Sdělení č. 214/1991 Sb.Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spolkové republiky Německa o vzájemném zřízení a činnosti kulturních a informačních středisek

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-214
Částka 43/1991
Platnost od 14.06.1991
Účinnost od 18.03.1991
Aktuální znění 18.03.1991

214

SDĚLENÍ

federálního ministerstva zahraničních věcí

Federální ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 2. února 1990 byla v Norimberku podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spolkové republiky Německa o vzájemném zřízení a činnosti kulturních a informačních středisek. Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 13 dnem 18. března 1991.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

DOHODA

mezi

vládou Československé socialistické republiky a

vládou Spolkové republiky Německa

o vzájemném zřízení a činnosti kulturních a informačních středisek

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Spolkové republiky Německa,

- na základě Smlouvy mezi Československou socialistickou republikou a Spolkovou republikou Německa o vzájemných vztazích ze dne 11. prosince 1973 a Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spolkové republiky Německa o kulturní spolupráci ze dne 11. dubna 1978,

- vedeny přáním dále rozvíjet a prohlubovat svou spoluprací v kulturní, vzdělávací a vědecké oblasti,

- s předsevzetím sloužit vzájemné informovanosti o společenském a kulturním životě obou stran,

- s úmyslem přispívat i tímto způsobem k vzájemnému poznávání a lepšímu porozumění mezi lidmi na obou stranách,

- ve snaze realizovat ustanovená Závěrečného aktu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě a dokumentu přijatých na následných schůzkách,

se dohodly takto:

Článek  1

(1) Každá strana je oprávněna zřídit na území druhé strany kulturní a informační středisko (dále jen „kulturní středisko").

(2) Kulturní středisko Československé socialistické republiky nese název  „Kulturní a informační středisko Československé socialistické republiky"; jeho sídlo bude dohodnuto později.

Kulturní středisko Spolkové republiky Německa nese název  „Goethe-Institut"; má své sídlo v Praze.

(3) Pobočky kulturních středisek mohou být zřízeny na základě této Dohody ve vzájemné shodě obou stran.

(4) Příslušné orgány obou stran budou podporovat činnost kulturních středisek a pomáhat jim při plnění jejich úkolů podle čl. 3 této Dohody.

(5) Kulturní střediska mohou pořádat své akce také mimo své vlastní prostory, jakož i na jiných místech druhé strany.

Článek  2

(1) Činnost kulturních středisek se uskutečňuje v souladu s ustanoveními táto Dohody a právními předpisy přijímající strany.

(2) Kulturní střediska jsou při plnění úkolu vyplývajících z této Dohody oprávněna vystupovat svým jménem.

Článek  3

(1) Činnost kulturních středisek bude uskutečňována s cílem prohlubování a rozvíjení vzájemných vztahů; je zaměřena na rozšiřování a zprostředkování informací a znalostí o vysílající straně v kulturní, vzdělávací a vědecké oblasti a na odpovídající spolupráci v těchto oblastech.

Zahrnuje zejména:

a) informování o kulturním a vědeckém životě,

b) pořádání kulturních akcí formou přednášek, seminářů, sympozií, koncertů, uměleckých vystoupení, filmových představení a vystav,

c) pořádání všeobecných a odborných jazykových kursů, jakož i akcí v oblasti vlastivědy a metodiky a didaktiky jazykové výuky,

d) programy včetně poskytnutí učebních materiálů pro odborný výcvik výuky a další vzdělávání učitelů jazyka, jakož i vypracování učebních materiálů ve spolupráci s příslušnými orgány,

e) zřízení a provoz knihoven, v nichž budou v čítárně k dispozici a bezplatně zapůjčovány různé noviny, časopisy, knihy, gramofonové desky, magnetofonové pásky, záznamy dat, videokazety a filmy,

f) rozšiřování bulletinů, prospektů, katalogů a podobných informačních publikací,

g) pořádání symposií, konferencí, studijních kursů a výstav s vědeckou a vědeckotechnickou tematikou ve spolupráci s příslušnými organizacemi přijímající strany,

h) zprostředkování výměny vědeckých a vědeckotechnických informací, publikací a výsledků výzkumu.

(2) Umělecká a přednášková činnost organizovaná kulturním střediskem může být vykonávána i osobami, které nejsou státními příslušníky obou stran.

Článek  4

(1) Činnost kulturního střediska Československé socialistické republiky se provádí prostřednictvím „Správy zahraničních kulturních zařízení", Praha, a činnost kulturního střediska Spolkové republiky Německa prostřednictvím „Goetheho institutu pro péči o německý jazyk v cizině a podporování mezinárodní kulturní spolupráce z. s.", Mnichov.

(2) Kulturní střediska jsou řízena řediteli, kteří jsou vysláni orgány uvedenými v čl. 4 odst. 1 a jejichž jmenování si obě strany sdělí diplomatickou cestou.

(3) Kromě ředitele může každá strana vyslat do svého kulturního střediska další pracovníky k plnění úkolů uvedených v článku 3 odst. 1, jakož i v oblasti administrativy.

(4) Kromě vyslaného personálu mohou být v kulturních střediscích zaměstnány i místní síly. Přijímání a utváření pracovního poměru se řídí podle právních předpisů přijímající strany.

(5) Ředitel a jeho zástupce zastupují kulturní středisko navenek. Pracovníci kulturních středisek mohou v otázkách týkajících se jejich pracovního oboru udržovat bezprostřední spojení s ústředními a místními úřady a institucemi.

(6) Ředitelé kulturních středisek budou informovat příslušné orgány přijímající strany o programech akcí a materiálech, které budou dány k dispozici veřejnosti nebo budou rozšiřovány.

Článek 5

Nerušený přístup veřejnosti ke kulturním střediskům a jejich normální provoz se zajišťuje.

Článek 6

(1) Každá strana hradí finanční náklady na zřízení a provoz svého kulturního střediska.

(2) K úhradě místních nákladů kulturních středisek v místní měně budou provozovatelé kulturních středisek poukazovat ve své národní měně protihodnotu pro potřebné provozní prostředky až do výše ročního rozpočtu. O jeho rámci se dohodnou provozovatelé obou stran vždy do 30. listopadu na následující finanční rok.

(3) Převody na konto kulturního střediska druhé strany se provádějí ve čtvrtletních splátkách po předchozím oboustranném odsouhlasení výše těchto splátek.

(4) Přepočet těchto částek se řídí podle neobchodního devizového kursu DM/Kčs vydávaného Státní bankou československou.

(5) Přesahuje-li finanční potřeba kulturního střediska dohodnutou roční výši rozpočtu, převede provozovatel tohoto kulturního střediska příslušný obnos v DM ve prospěch konta svého kulturního střediska.

Článek 7

(1) Zařízení, včetně technických přístrojů, materiály a majetek, kulturních středisek jsou vlastnictvím vysílající strany.

(2) Příslušné orgány obou stran budou podporovat druhou stranu při získání budov, popřípadě pozemků pro kulturní střediska, stejně jako i bytů pro vyslané pracovníky. Podrobnosti související s těmito otázkami budou řešeny ve vzájemné shodě.

Článek  8

Obě strany si navzájem poskytnou v rámci svých platných zákonů a předpisů osvobození od cel a dávek

- pro dovoz předmětů potřebných pro činnost kulturních středisek podle této Dohody;

- pro stěhované svršky, včetně motorových vozidel, vyslaných pracovníků a jejich rodinných příslušníků žijících s nimi ve společné domácnosti.

Článek 9

(1) Kulturní střediska si ve své činnosti nekladou za cíl dosažení finančního zisku.

(2) Obě strany poskytnou kulturním střediskům na základě vzájemnosti v rámci svých příslušných platných zákonů a předpisů osvobození od daně z obratu za jejich vykonané služby.

(3) Na základě Smlouvy mezi Československou socialistickou republikou a Spolkovou republikou Německa o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a majetku ze dne 19. prosince 1980 jsou příslušné úřady obou stran ve shodě v tom, že odměny vyslaných pracovníků budou podle článku 18 ve spojení s článkem 23 výše uvedené Smlouvy zdaněny pouze vysílající stranou.

Článek 10

(1) Vyslaní pracovníci kulturních středisek a jejich rodinní příslušníci žijící s nimi ve společné domácnosti (manželé a svobodné děti) obdrží od příslušných úřadů přijímající strany dlouhodobé povolení k pobytu, podle možnosti během tří až šesti týdnů po podání žádosti. Toto povolení k pobytu opravňuje k vícerázovému vjezdu a výjezdu.

(2) Vyslaní pracovníci kulturních středisek nepotřebují pro zaměstnání v kulturních střediscích pracovní povolení. Totéž platí pro jejich manželky zaměstnané v kulturním středisku.

Článek 11

Kulturní střediska mohou v souladu s právními předpisy přijímající strany prodávat předměty kulturní povahy pocházející z výstav, které uspořádaly.

Článek 12

Podle Čtyřstranné dohody ze dne 3. září 1971 bude tato Dohoda v souladu se stanovenými postupy rozšířena na Berlín (Západní).

Článek 13

Tato Dohoda vstoupá v platnost první den po výměně not, ve kterých si obě strany navzájem sdělí, že jsou splněny příslušné vnitrostátní předpoklady pro její vstup v platnost.

Článek 14

(1) Tato Dohoda se uzavírá na dobu pěti let počínajíc dnem jejího vstupu v platnost; prodlužuje se mlčky vždy o dalších pět let, pokud nebude jednou z obou stran písemně vypovězena nejpozději jeden rok před uplynutím příslušné doby platnosti.

(2) V případě výpovědi teto Dohody ukončí kulturní střediska svou činnost dnem, kdy tato Dohoda pozbude platnosti.

Dáno v Norimberku, dne 2. února 1990 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a německém, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu Československé socialistické republiky:
Jiří Dienstbier v. r.

Za vládu Spolkové republiky Německa:
Hans Dietrich Genscher v. r.

Souvislosti

Prázdný výstup

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 18.03.1991 Aktuální znění (exportováno 09.08.2020 05:13)
0. 18.03.1991 Vyhlášené znění