Vyhláška č. 407/1991 Sb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o zabezpečení pracovníkov organizácií, ktorí pracujú po kratší ako určený týždenný pracovný čas z dôvodov prechodných odbytových a finančných ťažkostí organizácií

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-407
Částka 77/1991
Platnost od 17.10.1991
Účinnost od 17.10.1991
Zrušeno k 29.05.1992 (231/1992 Sb.)
Minulé znění 23.01.1992 - 28.05.1992

407

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky

z 26. septembra 1991

o zabezpečení pracovníkov organizácií, ktorí pracujú po kratší ako určený týždenný pracovný čas z dôvodov prechodných odbytových a finančných ťažkostí organizácií

Ministerstvo práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky podľa § 123 ods. 1 písm. b) a ods. 3 Zákonníka práce ustanovuje:


§ 1

(1) Táto vyhláška upravuje podmienky

a) poskytovania príspevku pracovníkom na čiastočné vyrovnanie poklesu mzdy (ďalej len "príspevok"), ktorí prechodne pracujú v organizáciách1) po kratší ako určený týždenný pracovný čas2) za podmienok ďalej ustanovených,

b) výberu organizácií, ktorých pracovníkom sa príspevok prizná.

(2) Táto vyhláška sa vzťahuje

a) na organizácie, ktoré majú sídlo na území Slovenskej republiky a dochádza v nich k dočasnému znižovaniu výroby (služieb) v dôsledku prechodných odbytových a finančných ťažkostí vyvolaných neplnením medzinárodných hospodárskych zmlúv alebo nepriaznivými ekonomickými dopadmi reštrukturalizácie, napriek tomu, že majú perspektívne výrobné programy,

b) na pracovníkov organizácií uvedených pod písmenom a), s ktorými bol dohodnutý3) kratší ako určený týždenný pracovný čas.

(3) Zníženie výroby (služieb) podľa odseku 2 písm. a) musí trvať nepretržite aspoň 4 týždne a pracovný čas v rámci dohodnutého kratšieho pracovného času musí byť v rozsahu od 30 % do 90 % dĺžky určeného týždenného pracovného času pracovníka.4)

(4) Počas trvania dohodnutého kratšieho pracovného času sa vo vybraných organizáciách nesmie prekračovať určený týždenný pracovný čas.

(5) Pre účely tejto vyhlášky sa za určený týždenný pracovný čas považuje tiež kratší pracovný čas, ktorý bol s pracovníkom dohodnutý z iných dôvodov, ako sú uvedené v odseku 2 písm. a).5)

§ 2

Táto vyhláška sa nevzťahuje na pracovníkov, ktorí pracujú vo vedľajšom pracovnom pomere.6)

§ 3

(1) Organizácie, ktoré spĺňajú podmienky podľa § 1 ods. 2 písm. a) a ods. 3 navrhne písomne na výber zakladateľ;7) akciové spoločnosti, ktorých zakladate ľom je štát, navrhne na výber ústredný orgán štátnej správy,8),9) do pôsobnosti ktorého patrí vecný obsah činnosti akciovej spoločnosti (ďalej len "zakladateľ").

(2) Návrh podľa odseku 1 obsahuje najmä

a) názov organizácie,

b) počet pracovníkov, ktorí majú pracovať po kratší ako určený týždenný pracovný čas,

c) údaje podľa § 1 ods. 2 písm. a),

d) rozsah skrátenia určeného týždenného pracovného času,

e) dobu, po ktorú by mal byť príspevok poskytovaný,

f) predpokladané náklady na príspevok,

g) ekonomické odôvodnenie perspektívnosti nových výrobných programov a zabezpečenosti trhu (odbytu).

§ 4

(1) Návrh podľa § 3 ods. 1 a 2 predloží zakladateľ so svojím stanoviskom Ministerstvu práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky9) (ďalej len "ministerstvo") a okresnému úradu práce, na území ktorého je sídlo organizácie.

(2) Okresný úrad práce uvedený v odseku 1 prerokuje návrh zakladateľa v poradnom orgáne zriadenom na zabezpečenie koordinovaného postupu pri realizácii štátnej politiky zamestnanosti a stanovisko predloží ministerstvu.

(3) Ministerstvo na základe návrhu zakladateľa a stanoviska okresného úradu práce po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky a po prerokovaní s príslušným ústredným orgánom štátnej správy,9) príšlušným odborovým orgánom10) a príslušnou organizáciou zamestnávateľov11) vyberie organizáciu (ďalej len "vybraná organizácia"), ktorej pracovníkom sa bude príspevok poskytovať.

(4) Ministerstvo písomne oznámi zakladateľovi a príslušnému okresnému úradu práce vybrané organizácie.1) V oznámení se uvedú údaje podľa § 3 ods. 2 písm. b), d) a e).

§ 5

(1) Príspevok podľa tejto vyhlášky sa nepovažuje za mzdu.

(2) Príspevok patrí pracovníkovi vybranej organizácie, ktorý dohodol s touto organizáciou kratší ako určený týždenný pracovný čas z dôvodov uvedených v § 1 ods. 2 písm. a).

(3) Príspevok vypláca pracovníkovi spolu s dosiahnutou mzdou12) vybraná organizácia, v ktorej je v pracovnom pomere.

§ 6

(1) Príspevok patrí pracovníkovi vo výške 50 % rozdielu medzi jeho priemerným zárobkom zisteným naposledy podľa predpisov o zisťovaní a používaní priemerného zárobku,13) pred dohodnutím kratšieho pracovného času a hrubým zárobkom dosahovaným v kratšom pracovnom čase.

(2) Do hrubého zárobku dosahovaného počas kratšieho pracovného času sa nezahŕňajú druhy mzdy (príjmov), ktoré sa nezahŕňajú ani do hrubého zárobku pracovníka pri zisťovaní priemerného zárobku pre pracovnoprávne účely.13)

(3) Pracovníkom, ktorým sa poskytujú niektoré zložky mzdy za dlhšie ako mesačné obdobie, najdlhšie však jednoročné obdobie, sa tieto zložky mzdy zahŕňajú do hrubého zárobku v predpokladanej výške. Príspevok sa pracovníkom v týchto prípadoch poskytuje ako preddavok14) s tým, že po zúčtovaní príslušných zložiek mzdy na výplatu sa určí ich pomerná časť pripadajúca na jeden mesiac a uskutoční sa zúčtovanie príspevku.

(4) Po dobu prekážok v práci na strane pracovníka,15) pri ktorých mu patrí náhrada mzdy, prípadne hmotné zabezpečenie podľa predpisov o nemocenskom poistení zamestnancov16) alebo po dobu prekážok v práci na strane vybranej organizácie17) alebo po dobu dovolenky na zotavenie,18) patrí pracovníkom príspevok vo vyške 50 % rozdielu medzi jeho priemerným hrubým zárobkom zisteným naposledy podľa predpisov o zisťovaní a používaní priemerného zárobku pred dohodnutím kratšieho pracovného času a jeho priemerným hrubým zárobkom zisteným podľa predpisov o zisťovaní a používaní priemerného zárobku po prvý krát po dohodnutí kratšieho pracovného času.

§ 7

Ak bol s pracovníkom uvedeným v § 1 ods. 2 písm. b) rozviazaný pracovný pomer, vybraná organizácia uvedie v potvrdení o zamestnaní19) tiež údaje o výške priemerného zárobku13) pre účely hmotného zabezpečenia,20) pred dohodnutím kratšieho pracovného času.21)

§ 8

(1) Prostriedky vyplatené na príspevky pracovníkom sa poskytnú vybraným organizáciám z účelových prostriedkov na zabezpečenie zamestnanosti.22) Tieto prostriedky sa nezahŕňajú do mzdových prostriedkov.

(2) Príspevky podľa tejto vyhlášky pre pracovníkov vybraných organizácií môžu okresné úrady práce poskytnúť už za mesiac september 1991.

§ 9zrušeno


§ 10

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 36/1992 Sb. Čl. II

Príspevok podľa tejto vyhlášky patrí pracovníkovi už za mesiac január 1992.


Ministerka:

PhDr. Woleková CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 8 ods. 1 Zákonníka práce.

2) § 86 ods. 1 prvá veta Zákonníka práce.

3) § 29 ods. 2, § 36 ods. 1 a § 86 ods. 1 Zákonníka práce.

4) § 83 Zákonníka práce.
Napríklad vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí č. 63/1968 Zb. o zásadách pre skracovanie týždenného pracovného času a pre zavádzanie prevádzkových a pracovných režimov s päťdenným pracovným týždňom.
Čl. I vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 121/1982 Zb. o niektorých úpravách pracovného času.
Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 96/1987 Zb. o zásadách pre skracovanie pracovného času bez zníženia mzdy zo zdravotných dôvodov pracovníkom, ktorí pracujú s chemickými karcinogénmi, v znení vyhlášky č. 108/1989 Zb.

5) Napríklad § 156 ods. 2 Zákonníka práce.

6) § 70 a 70b Zákonníka práce.

7) Napríklad § 4 ods. 1 zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku, zákon SNR č. 472/1990 Zb. o organizácii miestnej štátnej správy, zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

8) § 15 zákona č. 104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach.

9) Zákon SNR č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR.
Zákon č. 194/1988 Zb. o pôsobnosti federálnych ústredných orgánov štátnej správy v znení zákona č. 297/1990 Zb.

10) § 272 ods. 5 Zákonníka práce.

11) § 271 Zákonníka práce.

12) § 119 a 120 Zákonníka práce.

13) Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 235/1988 Zb. o zisťovaní a používaní priemerného zárobku.

14) § 121 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce.

15) § 124 až 128 Zákonníka práce.

16) Zákon č. 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení zamestnancov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 88/1968 Zb. o predĺžení materskej dovolenky, o dávkach v materstve a o prídavkoch na deti z nemocenského poistenia v znení neskorších predpisov.

17) § 129 a 130 Zákonníka práce.

18) § 100 až 110c Zákonníka práce.

19) § 60 ods. 2 Zákonníka práce.
§ 6 písm. g) nariadenia vlády ČSSR č. 223/1988 Zb., ktorým sa vykonáva Zákonník práce.

20) § 17 ods. 1 zákona č. 1/1991 Zb. o zamestnanosti.

21) § 6 vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí SR č. 50/1991 Zb., ktorou sa určujú bližšie podmienky poskytovania hmotného zabezpečenia uchádzačom o zamestnanie.

22) Zákon SNR č. 593/1990 Zb. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1991 v znení zákona SNR č. 198/1991 Zb.
a zákona SNR č. 269/1991 Zb.

Souvislosti

Provádí předpis
65/1965 Sb. Zákoník práce (starý)
Přechodná ustanovení zavedena předpisy (uvedena na konci textu)
36/1992 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 407/1991 Zb. o zabezpečení pracovníkov organizácií, ktorí pracujú po kratší ako určený týždenný pracovný čas z dôvodov prechodných odbytových a finančných ťažkostí organizácií
Je měněn
36/1992 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 407/1991 Zb. o zabezpečení pracovníkov organizácií, ktorí pracujú po kratší ako určený týždenný pracovný čas z dôvodov prechodných odbytových a finančných ťažkostí organizácií
Je zrušen předpisem
231/1992 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákoník práce a zákon o zaměstnanosti
Je odkazován z
231/1992 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákoník práce a zákon o zaměstnanosti
65/1965 Sb. Zákoník práce (starý)
Odkazuje na
36/1992 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 407/1991 Zb. o zabezpečení pracovníkov organizácií, ktorí pracujú po kratší ako určený týždenný pracovný čas z dôvodov prechodných odbytových a finančných ťažkostí organizácií

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
2. 23.01.1992 - 28.05.1992 36/1992 Sb.
1. 17.10.1991 - 22.01.1992
0. 17.10.1991 Vyhlášené znění