Vyhláška č. 355/1991 Sb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 88/1991 Zb. o postupe pri vytváraní spoločensky účelných pracovných miest a organizovaní verejnoprospešných prác

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-355
Částka 68/1991
Platnost od 30.08.1991
Účinnost od 30.08.1991
Aktuální znění 30.08.1991

355

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky

z 13. augusta 1991,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 88/1991 Zb. o postupe pri vytváraní spoločensky účelných pracovných miest a organizovaní verejnoprospešných prác

Ministerstvo práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 83/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky pri zabezpečovaní politiky zamestnanosti ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 88/1991 Zb. o postupe pri vytváraní spoločensky účelných pracovných miest a organizovaní verejnoprospešných prác sa mení takto:

§ 5 ods. 2 znie:

"(2) Finančné prostriedky na úhradu nákladov podľa odseku 1 na každé vytvorené pracovné miesto môže úrad práce poskytnúť až do výšky dvanásťnásobku priemerného mesačného hmotného zabezpečenia, ktoré sa vyplatilo uchádzačom o zamestnanie v Slovenskej republike v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku.".


Čl. II

Prechodné ustanovenie

Finančné prostriedky na úhradu nákladov podľa tejto vyhlášky možno poskytnúť aj zamestnávateľom, ktorí uzavreli s úradom práce písomnú dohodu o vytvorení spoločensky účelného pracovného miesta už v júli 1991.

Čl. III

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Ministerka:
PhDr. Woleková CSc. v. r.

Souvislosti

Zavádí přechodná ustanovení k předpisům
88/1991 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o postupe pri vytváraní spoločensky účelných pracovných miest a organizovaní verejnoprospešných prác
Mění
88/1991 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o postupe pri vytváraní spoločensky účelných pracovných miest a organizovaní verejnoprospešných prác
Je odkazován z
88/1991 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o postupe pri vytváraní spoločensky účelných pracovných miest a organizovaní verejnoprospešných prác

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 30.08.1991 Aktuální znění (exportováno 26.01.2020 02:48)
0. 30.08.1991 Vyhlášené znění