Zákon č. 265/1991 Sb.Zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-265
Částka 50/1991
Platnost od 10.07.1991
Účinnost od 01.08.1991
Aktuální znění 01.07.2020

265

ZÁKON

České národní rady

ze dne 18. června 1991

o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


§ 1

Tento zákon upravuje působnost ministerstev, jiných správních úřadů, krajů a obcí v oblasti cen.

§ 2

(1) Ministerstvo financí (dále jen "ministerstvo") vykonává působnost při uplatňování, regulaci a kontrole cen výrobků, výkonů, prací a služeb (dále jen "zboží"), cen dalšího majetku a majetkových práv, pokud tento zákon nestanoví jinak.

(2) Ministerstvo vydává právní předpisy pro regulaci a sjednávání cen, určení nepřiměřeného hospodářského prospěchu a neoprávněného majetkového prospěchu v souvislosti s porušením cenových předpisů, cenovou evidenci, poskytování cenových informací, kontrolu cen.

§ 2a

(1) Ministerstvo zdravotnictví vykonává působnost při uplatňování a regulaci cen u zdravotních výkonů, léčivých přípravků, potravin pro zvláštní lékařské účely, stomatologických výrobků a zdravotnických prostředků.

(2) Státní ústav pro kontrolu léčiv vydává rozhodnutí o stanovení maximálních cen léčivých přípravků, potravin pro zvláštní lékařské účely podle cenových předpisů a provádí cenovou kontrolu u léčivých přípravků, potravin pro zvláštní lékařské účely, zdravotnických prostředků a stomatologických výrobků.

§ 2b

(1) Ministerstvo dopravy stanoví rozhodnutím ceny a podmínky jejich uplatnění (tarify) v mezinárodní dopravě.

(2) Český telekomunikační úřad vykonává působnost při uplatňování, regulaci a kontrole cen poštovních služeb, včetně poštovních služeb do zahraničí, a cen za přístup k poštovní infrastruktuře1). Ministerstvo nevykonává působnost při uplatňování, regulaci, sjednávání a kontrole cen v oblasti elektronických komunikací.

(3) Cenovou kontrolu v oblasti cen za užití dráhy, cen za přidělení kapacity dráhy a cen za poskytnutí služby prostřednictvím zařízení služeb vykonává vedle ministerstva rovněž Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře. Cenovou kontrolu v oblasti cen za plnění poskytnuté v případech stanovených zákonem o dráhách8) provozovateli dráhy, který je součástí vertikálně integrovaného podniku, nebo odštěpnému závodu provozovatele dráhy, předmětem jehož činnosti je provozování dráhy, vykonává Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře.

§ 2c

Energetický regulační úřad

a) vykonává působnost při uplatňování, regulaci, sjednávání a kontrole cen v oblasti energetiky,

b) vydává právní předpisy pro regulaci, sjednávání a kontrolu cen v oblasti energetiky,

c) vydává rozhodnutí o regulaci cen včetně pravidel pro klíčování nákladů, výnosů a hospodářského výsledku regulovaných a neregulovaných činností.

§ 2d

Celní úřad pro Středočeský kraj

a) vykonává působnost při uplatňování, regulaci a kontrole cen u cigaret,

b) vydává rozhodnutí o regulaci cen u cigaret.

§ 3

(1) Specializovaný finanční úřad provádí cenovou kontrolu právnických a fyzických osob.

(2) Specializovaný finanční úřad na základě cenových kontrol ukládá za porušení cenových předpisů pokuty.2)

(3) Státní energetická inspekce provádí kontrolu dodržování cenových předpisů v oblasti podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů.

(4) Státní energetická inspekce ukládá za porušení cenových předpisů v oblasti podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů pokuty podle zvláštního právního předpisu2).

(5) Celní úřady provádějí kontrolu dodržování cenových předpisů u cigaret a za jejich porušení ukládají pokuty podle zvláštního právního předpisu2).

§ 4

(1) Kraj v rozsahu a za podmínek stanovených v rozhodnutí ministerstva může nařízením kraje

a) stanovit maximální ceny, pokud nejsou stanoveny ministerstvem,

b) stanovit maximální ceny nižší, než jsou maximální ceny stanovené ministerstvem.

(2) Krajský úřad provádí cenovou kontrolu. Krajský úřad ukládá, vybírá a vymáhá pokuty za porušení cenových předpisů.

(3) Působnost podle odstavců 1 a 2 se vztahuje na veškerý prodej uskutečňovaný na území kraje bez ohledu na to, zda fyzická osoba nebo právnická osoba, která prodej uskutečňuje, má na území kraje trvalý pobyt nebo sídlo.

§ 4a

(1) Obec v rozsahu a za podmínek stanovených v rozhodnutí ministerstva může nařízením obce

a) stanovit maximální ceny, pokud nejsou stanoveny ministerstvem,

b) stanovit maximální ceny nižší, než jsou maximální ceny stanovené ministerstvem,

c) stanovit maximální ceny vyšší, než jsou maximální ceny stanovené ministerstvem, nebo určit případy, na které se maximální ceny stanovené ministerstvem nevztahují.

(2) Obecní úřad provádí cenovou kontrolu. Obecní úřad ukládá, vybírá a vymáhá pokuty za porušení cenových předpisů.

(3) Působnost podle odstavců 1 a 2 se vztahuje na veškerý prodej uskutečňovaný na území obce bez ohledu na to, zda fyzická osoba nebo právnická osoba, která prodej uskutečňuje, má na území obce trvalý pobyt nebo sídlo.

§ 4b

Stanoví-li maximální cenu téhož zboží kraj i obec, platí na území obce maximální cena stanovená obcí.

§ 5

(1) Pokuta uložená za porušení cenových předpisů je příjmem

a) rozpočtu obce, jestliže pokutu uložila obec nebo došlo k porušení cenové regulace stanovené obcí,

b) rozpočtu kraje, jestliže pokutu uložil krajský úřad a nejde o pokutu za porušení cenové regulace stanovené obecním úřadem,

c) státního rozpočtu v ostatních případech.

(2) Pokutu uloží ten orgán, který jako první zahájil řízení o porušení cenových předpisů.

§ 5a

Působnosti stanovené krajskému úřadu nebo obecnímu úřadu podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.

§ 5bzrušeno

§ 6

Zrušují se

1. zákon České národní rady č. 134/1973 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti cen, ve znění zákona České národní rady č. 39/1983 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti cen, a zákona České národní rady č. 209/1988 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti cen,

2. nařízení vlády České socialistické republiky č. 117/1985 Sb., o provádění dodatkových odvodů národními výbory a rozpočtovými a příspěvkovými organizacemi řízenými ústředními orgány České socialistické republiky a národními výbory v oblasti cen.


§ 7

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. srpna 1991.


Přechodná ustanovení zavedena zákonem č. 261/2007 Sb. Čl. LXXVI

1. Cenová regulace zdravotních výkonů, stomatologických výrobků a zdravotnických prostředků, stanovená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona podle dosavadních cenových předpisů, se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona považuje za cenovou regulaci stanovenou podle tohoto zákona, až do vydání cenového předpisu podle tohoto zákona.

2. Cenová regulace léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely provedená podle dosavadních cenových předpisů jiným způsobem než stanovením maximální ceny, se považuje za cenovou regulaci podle tohoto zákona až do vydání cenového předpisu podle tohoto zákona.

Přechodná ustanovení zavedena zákonem č. 211/2011 Sb. Čl. V

1. Kontroly započaté Státní energetickou inspekcí v oblasti působnosti, která dnem nabytí účinnosti tohoto zákona přechází na Energetický regulační úřad a které před tímto dnem nebyly dokončeny, dokončí Státní energetická inspekce.

2. Řízení o uložení pokuty zahájená Státní energetickou inspekcí v oblasti působnosti, která dnem nabytí účinnosti tohoto zákona přechází na Energetický regulační úřad a která před tímto dnem nebyla pravomocně skončená, dokončí Státní energetická inspekce.

3. Výkon rozhodnutí o uložení pokuty zahájený Státní energetickou inspekcí přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona dokončí Státní energetická inspekce. Výkon rozhodnutí o uložení pokuty, který bude možné zahájit až po nabytí účinnosti tohoto zákona, provede Energetický regulační úřad.

Přechodná ustanovení zavedena zákonem č. 221/2012 Sb. Čl. V

Přechodné ustanovení

Řízení zahájená v oblasti poštovních služeb, ke kterým má působnost Český telekomunikační úřad nebo Ministerstvo financí podle zákona č. 265/1991 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zastavují.


Burešová v. r.

Pithart v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 20 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách

1) § 1 odst. 2 a § 2 písm. i) zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění zákona č. 95/2005 Sb.

2) § 17 zákona č. 526/1990 Sb.

8) § 42b odst. 3 a § 42c odst. 3 písm. b) zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.

Souvislosti

Je prováděn předpisem
166/2021 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
91/2021 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
551/2020 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
497/2020 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
291/2020 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
241/2020 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
9/2020 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
333/2019 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
258/2019 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
154/2019 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
18/2019 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
331/2018 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
264/2018 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
234/2018 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
220/2018 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
106/2018 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
6/2018 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
421/2017 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
347/2017 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
339/2016 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
367/2013 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
85/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva financí o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů
178/1994 Sb. Vyhláška Ministerstva financí o oceňování staveb, pozemků a trvalých porostů
581/1992 Sb. Vyhláška ministerstva financí České republiky, kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, pro ceny speciální techniky
393/1991 Sb. Vyhláška ministerstva financí České republiky o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků
Přechodná ustanovení zavedena předpisy (uvedena na konci textu)
221/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
211/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
261/2007 Sb. Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů
Je měněn
238/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
367/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
319/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
407/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
221/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
18/2012 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky
457/2011 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Finanční správě České republiky
211/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
403/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů
183/2008 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti cen
261/2007 Sb. Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů
160/2007 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany spotřebitele
217/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích
95/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
354/2003 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebních daních
320/2002 Sb. Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů
458/2000 Sb. Energetický zákon
151/2000 Sb. Zákon o telekomunikacích a o změně dalších zákonů
151/1997 Sb. Zákon o oceňování majetku
135/1994 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, a mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách
Ruší
117/1985 Sb. Nařízení vlády České socialistické republiky o provádění dodatkových odvodů národními výbory a rozpočtovými a příspěvkovými organizacemi řízenými ústředními orgány České socialistické republiky a národními výbory v oblasti cen
134/1973 Sb. Zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti cen
Je odkazován z
166/2021 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
91/2021 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
497/2020 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
291/2020 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
241/2020 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
238/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
9/2020 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
367/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
258/2019 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
154/2019 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
18/2019 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
331/2018 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
264/2018 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
234/2018 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
220/2018 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
106/2018 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
6/2018 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
421/2017 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
347/2017 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
231/2017 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení některých ustanovení zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
8/2017 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení části § 4 odst. 2 a části přílohy č. 1 části B bodu 2 písm. b) č. 273/2015 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2016
339/2016 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
319/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
162/2015 Sb. Vyhláška o podrobnostech úřednické zkoušky
375/2013 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 15. října 2013 sp. zn. Pl. ÚS 3/13 ve věci návrhu na zrušení § 43 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
367/2013 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
299/2013 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na vyslovení protiústavnosti části § 135d odst. 1 č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních
70/2013 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů
407/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
221/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
220/2012 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 7a až 7i, části § 8 č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie
165/2012 Sb. Zákon o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů
18/2012 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky
457/2011 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Finanční správě České republiky
298/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
211/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
301/2010 Sb. Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva financí č. 85/1997 Sb., o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů
104/2010 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení některých ust. části třicáté č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů
36/2010 Sb. Úplné znění zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, jak vyplývá z pozdějších změn
403/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů
314/2009 Sb. Úplné znění zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), jak vyplývá z pozdějších změn
85/2009 Sb. Úplné znění zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, jak vyplývá z pozdějších změn
251/2008 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení některých částí č. 261/2007 Sb., některých ust. č. 48/1997 Sb., č. 551/1991 Sb. a č. 280/1992 Sb.
193/2008 Sb. Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn
183/2008 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti cen
88/2008 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení některých částí č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, a na zrušení některých ust. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
378/2007 Sb. Zákon o léčivech
280/2007 Sb. Vyhláška o provedení ustanovení energetického zákona o Energetickém regulačním fondu a povinnosti nad rámec licence
261/2007 Sb. Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů
160/2007 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany spotřebitele
43/2007 Sb. Úplné znění zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, jak vyplývá z pozdějších změn
266/2006 Sb. Zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců
187/2006 Sb. Zákon o nemocenském pojištění
45/2006 Sb. Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn
3/2006 Sb. Úplné znění zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, jak vyplývá z pozdějších změn
444/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
377/2005 Sb. Zákon o finančních konglomerátech
373/2005 Sb. Úplné znění zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, jak vyplývá z pozdějších změn
217/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích
95/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
91/2005 Sb. Úplné znění zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), jak vyplývá z pozdějších změn
511/2004 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 580/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů
354/2003 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebních daních
528/2002 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 10 č. 526/1990 Sb., o cenách, a o zrušení výměru č. 06/2002, o stanovení maximálního nájemného z bytu
320/2002 Sb. Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů
458/2000 Sb. Energetický zákon
231/2000 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu
167/2000 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení § 17 odst. 5 č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
151/2000 Sb. Zákon o telekomunikacích a o změně dalších zákonů
311/1999 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů
41/1999 Sb. Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytování s užíváním bytu, ve znění pozdějších předpisů
231/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Federálního ministerstva financí, Ministerstva financí České republiky a Ministerstva financí Slovenské republiky č. 580/1990 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 580/1992 Sb.
151/1997 Sb. Zákon o oceňování majetku
125/1997 Sb. Zákon o odpadech
86/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu, ve znění pozdějších předpisů
85/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva financí o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů
48/1997 Sb. Zákon o veřejném zdravotním pojištění
295/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 178/1994 Sb., o oceňování staveb, pozemků a trvalých porostů
274/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu, ve znění vyhlášky č. 30/1995 Sb.
187/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva financí, kterou se zrušuje vyhláška Federálního ministerstva financí, Ministerstva financí České republiky a Ministerstva financí Slovenské republiky č. 585/1990 Sb., o cenové regulaci nájemného z nebytových prostor, ve znění vyhlášky Ministerstva financí č. 168/1994 Sb.
114/1995 Sb. Zákon o vnitrozemské plavbě
30/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu
222/1994 Sb. Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci
178/1994 Sb. Vyhláška Ministerstva financí o oceňování staveb, pozemků a trvalých porostů
168/1994 Sb. Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Federálního ministerstva financí, Ministerstva financí České republiky a Ministerstva financí Slovenské republiky č. 585/1990 Sb., o cenové regulaci nájemného z nebytových prostor
135/1994 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, a mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách
176/1993 Sb. Vyhláška ministerstva financí o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu
611/1992 Sb. Vyhláška ministerstva financí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí České republiky č. 393/1991 Sb., o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků, ve znění vyhlášky č. 110/1992 Sb.
581/1992 Sb. Vyhláška ministerstva financí České republiky, kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, pro ceny speciální techniky
580/1992 Sb. Vyhláška ministerstva financí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky č. 580/1990 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., o cenách
426/1992 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o úhradě léčiv a prostředků zdravotnické techniky
110/1992 Sb. Vyhláška ministerstva financí České republiky, kterou se doplňuje vyhláška č. 393/1991 Sb., o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků
393/1991 Sb. Vyhláška ministerstva financí České republiky o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků
265/1991 Sb. Zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen
531/1990 Sb. Zákon o územních finančních orgánech
526/1990 Sb. Zákon o cenách
Odkazuje na
221/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
211/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
261/2007 Sb. Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů
500/2004 Sb. Správní řád
185/2004 Sb. Zákon o Celní správě České republiky
29/2000 Sb. Zákon o poštovních službách
266/1994 Sb. Zákon o dráhách
265/1991 Sb. Zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen
531/1990 Sb. Zákon o územních finančních orgánech
526/1990 Sb. Zákon o cenách
209/1988 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 134/1973 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti cen, ve znění zákona České národní rady č. 39/1983 Sb.
117/1985 Sb. Nařízení vlády České socialistické republiky o provádění dodatkových odvodů národními výbory a rozpočtovými a příspěvkovými organizacemi řízenými ústředními orgány České socialistické republiky a národními výbory v oblasti cen
134/1973 Sb. Zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti cen

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
19. 01.07.2020 238/2020 Sb. Aktuální znění (exportováno 22.04.2021 12:50)
18. 15.01.2020 - 30.06.2020 367/2019 Sb.
17. 01.04.2017 - 14.01.2020 319/2016 Sb.
16. 01.01.2013 - 31.03.2017 457/2011 Sb., 18/2012 Sb., 221/2012 Sb., 407/2012 Sb.
15. 19.08.2011 - 31.12.2012 211/2011 Sb.
14. 18.11.2009 - 18.08.2011 403/2009 Sb.
13. 01.06.2008 - 17.11.2009 183/2008 Sb.
12. 01.01.2008 - 31.05.2008 261/2007 Sb.
11. 02.07.2007 - 31.12.2007 160/2007 Sb.
10. 01.07.2005 - 01.07.2007 217/2005 Sb.
9. 01.05.2005 - 30.06.2005 127/2005 Sb.
8. 01.04.2005 - 30.04.2005 95/2005 Sb.
7. 01.01.2004 - 31.03.2005 354/2003 Sb.
6. 01.01.2003 - 31.12.2003 320/2002 Sb.
5. 01.01.2001 - 31.12.2002 458/2000 Sb.
4. 01.07.2000 - 31.12.2000 151/2000 Sb.
3. 01.01.1998 - 30.06.2000 151/1997 Sb.
2. 29.06.1994 - 31.12.1997 135/1994 Sb.
1. 01.08.1991 - 28.06.1994
0. 10.07.1991 Vyhlášené znění