Sdělení č. 295/1991 Sb.Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Irska o zrušení víz

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-295
Částka 53/1991
Platnost od 19.07.1991
Účinnost od 12.04.1991
Aktuální znění 12.04.1991

295

SDĚLENÍ

federálního ministerstva zahraničních věcí

Federální ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 12. dubna 1991 bylo v Praze sjednáno výměnou osobních nót Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Irska o zrušení víz. Ujednání vstoupilo v platnost dnem 12. dubna 1991.

České znění československé nóty a překlad irské nóty se vyhlašují současně.

Marián ČALFA
předseda vlády
České a Slovenské Federativní Republiky

Vaše Excelence,

mám čest informovat Vaši Excelenci, že s Úmyslem usnadnit cestování mezi oběma zeměmi vláda České a Slovenské Federativní Republiky je připravena uzavřít ujednání s vládou Irska tohoto znění:

1. Za podmínek uvedených v odstavcích 3, 4 ab teto nóty irští státní příslušníci, kteří jsou držiteli platných irských pasu, budou moci svobodně cestovat do České a Slovenské Federativní Republiky, aniž by si nejprve museli obstarat víza do svých pasů. Irští státní příslušníci, kteří si budou přát pobývat v České a Slovenské Federativní Republice déle než 90 (devadesát) dnů, obrátí se s žádostí na příslušné úřady České a Slovenské Federativní Republiky.

2. Za podmínek uvedených v odstavcích 3, 4 a 5 této nóty státní příslušníci České a Slovenské Federativní Republiky, kteří jsou držiteli platných československých cestovních dokladů, budou moci svobodně cestovat do Irska, aniž by si nejprve museli obstarat vízum do svých pasů. Státní příslušníci České a Slovenské Federativní Republiky, kteří si budou přít pobývat v Irsku déle než 90 (devadesát) dnů, obrátí se s žádostí na příslušné irské úřady.

3. Odstranění vízové povinnosti nezbavuje irské státní příslušníky cestující do České a Slovenské Federativní Republiky, ani statní příslušníky České a Slovenské Federativní Republiky cestující do Irska povinnosti dodržovat zákony a nařízení upravující vstup a pobýt (přechodný nebo trvalý) cizinců a jejich účast na výdělečné činnosti, ať už na základě vlastního podnikání nebo za mzdu. Cestujícím, kteří nebudou schopni prokázat příslušným úřadům, že splňují požadavky těchto zákonů a nařízení, může být odmítnut souhlas ke vstupu nebo pobytu na příslušném území.

4. Vyslání diplomatických pracovníků a jejich rodinných příslušníků na velvyslanectví jedné ze smluvních stran na dobu přesahující 90 (devadesát) dnů bude vyžadovat, aby alespoň měsíc před plánovaným příjezdem bylo za účelem vydání souhlasu ke vstupu oznámeno diplomatické misi druhé smluvní strany. Od ostatních státních příslušníků jedné smluvní strany, kteří mají v úmyslu vstoupit na území druhé smluvní strany, aby tam byli zaměstnáni svou vládou, nebo Organizací spojených národů nebo jinou mezinárodní organizací, jíž je druhá smluvní strana členem, nebo za účelem jiného zaměstnání, pro něž se nevyžaduje pracovní povolení, jakož i od jejich rodinných příslušníků, bude požadováno, aby alespoň měsíc před plánovaným příjezdem podali na diplomatické misi druhé smluvní strany žádost o povolení ke vstupu.

5. Příslušné úřady Irska a České a Slovenské Federativní Republiky si vyhrazují právo odmítnout souhlas ke vstupu na své území ve všech případech, kdy dotyčná osoba je pokládána za nežádoucí nebo jinak nesplňuje podmínky podle obecně platných předpisů příslušné vlády upravujících vstup nebo pobyt cizinců.

6. Vláda Irska nebo vláda České a Slovenské Federativní Republiky může z důvodu veřejného pořádku přerušit na přechodnou dobu zcela nebo částečně provádění předchozích ustanovení. V každém takovém případě přerušení a ukončení bude oznámeno diplomatickou cestou druhé vládě a nabude účinnosti okamžitě po tomto oznámení.

7. Toto Ujednaní může být kteroukoliv stranou ve lhůtě 30 (třiceti) dnů vypovězeno písemným oznámením zaslaným druhé straně.

Pokud uvedené návrhy jsou přijatelné pro vládu Irska, mám čest navrhnout, aby tato nóta a odpověď Vaší Excelence, s výhradou souhlasu smluvních stran v souladu s jejich předpisy, tvořily Ujednání o zrušení víz mezi oběma vládami, které vstoupí v platnost v den odpovědi.

Přijměte prosím, Vaše Excelence, ujištění o mé nejhlubší úctě.

V Praze dne 12. dubna 1991

Marian Čalfa v. r.
předseda vlády ČSFR

Jeho Excelence 
Charles J. HAUGHEY
předseda vlády
Irska

Úřad předsedy vlády

Praha, 12. dubna 1991

Excelence,

mám čest potvrdit příjem nóty Vaší Excelence z 12. dubna 1991 tohoto znění:

„Vaše Excelence,

mám čest informovat Vaši Excelenci, že s úmyslem usnadnit cestování mezi oběma zeměmi vláda České a Slovenské Federativní Republiky je připravena uzavřít ujednání s vládou Irska tohoto znění:

1. Za podmínek uvedených v odstavcích 3, 4 a 5 této nóty irští státní příslušníci, kteří jsou držiteli platných irských pasů, budou moci svobodně cestovat do České a Slovenské Federativní Republiky, aniž by si nejprve museli obstarat víza do svých pasů. Irští státní příslušníci, kteří si budou přát pobývat v České a Slovenské Federativní Republice déle než 90 (devadesát) dnů, obrátí se s žádostí na příslušné úřady České a Slovenské Federativní Republiky.

2. Za podmínek uvedených v odstavcích 3, 4 a 5 této nóty státní příslušníci České a Slovenské Federativní Republiky, kteří jsou držiteli platných československých cestovních dokladů, budou moci svobodně cestovat do Irska, aniž by si nejprve museli obstarat vízum do svých pasů. Státní příslušníci České a Slovenské Federativní Republiky, kteří si budou přát pobývat v Irsku déle než 90 (devadesát) dnů, obrátí se s žádostí na příslušné irské úřady.

3. Odstranění vízové povinnosti nezbavuje irské státní příslušníky cestující do České a Slovenské Federativní Republiky, ani státní příslušníky České a Slovenské Federativní Republiky cestující do Irska povinnosti dodržovat zákony a nařízení upravující vstup a pobyt (přechodný nebo trvalý) cizinců a jejich účast na výdělečné činnosti, ať už na základě vlastního podnikání nebo za mzdu. Cestujícím, kteří nebudou schopni prokázat příslušným úřadům, že splňují požadavky těchto zákonů a nařízení, může být odmítnut souhlas ke vstupu nebo pobytu na příslušném území.

4. Vyslání diplomatických pracovníků a jejich rodinných příslušníků na velvyslanectví jedné ze smluvních stran na dobu přesahující 90 (devadesát) dnů bude vyžadovat, aby alespoň měsíc před plánovaným příjezdem bylo za účelem vydání souhlasu ke vstupu oznámeno diplomatické misi druhé smluvní strany. Od ostatních státních příslušníku jedné smluvní strany, kteří mají v úmyslu vstoupit na území druhé smluvní strany, aby tam byli zaměstnáni svou vládou, nebo Organizací spojených národů nebo jinou mezinárodní organizací, jíž je druhá smluvní strana členem, nebo za účelem jiného zaměstnání, pro než se nevyžaduje pracovní povolení, jakož i od jejich rodinných příslušníků, bude požadováno, aby alespoň měsíc před plánovaným příjezdem podali na diplomatické misi druhé smluvní strany žádost o povolení ke vstupu.

5. Příslušné úřady Irska a České a Slovenské Federativní Republiky si vyhrazují právo odmítnout souhlas ke vstupu na své území ve všech případech, kdy dotyčná osoba je pokládána za nežádoucí nebo jinak nesplňuje podmínky podle obecně platných předpisů příslušné vlády upravujících vstup nebo pobyt cizinců.

6. Vláda Irska nebo vláda České a Slovenské Federativní Republiky může z důvodů veřejného pořádku přerušit na přechodnou dobu zcela nebo částečně provádění předchozích ustanovení. V každém takovém případě přerušení a ukončení bude oznámeno diplomatickou cestou druhé vládě a nabude účinnosti okamžitě po tomto oznámení.

7. Toto Ujednání může být kteroukoliv stranou ve lhůtě 30 (třiceti) dnů vypovězeno písemným oznámením zaslaným druhé straně.

Pokud uvedené návrhy jsou přijatelné pro vládu Irska, mám čest navrhnout, aby tato nóta a odpověď Vaší Excelence, s výhradou souhlasu smluvních stran v souladu s jejich předpisy, tvořily Ujednání o zrušení víz mezi oběma vládami, které vstoupí v platnost v den odpovědi.

Přijmete prosím, Vaše Excelence, ujištění o mé nejhlubší úctě.".

Dále mám čest informovat Vaši Excelenci, že výše uvedená ustanovení jsou přijatelná pro vládu Irska, a potvrdit, že nóta Vaší Excelence a tato odpovědná nóta tímto tvoří Dohodu mezi oběma vládami v předmětné věci, která vstoupí v platnost v den této odpovědi.

Přijměte, Excelence, znovu ujištění o mé nejhlubší úctě.

Charles J. Haughey v. r.
předseda vlády

Jeho Excelence
pan Marián Čalfa
předseda vlády České a Slovenské Federativní Republiky

Souvislosti

Prázdný výstup

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 12.04.1991 Aktuální znění (exportováno 18.02.2020 19:23)
0. 12.04.1991 Vyhlášené znění