Vyhláška č. 396/1991 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 108/1991 Sb., o dovozní přirážce, ve znění vyhlášek č. 154/1991 Sb. a č. 234/1991 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-396
Částka 76/1991
Platnost od 15.10.1991
Účinnost od 15.10.1991
Aktuální znění 15.10.1991

396

VYHLÁŠKA

federálního ministerstva financí

ze dne 2. října 1991,

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 108/1991 Sb., o dovozní přirážce, ve znění vyhlášek č. 154/1991 Sb. a č. 234/1991 Sb.

Federální ministerstvo financí stanoví podle § 58 zákona č. 194/1988 Sb., o působnosti federálních ústředních orgánů státní správy, ve znění zákona č. 297/1990 Sb., v rozsahu zmocnění daného usnesením vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 852 ze dne 3. prosince 1990, v dohodě s federálním ministerstvem zahraničního obchodu, federálním ministerstvem pro strategické plánování a Státní bankou československou:


Čl. I

Vyhláška federálního ministerstva financí č. 108/1991 Sb., o dovozní přirážce, ve znění vyhlášek č. 154/1991 Sb. a č. 234/1991 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. § 1 odst. 1 a 2 znějí:

"(1) Dovozní přirážka se uplatňuje na zboží dovezené fyzickými osobami, které nemá obchodní charakter, slouží k uspokojování osobních potřeb1) a bylo propuštěno do volného oběhu.2)

1) § 39a vyhlášky FMZO č. 43/1991 Sb., kterou se provádí celní zákon, ve znění vyhlášky FMZO č.397/1991 Sb.

2) Zákon č. 44/1974 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.

(2) Dovozní přirážka se uplatňuje při dovozech ostatního zboží, které bylo propuštěno do volného oběhu2) a je uvedeno v kódech Harmonizovaného systému popisu a číselného označení3) v příloze této vyhlášky.

2) Zákon č. 44/1974 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.

3) Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 160/1988 Sb., o Mezinárodní úmluvě o harmonizovaném systému popisu a číselného označování zboží a Protokolu o její změně.".

2. Za § 1 se vkládá § 1a, který zní:

"§ 1a

(1) Dovozní přirážka se nevyměřuje ani nevybírá na zboží uvedené v § 1 odst. 1, na které se vztahují ustanovení § 35 až 43, § 47 až 50, § 53 a 55 vyhlášky federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 43/1991 Sb., kterou se provádí celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.

(2) Dovozní přirážka se nevyměřuje ani nevybírá u zboží uvedeného v § 1 odst. 2, i když je uvedeno v příloze této vyhlášky, v těchto případech:

a) na dovážené zboží, na které se vztahují ustanovení § 35 až 37, § 43 až 49 a § 51 až 55 vyhlášky federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 43/1991 Sb., kterou se provádí celní zákon, ve znění pozdějších předpisů,

b) při prokázaném zpětném dovozu do ČSFR,

c) při dovozech zboží osvobozeného od cla na základě vyhlášky federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 572/1990 Sb.,

d) u bezúplatných dovozů zejména u zboží zaslaného zahraničním dodavatelem náhradou za reklamované zboží, u dokumentace, u propagačních materiálů malé hodnoty, které zajišťují propagaci zboží nebo firmy, a u obchodních vzorků,

e) při dovozu zboží finského původu z Finska,

f) na zboží dovážené do ČSFR jednoznačně pro výrobní spotřebu, tj. k dalšímu přepracování, kompletaci nebo montáži ve výrobě a při poskytování služeb. V takovém případě však musí dovozce uvést v návrhu na celní řízení, že zboží v dováženém množství je určeno výhradně k výše uvedeným účelům. Výrobce je povinen vést o takovém zboží evidenci a prokázat finančním nebo celním orgánům způsob jeho užití. Za přepracování, kompletaci nebo montáž ve výrobě se však nepovažuje pouhé dělení, třídění, vážení nebo balení či jiná jednoduchá úprava dovezeného zboží.".

3. V § 4 slovo "předpisů3)" se nahrazuje slovem "předpisů4)".

3) Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 160/1988 Sb., o Mezinárodní úmluvě o harmonizovaném systému popisu a číselného označování zboží a Protokolu o její změně.".

4) Vyhláška ministerstva financí č. 16/1962 Sb., o řízení ve věcech daní a poplatků.

4. § 5 včetně nadpisu zní:

"§ 5

Snížení a prominutí dovozní přirážky

(1) Ve zvlášť odůvodněných případech může federální ministerstvo financí u dovozů uvedených v § 1 odst. 2 prominout nebo snížit dovozní přirážku.

(2) V případech, kdy celnice promine nebo sníží clo u dovozů zboží uvedeného v § 1 odst. 1, promine rovněž nebo sníží ve stejném rozsahu dovozní přirážku.".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. října 1991.


Ministr:
Ing. Klaus CSc. v. r.

Souvislosti

Mění
108/1991 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o dovozní přirážce
Je odkazován z
598/1992 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se zrušuje vyhláška č. 108/1991 Sb., o dovozní přirážce, ve znění vyhlášek č. 154/1991 Sb., č. 234/1991 Sb., č. 396/1991 Sb., č. 523/1991 Sb. a č. 565/1991 Sb.
565/1991 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 108/1991 Sb., o dovozní přirážce, ve znění vyhlášek č. 154/1991 Sb., č. 234/1991 Sb., č. 396/1991 Sb. a č. 523/1991 Sb.
523/1991 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 108/1991 Sb., o dovozní přirážce, ve znění vyhlášky č. 154/1991 Sb., vyhlášky č. 234/1991 Sb. a vyhlášky č. 396/1991 Sb.
Odkazuje na
397/1991 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 43/1991 Sb., kterou se provádí celní zákon
234/1991 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 108/1991 Sb., o dovozní přirážce
154/1991 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 108/1991 Sb., o dovozní přirážce
108/1991 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o dovozní přirážce
43/1991 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se provádí celní zákon
572/1990 Sb. Vyhláška ministerstva zahraničního obchodu o osvobození zboží dováženého pro potřebu státem registrovaných církví, náboženských společností, řeholních řádů, kongregací a jejich charitativních zařízení od dovozního cla
194/1988 Sb. Zákon o působnosti federálních ústředních orgánů státní správy
160/1988 Sb. Mezinárodní úmluva o harmonizovaném systému popisu a číselného označování zboží a Protokolu o její změně
44/1974 Sb. Celní zákon
16/1962 Sb. Vyhláška ministerstva financí o řízení ve věcech daní a poplatků

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 15.10.1991 Aktuální znění (exportováno 05.08.2020 11:49)
0. 15.10.1991 Vyhlášené znění