Zákon č. 311/1991 Sb.Zákon České národní rady o státní správě v odpadovém hospodářství

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-311
Částka 57/1991
Platnost od 09.08.1991
Účinnost od 09.08.1991
Zrušeno k 01.01.1998 (125/1997 Sb.)
Minulé znění 27.12.1995 - 31.12.1997

311

ZÁKON

České národní rady

ze dne 8. července 1991

o státní správě v odpadovém hospodářství

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


§ 1

Státní správu v odpadovém hospodářství1) vykonávají

a) ministerstvo životního prostředí České republiky,

b) Česká inspekce životního prostředí,

c) okresní úřady,

d) orgány obce.

§ 2

Ministerstvo životního prostředí České republiky (dále jen "ministerstvo")

a) vykonává vrchní státní dozor v odpadovém hospodářství,

b) stanoví program odpadového hospodářství České republiky,

c) uděluje souhlas k dovozu odpadů určených ke zneškodnění, jejich přepravě a skladování,

d) uděluje souhlas k dovozu odpadů pro jiné účely, než je jejich zneškodnění, včetně jejich využití jako druhotných surovin, k jejich přepravě a skladování,

e) uděluje souhlas k vývozu nebezpečných odpadů,

f) uděluje souhlas k tranzitní přepravě odpadů přes území České republiky,

g) plní další úkoly jako ústřední orgán státní správy v odpadovém hospodářství.

h) zapisuje do seznamu právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikatelské činnosti, které jsou oprávněny ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadu, a vede jejich úplný seznam.

§ 3

(1) Česká inspekce životního prostředí2) (dále jen "inspekce") kontroluje, jak jsou jinými orgány státní správy, právnickými osobami a fyzickými osobami oprávněnými k podnikání3) (dále jen "právnické a fyzické osoby") dodržována ustanovení právních předpisů a rozhodnutí týkající se odpadového hospodářství.

(2) Inspekce ukládá právnickým a fyzickým osobám pokuty za porušení stanovených povinností4) a současně stanoví podmínky a lhůtu pro zjednání nápravy.

(3) Inspekce spolupracuje s okresními úřady a s orgány obcí a poskytuje jim odbornou pomoc.

(4) Úkoly inspekce plní inspektoři. Inspektoři se prokazují průkazy inspekce.

(5) Inspekce kontroluje, zda pověřené osoby4a) dodržují stanovený způsob hodnocení nebezpečných vlastností odpadu. V případě zjištění, že pověřená osoba stanovený způsob hodnocení nebezpečných vlastností odpadu nedodržuje, ohlásí tuto skutečnost neprodleně Ministerstvu životního prostředí a Ministerstvu zdravotnictví.

(6) Inspekce může pozastavit platnost osvědčení vydaného pověřenou osobou4a) nebo ho odebrat.

§ 4

(1) Okresní úřad zpracovává program odpadového hospodářství ve svém územním obvodu.

(2) Okresní úřad schvaluje programy odpadového hospodářství původců odpadů.5)

(3) Okresní úřad vede evidenci hlášení

a) právnických a fyzických osob o vzniku, množství, charakteru a způsobu využití, popřípadě zneškodnění zvláštního odpadu,6)

b) přepravců a dopravců o množství a druhu nebezpečného odpadu7) a způsobu jeho přepravy,

c) provozovatelů zařízení ke zneškodňování odpadů o množství, charakteru a způsobu zneškodnění nebezpečného odpadu.

§ 5

(1) Okresní úřad uděluje souhlas

a) k provozování zařízení ke zneškodňování odpadů,

b) k nakládání s nebezpečným odpadem,

c) k vydání provozního řádu zařízení ke zneškodňování odpadů,

d) k podnikání v oblasti nakládání s odpady.

(2) Okresní úřad odejme souhlas v případě, že

a) provozovatel zařízení ke zneškodňování odpadů nebo technického zařízení není schopen zajistit podmínky ochrany životního prostředí stanovené v právních předpisech a technických normách a v určené lhůtě nedojde ke zjednání nápravy,

b) souhlas je využíván nad stanovený rozsah nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy,

c) využíváním souhlasu došlo nebo by mohlo dojít k závažné ekologické újmě.8)

§ 5a

(1) Fyzická a právnická osoba, které byl udělen souhlas k podnikání v oblasti nakládání s odpady zaměřenému na sběr a výkup odpadů je povinna vyžadovat

a) průkaz totožnosti,8a) u fyzických osob,

b) obchodní jméno8b) u fyzických nebo právnických osob včetně průkazu totožnosti jednající osoby, od kterých odebírá nebo vykupuje odpady neželezných kovů8c) nebo jiné odpady, které stanoví vláda České republiky nařízením (dále jen "jiný odpad"); bez splnění podmínek uvedených pod písmeny a) a b) tyto nabízené odpady neodebere ani nevykoupí.

(2) Fyzická a právnická osoba, které byl udělen souhlas k podnikání v oblasti nakládání s odpady zaměřenému na sběr a výkup odpadů, je povinna vést evidenci osob uvedených v odstavci 1, od kterých odebrala nebo vykoupila odpad neželezných kovů nebo jiný odpad. V této evidenci zaznamená:

a) jméno, příjmení, bydliště a rodné číslo osoby, od které odebírá nebo vykupuje odpady neželezných kovů nebo jiného odpadu,

b) druh a množství odebraného nebo vykoupeného odpadu neželezných kovů nebo jiného odpadu.

§ 6

(1) Okresní úřad dává vyjádření

a) ke zřízení zařízení ke zneškodňování odpadů,

b) při výstavbě dotýkající se odpadového hospodářství již ve stadiu zpracování zadání stavby nebo jeho změn,

c) k připravovaným změnám výrobního procesu nebo výroby související se změnou nakládání s odpady.

(2) Okresní úřad seznamuje právnické a fyzické osoby na požádání s existencí a sídlem zařízení vhodných ke zneškodnění jimi vyprodukovaného odpadu.

§ 7

(1) Okresní úřad kontroluje, jak jsou právnickými a fyzickými osobami3) dodržována ustanovení právních předpisů a rozhodnutí týkající se odpadového hospodářství.

(2) Okresní úřad je oprávněn uložit opatření k odstranění protiprávního stavu.9)

(3) Okresní úřad může v mimořádných případech, zejména je-li to nezbytné z hlediska péče o zdraví lidí a životní prostředí, uložit provozovateli zařízení ke zneškodňování odpady povinnost zneškodnit odpad, pokud je to pro provozovatele technicky možné.

(4) Okresní úřad zakáže činnost, která způsobuje vznik odpadů, původci odpadů, který nemá zajištěno využití nebo zneškodnění odpadu, mohlo-li by v důsledku toho dojít k závažné ekologické újmě.

(5) Okresní úřad zakáže provoz zařízení ke zneškodňování odpadů, nesplňuje-li provozovatel zařízení právní předpisy týkající se odpadového hospodářství a mohlo-li by v důsledku toho dojít k závažné ekologické újmě.

(6) Okresní úřad ukládá právnickým a fyzickým osobám pokuty za porušení stanovených povinností4) a současně stanoví podmínky a lhůtu pro zjednání nápravy.

(7) Okresní úřad může pozastavit platnost osvědčení vydaného pověřenou osobou4a) nebo ho odebrat.

§ 8

V hlavním městě Praze vykonává působnost okresního úřadu podle tohoto zákona Magistrátní úřad hlavního města Prahy.

§ 9

(1) Orgány obce se vyjadřují k návrhům programů odpadového hospodářství původců odpadů působících na území obce.

(2) Orgány obce mohou uložit pokutu ve výši od 10 000 do 300 000 Kčs právnické a fyzické osobě, která10)

a) nemá zpracovaný program odpadového hospodářství, popřípadě tento program neplní,

b) nezabezpečí shromažďování odpadů vytříděných podle druhů nebo je nezabezpečuje před znehodnocením, odcizením nebo jiným únikem,

c) nemá zajištěné využití nebo zneškodňování odpadu.

(3) Orgány obce současně stanoví podmínky a lhůtu pro zjednání nápravy.

(4) Ustanovení odstavců 2 a 3 nelze použít, je-li původcem odpadu či provozovatelem zařízení ke zneškodňování odpadu obec sama.

(5) Okresní úřad, inspekce a orgány obce uloží fyzické a právnické osobě, které byl udělen souhlas k podnikání v oblasti nakládání s odpady a nesplní povinnosti uložené v § 5a pokutu ve výši od 10 000 Kčs do 500 000 Kčs.

§ 10

(1) Inspektoři a pověření pracovníci ostatních orgánů v odpadovém hospodářství jsou oprávněni při výkonu své činnosti

a) v nezbytně nutném rozsahu vstupovat, popřípadě vjíždět na cizí pozemky nebo vstupovat do cizích objektů užívaných pro podnikatelskou činnost nebo provozování jiné hospodářské činnosti, pokud k tomu není třeba povolení podle zvláštních předpisů.11) Za škodu přitom způsobenou odpovídá stát; této odpovědnosti se nemůže zprostit,

b) požadovat potřebné doklady, údaje a písemná nebo ústní vysvětlení týkající se předmětu kontroly.

(2) Inspektoři a pověření pracovníci ostatních orgánů v odpadovém hospodářství jsou povinni:

a) zachovávat mlčenlivost o skutečnostech tvořících předmět hospodářského a služebního tajemství, o kterých se dověděli v souvislosti s výkonem své činnosti, zejména dbát, aby se tato tajemství nedostala do nepovolaných rukou,

b) před vstupem do cizích objektů informovat provozovatele.

§ 11

(1) Programy odpadového hospodářství obsahují způsoby předcházení a omezování vzniku odpadů a podmínky nakládání s nimi s cílem ochrany zdraví lidí a životního prostředí.

(2) Programy odpadového hospodářství zpracovávají původci odpadů, okresní úřady a ministerstvo.

(3) Podrobnosti o obsahu a rozsahu programů odpadového hospodářství a termínech jejich zpracování stanoví ministerstvo vyhláškou.

§ 12

(1) Pokutu4) ukládá orgán státní správy, který jako první zahájil řízení. V případě, že bylo zahájeno řízení ve stejný den inspekcí, okresním úřadem nebo orgánem obce, provede řízení o uložení pokuty okresní úřad a v případech uvedených v § 9 odst. 2 orgány obce. O zahájení řízení o uložení pokuty se inspekce, okresní úřad a orgány obce vzájemně informují.

(2) O odvolání proti rozhodnutí inspekce nebo okresního úřadu o uložení pokuty rozhoduje ministerstvo. O odvolání proti rozhodnutí orgánů obce rozhoduje okresní úřad.

(3) Pokuty uložené inspekcí jsou z 50 % příjmem statního rozpočtu České republiky a z 50 % příjmem rozpočtu obce, v jejímž územním obvodu došlo k porušení povinnosti, za které byla pokuta uložena. Obec zajistí účelové využití tohoto příjmu k ochraně životního prostředí obce.

(4) Pokuty uložené okresním úřadem jsou příjmem rozpočtu okresního úřadu, který zajistí účelové využití tohoto příjmu v odpadovém hospodářství okresu.

(5) Pokuty uložené orgány obce jsou příjmem rozpočtu obce, která zajistí účelové využití tohoto příjmu k ochraně životního prostředí obce.

§ 13

(1) V případě veřejného zájmu rozhodne po projednání s dotčenou obcí o zřízení a umístění zařízení ke zneškodňování odpadů okresní úřad. Okresní úřad je povinen úplně, včas a veřejně informovat obyvatele a orgány dotčené obce o všech podmínkách umístění a zřízení takového zařízení.

(2) Při střetu zájmů okresních úřadů rozhodne o zřízení a umístění zařízení ministerstvo.

§ 14

Okresní úřad stanoví rozhodnutím na nezbytnou dobu zvláštní podmínky

a) původcům, kteří po dni nabytí účinnosti tohoto zákona nemohou plnit stanovené povinnosti,12)

b) provozovatelům zařízení ke zneškodňování odpadů, kteří po dni nabytí účinnosti tohoto zákona nemohou plnit stanovené povinnosti.13)

§ 14a

Právnické a fyzické osoby, které mají udělen souhlas k podnikání v oblasti nakládání s odpady podle § 5 odst. 1 písm. d) tohoto zákona zaměřený na sběr a výkup odpadů, jsou povinny vyžadovat prokázání totožnosti od fyzických osob, od kterých odebírají nebo vykupují odpady; bez prokázání totožnosti fyzické osoby se nabízené odpady neodeberou ani nevykoupí.

§ 15

Tímto zákonem není dotčena působnost orgánů hygienické služby a orgánů ochrany přírodních léčebných lázní a přírodních léčivých zdrojů.14)


§ 16

Zrušují se:

1. vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky č. 118/1971 Sb., o hospodaření sběrnými surovinami, ve znění vyhlášky č. 109/1974 Sb., vyhlášky č. 137/1978 Sb. a vyhlášky č. 64/1988 Sb.,

2. směrnice ministerstva vnitra České socialistické republiky č. MH - 5/11 613/1989/82 o sběru druhotných surovin občany na základě osvědčení vydaného národním výborem (reg. v částce 6/1983 Sb.).

§ 17

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Burešová v. r.

Pithart v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 2 odst. 5 zákona č. 238/1991 Sb., o odpadech.

2) Zákon ČNR č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa.

3) § 5 až 8 zákona č. 238/1991 Sb.

4) § 11 a 12 zákona č. 238/1991 Sb.

4a) § 4 odst. 7 zákona č. 238/1991 Sb., o odpadech, ve znění zákona č. 300/1995 Sb.

5) § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 238/1991 Sb.

6) § 2 odst. 2 zákona č. 238/1991 Sb.

7) § 2 odst. 3 zákona č. 238/1991 Sb.

8) § 9 odst. 2 zákona č. 238/1991 Sb.

8a) Zákon č. 75/1957 Sb., o občanských průkazech.

8b) § 9 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.

8c) Opatření Federálního výboru pro životní prostředí, kterým se vyhlašuje Kategorizace a katalog odpadů (vyhlášeno v částce 69/1991 Sb.).

9) § 4 odst. 4 písm. c) zákona č. 238/1991 Sb.

10) § 11 odst. 1 písm. a) až c) zákona č. 238/1991 Sb.

11) Např. zákon č. 169/1949 Sb., o vojenských újezdech.

12) § 15 odst. 1 písm. a) zákona č. 238/1991 Sb.

13) § 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 238/1991 Sb.

14) Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.

Souvislosti

Je prováděn předpisem
401/1991 Sb. Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky o programech odpadového hospodářství
Je měněn
300/1995 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 238/1991 Sb., o odpadech, a zákon České národní rady č. 311/1991 Sb., o státní správě v odpadovém hospodářství, ve znění zákona České národní rady č. 466/1992 Sb.
466/1992 Sb. Zákon České národní rady, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 311/1991 Sb., o státní správě v odpadovém hospodářství
349/1992 Sb. Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 311/1991 Sb., o státní správě v odpadovém hospodářství
Je zrušen předpisem
125/1997 Sb. Zákon o odpadech
Ruší
o1/c6/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
118/1971 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky o hospodaření sběrnými surovinami
Je odkazován z
504/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví správná laboratorní praxe v oblasti léčiv
402/2000 Sb. Úplné znění zákona č. 79/1997 Sb., o léčivech, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 149/2000 Sb.
125/1997 Sb. Zákon o odpadech
79/1997 Sb. Zákon o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů
300/1995 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 238/1991 Sb., o odpadech, a zákon České národní rady č. 311/1991 Sb., o státní správě v odpadovém hospodářství, ve znění zákona České národní rady č. 466/1992 Sb.
114/1995 Sb. Zákon o vnitrozemské plavbě
513/1992 Sb. Nařízení vlády České republiky o podrobnostech nakládání s odpady
466/1992 Sb. Zákon České národní rady, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 311/1991 Sb., o státní správě v odpadovém hospodářství
o5/c82/1992 Sb. Usnesení České národní rady o neschválení zákonného opatření předsednictva České národní rady ze dne 4. června 1992 č. 349/1992 Sb., kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 311/1991 Sb., o státní správě v odpadovém hospodářství
376/1992 Sb. Vyhláška Federálního výboru pro životní prostředí, ministerstva životního prostředí České republiky a Slovenské komise pro životní prostředí, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 83/1976 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění vyhlášky č. 45/1979 Sb.
349/1992 Sb. Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 311/1991 Sb., o státní správě v odpadovém hospodářství
99/1992 Sb. Vyhláška o zřizování, provozu, zajištění a likvidaci zařízení pro ukládání odpadů v podzemních prostorech
62/1992 Sb. Zákon České národní rady o poplatcích za uložení odpadů
401/1991 Sb. Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky o programech odpadového hospodářství
388/1991 Sb. Zákon o Státním fondu životního prostředí České republiky
311/1991 Sb. Zákon České národní rady o státní správě v odpadovém hospodářství
83/1976 Sb. Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj (dále FMTIR) o obecných technických požadavcích na výstavbu
Odkazuje na
513/1991 Sb. Obchodní zákoník
311/1991 Sb. Zákon České národní rady o státní správě v odpadovém hospodářství
282/1991 Sb. Zákon o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa
238/1991 Sb. Zákon o odpadech
69/1991 Sb. Vyhláška Federálního úřadu pro normalizaci a měření, kterou se provádí zákon o metrologii
118/1971 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky o hospodaření sběrnými surovinami
20/1966 Sb. Zákon o péči o zdraví lidu
75/1957 Sb. Zákon o občanských průkazech
169/1949 Sb. Zákon o vojenských újezdech

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
4. 27.12.1995 - 31.12.1997 300/1995 Sb.
3. 15.10.1992 - 26.12.1995 466/1992 Sb.
2. 30.06.1992 - 14.10.1992 349/1992 Sb.
1. 09.08.1991 - 29.06.1992
0. 09.08.1991 Vyhlášené znění