Nařízení vlády č. 300/1991 Sb.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o vyhlásení pamiatkovej rezervácie v meste Podolínec

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-300
Částka 55/1991
Platnost od 31.07.1991
Účinnost od 01.08.1991
Aktuální znění 01.08.1991

300

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 11. júna 1991

o vyhlásení pamiatkovej rezervácie v meste Podolínec

Vláda Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti nariaďuje:


§ 1

(1) Vyhlasuje sa pamiatková rezervácia v meste Podolínec (ďalej len "rezervácia").

(2) Územie rezervácie je vymedzené v prílohe tohto nariadenia.

(3) Územie rezervácie vyznačia orgány geodézie a kartografie v písomných a mapových operátoch evidencie nehnuteľností. Mapové podklady so zakresleným územím rezervácie sú uložené na Mestskom zastupiteľstve v Podolínci, Obvodnom úrade Stará Ľubovňa, na Okresnom úrade v Starej Ľubovni, Slovenskom ústave pamiatkovej starostlivosti v Bratislave a Ústave pamiatkovej starostlivosti v Prešove.

§ 2

(1) Účelom vyhlásenia rezervácie je zabezpečiť ochranu a obnovu urbanistických, architektonických, výtvarných a kultúrno-spoločenských hodnôt mesta Podolínec.

(2) Predmetom ochrany je historický pôdorys, hmotová a priestorová štruktúra zástavby, historická zeleň, objekty vyhlásené za kultúrne pamiatky a iné objekty dotvárajúce územie rezervácie.

§ 3

Vyhlásením rezervácie nie sú dotknuté vlastnícke a užívacie vzťahy.


§ 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. augustom 1991.


Čarnogurský v. r.


Príloha nariadenia vlády SR č. 300/1991 Zb.

Vymedzenie územia pamiatkovej rezervácie v meste Podolínec

Územie pamiatkovej rezervácie je vymedzené hranicou, ktorej východiskový bod je pri kaplnke sv. J. Nepomuckého, na rozhraní parciel č. 1069 a 1058. Hranica prechádza po ulici č. parcely 1058 smerom severovýchodným. Pri parcele č. 517 sa stáča smerom juhovýchodným po ceste - č. parcely 1062 a vyúsťuje na hlavnú komunikáciu - č. parcely 1096, po ktorej prechádza severovýchodným smerom až po komplex budov kostola a kĺáštora. Na rozhraní parciel č. 1096 a 1028 sa hranica stáča juhovýchodným smerom, pozdĺž oplotenia komplexu, k bývalému mlynskému náhonu - č. parcely 1030 a k rieke Poprad. Hranica pokračuje južným smerom pozdĺž rieky Poprad, pretína cestu č. parcely 1111 smerom do Lomničky. Ďalej pokračuje pozdĺž parku - č. parcely 86, popri oplotení parku - parcela č. 86, hranica pokračuje severovýchodným smerom, pretína mlynský náhon - parcela č. 1099/2 a po parcelách č. 1019 a 1079 pretína hlavnú komunikáciu - parcela č. 1096. Po ceste - č. parcely 1069, smeruje k východiskovému bodu hranice - ku kaplnke sv. J. Nepomuckého.

Souvislosti

Prázdný výstup

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.08.1991 Aktuální znění (exportováno 27.11.2020 21:30)
0. 31.07.1991 Vyhlášené znění