Zákon č. 388/1991 Sb.Zákon České národní rady o Státním fondu životního prostředí České republiky

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-388
Částka 74/1991
Platnost od 04.10.1991
Účinnost od 04.10.1991
Aktuální znění 01.01.2019

388

ZÁKON

České národní rady

ze dne 10. září 1991

o Státním fondu životního prostředí České republiky

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


§ 1

(1) Zřizuje se Státní fond životního prostředí České republiky (dále jen "Fond").

(2) Fond je jinou státní organizací.1) Rozsah činnosti Fondu stanoví statut.

(3) Správcem Fondu je ministerstvo životního prostředí (dále jen "ministerstvo").

(4) V čele Fondu je ředitel; na jeho výběr, jmenování a odvolání se přiměřeně použijí ustanovení zákona o státní službě o výběru, jmenování a odvolání vedoucího služebního úřadu v jiném správním úřadu.

(5) O poskytování prostředků z Fondu rozhoduje ministr životního prostředí (dále jen „ministr“).

(6) Zřizuje se Rada Fondu, kterou jmenuje ministr jako svůj poradní orgán.

(7) Činnost Rady Fondu se řídí jednacím řádem, který schvaluje ministr.

(8) Rada Fondu posuzuje zejména

a) zásadní otázky tvorby a užití prostředků Fondu,

b) roční rozpočty příjmů a výdajů Fondu,

c) navržená opatření a jejich zabezpečení prostředky Fondu.

(9) Rada Fondu posuzuje dále návrhy na poskytnutí prostředků z Fondu a doporučuje ministrovi výši čerpání pro jednotlivé konkrétní případy, přičemž vychází ze zásad ochrany životního prostředí České republiky.

(10) Rada Fondu schvaluje účetní závěrku Fondu sestavenou k rozvahovému dni.

(11) Ministerstvo rozhodnutí ministra o použití prostředků Fondu zveřejňuje.

(12) Ve věcech správy daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění spadajících do působnosti Fondu je Fond podřízen ministerstvu.

§ 1a

(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje Státnímu fondu životního prostředí

a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,

b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,

c) údaje z agendového informačního systému cizinců.

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení,

b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

c) datum a místo úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,

d) adresa místa pobytu,

e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

c) rodné číslo,

d) adresa místa trvalého pobytu,

e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

c) státní občanství, popřípadě více státních občanství,

d) druh a adresa místa pobytu,

e) počátek pobytu, případně datum ukončení pobytu.

(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.

§ 2

(1) Příjmy Fondu tvoří zejména

a) poplatky za vypouštění odpadních vod do vod povrchových,2)

b) poplatky za vypouštění škodlivých látek do ovzduší,3)

c) poplatky podle zákona o odpadech,4)

d) odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu ve výši stanovené zákonem o ochraně zemědělského půdního fondu,

e) poplatky za skutečný odběr podzemních vod6) ve výši 50 % jejich celkového objemu,

f) úhrady odváděné do státního rozpočtu za vydobyté nerosty,

g) pokuty uložené orgány správce Fondu a Českou inspekcí životního prostředí7) za porušení předpisů a opatření k ochraně životního prostředí,

h) peněžní příjmy z postihu žadatelů za neoprávněné použití nebo zadržení prostředků Fondu,

i) dotace ze státního rozpočtu,

j) podíly na výnosu daní,

k) úvěry od právnických osob,

l) příspěvky od tuzemských a zahraničních právnických a fyzických osob,

m) další příjmy stanovené obecně závaznými právními předpisy v jednotlivých úsecích životního prostředí.

(2) Pro finanční hospodaření Fondu se zřizuje samostatný bankovní účet.

(3) Z pokut uvedených v odstavci 1 písm. g) připadá 50 % do rozpočtu obce, v jejímž katastru došlo k porušení předpisů; to neplatí pro pokuty uložené v blokovém řízení7a). Obec zajistí účelové využití tohoto příjmu k ochraně životního prostředí.

§ 2a

Rozpočet Fondu

Fond sestavuje na každý rozpočtový rok návrh svého rozpočtu nejméně v rozsahu celkových příjmů a celkových výdajů a předkládá jej vládě vždy do 31. srpna. Vláda předkládá návrh rozpočtu Fondu po případných změnách, které v něm provede, spolu s návrhem státního rozpočtu na tentýž rok ke schválení Poslanecké sněmovně. Fond v návrhu svého rozpočtu stanoví své celkové výdaje jako částku, kterou mu oznámil příslušný správce kapitoly podle zvláštního zákona.7b) V rámci této částky v něm stanoví též částku, kterou se bude podílet na financování programů nebo projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie.

§ 3

(1) Prostředky Fondu lze použít na

a) podporu investičních a neinvestičních akcí právnických a fyzických osob souvisejících s ochranou a zlepšováním životního prostředí,

b) podporu programu výzkumu, vývoje, výroby a zavádění vhodných technologií a akcí vědeckotechnického rozvoje v oblasti životního prostředí,

c) podporu činností souvisejících s ekologickými funkcemi vodních toků a vodních ploch,

d) podporu monitorování složek životního prostředí a ekologických procesů,

e) úhradu splátek a úroků za půjčky poskytnuté Fondu,

f) podporu výchovných akcí a rozšiřování informací o životním prostředí,

g) úhradu nákladů spojených s činností Fondu schválených v rámci rozpočtu Fondu.

(2) Podporou se pro účely tohoto zákona rozumí dotace, subvence, půjčky, převzetí závazku a další pomoc právnickým a fyzickým osobám.

§ 4

(1) Na poskytnutí prostředků z Fondu není právní nárok.

(2) Prostředky z Fondu se poskytují žadatelům za podmínek stanovených statutem a směrnicí. Základním principem je objektivní posouzení žádosti z hlediska ekologické a ekonomické výhodnosti a celospolečenských zájmů.

(3) Žadatelé (právnické a fyzické osoby) předkládají žádosti Fondu. Součástí žádosti je odborný posudek, který doplní Fond vlastním stanoviskem. Žádost posuzuje Rada Fondu.

(4) Poskytnuté prostředky z Fondu musí být vráceny zpět do Fondu, jestliže nebyly použity v souladu s podmínkami určenými podle odstavce 2 nebo jestliže účel pro poskytnutí prostředků odpadl.

(5) Pro vydání rozhodnutí, kterým je žádost podle odstavce 3 zcela zamítnuta, nebo kterým je žádosti zčásti vyhověno a ve zbytku je zamítnuta, se přiměřeně použijí ustanovení právního předpisu upravujícího poskytování dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu.

§ 5

Zůstatek finančních prostředků Fondu koncem kalendářního roku nepropadá.

§ 5a

(1) Na zaměstnance Fondu, kteří vykonávají činnosti uvedené v § 5 zákona o státní službě, se vztahuje zákon o státní službě.

(2) Fond se považuje za služební úřad. Za vedoucího služebního úřadu a služební orgán se považuje ředitel.

(3) Nadřízeným služebním úřadem Fondu je ministerstvo.

§ 6

Státní fond vodního hospodářství8) a Fond ochrany ovzduší9) se stávají dnem nabytí účinnosti tohoto zákona součástí Fondu.


§ 7

Zrušuje se § 4 písm. a) zákona ČNR č. 77/1969 Sb., o Státním fondu pro zúrodnění půdy, ve znění zákona ČNR č. 175/1982 Sb.


§ 8

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. d) a § 7 nabývají účinnosti dnem 1. 1. 1992.


Přechodná ustanovení zavedena zákonem č. 239/2012 Sb. Čl. IV

Přechodné ustanovení

Schvalování účetní závěrky podle § 1 odst. 10 zákona č. 388/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se poprvé provede za účetní období roku 2012.


Burešová v. r.
Pithart v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 62 písm. b) zákona č. 109/1964 Sb., hospodářský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

2) § 89 až 99 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).

3) § 17 zákona č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami.

4) Zákon č. 238/1991 Sb., o odpadech.

6) § 88 zákona č. 254/2001 Sb.

7) Např. zákon ČNR č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa. Zákon ČNR č. 311/1991 Sb., o státní správě v odpadovém hospodářství.

7a) § 84 až 86 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích.

7b) § 8b odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 482/2004 Sb.

8) Statut státního fondu vodního hospodářství (částka 13/1967 Ú. v. poř. č. 32).

9) Směrnice ze dne 21. 11. 1977 o hospodaření s účelovými prostředky ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR určenými k ochraně ovzduší (částka 22/1977 Věstníku MLVH ČSR).

Souvislosti

Přechodná ustanovení zavedena předpisy (uvedena na konci textu)
239/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Je měněn
113/2018 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů
367/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
41/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů
250/2014 Sb. Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě
239/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
346/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech
482/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
254/2001 Sb. Vodní zákon
334/1992 Sb. Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu
Mění
77/1969 Sb. Zákon České národní rady o Státním fondu pro zúrodnění půdy
Je odkazován z
113/2018 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů
12/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
367/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
250/2016 Sb. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
56/2016 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
400/2015 Sb. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2016
41/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů
250/2014 Sb. Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě
220/2013 Sb. Vyhláška o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek
239/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
164/2010 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů
18/2010 Sb. Úplné znění zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, jak vyplývá z pozdějších změn
441/2009 Sb. Úplné znění zákona č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), jak vyplývá z pozdějších změn
410/2009 Sb. Prováděcí vyhláška k účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky
346/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech
86/2009 Sb. Úplné znění zákona č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
297/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony
193/2008 Sb. Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn
45/2006 Sb. Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn
472/2005 Sb. Úplné znění zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), jak vyplývá z pozdějších změn
106/2005 Sb. Úplné znění zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
80/2005 Sb. Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn
695/2004 Sb. Zákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů
580/2004 Sb. Úplné znění zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidel a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) jak vyplývá z pozdějších změn
482/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
460/2004 Sb. Úplné znění zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, jak vyplývá z pozdějších změn
349/2004 Sb. Úplné znění zákona č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), jak vyplývá z pozdějších změn
188/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
100/2004 Sb. Zákon o obchodování s ohroženými druhy
90/2004 Sb. Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn
330/2003 Sb. Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
505/2002 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu
323/2002 Sb. Vyhláška o rozpočtové skladbě
120/2002 Sb. Zákon o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh
86/2002 Sb. Zákon o ochraně ovzduší
477/2001 Sb. Zákon o obalech
449/2001 Sb. Zákon o myslivosti
254/2001 Sb. Vodní zákon
185/2001 Sb. Zákon o odpadech
99/2001 Sb. Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn
55/2001 Sb. Úplné znění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, jak vyplývá z pozdějších změn
218/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech
217/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 10/1993 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1993, o změně a doplnění některých zákonů České národní rady a některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 132/2000 Sb., o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze
353/1999 Sb. Zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií)
352/1999 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, a některé další zákony
231/1999 Sb. Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn)
106/1999 Sb. Zákon o svobodném přístupu k informacím
157/1998 Sb. Zákon o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů
58/1998 Sb. Zákon o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových
22/1998 Sb. Zákon České národní rady o daních z příjmů (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
125/1997 Sb. Zákon o odpadech
16/1997 Sb. Zákon o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin
28/1996 Sb. Zákon České národní rady o daních z příjmů (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
289/1995 Sb. Lesní zákon
86/1995 Sb. Zákon o ochraně ozonové vrstvy Země
75/1994 Sb. Zákon České národní rady o daních z příjmů (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
211/1993 Sb. Zákon o zákazu výroby, dovozu a užívání látek poškozujících nebo ohrožujících ozónovou vrstvu Země a výrobků takové látky obsahujících
586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů
458/1992 Sb. Zákon České národní rady o státní správě ve vodním hospodářství (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
439/1992 Sb. Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) - (úplné znění s působností pro Českou republiku, jak vyplývá ze změn a doplňků provedených zákonem České národní rady č. 541/1991 Sb.)
334/1992 Sb. Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu
286/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů
244/1992 Sb. Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí
143/1992 Sb. Zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových organizacích
114/1992 Sb. Zákon o ochraně přírody a krajiny
62/1992 Sb. Zákon České národní rady o poplatcích za uložení odpadů
23/1992 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění zákona České národní rady č. 49/1982 Sb. a zákona České národní rady č. 425/1990 Sb., a zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů
541/1991 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)
388/1991 Sb. Zákon o Státním fondu životního prostředí České republiky
200/1990 Sb. Zákon o přestupcích
44/1988 Sb. Horní zákon
130/1974 Sb. Zákon České národní rady o státní správě ve vodním hospodářství
Odkazuje na
239/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
254/2001 Sb. Vodní zákon
218/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech
334/1992 Sb. Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu
388/1991 Sb. Zákon o Státním fondu životního prostředí České republiky
311/1991 Sb. Zákon České národní rady o státní správě v odpadovém hospodářství
309/1991 Sb. Zákon o ovzduší
282/1991 Sb. Zákon o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa
238/1991 Sb. Zákon o odpadech
200/1990 Sb. Zákon o přestupcích
35/1979 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o úplatách ve vodním hospodářství
138/1973 Sb. Vodní zákon
77/1969 Sb. Zákon České národní rady o Státním fondu pro zúrodnění půdy
53/1966 Sb. Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu
109/1964 Sb. Hospodářský zákoník

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
11. 01.01.2019 113/2018 Sb. Aktuální znění (exportováno 23.01.2021 12:08)
10. 01.01.2018 - 31.12.2018 367/2017 Sb.
9. 01.04.2015 - 31.12.2017 41/2015 Sb.
8. 01.01.2015 - 31.03.2015 250/2014 Sb.
7. 01.09.2012 - 31.12.2014 239/2012 Sb.
6. 01.07.2010 - 31.08.2012 227/2009 Sb.
5. 01.01.2010 - 30.06.2010 346/2009 Sb.
4. 07.09.2004 - 31.12.2009 482/2004 Sb.
3. 01.01.2002 - 06.09.2004 254/2001 Sb.
2. 01.07.1992 - 31.12.2001 334/1992 Sb.
1. 04.10.1991 - 30.06.1992
0. 04.10.1991 Vyhlášené znění