platia obdobne s tým, že opotrebenie môže byť najviac 85 %.

ŠIESTY ODDIEL

Vonkajšie úpravy

§ 11

(1) Cena vonkajších úprav uvedených v prílohe č. 6 vyhlášky sa zistí tak, že cena za mernú jednotku v nej uvedená sa vynásobí skutočným počtom merných jednotiek.

(2) Cena vonkajších úprav neuvedených v prílohe č. 6 vyhlášky sa rovná výške nákladov na ich obstaranie v čase ocenenia.

(3) Ustanovenia § 2 ods. 5 a 6 platia obdobne s tým, že predpokladaná životnosť s prihliadnutím na konštrukčné vyhotovenie je spravidla 25 až 50 rokov. Opotrebenie môže byť najviac 85 %.

SIEDMY ODDIEL

NEDOKONČENÉ STAVBY, STAVBY URČENÉ NA ODSTRÁNENIE A INÉ STAVBY

§ 12

Nedokončené stavby

(1) Cena nedokončenej stavby sa zistí tak, že jednotlivé dokončené konštrukcie a vybavenia sa ohodnotia plným počtom bodov. Nedokončené konštrukcie a vybavenia sa ohodnotia počtom bodov určených pomerom vykonaného množstva prác a konštrukcií k celkovému uvažovanému objemu podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom. Výsledný počet bodov sa vynásobí mernou jednotkou a hodnotou jedného bodu príslušnej stavby.

(2) Na nedokončených stavbách, na ktorých došlo vplyvom dĺžky výstavby k narušeniu, ktoré vplýva na predpokladanú dobu životnosti, vykoná sa odpočet primeraného opotrebenia.

§ 13

Stavby určené na odstránenie

Ceny stavieb, ktoré príslušný stavebný úrad nariadil alebo povolil odstrániť3) z dôvodu na strane vlastníka, sa rovnajú cene materiálu v mieste a čase obvyklé, ktorý je možné získať ich odstránením.

§ 14

Iné stavby

Ceny stavieb, ktoré v tejto vyhláške nie sú osobitne uvedené (napr. cintorínska architektúra), sa rovnajú nákladom na obstaranie rovnakej alebo porovnateľnej stavby v mieste stavby a čase jej prevodu alebo prechodu po odpočítaní primeraného opotrebenia.

ÔSMY ODDIEL

POZEMKY

§ 15

Pozemky

(1) Cena za 1 m2 pozemku alebo jeho časti určeného na stavbu13) alebo na zriadenie záhrady alebo pozemku vedeného v evidencii nehnuteľností ako zastavaná plocha, nádvorie,14) záhrada15) a pozemkov zastavaných líniovými stavbami, ak nejde o pozemok oceňovaný podľa odseku 4, je:

a) 1500,- Kčs v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave,

b) 800,- Kčs v Košiciach, Banskej Bystrici, Piešťanoch, Starom Smokovci, Štrbskom Plese, Tatranskej Lomnici a Trenčianskych Tepliciach,

c) 500 Kčs,- v Trnave, Trenčíne, Nitre, Žiline, Prešove, Poprade, Zvolene, Liptovskom Mikuláši a Martine,

d) 150,- Kčs v obciach s počtom obyvateľov nad 15 000,

e) 100,- Kčs v obciach s počtom obyvateľov nad 5000,

f) 70,- Kčs v obciach s počtom obyvateľov nad 2000,

g) 20,- Kčs v ostatných obciach.

(2) Cena zistená podľa odseku 1 sa upraví podľa prílohy č. 7. Cena pozemku alebo jeho časti určeného na stavbu zistená podľa odseku 1 sa neupravuje o dôvody uvedené v položkách č. 3 až 11 prílohy č. 7 tabuľka I. Najnižšou cenou pozemku alebo jeho časti určeného na stavbu, ktorý je zapísaný v evidencii nehnuteľností ako poľnohospodárska pôda alebo lesný pozemok, je cena zistená podľa odsekov 5 až 8.

(3) Ak je v obci spracovaná cenová mapa pre jednotlivé lokality jej katastrálneho územia schválená Ministerstvom financií Slovenskej republiky, použijú sa ceny v nej uvedené a ceny uvedené v odseku 1 sa neuplatňujú.

(4) Cena za 1 m2 pozemku alebo jeho časti určeného na stavbu13) na individuálnu rekreáciu16) alebo pozemku vedeného v evidencii nehnuteľností ako plocha zastavaná stavbou na individuálnu rekreáciu a nádvorie14) alebo záhrada,15) ktorý tvorí s touto stavbou jeden funkčný celok sa zistí podľa odseku 1, pokiaľ je vyššia ako 100,- Kčs za 1 m2. V ostatných prípadoch je cena týchto pozemkov 100,- Kčs za 1 m2. Cena sa upraví podľa prílohy č. 7.

(5) Cena pozemku zapísaného v evidencii nehnuteľností ako orná pôda sa zistí podľa sadzieb uvedených v prílohe č. 8.

(6) Cena pozemku zapísaného v evidencii nehnuteľností ako ovocný sad, vinica17)alebo chmeľnica sa zistí podľa sadzieb uvedených v prílohe č. 8 (pozemok) a v prílohe č. 10 tabuľky č. I. až III. (porasty).

(7) Cena pozemku zapísaného v evidencii nehnuteľností ako lúka a pasienok je 75 % z ceny poľnohospodárskej pôdy zistenej podľa odseku 6.

(8) Cena pozemku zapísaného v evidencii nehnuteľností ako lesný pozemok sa zistí ako súčet základnej ceny lesného pozemku pre cieľové drevinové zastúpenie podľa prílohy č. 9 tabuľka č. I a ocenenia faktora polohy v závislosti od približovacej a odvoznej vzdialenosti podľa prílohy č. 9 tabuľka II. Minimálna cena lesného pozemku je 0,30 Kčs za 1 m2.

(9) V prípade, že poľnohospodársky pozemok nie je zapísaný v evidencii nehnuteľností, lebo bol zlúčený do pôdnych celkov zapísaných v evidencii nehnuteľností, určí sa jeho cena podľa druhu (kultúry) pôdneho celku, na ktorom pozemok leží alebo na ktorom leží jeho prevažujúca časť.

(10) Cena za 1 m2 pozemkov zapísaných v evidencii nehnuteľností inak, ako je uvedené v odsekoch 1 až 9, je 10 % z ceny zistenej podľa odseku 1 s výnimkou pozemkov charakteru nevyvinutých pôd a medzí. Pri nevyvinutých pôdach a medziach sa cena pozemku zistí ako 50 % z ceny okolitej bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky (ďalej len "BPEJ"). Pozemky charakteru nevyvinutých pôd a medzí, ako i údaje okolitej BPEJ určí príslušný pozemkový úrad.

§ 17

Dojednané nájomné za nájom pozemkov

(1) Maximálna ročná výška nájomného za nájom pozemkov prenajatých na iné ako podnikateľské účely včítane poľnohospodárskej výroby, okrem pozemkov uvedených v odseku 2, je za pozemky v obciach uvedených v

a)§ 15 ods. 1 písm. a)5,- Kčs za 1 m2
b)§ 15 ods. 1 písm. b)4,- Kčs za 1 m2
c)§ 15 ods. 1 písm. c)3,50 Kčs za 1 m2
d)§ 15 ods. 1 písm. d) a e)3,- Kčs za 1 m2
e)§ 15 ods. 1 písm. f)2,- Kčs za 1 m2
f)§ 15 ods. 1 písm. g)1,- Kčs za 1 m2.

(2) Maximálna ročná výška nájomného za nájom pozemkov zastavaných stavbou pre individuálnu rekreáciu okrem lesných pozemkov v obciach uvedených v § 15 ods. 1 písm. a) je 5,- Kčs za 1 m2 a v ostatných obciach 4,- Kčs za 1 m2. Keď je na lesnom pozemku umiestnená stavba na individuálnu rekreáciu, prípadne jej príslušenstvo je maximálna ročná výška nájomného za nájom pozemkov 9,50 Kčs za 1 m2 skutočne zastavanej plochy.

DEVIATY ODDIEL

TRVALÉ PORASTY

§ 18

(1) Cena ovocných stromov sa zistí podľa prílohy č. 10 tabuľky č. I.

(2) Cena viničných porastov vrátane zariadení viníc sa zistí podľa prílohy č. 10 tabuľky č. II.

(3) Cena chmeľových porastov a zariadení chmeľníc sa zistí podľa prílohy č. 10 tabulky č. III.

(4) Cena lesných porastov sa zistí ako súčet základnej ceny lesného porastu podľa skutočného zastúpenia drevín, bonity, veku a zakmenenia podľa prílohy č. 10 tabuľky č. IV a ocenenia faktora polohy v závislosti od približovacej a odvoznej vzdialenosti podľa prílohy č. 10 tabuľky č. V. V prípade poškodenia lesného porastu sa jeho cena zníži podľa prílohy č. 10 tabuľky č. VI.

(5) Cena okrasných drevín sa zistí podľa prílohy č. 10 tabuľky č. VII.

DESIATY ODDIEL

SPOLOČNÉ USTANOVENIA K PRVEJ ČASTI

§ 19

Ak nadobudol vlastník stavbu po 1. júni 1953 za cenu vyššiu než zistenú podľa § 2 až § 12, je táto vyššia cena po odpočítaní zvýšenia ceny pri predchádzajúcom prevode podľa § 21, príp. § 20 (znenie platné do 31. 7. 1990) vyhlášky č. 205/1988 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a o náhradách za dočasné užívanie pozemkov v znení neskorších predpisov, a po odpočítaní opotrebenia, platnou cenou i pre ďalšie prevody a prechody vlastníctva týchto stavieb. Vyššiu cenu možno preukázať kúpnou zmluvou spolu so znaleckým posudkom, na ktorého základe bola registrovaná, faktúrami dodávateľa stavby alebo podrobným položkovým rozpočtom stavby v cenovej úrovni platnej v čase jej výstavby.

§ 20

Pri prevodoch stavieb, bytov a nebytových priestorov, pozemkov a trvalých porastov hradených z prostriedkov štátneho rozpočtu alebo z ďalších prostriedkov štátu,6b) môže v odôvodnených prípadoch Ministerstvo financií Slovenskej republiky udeliť výnimku z ustanovenia § 1b ods. 2 tejto vyhlášky na žiadosť kupujúceho. K žiadosti o povolenie výnimky je kupujúci povinný predložiť súhlasné stanovisko zriaďovateľa alebo štátneho orgánu, ktorý mu prostriedky štátneho rozpočtu alebo ďalšie prostriedky štátu poskytuje.

TRETIA ČASŤ

CENY STAVIEB URČENÝCH V SÚLADE S ÚZEMNOPLÁNOVACOU DOKUMENTÁCIOU NA ODSTRÁNENIE Z DÔVODOV INVESTIČNEJ VÝSTAVBY ALEBO BANSKEJ ČINNOSTI, CENY POZEMKOV A TRVALÝCH PORASTOV PREVÁDZANÝCH Z TOHTO DÔVODU NA STAVEBNÍKOV

§ 21

(1) Ceny stavieb, ktoré majú byť podľa schválenej územnoplánovacej dokumentácie odstránené z dôvodov investičnej výstavby alebo banskej činnosti a ceny pozemkov a trvalých porastov prevádzaných z tohto dôvodu na stavebníkov, pokiaľ sú hradené zo štátneho rozpočtu alebo z rozpočtu obce, sa rovnajú maximálne nákladom na obstaranie rovnakých alebo porovnateľných stavieb a pozemkov v mieste stavby a v čase jej prevodu. Cena stavby sa zníži o primerané opotrebenie.

(2) Náhrady za dočasné užívanie pozemkov z dôvodov investičnej výstavby alebo banskej činnosti podľa územnoplánovacej dokumentácie, pokiaľ sú hradené zo štátneho rozpočtu alebo z rozpočtu obce, rovnajú sa maximálne náhradám uvedeným v § 17 ods. 2 a 3.

ŠTVRTÁ ČASŤ

CENY STAVIEB, BYTOV A NEBYTOVÝCH PRIESTOROV, POZEMKOV A TRVALÝCH PORASTOV PRI PREVODOCH A PRECHODOCH NA TUZEMSKÚ PRÁVNICKÚ OSOBU SO ZAHRANIČNOU MAJETKOVOU ÚČASŤOU ALEBO ZAHRANIČNÚ OSOBU

§ 22

(1) Pri prevodoch vlastníctva stavieb, bytov a nebytových priestorov, pozemkov a trvalých porastov na tuzemskú právnickú osobu so zahraničnou majetkovou účasťou alebo zahraničnú osobu sa cena vypočíta v cenovej úrovni zahraničného trhu na základe technického ohodnotenia podľa metodiky bežnej v zahraničí (Spolková republika Nemecko alebo Rakúsko) a prepočíta sa na tuzemskú menu kurzom platným ku dňu vypracovania ocenenia.

(2) Nájomné za nájom pozemkov, ktorých nájomcom je tuzemská právnická osoba so zahraničnou majetkovou účasťou alebo zahraničná osoba, sa dojednáva dohodou.6)

(3) V prípade, že predmet ocenenia prináša výnos a ocenenie podľa cenového rozhodnutia2) je pre tuzemský subjekt výhodnejšie, možno postupovať podľa cenového rozhodnutia. Tento postup je však potrebné osobitne zdôvodniť a takto vypočítanú cenu doložiť aj cenou stavieb, pozemkov a trvalých porastov zistenou podľa vyhlášky.

PIATA ČASŤ

VYVOLÁVACIE CENY STAVIEB, NEBYTOVÝCH PRIESTOROV, POZEMKOV A TRVALÝCH PORASTOV VO VLASTNÍCTVE ŠTÁTU PRE ÚČELY VEREJNEJ DRAŽBY PODĽA ZÁKONA č. 427/1990 Zb. V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV

§ 23

Pre účely § 8 a 16 zákona č. 427/1990 Zb. o prevodoch vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické osoby v znení zákona č. 541/1990 Zb., zákona č. 429/1991 Zb. a zákona č. 561/1991 Zb. sa vyvolávacia cena stavieb, nebytových priestorov, pozemkov a trvalých porastov vo vlastníctve štátu zistí podľa druhej časti tejto vyhlášky.

ŠIESTA ČASŤ

POZEMKOVÉ ÚPRAVY

§ 26

Ustanovenia tejto vyhlášky platia aj pre oceňovanie pozemkov v obvode pozemkových úprav.5) Tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov.19)


ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 27

Táto vyhláška sa nevzťahuje na zisťovanie cien pre účely náhrad podľa osobitných predpisov.20)

§ 28

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej republiky č. 205/1988 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie osobného užívania pozemkov a o náhradách za dočasné užívanie pozemkov v znení vyhlášok Ministerstva financí SR č. 289/1990 Zb. a č. 101/1991 Zb.

§ 29

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1992.


Minister:
Dančo v. r.


Príloha č. 1

RODINNÉ DOMČEKY, REKREAČNÉ DOMČEKY A REKREAČNÉ CHALUPY

Znak č.Konštrukcia a vybaveniePočet bodov
1.Osadenie do terénu (len pri podpivničených objektoch)
1.1.v priemernej hĺbke 2 m a viac
a) so zvislou izoláciou600
b) bez zvislej izolácie390
1.2.v priemernej hĺbke nad 1 m do 2 m
a) so zvislou izoláciou425
b) bez zvislej izolácie270
1.3.v priemernej hĺbke do 1 m
a) so zvislou izoláciou195
b) bez zvislej izolácie125
2.Základy
2.1.s vodorovnou izoláciou290
2.2.bez izolácie230
3.Murivo
3.1.murované v skladobnej hrúbke
a) nad 60 cm815
b) nad 50 do 60 cm1380
c) nad 40 do 50 cm1235
d) nad 30 do 40 cm1080
e) do 30 cm835
3.2.z monolitického betónu815
3.3.montované z prefabrikovaných dielcov
a) z betónových940
b) na báze dreva580
3.4.drevené v hrúbke
a) nad 20 cm870
b) nad 16 do 20 cm815
c) do 16 cm640
4.Stropy
4.1.s rovným podhľadom
a) vybudované po roku 1960605
b) vybudované do roku 1960485
4.2.s viditeľnými trámami
a) železobetónové460
b) drevené245
4.3.klenbové375
5.Krovy
5.1.zložité s nerovnakou výškou hrebeňov s valbami555
5.2.väznicové valbové, stanové535
5.3.väznicové sedlové, manzardové460
5.4.hambálkové415
5.5.pultové345
5.6.klincované väzníky255
6.Krytiny strechy na krove
6.1.plechové
a) z medi1035
b) z hliníka560
c) pozinkované460
6.2.pálené
a) ťažké korýtkové (prejzové)620
b) ostatné ťažké (vlnovky, francúzske-TRF, Holland-TRH, Portugal-TRP), obyčajné dvojdrážkové305
c) obyčajné jednodrážkové220
6.3.šindľové a otiepkové535
6.4.azbestocementové
a) šablóny na debnení220
b) šablóny na latách, vlnité dosky165
6.5.z cementových drážkoviek220
6.6.lepenkové140
7.Krytiny na plochých strechách
7.1.z medeného plechu1005
7.2.z dlaždíc590
7.3.z hliníkového plechu525
7.4.z pozinkovaného plechu410
7.5.z asfaltovaných privarovaných pásov300
7.6.z asfaltovanej lepenky260
7.7.z cementovaného poteru130
8.Klampiarske konštrukcie
8.1.z medeného plechu (min. žľaby, zvody, komíny, prieniky)465
8.2.z pozinkovaného plechu
a) úplné strechy (žľaby, zvody, komíny, prieniky)125
b) len žľaby a zvody65
c) parapety10
9.Fasádne omietky
9.1.nad 2/3 omietanej plochy steny
a) brizolit, omietky na báze umelých látok, vápenné štukové, zdrsnené a odtrhované55
b) vápenné a vápenno-cementové hladké, škárované murivo30
9.2.nad 1/2 do 2/3 plochy omietanej steny
a) brizolit, omietky na báze umelých látok, vápenné štukové, zdrsnené a odtrhované40
b) vápenné a vápenno-cementové hladké, škárované murivo25
9.3.nad 1/3 do 1/2 omietanej plochy steny
a) brizolit, omietky na báze umelých látok, vápenné štukové, zdrsnené a odtrhované25
b) vápenné a vápenno-cementové hladké, škárované murivo10
9.4.do 1/3 omietanej plochy steny
a) brizolit, omietky na báze umelých látok, vápenné štukové, zdrsnené a odtrhované10
b) vápenné a vápenno-cementové hladké, škárované murivo5
10.Obklady fasád
10.1.nad 2/3 obkladanej steny
a) obklad šindľom225
b) obkladové murivo z prírodného kameňa (haklíky, kopáky)225
c) obklady remienkové a z kamenných dosiek190
d) umelý kameň145
e) obklady keramické, obklady drevom80
f) škárované lícovky, murivo z lomového kameňa70
g) obklady azbestocementovými šablónami65
10.2.nad 1/2 do 2/3 obkladanej steny
a) obklady šindľom230
b) obkladové murivo z prírodného kameňa (haklíky, kopáky)145
c) obklady remienkové a z kamenných dosiek125
d) umelý kameň125
e) obklady keramické a obklady drevom50
f) škárované lícovky a murivo z lomového kameňa45
g) obklady azbestocementovými šablónami40
10.3.nad 1/3 do 1/2 obkladanej steny
a) obklady šindľom120
b) obkladové murivo z prírodného kameňa (haklíky, kopáky)110
c) obklady remienkové a z kamenných dosiek85
d) umelý kameň65
e) obklady keramické a obklady drevom30
f) škárované lícovky a murivo z lomového kameňa35
g) obklady azbestocementovými šablónami30
10.4.do 1/3 obkladanej steny
a) obklady šindľom90
b) obkladové murivo z prírodného kameňa (kopáky, haklíky)75
c) obklady remienkové a z kamenných dosiek65
d) umelý kameň35
e) obklady keramické a obklady drevom25
f) škárované lícovky a murivo z lomového kameňa25
g) obklady azbestocementovými šablónami25
11.Vnútorné obklady
(za každú vyskytujúcu sa položku)
11.01.prevažnej časti kúpel'ne min. do 1,35 m výšky30
11.02.prevažnej časti práčovne min. do 1,35 m výšky30
11.03.vane25
11.04.samostatnej sprchy25
11.05.WC min. do výšky 1 m25
11.06.kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene)25
12.Schody s povrchom
12.1.mramor235
12.2.žula205
12.3.tvrdé drevo, červený smrek125
12.4.terazzo, PVC, guma125
12.5.pieskovec, cementový poter105
12.6.mäkké drevo s podstupnicami65
12.7.mäkké drevo bez podstupníc50
12.8.kovové85
13.Dvere
13.1.plné alebo zasklené dyhované alebo z tvrdého dreva215
13.2.hladké plné alebo zasklené165
13.3.rámové s výplňou145
13.4.oceľové a zvlakové80
14.Okná
14.1.dvojité alebo zdvojené hliníkové, drevohliníkové alebo z tvrdého dreva
s dvojvrstvovým alebo trojvrstvovým zasklením
300
14.2.dvojité drevené s doskovým ostením s trojvrstvovým zasklením150
14.3.dvojité rámové (von a dnu otvárané)115
14.4.zdvojené ostatné, drevené s dvojvrstvovým zasklením125
14.5.jednoduché drevené alebo oceľové60
15.Podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň)
15.1.parkety, vlysy (okrem bukových), korok105
15.2.podlahoviny netkané všívané (napr. kovral)160
15.3.vlysy bukové85
15.4.podlahoviny textilné vpichované (napr. Jekor, Riga)130
15.5.podlahoviny gumové, z PVC, lino105
15.6.palubovky, dosky, xylolit50
16.Dlažby a podlahy ostatných miestností
16.1.mramorové200
16.2.keramické80
16.3.xylolit, dlaždice, palubovky, dosky50
16.4.terazzo, lepené povlakové podlahy70
16.5.cementové dlaždice, liaty xylolit50
16.6.cementový poter, tehlová dlažba40
17.Vykurovanie
17.1.ústredné
17.11.kotol ústredného vykurovania (započítava sa len do najväčšieho podlažia,
a to i vtedy, keď je mimo objektu)
a) na plyn, naftu, vykurovací olej, elektrinu635
b) na tuhé palivá350
17.12.radiátory (započítavajú sa na každom podlaží, ktoré je nimi vybavené)
a) hliníkové, liatinové205
b) oceľové a vykurovacie panely145
17.2.lokálne
a) podlahové elektrické v prevažnej časti podlažia220
b) akumulačné kachle, za každý kus120
c) plynové kachle, za každý kus70
d) naftové a stáložiarne kachle, za každý kus30
e) na tuhé palivá obyčajné, za každý kus25
18.Elektroinštalácia
18.1.svetelná, motorická, poistkové automaty160
18.2.svetelná, motorická, poistky125
18.3.len svetelná, poistkové automaty105
18.4.len svetelná, poistky85
19.Bleskozvod85
20.Rozvod vody
20.1.studenej a teplej vody z centrálneho zdroja45
20.2.len studenej vody30
21.Zdroj teplej vody (za každý kus)
21.01.zásobníkový ohrievač (bojler) elektrický, plynový alebo kombinovaný sústredným vykurovaním60
21.02.prietokový plynový ohrievač45
21.03.kotol ústredného vykurovania25
21.04.kúpeľňové kachle na uhlie15
21.05.malé plynové alebo elektrické ohrievače15
22.Inštalácia plynu
22.1.rozvod svietiplynu alebo zemného plynu40
22.2.rozvod propán-butánu20
23.Kanalizácia do verejnej siete alebo žumpy alebo septika
(za každú vyskutujúcu sa položku)
23.01.zo splachovacieho záchodu30
23.02.z kúpeľne25
23.03.z práčovne25
23.04.z kuchyne15
24.Kuchyňa (za každý kus)
24.01.sporák elektrický alebo plynový s elektrickou rúrou alebo varná jednotka
(štvorhoráková zabudovaná platňa a elektrická vstavaná rúra)
60
24.02.plynový sporák35
24.03.sporák na tuhé palivo25
25.Vnútorné vybavenie (za každý kus)
25.01.vaňa liatinová30
25.02.vaňa oceľová smaltovaná20
25.03umývadlo15
25.04.bidet15
25.05.samostatná sprcha15
26.Záchod (za každý kus)
26.01.splachovací s umývadlom20
26.02.splachovací bez umývadla15
26.03.suchý (vo vnútri budovy)10
27.Balkón (za každý kus)
27.01.výmery nad 5 m250
27.02.výmery do 5 m230
28.Krb (za každý kus)85
29.Sauna145
30.Okenné žalúzie
30.1.drevené105
30.2.kovové75
31.Vstavané skrine [(za 1 ks) okrem špajzových] s minimálnou výškou 2 m, šířkou 0,6 m a hĺbkou 0,3 m15
32.Odsávač pár (za každý kus)15
33.Domáci telefón (rozvod pod omietkou)15
34.Rozvod televízny a rádioantény (pod omietkou)25
35.Okenice85
36.Kovové mreže115

Počet bodov pre jednotlivé konštrukcie a vybavenie je nemenný.

Pokiaľ sa niektoré znaky nevyskytujú na objekte, je počet bodov pre tieto znaky 0.

Počet znakov nesmie byť rozširovaný.

Ak sa niektoré konštrukcie a vybavenie vyskytujú v inom vyhotovení, ohodnotia sa počtom bodov podľa najbližšieho porovnateľného vyhotovenia.

Počet bodov sa určí podľa prevažujúceho vyhotovenia v jednotlivých podlažiach.

Znak č. 2 sa berie do úvahy len pri prvom nadzemnom podlaží.

Znak č. 5, 6, 7, 8 a znak č. 19 sa započítava v nadzemnom podlaží s najväčšou zastavanou plochou.

Znak č. 9 a 10 sa ohodnotí za každú stranu domu samostatne, súčet sa potom počíta pri ocenení všetkých nadzemných podlaží.

Pri znakoch č. 11, 17, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32 sa spočíta počet bodov za každú vyskytujúcu sa položku a pri zariaďovacích predmetoch sa vynásobí jej skutočným množstvom (v oceňovanom podlaží).

Ak sa na fasáde vyskytuje obklad, počítajú sa najskôr body podľa znaku č. 10 a podľa znaku č. 9 sa potom počítajú body ako doplnok do celku plochy steny upravenej fasádou. Prihliada sa iba na obklady, ktorých priemerná výška na hodnotenej strane je vyššia nez 0,5 m. Neprihliada sa na obklady okolo okien.

Počet bodov za radiátory sa rozumie za podlažie, ktoré je vykurované prevažne ústredným (etážovým) vykurovaním.

Znak č. 1 sa počíta v podlaží, ktoré je najhlbšie osadené do terénu.

Príloha č. 2

REKREAČNÉ CHATY A ZÁHRADKÁRSKE CHATY

Znak č.Konštrukcia a vybaveniePočet bodov
1.Osadenie do terénu (len v podzemných podlažiach)
1.1.v priemernej hĺbke 2 m a viac
a) so zvislou izoláciou1000
b) bez zvislej izolácie480
1.2.v priemernej hĺbke nad 1 m do 2 m
a) so zvislou izoláciou710
b) bez zvislej izolácie355
1.3.v priemernej hĺbke do 1 m
a) so zvislou izoláciou355
b) bez zvislej izolácie175
2.Základy
2.1.s vodorovnou izoláciou345
2.2.bez izolácie260
3.Podmurovka
pri nepodpivničených chatách
3.1.pri priemernej výške podmurovky do 50 cm
a) z opracovaného kameňa335
b) omietaná, škárované tehlové murivo225
c) z lomového kameňa, betónu, tvárnic150
3.2.pri priemernej výške podmurovky nad 50 cm do 100 cm
a) z opracovaného kameňa575
b) omietaná, škárované tehlové murivo425
c) z lomového kameňa, betónu, tvárnic210
3.3.pri priemernej výške podmurovky nad 100 cm
a) z opracovaného kameňa665
b) omietaná, škárované tehlové murivo515
c) z lomového kameňa, betónu, tvárnic270
pri podpivničených chatách do 1/2 zastavanej plochy
3.4.pri priemernej výške podmurovky do 50 cm
a) z opracovaného kameňa210
b) omietaná, škárované tehlové murivo90
c) z lomového kameňa, betónu, tvárnic60
3.5.pri priemernej výške podmurovky nad 50 cm do 100 cm
a) z opracovaného kameňa360
b) omietaná, škárované tehlové murivo150
c) z lomového kameňa, betónu, tvárnic110
3.6.pri priemernej výške podmurovky nad 100 cm
a) z opracovaného kameňa545
b) omietaná, škárované tehlové murivo225
c) z lomového kameňa, betónu, tvárnic150
pri podpivničených chatách do 3/4 zastavanej plochy
3.7.pri priemernej výške podmurovky do 50 cm
a) z opracovaného kameňa140
b) omietaná, škárované tehlové murivo60
c) z lomového kameňa, betónu, tvárnic50
3.8.pri priemernej výške podmurovky nad 50 cm do 100 cm
a) z opracovaného kameňa240
b) omietaná, škárované tehlové murivo110
c) z lomového kameňa, betónu, tvárnic60
3.9.pri priemernej výške podmurovky nad 100 cm
a) z opracovaného kameňa360
b) omietaná, škárované tehlové murivo150
c) z lomového kameňa, betónu, tvárnic150
4.Obvodové steny
4.1.murované
a) s hrúbkou muriva nad 30 cm1300
b) s hrúbkou muriva nad 25 cm do 30 cm1055
c) s hrúbkou muriva do 25 cm785
4.2.zrubové
a) s hrúbkou steny nad 16 cm980
b) s hrúbkou steny do 16 cm765
4.3.drevené
a) drevená kostra obojstranne obíjaná645
b) drevená kostra jednostranne obíjaná520
4.4.montované
a) celodrevené635
b) ostatné510
5.Stropy
5.1.nespáliteľné475
5.2.spáliteľné360
6.Krov
6.1.stanový, valbový alebo sedlový s možnosťou podkrovia385
6.2.sedlový alebo valbový bez možnosti podkrovia305
6.3.pultový, priehradový245
7.Krytiny strechy na krove
7.1.škridlové, drevené šindľové630
7.2.plechové
a) na debnení705
b) na latách610
7.3.azbestocementové
a) na debnení440
b) na latách360
7.4.asfaltové
a) zo zvarovaných pásov250
b) lepenkové175
8.Krytiny na plochých strechách
8.1.plechové520
8.2.asfaltové
a) zo zvarovaných pásov160
b) lepenkové110
9.Klampiarske konštrukcie
9.1.úplné180
9.2.len žľaby a zvody115
10.Úprava vonkajších povrchov
10.1.obklady keramické, drevené, kamenné115
10.2.omietky brizolitové, na báze umelých látok, štukové, zdrsnené a odtrhované
alebo akékoľvek obklady okrem obkladov uvedených v znaku 10.1.
55
10.3.vápenné, vápenno-cementové hladké omietky, škárovanie45
10.4.nátery, okrem latexových35
10.5.napúšťanie impregnáciou, latexový náter20
11.Vnútorné obklady (za každú vyskytujúcu sa položku)
11.01.prevažnej časti kúpelne min. do výšky 1,35 m60
11.02.samostatnej sprchy40
11.03.WC30
11.04.vane20
11.05.kuchyne (min. pri sporáku)10
12.Schodište
12.1.drevená konštrukcia, schody s podstupnicami210
12.2.betónové alebo tehlové190
12.3.drevená konštrukcia, schody bez podstupníc140
12.4.kovová konštrukcia s akýmikoľvek stupňami165
13.Dvere
13.1.plné alebo zasklené, dyhované alebo z tvrdého dreva125
13.2.plné alebo zasklené, hladké alebo z mäkkého dreva110
13.3.rámové s výplňou95
13.4.kovové alebo zvlakové50
14.Okná
14.1.dvojité z tvrdého dreva alebo červeného smreku285
14.2.dvojité s doskovým ostením165
14.3.zdvojené140
14.4.dvojité von a dovnútra otvárané120
14.5.jednoduché80
15.Podlahy
15.1.parkety, vlysy200
15.2.povlaky textilné295
15.3.povlaky gumové, PVC, lino, palubovky, dosky265
15.4.keramické dlažby200
15.5.betónové dlaždice, terazzo, xylolit155
15.6.cementový poter, tehlová dlažba115
16.Vykurovanie
16.1.ústredné
16.11.kotol ústredného vykurovania (započíta sa do najväčšieho podlažia)455
16.12.radiátory (započítajú sa na každom podlaží, ktoré je nimi vybavené)150
16.2.lokálne
a) akumulačné, za každý kus225
b) krb, za každý kus240
c) naftové, stáložiarne na tuhé palivá, za každý kus70
d) na tuhé palivá, za každý kus30
17.Elektroinštalácia
17.1.motorová a svetelná200
17.2.svetelná140
17.3.rozvod 12 V (z centrálneho zdroja pre celú stavbu)50
17.4.bleskozvod50
18.Rozvod vody
18.1.studenej a teplej z centrálneho zdroja60
18.2.len studenej30
19.Zdroj teplej vody (za každý kus)
19.01.elektrický bojler100
19.02.plynový prietokový ohrievač na propán-bután90
19.03.malý plynový prietokový ohrievač na propán-bután alebo elektrický ohrievač do 10 l35
19.04.kúpeľňové kachle25
20.Rozvod propán-butánu20
21.Kanalizácia do verejnej siete, žumpy alebo septika (za každú vyskutujúcu sa položku)
21.01.zo splachovacieho záchodu55
21.02.z kuchyne10
21.03.z kúpeľne10
22.Kuchyňa (za každý kus)
22.01.elektrický sporák, sporák na propán-bután120
22.02.sporák na tuhé palivá40
22.03.malý sporáčik na tuhé palivá30
23.Vnútorné vybavenie (za každý kus)
23.01.vaňa35
23.02.samostatná sprcha25
23.03.umývadlo10
24.Záchod (za každý kus)
24.01.splachovací25
24.02.suchý10
25.Balkón (za každý kus)
25.01.výmery nad 5 m270
25.02.výmery do 5 m255
26.Okenice90
27.Mreže65
28.Sauna225

Počet bodov pre jednotlivé konštrukcie a vybavenie je nemenný.

Pokiaľ sa niektoré znaky na objekte nevyskytujú, je počet bodov pre tieto znaky 0.

Počet znakov nesmie byt rozširovaný.

Ak sa niektoré konštrukcie a vybavenie vyskytujú na objekte v inom vyhotovení, ohodnotia sa počtom bodov podľa najbližšieho porovnateľného vyhotovenia.

Počet bodov jednotlivých znakov sa určí podľa prevažujúceho vyhotovenia.

Znak č. 2 a 3 sa počíta len pri prvom nadzemnom podlaží.

Znak č. 6, 7, 8 a 9 sa počíta pri nadzemnom podlaží s najväčšou zastavanou plochou.

Znak č. 10 sa ohodnotí za každú stranu chaty samostatne, súčet sa potom počíta pri ocenení všetkých nadzemných podlaží.

Pri znakoch č. 11, 16, 19, 21-25 sa spočíta počet bodov za každú vyskytujúcu sa položku a pri zariaďovacích predmetoch sa vynásobí ich skutočným množstvom (v oceňovanom podlaží).

Príloha č. 3

GARÁŽE A VEDĽAJŠIE STAVBY

Znak č.Konštrukcia a vybaveniePočet bodov za 1 m2
1.Osadenie do terénu v priemernej hĺbke nad 1 m
a) so zvislou izoláciou615
b) bez zvislej izolácie270
2.Základy a podmurovka
2.1.betónové, podmurovka tehlová alebo kamenná, škárovaná alebo omietaná145
2.2.betónové, podmurovka betónová85
2.3.bez podmurovky, iba základové pásy80
2.4.bez podmurovky, iba základy pod stĺpikmi55
3.Zvislé konštrukcie (okrem spoločných)
3.1.murované, min. hrúbky 45 cm1135
3.2.murované alebo betónové s tepelnou izoláciou, min. hrúbky 30 cm1030
3.3.murované, betónové bez tepelnej izolácie, hrúbky menej než 30 cm alebo drevené
trámčekové obojstranne obité
905
3.4.drevené trámčekové jednostranne obité alebo kovová kostra či pilieriky
s dreveným plechovým alebo azbestocementovým opláštením
845
3.5.iba pilieriky430
4.Stropy
4.1.železobetónové alebo keramické s podhľadom a s tepelnou izoláciou235
4.2.železobetónové alebo keramické bez tepelnej izolácie alebo klenuté do oceľových nosníkov195
4.3.trámčekové s podhľadom190
4.4.trámčekové bez podhľadu165
4.5.plechové alebo azbestocementové na kovovej kostre140
4.6.podbitie krovu70
5.Krov
5.1.s možnosťou podkrovia120
5.2.ostatné, bez možnosti podkrovia70
6.Krytina
6.1.plechová
a) z medi475
b) z hliníka210
c) pozinkovaná175
6.2.škridľová alebo azbestocementové šablóny165
6.3.živičná zvarovaná115
6.4.lepenková alebo vlnité azbestocementové dosky85
7.Vonkajšia úprava povrchov
7.1.brizolit175
7.2.striekaný brizolit, vápenná štuková omietka150
7.3.vápenná hladká omietka, škárované murivo110
7.4.vápenná hrubá omietka alebo náter95
7.5.napustenie impregnáciou30
8.Vnútorná úprava povrchov
8.1.vápenná štuková omietka150
8.2.vápenná hladká omietka95
8.3.vápenná hrubá omietka65
8.4.nátery90
8.5.napustenie impregnáciou30
9.Kanalizácia
9.1.napojenie na kanalizačný zberač, vrátane lapača olejov a benzínu195
9.2.napojenie na kanalizáciu alebo žumpu125
9.3.odvodnenie vtokom pred garážou do kanalizácie75
9.4.zberná záchytka v garáži alebo napojenie na trativod20
10.Rozvod vody
10.1.studenej a teplej z centrálneho zdroja170
10.2.len studenej110
10.3.vodovodný kohút na vonkajšom líci múra75
11.Vykurovanie
11.1.ústredné
a) kotol ústredného vykurovania (započítava sa do najväčšieho podlažia)350
b) radiátory (za vykurované podlažie)115
11.2.lokálne
a) akumulačné, za kazÏdý kus175
b) naftové, na tuhé palivá stáložiarne, za každý kus55
c) na tuhé palivá, za každý kus25
d) krb, za každý kus185
12.Elektroinštalácia
12.1.svetelná a motorická150
12.2.svetelná90
12.3.provizórna25
12.4.bleskozvod45
13.Okná
13.1.dvojité140
13.2.zdvojené90
13.3.jednoduché55
14.Dvere
14.1.vstupné masívne, ostatné hladké do oceľových zárubní75
14.2.hladké60
14.3.náplňové45
14.4.zvlakové, latové25
15.Vráta
15.1.výklopové, drevené prírodné200
15.2.drevené alebo plechove natreté krycím náterom135
15.3.drevené zvlakové alebo roleta95
16.Podlahy
16.1.palubovkové, liate terazzo, štrkové, keramická dlažba120
16.2.doskové, lepené podlahové povlaky, xylolit, drevotrieska85
16.3.betónové s poterom, terazzové alebo cementové dlaždice120
16.4.hrubé betónové, tehlová dlažba85
17.Klampiarske konštrukcie
17.1.z medeného plechu (min. žľaby, zvody, okolo komínov, prieniky)545
17.2.z pozinkovaného plechu
a) úplné strechy (žľaby, zvody, komíny, prieniky)125
b) len žľaby a zvody60
c) parapety15
18.Vnútorné vybavenie (za každý kus)
18.1.elektrický bojler100
18.2.kúpelňové kachle alebo kotol na bielizeň na tuhé palivo40
18.3.vaňa50
18.4.umývadlo10
18.5.záchodová misa20
18.6.elektrický alebo plynový sporák90
18.7.sporák na uhlie30
18.8.malý sporáčik na uhlie25
19.Schody
19.1.drevená konštrukcia, schody s podstupnicami160
19.2.drevená konštrukcia, schody bez podstupníc105
19.3.kovová konštrukcia s akýmikoľvek stupňami125
19.4.betónové alebo tehlové145
20.Okenice90
21.Mreže105
22.Sauna525

Počet bodov pre jednotlivé konštrukcie a vybavenie je nemenný. Pokiaľ sa niektoré znaky na objekte nevyskytujú, je počet bodov pre tieto znaky 0.

Počet znakov nesmie byť rozširovaný.

Pokiaľ sa niektoré konštrukcie a vybavenie vyskytujú na objekte v inom vyhotovení, ohodnotia sa počtom bodov podľa najbližšieho porovnateľného vyhotovenia.

Počet bodov jednotlivých znakov sa určí podľa prevažujúceho vyhotovenia v jednotlivých podlažiach.

Pri znakoch č. 12, 17, 18 a 19 sa spočíta počet bodov za každú vyskytujúcu sa položku a pri zariaďovacích predmetoch sa vynásobí ich skutočným množstvom (v oceňovanom podlaží).

Znak č. 1 sa počíta v podlaží, ktoré je najhlbšie osadené do terénu.

Znak č. 2 sa počíta len pri prvom nadzemnom podlaží.

Znaky č. 5, 6, 17 sa započítavajú v nadzemnom podlaží s najväčšou zastavanou plochou.

Znak č. 10 sa počíta rovnakou hodnotou vo všetkých nadzemných podlažiach.

Príloha č. 4

PLOTY

Znak č.Konštrukcia a vybaveniePočet bodov
1.Základy
1.1.kamenné alebo betónové po celej dĺžke plota min. šírky 45 cm100
1.2.kamenné alebo betónové po celej dĺžke plota šírky do 45 cm65
1.3.betónové okolo stĺpikov25
2.Podmurovka
2.1.murivo alebo betón s hrúbkou minimálne 45 cm105
2.2.murivo alebo betón s hrúbkou menej než 45 cm70
2.3.betónové prahy medzi stĺpikmi25
3.Plot
3.1.kamenný, tehlový alebo betónový múr minimálnej hrúbky 30 cm335
3.2.pletivo v rámoch alebo drevený hobľovaný rám s latami alebo múry hrúbky menej než 30 cm200
3.3.betónové alebo oceľové stĺpiky s drôteným pletivom alebo doskami, latkami, vlnitým plechom na zvlakoch110
3.4.z drevenej tyčoviny alebo drôtené pletivo na drevených stĺpikoch45
4.Povrchová úprava
4.1.vápenná omietka alebo škárované murivo65
4.2.dvojnásobný náter 30
4.3.jednomurovka s vápennou omietkou alebo škárovaná50
4.4.jednoduchý náter25
4.5.základný náter alebo napustenie impregnáciou15
5.Výška plotu od terénu
5.1.nad 180 cm75
5.2.nad 150cm do 180 cm55
5.3.nad 120cm do 150 cm40
5.4.nad 100cm do 120 cm10

Počet bodov pre jednotlivé konštrukcie a vybavenie je nemenný.

Ak sa niektoré znaky nevyskytujú, je počet bodov pre tieto znaky 0.

Počet znakov nesmie byť rozširovaný.

Ak sa niektoré konštrukcie a vybavenie vyskytujú v inom vyhotovení, ohodnotia sa počtom bodov podľa najbližšieho porovnateľného vyhotovenia.

Počet bodov jednotlivých znakov sa určí podľa prevažujúceho vyhotovenia.

Príloha č. 5

PREVÁDZKOVÉ A POĽNOHOSPODÁRSKE STAVBY

Pol. č.Stavby (bez technológie)Zvislá nosná konštrukciaKčs za 1 m3
1.Haly občianskej výstavbymurované z tehál, tvárnic, blokov773,-
betónové monolitické i montované827,-
kovové788,-
drevené728,-
2.Haly pre výrobu a službymurované z tehál, tvárnic, blokov673,-
betónové monolitické i montované883,-
kovové687,-
drevené429,-
3.Budovy pre výrobu a službymurované1213,-
betónové skeletové monolitické1522,-
betónové plošné monolitické1674,-
betónové skeletové montované1235,-
betónové plošné montované1157,-
kovové2021,-
drevené793,-
4.Budovy pre energetiku (napr. kotolne, teplárne, vodné elektrárne),
vodného hospodárstva, čistiarní odpadových vôd a pre dopravu
murované1376,-
betónové skeletové monolitické1761,-
betónové plošné monolitické1973,-
betónové skeletové montované1570,-
betónové plošné montované1294,-
kovové2206,-
drevené876,-
5.Budovy pre poľnohospodársku výrobu a chov živočíchov
(pokiaľ sa neoceňujú podľa položky č. 6)
murované1123,-
betónové skeletové monolitické1374,-
betónové plošné monolitické1509,-
betónové skeletové montované1175,-
betónové plošné montované1043,-
kovové757,-
drevené714,-
6.Stodoly, kôlne, sýpky bez ohľadu na konštrukciu445,-
7.Budovy pre garážovanie, opravy a udržbu vozidiel,
strojov a zariadení
murované1014,-
betónové skeletové monolitické1240,-
betónové plošné monolitické1363,-
betónové skeletové montované1211,-
betónové plošné montované942,-
kovové1242,-
drevené645,-
8.Budovy pre skladovanie a úpravu produktov
(vrát. poľnohospodárskych)
murované1002,-
betónové skeletové monolitické1228,-
betónové plošné monolitické1349,-
betónové skeletové montované981,-
betónové plošné montované1031,-
kovové1002,-
drevené638,-

Pre potreby tejto vyhlášky sa rozumie:

halou - stavba s jedným i viacerými podlažiami, ktorých súčet objemov voľných nadzemných priestorov, ohraničených zvislými nosnými konštrukciami a stropom a majúcich pôdorysný rozmer vo všetkých smeroch minimálne 10 m, tvorí z objemu obostavaného priestoru nadzemnej časti stavby (merané od úrovne podlahy prvého nadzemného podlažia) najmenej 50 %. Na rozčlenenie priestoru priečkami sa pritom neprihliada. Rovnako sa neprihliada na podzemné podlažia;

halou občianskej výstavby - hala pre vedu, kultúru, osvetu (napr. divadlá, kiná, kostoly), pre telovýchovu (napr. telocvične, športové kúpele, jazdiarne), pre obchod a spoločné stravovanie (napr. predajne, nákupné strediská, haly spoločnčho stravovania - menzy), pre spoločné ubytovanie a podobné účely;

halou pre výrobu a služby - haly pre výrobu, energetiku, kotolne a pod., pre garážovanie, pre opravárenstvo a údržbu, pre skladovanie vrátane poľnohospodárskych produktov, pre poľnohospodársku výrobu a chov zvierat a pod.

Príloha č. 5a

Pol. č.Dôvod úpravy ceny prevádzkových a poľnohospodárskych staviebZrážka
v %
Prirážka
v %
1.Pri stavbách s jedným nadzemným podlažím a strešnou krytinou na krove - za nevyhotovenú stropnú konštrukciu nad nadzemným podlažím11
2.Pri stavbách s ocelovou a drevenou zvislou nosnou konštrukciou - za jednoduchý plechový alebo drevený obvodový plášť bez tepelnej izolácie38
3.Za stavbu:
3.1.- bez vnútornej kanalizácie1,6
3.2.- bez rozvodu vody0,9
3.3.- bez ústredného teplovodného alebo parného kúrenia3,1
3.4.- bez elektrickej inštalácie5,4
3.5.- len s elektrickou inštaláciou 220 V3,5
3.6.- so vzduchotechnickým zariadením alebo elektrickým vykurovaním6,2
3.7.- so vstavanou kotolňou pre teplovodné alebo parné ústredné vykurovanie vo vnútri stavby2,5
3.8.- s rozvodom svietiplynu alebo zemného plynu0,8

Príloha č. 6

VONKAJŠIE ÚPRAVY

Pol. č.Druh vonkajšej úpravyMerná jednotkaKčs
1.prípojka vodym340,-
2.prípojka kanalizáciem670,-
3.vodomerná šachtam31600,-
4.záhradný vodovod (v zemi) vrátane výtokum145,-
5.spevnené plochy vrátane odkvapových chodníkovm2
a) z dlažobných kociek470,-
b) ľahká vozovka260,-
c) z betónových dlaždíc235,-
d) z betónovej mazaniny210,-
e) z tehlovej dlažby165,-
6.záhonové obrubníkym50,-
7.žumpym3 o.p.1385,-
8.septikym3 o.p.2030,-
9.oporné múrym3
a) tehlové1450,-
b) betónové1300 -
c) kamenné (lomový kameň)1345,-
d) z kamennej rovnaniny855,-
10.vonkajšie schody vrátane bočných stienok
a predložených schodovm stupňa275,-
11.vonkajšie schody bez bočných stienok
vrátane predložených schodovm stupňa185,-
12.drenážem80,-
13.ploty do výšky 100 cm vrátane dvier a dvierokm
a) akékoľvek s podmurovkou220,-
b) drôtené pletivo na stĺpikoch120,-
c) drevené bez podmurovky60,-
14.pareniskom2 z.p.435,-
15.vonkajší záchod (bez žumpy)ks2200,-
16.domáca vodáreň (podľa typu a tlakovej nádoby)
vrátane montážeks6000,- až 10 000,-
17.záhradné jazierka (kvetinové)m2 z.p.405,-
18.bazény a nádrže na vodu
(okrem kovových a laminátových)m3 o.p.960,-
19.podzemná pivnicam3 o.p.1790,-
20.plotové vráta (výška minimálne 1,2 m, šírka min. 2 m)ks
a) plechové alebo z kovových profilov3300,-
b) drevené stolársky spracované3300,-
c) kovové s prevažne drôtenou výplňou2400,-
d) drevené tesársky spracované2170,-
21.plotové vrátka (výška min. 1,2 m)ks
a) plechové alebo z kovových profilov1350,-
b) kovové s prevažne drôtenou výplňou950,-
c) drevené stolársky spracované770,-
d) drevené tesársky spracované510,-
22.Výťahy osobné, nákladné (nie pultové)
so štyrmi nástupnými stanicamiks272 000,-
príplatok za každú ďalšiu nástupnú stanicu13 600,-

o.p. = obostavaný priestor

z.p. = zastavaná plocha

Príloha č. 7

POZEMKY

I. tabuľka

Pol. č.Dôvod zníženia ceny pozemkuZrážka v %Prirážka v %
1.Ak ide o samostatné sídlo alebo časť obce, ktoré nie sú s obcou stavebne zrastené
1.1v hl. m. SR Bratislave60
1.2v Banskej Bystrici, Košiciach, Piešťanoch, Sliači, Starom Smokovci, Štrbskom Plese, Tatranskej Lomnici a Trenčianskych Tepliciach55
1.3v Trnave, Trenčíne, Nitre, Žiline, Prešove, Poprade, Zvolene, Liptovskom Mikuláši a Martine40
1.4v ostatných mestách a obciach30
2.Ak ide o časť obce, ktorá je s obcou stavebne zrastená, ale bola k obci pričlenená po 1. 1. 1965
2.1v mestách uvedených v bodoch 1.1, 1.245
2.2v mestách a obciach uvedených v bodoch 1.3 a 1.430
3.Prístup po nespevnenej komunikácii10
4.Ak nie je v mieste možnosť napojenia na verejný vodovod5
5.Ak nie je v mieste možnosť napojenia na verejnú kanalizáciu7
6.Ak nie je v mieste možnosť napojenia na rozvod elektriny alebo vzdialenosť ku zdroju je viac ako 200 m8
7.Nepriaznivé dochádzkové vzdialenosti od pozemku patriaceho k rodinnému domčeku alebo určeného na výstavbu rodinného domčeka - viac ako 1,5 km (neberie sa do úvahy, ak je v mieste mestská doprava)
7.1ak nie je v mieste obchod s potravinami4
7.2ak nie je v mieste základná škola (I. stupeň)4
8.Negatívne účinky okolia (škodlivé exhalácie, hluk, otrasy, prach, atď.)max. 10
9.Svahovitý pozemok orientovaný na SV, S, SZ4
10.Sťažené zakladacie podmienky*)
- svahovitosť terénu4
- hladina spodnej vody5
- únosnosť základovej pôdy5
11.Obmedzenie užívania pozemku
11.1ochranné pásmo (určené právnym predpisom)5
11.2chránená krajinná oblast3
11.3stavebná uzávera5
11.4stavba pod povrchom pozemku5
12.Možnosť napojenia na plynovod10
13.Pozemok určený na stavbu s urýchlenou návratnosťou
13.1Hotely, administratívne budovy a pod.25
13.2Obchodné domy, obchodné pavilóny, výstaviská, parkoviská a pod.15
14.Pozemok na hlavných uliciach alebo hlavných námestiach v centre sídelného útvaruaž 100

I. tabuľka platí pre pozemky oceňované podľa § 15 ods. 1, okrem pozemkov, ktoré sú v evidencii nehnuteľností označené ako záhrady, ktoré netvoria (nebudú tvoriť) funkčný celok s akoukoľvek hlavnou stavbou a ktoré nie sú určené na zastavanie; cena týchto pozemkov sa znízi podľa II. tabuľky. Ak sa cena pozemku znižuje podľa položky č. 1 a 2 počítajú sa položky č. 3 az 14 uz z takto upravenej ceny a nie zo základnej ceny uvedenej v § 15 ods. 1.

II. tabuľka

Pol. č.Dôvod zníženia ceny pozemkuZrážka v %
1.Prístup po nespevnenej komunikácii7
2.Ak nie je v mieste možnosť napojenia na rozvod elektriny alebo vzdialenosť ku zdroju je viac ako 200 m5
3.Negatívne účinky okolia (škodlivé exhalácie, hluk, otrasy, prach a i.)max. 4
4.Svahovitý pozemok orientovaný na SV, S, SZ3
5.Sťažené zakladacie podmienky25)
5.1svahovitosť terénu5
5.2hladina spodnej vody3
6.Obmedzenie užívania pozemku
6.1ochranné pásmo (určené právnym predpisom) alebo správnym rozhodnutím5
6.2chránená krajinná oblast3
6.3stavebná uzávera3
6.4stavba pod povrchom pozemkov oceňovaných podľa § 14 ods. 23
7.Vzdialenosť k zastávke verejnej dopravy viac ako 2,5 km5
8.Pozemky oceňované podľa § 14 odst. 1, ktoré netvoria a nebudú tvoriťpodľa platnej územnoplánovacej dokumentácie funkčný celok s akoukoľvek stavbou (územie so zákazom stavby, vrátane záhradkárskych chát)15
9.Záhrady v záhradkových osadách30
10.Úhrnná výmera pozemkov patriacich k rekreačnému objektu je menšia ako 400 m24
Pol. č.Dôvod zníženia ceny pozemkuZrážka v %
11.Ak ide o samostatné sídlo alebo časť obce, ktoré nie sú s obcou stavebne zrastené
11.1.v hl. m. SR Bratislave60
11.2.v Banskej Bystrici, Košiciach, Sliači, Piešťanoch, Starom Smokovci, Štrbskom Plese, Tatranskej Lomnici a Trenčianskych Tepliciach55
11.3.v Trnave, Trenčíne, Nitre, Žiline, Prešove, Poprade, Zvolene, Liptovskom Mikuláši a Martine40
11.4.v ostatných mestách a obciach30
12.Ak ide o časť obce, ktorá je s obcou stavebne zrastená, ale bola k obci pričlenená po 1. 1. 1965
12.1.v mestách uvedených v položkách 11.1. a 11.2.45
12.2.v mestách uvedených v položkách 11.3. a 11.4.30

Ak sa cena znižuje podľa položky č. 11. a 12., počítajú sa položky č. 1. až 10. už z takto upravenej ceny a nie zo základnej ceny uvedenej v § 15 ods. 1.

II. tabuľka platí pre pozemky oceňované podľa § 15 ods. 5 a pozemky vyňaté z I. tabuľky.

Príloha č. 8

CENA ORNEJ PODY

Kód BPEJsadzba
Kčs
za m2
0 01 013,60
0 01 023,40
0 01 033,10
0 02 019,70
0 02 029,70
0 02 038,90
0 02 046,20
0 03 018,00
0 04 015,50
0 06 019,30
0 06 035,70
0 07 017,20
0 11 017,90
0 11 027,10
0 12 015,00
0 12 024,90
0 13 014,50
0 14 014,10
0 16 016,20
0 17 0112,10
0 17 0212,10
0 17 0312,10
0 17 0412,10
0 17 0510,60
0 18 019,60
0 18 029,20
0 19 0112,10
0 19 0212,10
0 19 036,70
0 19 0411,00
0 20 019,40
0 22 0111,70
0 22 0310,50
0 23 019,50
0 24 015,70
0 26 018,20
0 26 027,00
0 27 015,00
0 28 014,70
0 31 013,20
0 31 023,20
0 32 013,70
0 35 014,20
0 35 023,60
0 36 0110,00
0 36 028,50
0 37 019,90
0 37 028,50
0 38 015,40
0 38 025,40
0 39 019,70
0 39 027,90
0 39 036,00
0 40 014,20
0 40 024,20
0 40 037,50
0 40 046,50
0 40 054,50
0 42 013,60
0 44 0110,20
0 44 028,20
0 44 037,00
0 59 012,40
0 71 013,70
0 94 012,00
0 95 012,00
0 96 011,40
0 97 010,50
1 00 000,50
1 02 0110,20
1 02 029,70
1 02 039,20
1 02 045,30
1 03 018,10
1 04 015,40
1 05 013,70
1 05 023,20
1 05 032,70
1 06 019,60
1 06 029,60
1 06 035,50
1 06 045,00
1 07 017,40
1 11 017,80
1 11 027,30
1 12 014,60
1 12 024,50
1 13 014,40
1 14 013,10
1 17 0112,10
1 17 026,20
1 17 034,20
1 18 0110,00
1 18 029,40
1 19 0112,10
1 19 0212,10
1 19 0310,90
1 20 019,80
1 21 014,10
1 21 024,10
1 21 033,60
1 22 0111,70
1 22 0211,70
1 22 0311,00
1 23 019,40
1 24 015,50
1 25 014,30
1 25 024,30
1 26 018,40
1 26 028,40
1 26 037,70
1 27 014,50
1 28 014,10
1 37 019,80
1 38 016,10
1 38 026,10
1 39 0110,40
1 39 028,10
1 39 036,30
1 39 046,30
1 40 015,80
1 40 025,70
1 40 035,80
1 40 045,60
1 40 054,80
1 41 018,30
1 41 036,50
1 44 019,60
1 44 027,50
1 44 035,80
1 44 045,00
1 45 018,50
1 45 026,50
1 45 034,80
1 45 044,80
1 45 054,60
1 46 018,10
1 46 026,30
1 46 034,90
1 47 014,20
1 48 017,30
1 48 027,00
1 50 017,20
1 50 026,10
1 50 034,50
1 50 044,50
1 51 014,80
1 51 024,40
1 51 034,00
1 51 044,00
1 52 014,60
1 52 024,00
1 54 011,00
1 54 021,00
1 56 015,00
1 56 024,80
1 57 014,60
1 57 024,30
1 58 010,80
1 59 012,60
1 59 022,50
1 59 031,70
1 60 013,90
1 60 023,50
1 61 014,00
1 61 023,30
1 61 032,90
1 65 014,30
1 65 024,00
1 65 033,80
1 65 043,40
1 65 053,40
1 71 013,70
1 71 023,20
1 71 033,20
1 71 043,20
1 74 012,40
1 74 022,40
1 74 032,60
1 74 042,10
1 75 023,60
1 79 011,40
1 80 010,50
1 80 030,50
1 83 010,50
1 83 020,50
1 83 030,50
1 87 012,90
1 88 013,50
1 88 022,90
1 88 032,90
1 90 011,40
1 92 010,50
1 94 011,40
1 95 011,40
1 97 010,50
2 00 000,50
2 02 019,60
2 02 026,10
2 02 038,80
2 02 046,90
2 03 018,50
2 05 013,60
2 05 022,90
2 05 032,70
2 06 019,00
2 06 029,10
2 06 038,10
2 07 018,10
2 11 017,50
2 11 026,70
2 12 014,80
2 12 024,70
2 13 013,60
2 14 013,00
2 19 0110,60
2 19 039,80
2 21 013,90
2 21 023,90
2 21 033,30
2 22 0110,20
2 22 0210,20
2 22 039,60
2 23 0110,20
2 25 014,30
2 26 027,60
2 26 036,90
2 27 013,60
2 44 018,60
2 44 026,90
2 44 035,20
2 44 045,20
2 45 025,60
2 45 034,40
2 47 014,20
2 48 017,40
2 48 026,00
2 48 035,20
2 48 044,80
2 49 016,90
2 49 025,00
2 49 034,40
2 50 017,40
2 50 024,90
2 50 034,30
2 50 044,10
2 51 014,70
2 51 024,70
2 51 034,70
2 51 044,60
2 52 014,60
2 52 024,30
2 54 010,80
2 54 020,80
2 56 014,60
2 56 024,30
2 56 034,30
2 57 014,00
2 57 023,60
2 58 012,00
2 59 012,20
2 59 022,20
2 59 031,50
2 60 013,60
2 60 022,90
2 60 013,60
2 61 022,80
2 61 032,10
2 65 014,10
2 65 023,10
2 65 033,00
2 65 043,00
2 65 053,00
2 71 013,20
2 71 022,70
2 71 032,00
2 71 042,00
2 74 013,50
2 74 023,50
2 74 032,40
2 74 042,10
2 75 013,80
2 75 023,50
2 77 011,30
2 79 011,30
2 80 010,50
2 80 030,50
2 81 010,50
2 81 030,50
2 81 040,50
2 83 010,50
2 83 020,50
2 83 030,50
2 87 011,70
2 87 021,70
2 88 013,30
2 88 022,20
2 88 032,20
2 90 011,30
2 92 010,50
2 94 011,40
2 95 011,60
2 97 010,50
3 02 016,50
3 02 024,40
3 06 015,80
3 06 025,80
3 06 034,50
3 06 044,40
3 07 014,10
3 08 014,90
3 09 014,50
3 09 023,70
3 11 014,90
3 11 024,60
3 11 033,70
3 12 013,70
3 12 023,70
3 13 012,90
3 13 022,90
3 17 018,10
3 17 027,10
3 23 015,30
3 26 015,00
3 27 014,00
3 27 024,00
3 28 013,00
3 31 023,30
3 41 015,80
3 41 025,00
3 42 013,30
3 48 016,00
3 48 025,60
3 48 034,50
3 48 044,50
3 49 015,00
3 49 024,30
3 50 015,00
3 50 024,30
3 50 033,90
3 51 014,30
3 51 023,60
3 51 033,30
3 51 043,20
3 54 010,80
3 54 020,80
3 56 014,60
3 56 024,20
3 56 033,10
3 56 043,00
3 57 013,00
3 59 012,30
3 61 013,80
3 61 023,80
3 61 032,90
3 65 013,30
3 65 022,70
3 71 013,00
3 71 022,30
3 77 011,30
3 79 011,30
3 81 010,50
3 81 020,50
3 94 011,40
3 96 011,40
3 97 010,50
4 00 000,50
4 01 013,00
4 02 015,80
4 02 023,40
4 06 015,40
4 06 025,40
4 06 034,80
4 06 044,80
4 07 013,80
4 08 015,00
4 08 024,60
4 09 014,60
4 09 023,70
4 11 014,20
4 11 024,10
4 11 034,00
4 12 024,10
4 13 022,90
4 17 018,00
4 22 016,90
4 23 015,30
4 24 014,80
4 26 013,60
4 27 014,30
4 28 013,60
4 43 015,00
4 48 024,80
4 48 034,00
4 48 043,90
4 49 015,00
4 49 024,90
4 49 034,40
4 49 044,40
4 50 014,40
4 50 024,60
4 50 034,40
4 51 014,30
4 51 023,80
4 51 033,80
4 51 043,70
4 52 014,30
4 52 024,00
4 53 013,40
4 53 023,40
4 54 010,80
4 54 020,80
4 55 010,80
4 55 020,70
4 56 014,60
4 56 024,20
4 56 033,90
4 56 043,90
4 58 020,70
4 59 011,80
4 60 013,50
4 61 013,80
4 61 022,80
4 61 031,90
4 65 014,30
4 65 023,90
4 65 033,70
4 65 043,30
4 65 053,20
4 65 063,10
4 71 013,50
4 71 023,50
4 71 033,50
4 71 042,50
4 71 062,50
4 77 011,30
4 79 011,30
4 81 010,50
4 81 020,50
4 81 030,50
4 83 010,50
4 83 020,50
4 83 030,50
4 88 012,90
4 88 022,50
4 88 032,50
4 88 041,80
4 88 051,70
4 93 010,50
4 93 020,50
4 93 030,50
4 93 050,50
4 93 060,50
4 93 070,50
4 93 080,50
4 94 011,40
4 97 010,50
5 00 000,50
5 01 012,90
5 02 015,30
5 02 025,00
5 02 033,80
5 05 012,90
5 05 021,70
5 06 015,00
5 06 025,00
5 06 034,30
5 06 044,80
5 07 013,00
5 11 014,60
5 11 024,30
5 12 013,70
5 14 011,40
5 22 016,40
5 22 034,40
5 22 044,30
5 23 014,90
5 27 013,90
5 27 023,90
5 27 043,80
5 27 053,40
5 41 014,50
5 48 015,00
5 48 024,80
5 48 034,00
5 48 043,00
5 49 014,90
5 49 024,50
5 49 034,10
5 49 044,10
5 50 014,80
5 50 024,30
5 50 034,10
5 50 044,10
5 51 014,20
5 51 023,60
5 51 033,30
5 51 043,30
5 52 013,80
5 52 023,70
5 53 013,50
5 53 023,40
5 54 010,70
5 54 020,70
5 56 014,40
5 56 024,00
5 56 033,80
5 56 043,80
5 57 013,90
5 57 023,30
5 58 010,70
5 58 020,70
5 60 013,30
5 60 023,30
5 60 032,50
5 60 042,50
5 61 013,90
5 61 023,20
5 61 032,70
5 61 042,70
5 62 014,50
5 63 024,50
5 63 033,40
5 64 013,40
5 64 032,70
5 65 014,50
5 65 023,70
5 65 033,60
5 65 043,30
5 65 053,60
5 65 063,00
5 66 012,90
5 66 022,70
5 69 013,10
5 69 023,10
5 69 033,10
5 69 042,40
5 69 051,90
5 69 061,90
5 70 012,30
5 71 013,00
5 71 022,90
5 71 032,90
5 71 042,80
5 71 052,60
5 71 062,30
5 75 013,50
5 77 011,40
5 78 011,30
5 79 011,30
5 81 010,50
5 81 020,50
5 81 030,50
5 81 040,50
5 82 010,50
5 82 020,50
5 82 030,50
5 82 040,50
5 83 010,50
5 83 020,50
5 83 030,50
5 83 040,50
5 87 012,50
5 87 021,70
5 87 031,70
5 88 012,70
5 88 022,40
5 88 031,30
5 90 011,30
5 92 010,50
5 93 010,50
5 93 030,50
5 93 050,50
5 93 070,50
5 94 011,30
5 97 010,50
6 00 000,50
6 02 014,90
6 02 024,90
6 02 034,80
6 05 013,70
6 05 023,00
6 06 014,90
6 06 024,90
6 06 034,50
6 06 044,40
6 07 015,30
6 08 014,60
6 11 014,40
6 11 023,80
6 12 013,50
6 14 013,00
6 22 016,60
6 22 025,60
6 22 045,00
6 23 015,00
6 27 013,10
6 27 042,70
6 27 052,70
6 48 014,80
6 48 024,60
6 48 034,00
6 48 044,00
6 49 024,20
6 49 033,70
6 49 043,70
6 50 014,50
6 50 024,40
6 50 033,80
6 50 043,80
6 51 014,10
6 51 023,70
6 51 033,40
6 51 043,40
6 54 010,60
6 54 020,60
6 56 013,80
6 56 023,50
6 56 033,00
6 56 043,00
6 57 013,00
6 57 022,50
6 58 010,60
6 58 020,50
6 60 032,50
6 60 042,50
6 61 013,10
6 61 023,10
6 61 032,60
6 61 042,60
6 63 014,50
6 63 024,50
6 63 032,70
6 63 052,50
6 64 013,50
6 64 032,80
6 64 042,10
6 65 013,80
6 65 023,50
6 65 033,30
6 65 043,30
6 65 053,30
6 65 062,80
6 66 012,80
6 66 022,60
6 68 042,60
6 69 013,00
6 69 022,90
6 69 032,60
6 69 042,30
6 69 052,60
6 69 062,30
6 70 012,40
6 71 013,40
6 71 023,10
6 71 033,00
6 71 042,60
6 71 052,60
6 71 062,60
6 78 011,30
6 79 011,30
6 82 010,50
6 82 020,50
6 82 030,50
6 82 040,50
6 83 010,50
6 83 030,50
6 83 040,50
6 87 012,20
6 87 021,40
6 88 021,70
6 90 011,30
6 92 010,50
6 94 011,30
6 95 011,30
6 97 010,50
7 00 000,50
7 02 014,10
7 02 024,10
7 02 034,00
7 03 012,30
7 06 014,80
7 06 024,80
7 06 034,70
7 07 013,00
7 11 014,80
7 11 025,00
7 11 034,80
7 12 014,70
7 14 012,70
7 20 016,00
7 20 025,00
7 29 014,00
7 29 023,80
7 32 012,70
7 56 014,40
7 56 023,30
7 56 033,30
7 57 013,00
7 58 010,60
7 60 012,70
7 60 022,70
7 60 032,10
7 60 042,10
7 61 013,10
7 61 023,10
7 61 033,00
7 61 042,90
7 61 052,90
7 63 014,50
7 63 024,50
7 63 034,50
7 63 044,40
7 63 054,40
7 63 064,30
7 64 014,70
7 64 023,30
7 64 032,60
7 64 042,40
7 65 014,50
7 65 024,40
7 65 033,00
7 65 043,00
7 65 053,00
7 65 062,60
7 66 014,70
7 66 024,30
7 66 032,70
7 66 042,10
7 66 052,70
7 66 062,10
7 67 014,30
7 67 032,50
7 67 041,90
7 68 014,50
7 68 024,10
7 68 034,00
7 68 043,80
7 69 014,70
7 69 024,10
7 69 032,30
7 69 041,80
7 69 052,80
7 69 061,80
7 70 014,60
7 70 023,00
7 70 032,50
7 70 041,70
7 70 052,10
7 71 014,50
7 71 024,50
7 71 032,70
7 71 042,20
7 71 052,70
7 71 062,20
7 72 012,30
7 72 022,60
7 72 031,70
7 72 042,00
7 76 011,30
7 77 011,30
7 78 011,30
7 79 011,30
7 80 010,50
7 80 020,50
7 80 030,50
7 80 040,50
7 81 010,80
7 81 020,50
7 81 030,50
7 81 040,50
7 82 010,50
7 82 020,50
7 82 030,50
7 82 040,50
7 82 050,50
7 82 060,50
7 82 070,50
7 82 080,80
7 83 010,50
7 83 020,50
7 83 030,50
7 83 040,50
7 87 012,30
7 87 021,60
7 87 031,60
7 88 013,40
7 88 021,60
7 90 011,30
7 92 010,50
7 92 020,50
7 92 030,50
7 92 040,50
7 93 010,50
7 93 020,50
7 93 030,50
7 93 040,50
7 94 011,40
7 95 011,40
7 97 010,50
8 00 000,50
8 02 013,10
8 02 024,60
8 02 034,30
8 03 012,40
8 06 014,80
8 06 024,60
8 06 034,70
8 11 014,20
8 11 023,80
8 11 034,20
8 12 013,50
8 14 012,40
8 20 015,00
8 20 025,00
8 29 015,00
8 29 024,00
8 32 011,40
8 56 014,60
8 56 022,90
8 56 032,90
8 57 014,60
8 57 022,10
8 58 010,60
8 60 012,10
8 60 021,40
8 60 031,80
8 60 041,80
8 61 013,10
8 61 023,10
8 61 032,00
8 61 042,00
8 62 013,60
8 62 022,20
8 63 014,50
8 63 023,00
8 63 032,40
8 63 041,70
8 63 052,40
8 63 061,70
8 64 013,50
8 64 022,50
8 64 032,50
8 64 041,70
8 64 052,50
8 65 014,70
8 65 024,00
8 65 032,70
8 65 042,10
8 65 052,70
8 65 062,10
8 66 014,00
8 66 022,90
8 66 032,30
8 66 041,80
8 66 052,30
8 66 061,80
8 67 012,50
8 67 021,70
8 67 031,70
8 67 041,40
8 67 051,70
8 67 061,40
8 68 013,70
8 68 023,00
8 69 013,70
8 69 023,50
8 69 032,10
8 69 041,50
8 69 052,10
8 69 062,10
8 70 010,60
8 70 022,10
8 70 031,70
8 70 041,40
8 70 051,70
8 70 061,40
8 71 014,30
8 71 022,60
8 71 032,10
8 71 042,10
8 71 052,20
8 71 061,70
8 72 012,00
8 72 022,00
8 72 031,40
8 72 041,40
8 73 014,70
8 73 024,70
8 75 012,10
8 75 032,10
8 76 011,20
8 77 011,20
8 78 011,20
8 78 021,00
8 79 011,20
8 80 010,50
8 80 020,50
8 80 030,50
8 80 040,50
8 81 010,50
8 81 020,50
8 81 030,50
8 81 040,50
8 82 010,50
8 82 020,50
8 82 030,50
8 82 040,50
8 82 050,50
8 82 060,50
8 82 070,50
8 82 080,50
8 83 010,50
8 83 020,50
8 83 030,50
8 83 040,50
8 87 011,60
8 87 021,20
8 87 031,20
8 88 012,30
8 88 021,60
8 88 031,40
8 90 011,20
8 92 010,50
8 92 020,50
8 92 030,50
8 92 040,50
8 93 010,50
8 93 020,50
8 93 030,50
8 93 040,50
8 94 011,40
8 95 011,40
8 97 010,50
9 00 000,50
9 02 013,40
9 02 023,20
9 02 033,00
9 03 013,30
9 06 013,40
9 06 023,00
9 06 033,00
9 11 012,50
9 11 022,50
9 12 013,00
9 12 023,00
9 14 011,80
9 29 014,30
9 56 014,60
9 56 023,50
9 57 013,50
9 58 010,90
9 60 011,80
9 60 021,80
9 60 031,50
9 60 041,50
9 61 011,80
9 61 021,50
9 61 031,50
9 61 041,50
9 62 012,00
9 62 021,50
9 63 012,80
9 63 022,20
9 63 031,80
9 63 041,60
9 63 051,80
9 63 061,60
9 63 072,80
9 63 081,60
9 63 101,10
9 63 111,40
9 64 012,70
9 64 021,40
9 64 031,90
9 64 041,40
9 64 051,90
9 65 013,30
9 65 023,30
9 65 032,70
9 65 041,80
9 65 052,10
9 66 013,00
9 66 022,10
9 66 031,70
9 66 041,50
9 66 051,60
9 66 061,50
9 67 011,80
9 67 031,50
9 67 041,30
9 67 051,50
9 67 061,30
9 68 013,00
9 68 022,70
9 68 031,90
9 68 041,60
9 68 051,80
9 68 061,50
9 69 012,70
9 69 022,00
9 69 031,70
9 69 041,80
9 69 051,70
9 69 061,40
9 70 011,80
9 70 021,40
9 70 031,50
9 70 041,40
9 70 051,70
9 70 061,40
9 71 012,70
9 71 022,10
9 71 031,80
9 71 041,50
9 71 051,70
9 72 010,50
9 72 022,20
9 72 031,20
9 72 041,20
9 73 013,80
9 73 023,80
9 75 021,30
9 75 031,40
9 75 051,40
9 76 010,50
9 77 010,90
9 78 010,50
9 78 020,50
9 79 011,20
9 80 010,50
9 80 020,50
9 80 030,50
9 80 040,50
9 81 010,50
9 81 020,50
9 82 010,50
9 82 020,50
9 82 030,50
9 82 040,50
9 82 050,50
9 82 060,50
9 82 070,50
9 82 080,50
9 82 090,50
9 82 100,50
9 82 110,50
9 82 120,50
9 82 130,50
9 82 140,50
9 82 150,50
9 82 160,50
9 82 170,50
9 82 180,50
9 82 190,50
9 82 200,50
9 83 010,50
9 83 020,50
9 83 030,50
9 83 040,50
9 84 010,50
9 84 020,50
9 84 030,50
9 84 040,50
9 86 010,50
9 86 020,50
9 86 030,50
9 86 040,50
9 87 011,50
9 87 021,00
9 87 031,00
9 88 011,40
9 88 021,40
9 88 031,40
9 90 010,90
9 92 010,50
9 92 020,50
9 92 030,50
9 92 040,50
9 93 030,50
9 94 011,30
9 95 011,30
9 97 010,50

Bonitovaná pôdno-ekologická jednotka (BPEJ) je základnou mapovacou a oceňovacou jednotkou bonitácie poľnohospodárskych pôd ČSFR.

Konkrétne vlastnosti BPEJ sú v SR vyjadrené päťmiestnym číselným kódom. Jeho 1. číslica označuje príslušnosť ku klimatickému regiónu, 2. a 3. číslica určuje príslušnosť k určitej hlavnej pôdnej jednotke, 4. číslica označuje kombináciu svahovitosti a expozície pozemku ku svetovým stranám a 5. číslica vyjadruje kombináciu hĺbky pôdy a jej skeletovitosti.

Podrobný popis BPEJ zverejnilo FMPVŽ, MPVŽ ČR a MPVŽ SR v Užívateľskej príručke "Bonitácia čs. poľnohospodárskych pôd a smery ich využitia" - diel 1: Vymedzenie a mapovanie bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek SSR". Praha - Bratislava 1984, 132 s.

Údaje BPEJ konkrétneho pozemku určí pozemkový úrad.

Príloha č. 9

Tabuľka č. I

LESNÉ POZEMKY

Základné ceny lesnej pôdy pri priemernej polohe v Kčs za 1 ha

Cieľová drevinaRelatívna bonita
+1123456789-9
a1234567891011
Smrek94 30072 20061 30051 00040 50031 20023 80017 30014 6008 8003 000
Jedľa, Duglaska94 70073 60061 10049 50041 00031 40022 20020 30014 6008 8003 000
Smerkovec107 50088 60073 00058 30041 30028 10018 20012 0007 0005 0003 000
Borovica obecná44 80036 90030 40024 30017 20011 7007 6003 0003 0003 0003 000
Borovica čierna, Vejmutovka, Limba40 30033 20027 40021 90015 50010 5006 8003 0003 0003 0003 000
Kosodrevina3 000
Buk45 00041 10034 60028 50022 10016 1009 5003 0003 0003 0003 000
Javor56 30051 40043 30035 60027 60020 10011 9003 8003 0003 0003 000
Jaseň78 80071 90060 60049 90038 70028 20016 6005 3003 8003 0003 000
Hrab22 50020 60017 30014 30011 1008 1004 8003 0003 0003 0003 000
Lipa38 80034 90029 40024 20018 80013 7008 1003 0003 0003 0003 000
Dub72 70065 00055 90047 90038 00032 00022 70012 1003 0003 0003 000
Dub cer40 00035 80030 70026 30020 90017 60012 5006 7003 0003 0003 000
Brest, Jarabina50 90045 50039 10033 50026 60022 40015 9008 5003 0003 0003 000
Breza58 20052 00044 70038 30030 40025 60018 2009 7003 0003 0003 000
Jelša54 50048 80041 90035 90028 50024 00017 0009 1003 0003 0003 000
Topoľ, Osika, Vŕba61 80055 30047 50040 70032 30027 20019 30010 3003 0003 0003 000

Tabuľka č. II

OCENENIE FAKTORA POLOHY LESNEJ PÔDY V ZÁVISLOSTI OD PRIBLIŽOVACEJ A ODVOZNEJ VZDIALENOSTI

Priemerná priblizovacia vzdialenosťPriemerná odvozná vzdialenosť
mKčs za m3 x)kmKčs za m3 x)
1234
1 - 1003,781 - 11,05,84
101 - 2003,3511,1 - 12,05,13
210 - 3002,9412,1 - 13,04,46
301 - 4002,5213,1 - 14,03,81
401 - 5002,1114,1 - 15,03,20
501 - 6001,7215,1 - 16,02,63
601 - 7001,3216,1 - 17,02,08
701 - 8000,9317,1 - 18,01,57
801 - 9000,5518,1 - 19,01,09
901 - 10000,1819,1 - 20,00,64
1001 - 1100-0,2020,1 - 21,00,23
1101 - 1200-0,5621,1 - 22,0-0,16
1201 - 1300-0,9222,1 - 23,0-0,51
1301 - 1400-1,2723,1 - 24,0-0,82
1401 - 1500-1,6124,1 - 25,0-1,11
1501 - 1600-1,9525,1 - 26,0-1,36
1601 - 1700-2,2826,1 - 27,0-1,58
1701 - 1800-2,6127,1 - 28,0-1,76
1801 - 1900-2,9328,1 - 29,0-1,93
1901 - 2000-3,2429,1 - 30,0-2,05
2001 - 2100-3,5530,1 - 31,0-2,14
2101 - 2200-3,8531,1 - 32,0-2,20
2201 - 2300-4,1432,1 - 33,0-2,23
2301 - a viac-4,4333,1 - a viac-2,24

x) Sadzby uvedené v stĺpcoch 2 a 3 podľa priemernej približovacej a odvoznej vzdialenosti sa prepočítavajú na priemernú porastovú zásobu dreva a bonitu v rubnej dobe. Priemerná porastová zásoba dreva sa zistí z tabuľky č. III podľa podielu cieľového zastúpenia drevín.

Tabuľka č. III

PORASTOVÁ ZÁSOBA HRUBINY V M3 NA HEKTÁR V RUBNEJ DOBE

P.č.DrevinaRub. vekRelatívna bonita
+1123456789-9
1Smrek100910773747682614547488431381328276
2Jedľa (duglaska, jedľa obrovská, tis)105923784758706589529465409348293240
3Borovica (smrekovec, vejmutovka, limba, borovica čierna)105610519485450407365322280230184161
4Dub (cer, orech čierny, gaštan jedlý)160673601572532489449405361322270226
5Buk (javor, jaseň, brest, lipa, čerešňa)110724654610568523482437392345302236
6Agát503803433212982572231881561299773
7Hrab80315280249218190162137113927155
8Jelša60304276244212181151121----
9Topoľ domáci, topoľ šľachtený (osika, vŕba)40552545465403342292239189145130-
10Breza (jarabina)60214188162136110------

Priemerná porastová zásoba dreva sa vypočíta podľa cieľového zastúpenia drevín.

Príloha č. 10

TRVALÉ PORASTY

Tabuľka č. I

Ovocné stromy

DruhTvarCena za 1 ks po roku výsadbyCena sa znižuje ročne
V roku výsadby2. rok3. rok4. rok5. rok6. rok7. rok8. rok9. rok10. rok11. rok12. rok13. rok14. rokpo roku vekuo Kčs
Jabloň a hruškaVK + PK1772563364154955756546967407848288729169602037
ŠK1432022613213804404745085425766106451828
voľný ZK881181491802002202402601215
vreteno
kordón
palmeta88118149171193216915
ČerešňaVK + PK18526835243551860268676684792710081089116912502039
nízkokmeň1552252963664374815265706156601533
Višňa1522182843504164524895255626001540
Slivka a poloslivka1301782262743223713924144354574785001826
Mirabelka, ringlota1251672102522953383493603713823934051821
Marhuľa1492263033804585165746326907501575
Broskyňa1432273113954535115696301290
Orech vlašský
Gaštan jedlý
194257320383446509572635698761824890Do veku 20 rokov sa cena zvyšuje o 92 Kčs ročne3554
Egreškrík/strom.2529354453810
Ribezľa - červenákrík/strom.3438434853109
bielakrík/strom.34384357701011
čiernakrík/strom.34384364861014
Malinčie, černicem21518202364
Ostatné ovocné druhy (dula, mandľa, lieska, jarabina, atď.)1101261421581751902052202352501520

- Minimálna cena po znížení s ohľadom na vek je pri stromoch vysokokmenných a polokmenných 100,- Kčs, pri štvrťkmenných 50,- Kčs, pri zákrpkoch 20,- Kčs, kríkoch a stromčekoch bobuľovín 10,- Kčs.

- Cena sa znižuje až o 60 % pri stromoch a kríkoch neošetrovaných, minimálne slabého vzrastu alebo poškodených.

Tabuľka č. II

VINIČNÉ PORASTY (VRÁTANE ZARIADENIA VINÍC)

DruhTvarCena v Kčs za 1 kus poCena sa znižuje ročne
výsadbe1. roku2. roku3. roku4. - 9. rokupo roku vekuo Kčs
Vinnič štepenývedenie na hlavu49,-55,-61,-67,-73,-93,-
vedenie stredové a vysoké55,-65,-73,-120,-130,-96,-
Vinnič pravokorennývedenie na hlavu46,-52,-58,-64,-70,-93,-
vedenie stredové a vysoké52,-62,-70,-117,-127,-96,-

Vinice s vysokým a stredovým vedením musia mať po 3. roku po výsadbe kompletnú opornú konštrukciu, v opačnom prípade sa ceny za jednotlivé kusy vinniča znizujú o 20 %.

Tabuľka č. III

CHMEĽOVÉ PORASTY A ZARIADENIA CHMEĽNÍC

Cena za jeden 1 m2
Chmeľový porastZariadenie chmeľniceSpolu
a) Bežné výsadby
- novozaložené chmeľnicex)4,2025,0029,20
- zrážka za každý rok veku chmeľnice0,211,251,46
b) Bezvirózne výsadby
- novozaložené chmeľnicex)7,0025,0032,00
- zrážka za každý rok veku chmeľnice0,351,251,60

x) Novovysadený porast a nové zariadenie z drevených stĺpov a drôtov.

Tabuľka č. IV

LESNÉ PORASTY

Základná cena lesného porastu pri plnom zakmenení v Kčs za hektár

Vekový stupeňRelatívna bonita
+1123456789-9
Drevina: smrek
174 50051 30044 50037 70030 20022 50015 9009 1006 3005 5005 500
282 20054 40046 70039 40031 40023 60016 7009 8007 1006 6006 600
3104 70066 90056 50047 00036 70026 80018 50010 7007 6007 2007 200
4133 20087 30074 30062 30049 10036 10025 40016 30013 20012 10011 100
5161 400109 70095 00081 10065 50049 60039 20029 90026 10024 00022 600
6204 100142 000115 900100 50083 10065 10052 40043 20039 40038 10034 900
7303 200214 500170 100129 300101 00081 30064 50054 20050 40046 60043 300
8397 200291 700239 400190 100102 000101 50079 30064 20060 20055 10051 000
9485 000364 900305 800249 400193 200144 200106 60075 20069 10057 50053 200
10565 700433 300368 400305 900243 100187 300143 300103 70087 90058 80054 900
11640 600497 700428 000360 100293 200229 300179 500134 200116 00088 20067 900
12703 700557 800483 500410 600336 100268 500214 000159 500144 00098 80069 800
13774 800613 700535 300458 400379 300306 800247 800193 500171 800119 80083 700
14833 900666 500584 700503 600421 100343 200280 100222 200199 100143 70088 200
15888 900715 200630 700546 400458 900377 800311 300249 500224 800165 800106 900
16+940 400760 800673 400586 600495 900411 000342 200275 600250 300188 400126 600
Drevina: jedľa
156 80049 70042 60035 50029 70023 20016 20012 30011 50011 20011 900
259 80051 60044 10036 70030 80024 20017 00013 10011 90011 60011 300
374 00062 20051 70041 50033 70025 40017 50013 10012 50012 10011 700
497 10082 30068 60055 10044 50033 20022 40017 90017 20016 60016 000
5122 200105 30089 50073 40060 00045 90032 40025 00023 30022 40021 500
6193 000128 100110 90093 10078 00061 80045 40036 30035 20034 20033 200
7291 600196 400147 600112 51596 10078 30059 90049 90042 60041 70040 200
8383 100276 700217 000163 000127 10094 70074 70063 70056 30051 80047 300
9474 400354 500286 900224 400180 900136 40097 20077 70063 10059 60055 800
10557 500428 200353 100283 100233 100181 600135 700110 30086 90068 40059 900
11635 900499 000417 100340 300284 700227 100174 400145 70095 80073 20064 000
12707 600563 300476 600394 400332 300270 700212 600180 500124 90074 40069 200
13775 000624 600532 500445 000380 200313 600254 100221 700162 900109 30073 400
14837 500682 500586 100494 100424 900352 700285 300248 600183 700129 40088 400
15896 400736 700636 200539 800466 800390 500317 200277 400208 800146 400102 600
16+951 000786 500680 500579 800505 300426 900352 200311 500239 100173 200124 700
Drevina: borovica
147 40046 80046 20045 70045 10044 40043 70043 10042 50040 20040 200
249 70048 30047 40046 70045 80045 00044 20043 30042 70040 50040 500
359 90056 40053 50050 90047 90045 90044 20043 30042 70040 50040 500
475 30070 30066 00061 90057 00052 50048 30045 40043 10040 90040 900
591 20085 30080 20075 20068 90062 60056 50051 10046 90041 70041 700
6106 10099 50093 80088 20081 10073 20065 70058 60053 00042 00042 000
7120 100113 000106 800100 70092 80084 10075 40067 10060 60042 20042 200
8166 800131 100118 700112 300104 10094 40084 80075 50068 10042 40042 400
9215 400173 300138 400123 000114 200104 00093 90083 80075 60044 10044 100
10260 700213 300174 200138 100123 700113 000102 30091 60083 00045 90045 900
11303 600251 600208 400169 300132 400121 300110 10099 00090 10047 50047 500
12345 000288 200241 200197 700146 000129 000117 400105 80096 60049 00049 000
13383 700322 500271 900225 200169 700136 200124 100112 100102 50050 00050 000
14421 100355 800301 900251 900192 200145 100130 700118 200108 30052 00052 000
15457 100387 900330 400277 100213 700163 300136 500123 900113 90059 40059 400
16491 500415 800357 300301 300234 500181 000142 100129 100118 70064 70064 700
Drevina: dub
165 30063 30060 10056 80053 20049 90046 30045 70045 10044 50043 900
271 90069 10064 50060 30056 00052 00047 30046 90046 50046 10045 700
388 50084 30077 40068 30056 90052 50050 60050 20049 80049 40049 000
4109 700104 20095 00086 10076 20068 20059 40057 80056 20054 60053 000
5130 300124 200114 000103 50091 50081 30070 10068 10066 00063 90061 800
6147 700141 600131 500120 200106 70095 10082 30080 00077 70075 40073 100
7166 600159 700148 300135 700121 000108 70095 20092 70090 20087 70085 200
8182 400175 300163 400150 300134 600121 600107 400104 800102 20099 60097 000
9196 900189 500177 200163 600147 500133 600118 700116 000113 300110 600107 900
10234 700210 400189 800175 700159 000144 800129 200126 400123 600120 800118 000
11280 800254 400210 600186 900169 400155 100139 200136 400133 200130 000120 800
12324 300296 100249 100205 200179 800164 700148 200145 200142 200139 200136 200
13365 100335 700285 600238 900190 000173 700156 900153 900150 900147 900144 900
14403 600372 100319 600270 500218 900181 900164 700161 500158 300155 100151 900
15440 500407 600352 900300 900245 800192 000172 200169 000165 800162 600159 400
16475 700441 200383 800319 400271 900215 200179 300176 000172 700169 400166 100
Drevina: buk
145 00044 20043 40042 70041 80041 10040 30039 40038 60038 30038 000
253 20050 60047 50045 10043 80042 60041 30040 10038 90038 60038 300
372 80068 00062 40057 60053 50049 70045 40041 80039 40038 90038 400
498 10091 50084 20077 70071 10065 00058 10051 60045 80043 60041 400
5124 400116 600108 000100 20091 40083 50075 00066 40057 60054 40051 200
6149 400140 600131 400122 800112 700103 40093 20082 80072 00068 10064 200
7209 600166 100153 500144 200133 000122 700111 600100 00087 50083 00078 500
8294 500245 900192 800164 500152 200141 200129 900117 400103 50098 50093 500
9368 400317 800260 300209 600170 500154 700147 200134 100119 000113 600108 200
10431 400379 900319 800266 700214 800175 700163 600149 700133 800128 000122 200
11479 500429 000369 300316 000262 300211 300178 000164 400147 800141 800135 800
12515 800467 900408 700356 800308 400258 600193 400178 500161 400155 200149 000
13538 600492 500437 600386 600333 500281 600215 300191 900174 400168 100161 800
14548 900508 800455 500407 500356 500301 400239 200204 500186 300179 700173 100
15547 400512 300463 700419 600371 600323 200257 200216 700197 900191 100184 300
16533 000503 800456 500414 900375 700333 200268 900228 100209 200202 300195 400

Základné ceny lesných porastov platia pre plné zakmenenie. Pri nižšom zakmenení sa základné ceny prepočítavajú na skutočné zakmenenie.

Porasty staršie ako 160 rokov sa ocenia podľa 16. vekového stupňa, pri poklese ich kvality sa ich cena primerane zníži.

Pri výskyte iných drevín v porastovej zásobe, neuvedených v tabuľke, sa základné ceny prepočítavajú nasledovnými koeficientami:

Určujúca drevinaOdvodená drevinaKoeficient úpravy ceny
smrekkosodrevina podľa mínus 9 bonitného stupňa1,00
jedľajedľa obrovská, duglaska, tis1,00
borovicaborovica čierna, bahenná a ostatné ekotypy borovice, vejmutovka, limba0,90
smerkovec2,40
dubdub cer0,55
breza (biela, bradavičnatá a všetky ekotypy brezy)0,80
jelša (lepkavá, šedá, zelená)0,75
brest (horský, poľný, väz)0,70
jarabina (vtáčia, mukyňa, brekyňa)0,70
agát0,70
orech0,70
gaštan jedlý, pagaštan konský0,70
platan0,70
topoľ (domáci a šľachtený), osika, vŕba (všetky druhy)0,85
bukjavor (horský, mliečny, poľný, jaseňolistý)1,25
jaseň1,75
hrab0,50
lipa (všetky druhy)0,85
čerešňa (vtáčia, višňa, mahalebka)0,50
čremcha0,50

Tabuľka č. V

OCENENIE FAKTORA POLOHY PRI LESNÝCH PORASTOCH

Priemerná približovacia vzdialenosťPriemerná odvozná vzdialenosť
mKčs za m3 ×)kmKčs za m3 ×)
1234
1 - 10022,681,0 - 11,035,02
101 - 20020,1211,1 - 12,030,78
201 - 30017,6112,1 - 13,026,73
301 - 40015,1313,1 - 14,022,88
401 - 50012,6814,1 - 15,019,22
501 - 60010,2915,1 - 16,015,76
601 - 7007,9216,1 - 17,012,49
701 - 8005,5917,1 - 18,09,42
801 - 9003,3018,1 - 19,06,54
901 - 10001,0519,1 - 20,03,85
1001 - 1100-1,1720,1 - 21,01,37
1101 - 1200-3,3521,1 - 22,0-0,93
1201 - 1300-5,4922,1 - 23,0-3,03
1301 - 1400-7,6023,1 - 24,0-4,94
1401 - 1500-9,6624,1 - 25,0-6,65
1501 - 1600-11,6925,1 - 26,0-8,17
1601 - 1700-13,6826,1 - 27,0-9,50
1701 - 1800-15,6327,1 - 28,0-10,58
1801 - 1900-17,5528,1 - 29,0-11,56
1901 - 2000-19,4329,1 - 30,0-12,30
2001 - 2100-21,2730,1 - 31,0-12,85
2101 - 2200-23,0731,1 - 32,0-13,20
2201 - 2300-24,8232,1 - 33,0-13,36
2301 - a viac-26,5733,1 - a viac-13,42

×) Sadzby uvedené v stĺpcoch 2 a 4 podľa priemernej približovacej a odvoznej vzdialenosti sa prepočítavajú na skutočnú porastovú zásobu dreva.

Tabuľka č. VI

ZRÁŽKY Z CENY LESNÉHO PORASTU V DÔSLEDKU JEHO POŠKODENIA

Stupeň poškodeniaDefoliácia %Strata na prírastku do %Zníženie ceny lesného porastu %
0do 1010-
111 - 252010
226 - 605030
3nad 608050
410010070

Tabuľka č. VII

OKRASNÉ DREVINY

Pol.č.DruhCena Kčs za kus, pri živých plotoch za 1 bm
do 5 rokovdo 10 rokovdo 15 rokovdo 20 rokovdo 25 rokovdo 30 rokovdo 35 rokovnad 35 rokov
1.Listnaté stromy144,-180,-220,-265,-338,-412,-500,-550,-
2.Listnaté stromy tvarované, previsnuté, popínavé, farebné216,-270,-330,-397,-507,-618,-750,-825,-
3.Ihličnaté stromy130,-165,-190,-235,-290,-350,-395,-480,-
4.Ihličnaté stromy tvarované, previsnuté, popínavé, zákrpky, farebné208,-264,-304,-370,-464,-560,-632,-760,-
5.Kry90,-120,-------
6.Živé ploty - listnaté100,-120,-------
ihličnaté90,-110,-------
7.Rastliny - pivonky, ruže, stálozelené, otáčavé, clematis60,--------
8.Azalky, rhododendróny60,-100,-120,-160,--_--

Cena sa znižuje až o 60 % pri neošetrovaných, poškodených alebo prestarnutých dřevinách.

Najvyššie dosiahnuté ceny platia aj pre ďalšie roky veku okrasných drevín.

Ak ide o celoplošný výskyt lesných a okrasných stromov na iných než lesných pozemkoch na minimálnej ploche 1000 m2, alebo ak je v súvislej skupine viac než 50 ks týchto stromov, ocenia sa podľa tabuľky č. IV, bonitný stupeň 3, zakmenenie plné. Pri prirodzene založených porastoch (vzniknutých náletom semena) počíta sa len 50 % z ceny takto zistenej.

Poznámky pod čarou

1) Napr. zákon Slovenskej národnej rady č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností.

2) Výmer Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 6/55/1992, ktorým sa určujú spôsoby a podmienky oceňovania majetku podnikov a ich častí v procese veľkej privatizácie (bude uverejnený vo Finančnom spravodajcovi).

2a) Vyhláška Federálneho štatistického úradu č. 124/1980 Zb. o jednotnej klasifikácii stavebných objektov a stavebných prác výrobnej povahy.

3) § 88 ods. 1 a 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).

4) § 8 a 16 zákona č. 427/1990 Zb. o prevodoch vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické osoby v znení zákona č. 541/1990 Zb.
§ 14 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby.

5) § 9 a 11 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách.

6) § 1 ods. 3 zákona č. 526/1990 Zb. o cenách.

6a) Zákon č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 297/1992 Zb.

6b) Napr. § 9 zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch a šiesta časť zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska.

7) § 128 ods. 1 Občianskeho zákonníka.
§ 60 ods. 1 zákona č. 41/1964 Zb. o hospodárení s bytmi.

8) ČSN 73 4055 "Výpočet obostaveného priestoru pozemných stavebných objektov".

9) Čl. 48 a 50 ČSN 73 4301 "Obytné budovy".

10) § 59 zákona č. 41/1964 Zb.

10a) § 4 vyhlášky Ústrednej správy pre rozvoj miestneho hospodárstva č. 60/1964 Zb. o úhrade za užívanie bytu a za služby spojené s užívaním bytu v znení neskorších predpisov.

11) § 48 a 51 vyhlášky FMTIR č. 83/1976 Zb. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu.

12) § 49, 50 a 56 ods. 1 vyhlášky č. 83/1976 Zb.

13) § 6 vyhlášky FMTIR č. 85/1976 o podrobnejšej úprave územného konania a stavebnom poriadku.

14) Časť B pol. 4 príl. vyhlášky Ústrednej správy geodézie a kartografie č. 23/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 22/1964 Zb. o evidencii nehnuteľností.

15) Časť A pol. č. 4 príl. vyhlášky č. 23/1964 Zb. v znení vyhlášky č. 133/1965 Zb.

16) § 47 vyhlášky č. 83/1976 Zb.

17) Časť A, pol. č. 1, 2, 3 a 5 prílohy vyhlášky č. 23/1964 Zb. v znení vyhlášky č. 133/1965 Zb.

19) § 14 až 16 a § 22 až 25 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a k inému poľnohospodárskemu majetku.

20) Zákon č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách.

25) Výnos FMTIR č. 5 z 31. 3. 1982 - Spravodajca FMTIR č. 1 - 2/1982.

Souvislosti

Provádí předpis
330/1991 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách
127/1991 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky v oblasti cien
Je měněn
608/1992 Sb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopľňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 465/1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a náhradách za dočasné uživanie pozemkov

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
2. 01.01.1993 608/1992 Sb. Aktuální znění (exportováno 08.08.2020 01:39)
1. 01.01.1992 - 31.12.1992
0. 29.11.1991 Vyhlášené znění