Vyhláška č. 353/1991 Sb.Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o soukromých školách

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-353
Částka 68/1991
Platnost od 30.08.1991
Účinnost od 30.08.1991
Zrušeno k 01.07.2005 (224/2005 Sb.)
Minulé znění 27.07.1995 - 30.06.2005

353

VYHLÁŠKA

ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

ze dne 22. července 1991

o soukromých školách

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky v dohodě s ministerstvem zdravotnictví České republiky stanoví podle § 57a odst. 3 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 171/1990 Sb. a zákona č. 522/1990 Sb. a podle § 13 písm. f) zákona České národní rady č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství:


Zřizování soukromých škol a jejich zařazování do sítě škol a školských zařízení

§ 1 – § 5zrušeno

§ 6

Název soukromé školy

Název soukromé školy obsahuje označení druhu a typu školy,7) popř. označení, které charakterizuje obsah výchovně vzdělávací práce školy, čestný název školy a sídlo školy včetně názvu ulice a čísla hlavní budovy. Název musí být shodný s názvem školy uvedené v síti škol.

§ 7

Plnění povinné školní docházky

Pokud žák nemůže v soukromé škole dokončit povinnou školní docházku a nepřejde na jinou soukromou školu zařazenou do sítě škol nebo církevní školu zařazenou do sítě škol, v níž se plní povinná školní docházka, školský úřad příslušný podle místa bydliště žáka jej zařadí po dohodě se zákonným zástupcem dítěte, pěstounem nebo občanem, popř. ústavem, jemuž bylo dítě na základě soudního rozhodnutí svěřeno do výchovy, do příslušného ročníku odpovídající školy zřízené obcí nebo školským úřadem nebo ministerstvem.

§ 8

Hodnocení a klasifikace žáků

(1) Žák soukromé školy, který dokončí povinnou školní docházku nebo studium nebo přestupuje na jinou školu se hodnotí a klasifikuje podle obecně závazných právních předpisů upravujících hodnocení a klasifikaci žáka základní školy, střední školy nebo speciální školy.

(2) Ředitel soukromé školy může způsob hodnocení a klasifikace žáka v dohodě se zřizovatelem a ministerstvem stanovit odlišně od obecně závazných právních předpisů upravujících hodnocení a klasifikaci žáka základní školy, střední školy nebo speciální školy, nejde-li o hodnocení a klasifikaci podle odstavce 1.


Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

§ 9

Pokud tato vyhláška nestanoví jinak, vztahují se na soukromé školy obecně závazné právní předpisy pro základní školy, střední školy nebo speciální školy.8)

§ 10

Soukromé školy, které byly zařazeny do sítě škol před nabytím účinnosti této vyhlášky a v žádosti o zařazení soukromé školy do sítě škol nepředložily údaje a doklady uvedené v § 3 odst. 2 a 3, je předloží dodatečně, a to do 30. září 1991. Pokud tyto údaje a doklady nepředloží, budou vyřazeny ze sítě škol.

§ 11

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Vopěnka v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 12 odst. 5 písm. a) zákona ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství.

2) § 57a odst. 1 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 171/1910 Sb.

3) § 57c školského zákona.

4) § 5 odst. 1 školského zákona.

5) § 7 odst. 1 a § 8 školského zákona.

6) § 28 odst. 2 školského zákona.

7) § 2 odst. 1 školského zákona.

8) § 57a odst. 1 školského zákona.

Souvislosti

Provádí předpis
564/1990 Sb. Zákon o státní správě a samosprávě ve školství
29/1984 Sb. Školský zákon
Je měněn
138/1995 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 171/1990 Sb., zákona č. 522/1990 Sb., zákona č. 134/1993 Sb., zákona č. 190/1993 Sb., zákona č. 331/1993 Sb., nálezu Ústavního soudu České republiky č. 49/1994 Sb. a zákona č. 256/1994 Sb., a zákon České národní rady č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění zákona České národní rady č. 31/1984 Sb., zákona České národní rady č. 390/1991 Sb. a zákona č. 190/1993 Sb.
Je zrušen předpisem
224/2005 Sb. Vyhláška, kterou se zrušují některé vyhlášky v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
Je odkazován z
224/2005 Sb. Vyhláška, kterou se zrušují některé vyhlášky v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
258/1996 Sb. Zákon o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon) - (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
138/1995 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 171/1990 Sb., zákona č. 522/1990 Sb., zákona č. 134/1993 Sb., zákona č. 190/1993 Sb., zákona č. 331/1993 Sb., nálezu Ústavního soudu České republiky č. 49/1994 Sb. a zákona č. 256/1994 Sb., a zákon České národní rady č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění zákona České národní rady č. 31/1984 Sb., zákona České národní rady č. 390/1991 Sb. a zákona č. 190/1993 Sb.
134/1993 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 171/1990 Sb. a zákona č. 522/1990 Sb.
29/1984 Sb. Školský zákon
Odkazuje na
564/1990 Sb. Zákon o státní správě a samosprávě ve školství
29/1984 Sb. Školský zákon

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
2. 27.07.1995 - 30.06.2005 138/1995 Sb.
1. 30.08.1991 - 26.07.1995
0. 30.08.1991 Vyhlášené znění