Nařízení vlády č. 382/1991 Sb.Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o použití vojáků v činné službě Československé armády při střežení objektů zvláštního významu a k ochraně státních hranic

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-382
Částka 73/1991
Platnost od 30.09.1991
Účinnost od 30.09.1991
Zrušeno k 01.12.1999 (259/1999 Sb.)
Minulé znění 30.09.1991 - 30.11.1999

382

NAŘÍZENÍ VLÁDY

České a Slovenské Federativní Republiky

ze dne 22. srpna 1991

o použití vojáků v činné službě Československé armády při střežení objektů zvláštního významu a k ochraně státních hranic

Vláda České a Slovenské Federativní Republiky nařizuje podle § 1 odst. 4 zákona č. 92/1949 Sb., branný zákon, ve znění pozdějších předpisů:


§ 1

Vojáky v činné službě Československé armády (dále jen "vojáci") lze použít při střežení objektů zvláštního významu a k ochraně státních hranic.

§ 2

Počty vojáků, objekty zvláštního významu a úseky státních hranic stanoví vláda České a Slovenské Federativní Republiky na žádost ministra vnitra České a Slovenské Federativní Republiky předloženou v dohodě s ministrem obrany České a Slovenské Federativní Republiky.

§ 3

(1) Vojáci při plnění úkolů podle § 1 mají práva a povinnosti jako policisté Federálního policejního sboru.1)

(2) Vojáci prokazují svou příslušnost k plnění úkolů vojenským stejnokrojem se zevním označením "POLICIE".2)

§ 4

Způsob a formu spolupráce Československé armády a Federálního policejního sboru dohodnou ministr vnitra České a Slovenské Federativní Republiky a ministr obrany České a Slovenské Federativní Republiky.


§ 5

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Čalfa v. r.

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 333/1991 Sb., o Federálním policejním sboru a Sboru hradní policie.

2) § 64 zákona č. 333/1991 Sb.

Souvislosti

Provádí předpis
92/1949 Sb. Branný zákon
Je zrušen předpisem
259/1999 Sb. Nařízení vlády o střežení některých objektů důležitých pro obranu státu
Je odkazován z
259/1999 Sb. Nařízení vlády o střežení některých objektů důležitých pro obranu státu
Odkazuje na
333/1991 Sb. Zákon o Federálním policejním sboru a Sboru hradní policie
92/1949 Sb. Branný zákon

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 30.09.1991 - 30.11.1999
0. 30.09.1991 Vyhlášené znění