Zákon č. 2/1991 Sb.Zákon o kolektivním vyjednávání

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-2
Částka 1/1991
Platnost od 31.01.1991
Účinnost od 01.02.1991
Aktuální znění 01.04.2011 - 31.12.2021

2

ZÁKON

ze dne 4. prosince 1990

o kolektivním vyjednávání

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:


§ 1

Úvodní ustanovení

Zákon upravuje kolektivní vyjednávání mezi odborovými organizacemi a zaměstnavateli nebo jejich organizacemi, za případné součinnosti státu, jehož cílem je uzavření kolektivní smlouvy.

Kolektivní smlouvyzrušeno

§ 2, § 3zrušeno

Platnost a účinnost kolektivních smluvzrušeno

§ 4 – § 6zrušeno

§ 7

(1) Smluvní strany kolektivní smlouvy vyššího stupně mohou společně navrhnout, aby bylo ve Sbírce zákonů vyhlášeno sdělení4a) Ministerstva práce a sociálních věcí, že kolektivní smlouva vyššího stupně je závazná i pro další zaměstnavatele s převažující činností v odvětví označeném kódem Odvětvové klasifikace ekonomických činností4b) (dále jen "odvětví").

(2) Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí podle odstavce 1 se vyhlásí ve Sbírce zákonů, pokud je kolektivní smlouva vyššího stupně uzavřena

a) organizací zaměstnavatelů, kteří v odvětví, v němž se navrhuje rozšířit závaznost kolektivní smlouvy vyššího stupně, zaměstnávají největší počet zaměstnanců, nebo

b) příslušným vyšším odborovým orgánem, který v odvětví, v němž se navrhuje rozšířit závaznost kolektivní smlouvy vyššího stupně, jedná za největší počet zaměstnanců.

(3) Splnění podmínek stanovených v odstavci 2 se posuzuje k poslednímu dni čtvrtletí, za které jsou k dispozici statistické informace podle odstavce 6.

(4) Návrh na rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně (dále jen "návrh") musí být písemný, podepsaný smluvními stranami na téže listině a musí obsahovat označení kolektivní smlouvy vyššího stupně a odvětví, v němž má být její závaznost rozšířena na další zaměstnavatele. Dále musí obsahovat

a) seznamy zaměstnavatelů, pro které je kolektivní smlouva vyššího stupně závazná, a celkový počet jejich zaměstnanců, seznamy zaměstnavatelů, kteří jsou členy ostatních organizací zaměstnavatelů v tomtéž odvětví, celkové počty jejich zaměstnanců a kódy Odvětvové klasifikace ekonomických činností4b), nebo

b) celkový počet zaměstnanců, za které jedná příslušný vyšší odborový orgán uvedený v odstavci 2 písm. b), to je seznam zaměstnavatelů, u kterých tento orgán působí prostřednictvím příslušného odborového orgánu, a celkový počet jejich zaměstnanců, a počet zaměstnanců, za které jedná jiný příslušný vyšší odborový orgán, který působí v tomtéž odvětví, to je seznam zaměstnavatelů, u kterých tento orgán působí prostřednictvím příslušného odborového orgánu, počet jejich zaměstnanců a jejich kód Odvětvové klasifikace ekonomických činností4b).

Smluvní strany připojí k návrhu znění kolektivní smlouvy vyššího stupně v písemné a elektronické podobě.

(5) Organizace zaměstnavatelů je povinna pro tyto účely písemně sdělit Ministerstvu práce a sociálních věcí a organizaci zaměstnavatelů, která působí v tomtéž odvětví, na žádost seznam zaměstnavatelů, kteří jsou jejími členy, a celkový počet jejich zaměstnanců. Vyšší odborový orgán je povinen pro tyto účely písemně sdělit Ministerstvu práce a sociálních věcí a vyššímu odborovému orgánu, který působí v tomtéž odvětví, na žádost celkový počet zaměstnanců, za které jedná, a seznam zaměstnavatelů, u kterých působí příslušná odborová organizace.

(6) Skutečnosti stanovené v odstavci 4 prokazují smluvní strany statistickými informacemi Českého statistického úřadu o celkovém počtu zaměstnanců a písemnými sděleními podle odstavce 5.

(7) Pokud návrh nesplňuje náležitosti stanovené v odstavci 4, vyzve Ministerstvo práce a sociálních věcí smluvní strany k odstranění nedostatků, popřípadě k doplnění návrhu a stanoví jim k tomu přiměřenou lhůtu. Zároveň je poučí, že pokud nedostatky neodstraní, popřípadě návrh nedoplní, nebude možné vyhlásit sdělení podle odstavce 1.

(8) Smluvní strany kolektivní smlouvy vyššího stupně mohou vzít návrh zpět do 15 dnů od jeho doručení. Na náležitosti zpětvzetí návrhu se vztahuje odstavec 4 věta první obdobně.

(9) Jsou-li splněny podmínky stanovené v odstavci 2 a návrh obsahuje náležitosti stanovené v odstavci 4, zašle Ministerstvo práce a sociálních věcí bez zbytečného odkladu, nejdříve však po uplynutí lhůty stanovené v odstavci 8, sdělení uvedené v odstavci 1 k vyhlášení do Sbírky zákonů. Ve sdělení uvede též místo, kde se lze seznámit s obsahem kolektivní smlouvy vyššího stupně, jejíž závaznost se rozšiřuje na další zaměstnavatele. Ministerstvo práce a sociálních věcí zároveň zašle kolektivní smlouvu vyššího stupně v elektronické podobě Úřadu práce České republiky - krajským pobočkám a pobočce pro hlavní město Prahu (dále jen „krajská pobočka Úřadu práce“)4c) a zveřejní ji způsobem umožňujícím dálkový přístup. Krajská pobočka Úřadu práce umožňuje každému, kdo o to požádá, nahlédnout do kolektivní smlouvy vyššího stupně, jejíž závaznost byla rozšířena na další zaměstnavatele.

(10) Nejsou-li splněny podmínky stanovené v odstavci 2 nebo návrh neobsahuje náležitosti stanovené v odstavci 4, popřípadě jestliže smluvní strany neodstranily ve stanovené lhůtě nedostatky návrhu, nebo jej nedoplnily, Ministerstvo práce a sociálních věcí písemně vyrozumí smluvní strany, že jejich návrhu nevyhovuje.

§ 7a

Kolektivní smlouva vyššího stupně je závazná od prvního dne měsíce následujícího po vyhlášení sdělení podle § 7 odst. 1 ve Sbírce zákonů pro další zaměstnavatele s převažující činností v odvětví, s výjimkou zaměstnavatele,

a) na kterého byl nejpozději k tomuto dni prohlášen konkurs4d),

b) který k tomuto dni zaměstnává více než 50 % fyzických osob se zdravotním postižením4e),

c) který k tomuto dni zaměstnává méně než 20 zaměstnanců,

d) u kterého došlo k mimořádné události4f), jejíž následky k tomuto dni trvají, nebo

e) pro kterého je závazná jiná kolektivní smlouva vyššího stupně.

§ 8

Postup při uzavírání kolektivních smluv

(1) Kolektivní vyjednávání je zahájeno předložením písemného návrhu na uzavření kolektivní smlouvy jednou ze smluvních stran druhé smluvní straně.

(2) Smluvní strana je povinna na návrh písemně odpovědět bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 7 pracovních dnů, není-li dohodnuta jiná doba, a vyjádřit se k těm návrhům, které nepřijala.

(3) Smluvní strany jsou povinny vzájemně spolu jednat a poskytovat si další požadovanou součinnost, pokud nebude v rozporu s jejich oprávněnými zájmy.

(4) Byla-li kolektivní smlouva uzavřena na dobu určitou, nebo byla-li uzavřena na dobu neurčitou a účastníci si dohodli možnost její změny k určitému datu, nebo došlo-li k její výpovědi, jsou účastníci kolektivní smlouvy povinni nejméně 60 dnů před skončením účinnosti dosavadní kolektivní smlouvy, popřípadě před datem, ke kterému si účastníci dohodli možnost její změny, zahájit jednání o uzavření nové kolektivní smlouvy.

(5) Smluvní strany mohou v kolektivní smlouvě dohodnout možnost změny kolektivní smlouvy a její rozsah; při této změně se postupuje jako při uzavírání kolektivní smlouvy.

§ 9

Uložení kolektivních smluv a seznámení s jejich obsahem

(1) Kolektivní smlouvu vyššího stupně a rozhodnutí rozhodce (§ 13), která se jí týkají, je povinna smluvní strana na straně zaměstnavatelů odevzdat k uložení Ministerstvu práce a sociálních věcí (dále jen "ministerstvo").

(2) Uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně se oznamuje ve Sbírce zákonů. O oznámení o uložení požádá ministerstvo. Ministerstvo tyto smlouvy bez odkladu po oznámení uložení ve Sbírce zákonů zpřístupní na svých internetových stránkách.

(3) Ministerstvo je povinno na žádost a za stanovený poplatek poskytnout žadateli stejnopis kolektivní smlouvy vyššího stupně.

(4) Smluvní strany jsou povinny uschovávat kolektivní smlouvy a rozhodnutí rozhodců, která se jich týkají, po dobu nejméně pěti let od skončení doby jejich účinnosti.

§ 10

Kolektivní spory

Kolektivní spory podle tohoto zákona jsou spory o uzavření kolektivní smlouvy a spory o plnění závazků kolektivní smlouvy, ze kterých nevznikají nároky jednotlivým zaměstnancům.

Řízení před zprostředkovatelem

§ 11

(1) Smluvní strany si po dohodě mohou ve sporu zvolit zprostředkovatele. Přijetím žádosti zprostředkovatelem je řízení před zprostředkovatelem zahájeno. Smluvní strany a zprostředkovatel jsou povinni si vzájemně poskytovat požadovanou součinnost.

(2) Nedohodnou-li se smluvní strany na zprostředkovateli, určí zprostředkovatele ze seznamu zprostředkovatelů a rozhodců vedeného ministerstvem na návrh kterékoliv ze smluvních stran ministerstvo. Doručením rozhodnutí o určení zprostředkovatele je řízení před zprostředkovatelem zahájeno. Ve sporu o uzavření kolektivní smlouvy může být takový návrh podán nejdříve po uplynutí 60 dnů od předložení písemného návrhu na uzavření této smlouvy.

(3) Zprostředkovatelem může být fyzická osoba způsobilá k právním úkonům podle práva České republiky nebo právnická osoba, pokud souhlasí s výkonem této funkce. Jde-li o případy uvedené v předchozím odstavci, musí jít o zprostředkovatele zapsaného v seznamu zprostředkovatelů a rozhodců vedeném ministerstvem.

§ 12

(1) Zprostředkovatel písemně sdělí smluvním stranám návrh na řešení sporu do 15 dnů ode dne přijetí žádosti zprostředkovatelem, nebo ode dne doručení rozhodnutí o určení zprostředkovatele, nedohodnou-li se smluvní strany se zprostředkovatelem jinak.

(2) Řízení před zprostředkovatelem se považuje za neúspěšné, jestliže spor není vyřešen do 20 dnů ode dne přijetí žádosti zprostředkovatelem, nebo ode dne doručení rozhodnutí o určení zprostředkovatele, nedohodnou-li se smluvní strany se zprostředkovatelem na jiné době.

(3) Je-li řízení před zprostředkovatelem prohlášeno za neúspěšné, mohou smluvní strany společně požádat ministerstvo o určení zprostředkovatele nového.

(4) Náklady řízení před zprostředkovatelem hradí každá ze smluvních stran jednou polovinou. Součástí nákladů zprostředkovatele je zejména jeho odměna. Nedohodnou-li se smluvní strany se zprostředkovatelem o odměně, náleží mu odměna podle prováděcího předpisu.

Řízení před rozhodcem

§ 13

(1) Při neúspěšnosti řízení před zprostředkovatelem smluvní strany mohou po dohodě písemně požádat rozhodce o rozhodnutí ve sporu. Přijetím žádosti rozhodcem je řízení před rozhodcem zahájeno. Smluvní strany a rozhodce jsou povinni si vzájemně poskytovat požadovanou součinnost.

(2) Nedohodnou-li se smluvní strany podle odstavce 1 a jde-li o spor o uzavření kolektivní smlouvy vzniklý na pracovišti, kde je zakázáno stávkovat nebo o spor o plnění závazků z kolektivní smlouvy, určí rozhodce ze seznamu zprostředkovatelů a rozhodců vedeného ministerstvem na návrh kterékoliv ze smluvních stran ministerstvo; doručením rozhodnutí rozhodci je řízení před rozhodcem zahájeno.

(3) Rozhodcem může být fyzická osoba způsobilá k právním úkonům podle práva České republiky, pokud je zapsána v seznamu zprostředkovatelů a rozhodců vedeném ministerstvem.

(4) Stejná osoba nesmí být zprostředkovatelem a rozhodcem v témže kolektivním sporu.

(5) Rozhodce písemně sdělí smluvním stranám rozhodnutí do 15 dnů od zahájení řízení. Rozhodce spor rozhodne v mezích návrhů smluvních stran.

(6) Doručením rozhodnutí rozhodce smluvním stranám ve sporu o uzavření kolektivní smlouvy je tato smlouva uzavřena.

(7) Náklady řízení před rozhodci včetně jejich odměny hradí ministerstvo.

§ 14

(1) Krajský soud zruší nebo změní na návrh smluvní strany rozhodnutí rozhodce o plnění závazků z kolektivní smlouvy, jestliže je v rozporu s právními předpisy nebo kolektivními smlouvami (§ 5).

(2) Návrh na zrušení nebo změnu rozhodnutí rozhodce může smluvní strana podat do 15 dnů od jeho doručení. Příslušným je krajský soud, v jehož obvodu má sídlo smluvní strana, proti níž tento návrh směřuje. Při rozhodování postupuje krajský soud podle ustanovení občanského soudního řádu upravujících řízení v prvním stupni; rozhodne však vždy usnesením, proti němuž není přípustné odvolání ani obnova řízení.

(3) Bylo-li rozhodnutí rozhodce zrušeno, rozhodne o sporu týž rozhodce; nesouhlasí-li s tím alespoň jedna ze smluvních stran, nebo není-li to z jiných důvodů možné, postupuje se podle § 13 odst. 2. Při novém rozhodování je rozhodce vázán právním názorem soudu.

(4) Nebyl-li podán ve lhůtě uvedené v odstavci 2 návrh na zrušení nebo změnu rozhodnutí rozhodce u soudu, nebo byl-li tento návrh soudem zamítnut, nebo řízení zastaveno, je doručené rozhodnutí rozhodce v právní moci.

(5) Pravomocné rozhodnutí rozhodce o plnění závazků z kolektivní smlouvy je soudně vykonatelné.5)

§ 15

(1) Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví vyhláškami postup při

a) ukládání kolektivních smluv vyššího stupně,

b) výběru zprostředkovatelů a způsob jejich zápisu do seznamu zprostředkovatelů, jakož i další úpravu řízení před zprostředkovatelem,

c) výběru rozhodců, způsob ověřování jejich odborných znalostí, jejich zápisu do seznamu rozhodců, jakož i další úpravu řízení před rozhodcem.

(2) Ministerstvo práce a sociálních věcí v dohodě s Ministerstvem financí stanoví vyhláškou

a) výši odměny zprostředkovateli a rozhodci,

b) výši poplatku za poskytnutí stejnopisu kolektivní smlouvy vyššího stupně,

c) výši a způsob úhrady nákladů řízení před rozhodcem.

Stávka ve sporu o uzavření kolektivní smlouvy

§ 16

(1) Nedojde-li k uzavření kolektivní smlouvy ani po řízení před zprostředkovatelem a smluvní strany nepožádají o řešení sporu rozhodce, může být jako krajní prostředek ve sporu o uzavření kolektivní smlouvy vyhlášena stávka.

(2) Stávkou se rozumí částečné nebo úplné přerušení práce zaměstnanci.

(3) Solidární stávkou se rozumí stávka na podporu požadavků zaměstnanců stávkujících ve sporu o uzavření jiné kolektivní smlouvy.

(4) Za účastníka stávky se po celou dobu jejího trvání považuje zaměstnanec, který s ní souhlasil; zaměstnanec, který se ke stávce připojil, se za jejího účastníka považuje ode dne připojení se ke stávce.

§ 17

(1) Stávku ve sporu o uzavření podnikové kolektivní smlouvy vyhlašuje a o jejím zahájení rozhoduje odborová organizace, jestliže se stávkou souhlasí alespoň dvě třetiny zaměstnanců zaměstnavatele zúčastněných na hlasování o stávce, jichž se má tato smlouva týkat, za předpokladu, že se hlasování zúčastnila alespoň polovina všech zaměstnanců zaměstnavatele, jichž se má tato smlouva týkat.

(2) Stávku ve sporu o uzavření kolektivní smlouvy vyššího stupně vyhlašuje a o jejím zahájení rozhoduje odborová organizace, jestliže se stávkou souhlasí alespoň dvě třetiny zaměstnanců zaměstnavatele zúčastněných na hlasování o stávce, jichž se má kolektivní smlouva vyššího stupně týkat, za předpokladu, že se hlasování zúčastnila alespoň polovina všech zaměstnanců, jichž se má kolektivní smlouva vyššího stupně týkat.

(3) Při vyhlášení a zahájení solidární stávky se postupuje obdobně podle předchozích odstavců.

(4) Odborová organizace musí písemně oznámit zaměstnavateli alespoň tři pracovní dny předem

a) kdy bude stávka zahájena,

b) důvody a cíle stávky,

c) počet zaměstnanců, kteří se stávky zúčastní, a seznamy pracovišť, která nebudou v době stávky v provozu.

(5) Zaměstnanci uvedení v § 20 písm. g), h), i), j), k) se pro účely zjištění celkového počtu zaměstnanců nezahrnují, ani se neúčastní hlasování o stávce. O výsledku hlasování musí odborová organizace pořídit zápis.

§ 18

(1) Zaměstnanci nesmí být bráněno účastnit se stávky, ani nesmí být donucován k účasti na stávce.

(2) Odborová organizace, která je oprávněna jednat za účastníky stávky, musí umožňovat přiměřený a bezpečný přístup na pracoviště zaměstnavatele a nesmí bránit zaměstnancům, kteří chtějí pracovat, v přístupu na toto pracoviště a odchodu z něho nebo jim vyhrožovat jakoukoliv újmou; o přerušení práce s nimi mohou pouze jednat.

§ 19

(1) Odborová organizace, která rozhodla o zahájení stávky, je povinna poskytnout zaměstnavateli nezbytnou součinnost po celou dobu trvání stávky při zabezpečení ochrany zařízení před poškozením, ztrátou, zničením nebo zneužitím a při zabezpečení nezbytné činnosti a provozu zařízení, u jichž to vyžaduje jejich charakter nebo účel s ohledem na bezpečnost a ochranu zdraví nebo možnost vzniku škody na těchto zařízeních.

(2) Zaměstnanci, kteří vykonávají práce při zabezpečování činností uvedených v odstavci 1, se řídí pokyny zaměstnavatele.

§ 20

Nezákonná podle tohoto zákona je stávka

a) které nepředcházelo řízení před zprostředkovatelem (§ 11 a 12); to neplatí v případě solidární stávky (§ 16 odst. 3),

b) která byla vyhlášena nebo pokračuje po zahájení řízení před rozhodcem (§ 13 a 14) nebo po uzavření kolektivní smlouvy,

c) která nebyla vyhlášena nebo zahájena za podmínek stanovených v § 17,

d) vyhlášená nebo zahájená z jiných důvodů než jsou uvedeny v § 16,

e) solidární, pokud zaměstnavatel účastníků této stávky zejména s ohledem na hospodářskou návaznost nemůže ovlivnit průběh nebo výsledek stávky zaměstnanců, na podporu jejichž požadavků je solidární stávka vyhlášena,

f) v případě branné pohotovosti státu a v době mimořádných opatření,6)

g) zaměstnanců zdravotnických zařízení nebo zařízení sociální péče, pokud by stávkou došlo k ohrožení života nebo zdraví občanů,

h) zaměstnanců při obsluze zařízení jaderných elektráren, zařízení se štěpným materiálem a zařízení ropovodů nebo plynovodů,

i) soudců, prokurátorů, příslušníků ozbrojených sil a ozbrojených sborů a zaměstnanců při řízení a zabezpečování letového provozu,

j) příslušníků sborů požární ochrany, zaměstnanců závodních jednotek požární ochrany a členů záchranných sborů zřízených podle zvláštních předpisů pro příslušná pracoviště7) a zaměstnanců zabezpečujících telekomunikační provoz, pokud by stávkou došlo k ohrožení života nebo zdraví občana, popřípadě majetku,

k) zaměstnanců, kteří pracují v oblastech postižených živelními událostmi, ve kterých byla příslušnými státními orgány vyhlášena mimořádná opatření.

§ 21

Zaměstnavatel, popřípadě organizace zaměstnavatelů nebo prokurátor mohou podat návrh na určení nezákonnosti stávky ke krajskému soudu, v jehož obvodu má sídlo odborová organizace, proti níž tento návrh směřuje; návrh nemá odkladný účinek. Krajský soud postupuje při rozhodování podle ustanovení občanského soudního řádu, upravujících řízení v prvním stupni.

§ 22

Pracovněprávní nároky

(1) V době účasti na stávce nepřísluší účastníku stávky mzda ani náhrada mzdy.

(2) Účast na stávce v době před právní mocí rozhodnutí soudu o nezákonnosti stávky se posuzuje jako omluvená nepřítomnost v zaměstnání.

(3) Účast na stávce po právní moci rozhodnutí soudu o nezákonnosti stávky se považuje za neomluvenou nepřítomnost v zaměstnání.

(4) Zaměstnanci, který není účastníkem stávky, umožní zaměstnavatel výkon práce. Pokud tento zaměstnanec nemůže v důsledku stávky konat práci, přísluší mu náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku; koná-li práci podle § 19, za kterou přísluší nižší mzda nebo plat, poskytne mu zaměstnavatel doplatek do výše průměrného výdělku8).

§ 23

Odpovědnost za škodu

(1) Za škodu vzniklou událostí, k níž došlo v průběhu stávky odpovídá účastník stávky zaměstnavateli nebo zaměstnavatel účastníku stávky podle občanského zákoníku.9) Jde-li však o škodu, k níž došlo při zabezpečování činnosti podle § 19 odpovídají podle zákoníku práce.10)

(2) Za škodu způsobenou výlučně přerušením práce stávkou účastník stávky zaměstnavateli a zaměstnavatel účastníku stávky neodpovídají.

(3) Odborová organizace, která rozhodla o zahájení stávky, odpovídá podle občanského zákoníku11) zaměstnavateli za škodu, k níž došlo z důvodu neposkytnutí nezbytné součinnosti podle § 19 odst. 1.

(4) Jestliže soud rozhodl, že stávka je nezákonná, odborová organizace, která stávku vyhlásila, odpovídá podle občanského zákoníku11) zaměstnavateli za škodu, která mu takovou stávkou vznikla.

§ 24

Nároky ze sociálního zabezpečení

Při zjišťování výše příjmů pro poskytování dávek pomoci v hmotné nouzi34) a sociálních služeb34a) se nepřihlíží ke ztrátě nebo poklesu příjmu z důvodu účasti na stávce.

§ 25

V průběhu stávky zaměstnavatel nesmí přijímat náhradou za účastníky stávky na jejich pracovní místa jiné občany.

§ 26

Stávka je ukončena, jestliže o tom rozhodla odborová organizace, která stávku vyhlásila nebo rozhodla o jejím zahájení. Ukončení stávky musí odborová organizace bez zbytečného odkladu písemně oznámit zaměstnavateli.

Výluka

§ 27

(1) Nedojde-li k uzavření kolektivní smlouvy ani po řízení před zprostředkovatelem a smluvní strany nepožádají o řešení sporu rozhodce, může být jako krajní prostředek řešení sporu o uzavření kolektivní smlouvy vyhlášena výluka.

(2) Výlukou se rozumí částečné nebo úplné zastavení práce zaměstnavatelem.

(3) Zahájení výluky, její rozsah, důvody, cíle a jmenný seznam zaměstnanců, vůči nimž je výluka uplatněna, musí zaměstnavatel písemně oznámit odborové organizaci alespoň tři pracovní dny předem. Ve stejné lhůtě je zaměstnavatel povinen oznámit výluku zaměstnancům, vůči nimž je uplatněna.

§ 28

Nezákonná podle tohoto zákona je výluka

a) které nepředcházelo řízení před zprostředkovatelem (§ 11 a 12), s výjimkou výluky při solidární stávce,

b) která byla vyhlášena nebo pokračuje po zahájení řízení před rozhodcem (§ 13 a 14) nebo po uzavření kolektivní smlouvy,

c) která nebyla vyhlášena zaměstnavatelem z důvodů a za podmínek stanovených v § 27,

d) v případě branné pohotovosti státu a v době mimořádných opatření,

e) vztahující se na zaměstnance zdravotnických zařízení nebo zařízení sociální péče, pokud by došlo k ohrožení života nebo zdraví občanů,

f) vztahující se na zaměstnance při obsluze zařízení jaderných elektráren, zařízení se štěpným materiálem a zařízení ropovodů nebo plynovodů,

g) vztahující se na soudce, prokurátory, příslušníky ozbrojených sil a ozbrojených sborů a zaměstnance při řízení a zabezpečování letového provozu,

h) vztahující se na příslušníky sborů požární ochrany, zaměstnance závodních jednotek požární ochrany a členy záchranných sborů zřízených podle zvláštních předpisů pro příslušná pracoviště a zaměstnance zabezpečující telekomunikační provoz, pokud by výlukou došlo k ohrožení života nebo zdraví občanů, popřípadě majetku,

i) vztahující se na zaměstnance, kteří pracují v oblastech postižených živelními událostmi, ve kterých byla příslušnými státními orgány vyhlášena mimořádná opatření.

§ 29

Odborová organizace nebo prokurátor mohou podat návrh na určení nezákonnosti výluky ke krajskému soudu, v jehož obvodu má sídlo příslušný zaměstnavatel, proti němuž tento návrh směřuje; podání tohoto návrhu nemá odkladný účinek. Krajský soud postupuje při rozhodování podle ustanovení občanského soudního řádu, upravujících řízení v prvním stupni.

§ 30

(1) Nemohl-li zaměstnanec konat práci, protože vůči němu byla uplatněna výluka, jde o překážku v práci na straně zaměstnavatele.16) Nejde-li o nezákonnou výluku, přísluší zaměstnanci náhrada mzdy pouze ve výši poloviny průměrného výdělku.

(2) Za škodu vzniklou událostí, k níž došlo v průběhu výluky, odpovídá zaměstnanec, vůči němuž byla uplatněna výluka zaměstnavateli a zaměstnavatel zaměstnanci, vůči němuž byla uplatněna výluka podle občanského zákoníku.9) Za škodu způsobenou výlučně přerušením práce výlukou zaměstnanec, vůči němuž byla uplatněna výluka zaměstnavateli a zaměstnavatel zaměstnanci, vůči němuž byla uplatněna výluka neodpovídají.

(3) Nároky z nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení zaměstnance, vůči němuž byla uplatněna výluka, se posuzují tak, jako by k výluce nedošlo. Pro účely důchodového pojištění se při stanovení osobního vyměřovacího základu17) doba výluky nezahrnuje do rozhodného období. Při zjišťování výše příjmů pro poskytování dávek pomoci v hmotné nouzi34) a sociálních služeb34a) se přihlíží k poklesu příjmů z důvodu výluky.

§ 31

Výluka je ukončena, jestliže o tom rozhodl zaměstnavatel, který výluku vyhlásil; ukončení výluky bez zbytečného odkladu písemně oznámí odborové organizaci. Ukončení výluky oznámí zaměstnavatel též zaměstnancům, vůči nimž byla výluka uplatněna.


§ 32

Společné a přechodné ustanovení

(1) Pokud tento zákon nestanoví jinak, řídí se pracovněprávní vztahy podle tohoto zákona zákoníkem práce.

(2) Na kolektivní smlouvy uzavřené před účinností tohoto zákona se vztahují ustanovení tohoto zákona; platnost těchto kolektivních smluv končí nejpozději 30. června 1991, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

§ 33

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. února 1991.


Přechodné ustanovení zavedeno zákonem č. 264/2006 Sb. Čl. LIX

Řízení před zprostředkovatelem nebo rozhodcem, řízení o zrušení rozhodnutí rozhodce, řízení o zrušení stávky nebo výluky, vyhlášených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a řízení o nezákonnosti stávky, zahájená u krajského soudu přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se řídí dosavadní právní úpravou.


Havel v. r.
Dubček v. r.
Čalfa v. r.

Poznámky pod čarou

4a) § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv.

4b) § 18 odst. 1 a § 19 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění zákona č. 220/2000 Sb. a zákona č. 411/2000 Sb.

4c) § 8 odst. 1 písm. m) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

4d) Zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů.

4e) § 67 zákona č. 435/2004 Sb.

4f) § 2 písm. b) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.

5) § 274 písm. h) občanského soudního řádu.

6) § 46 až 48 zákona č. 92/1949 Sb., branný zákon (úplné znění č. 309/1990 Sb.).

7) Např. vyhláška Českého báňského úřadu č. 67/1988 Sb., o báňské záchranné službě, a vyhláška Slovenského báňského úřadu č. 69/1988 Sb., o báňské záchranné službě.

8) § 40 a 208 zákoníku práce.

9) § 420 a násl. občanského zákoníku.

10) § 170 a násl. zákoníku práce.

11) § 145 a násl. hospodářského zákoníku.

12) § 15 odst. 1, § 16 a § 25 odst. 1 zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů.

13) § 12 odst. 7 a 9 vyhlášky federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení.

14) Zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení vlády ČSSR č. 117/1988 Sb., o zařazování zaměstnání do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení.

15) § 139 vyhlášky č. 149/1988 Sb.

16) § 130 odst. 1 zákoníku práce.

17) § 16 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

34) Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.

34a) Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Souvislosti

Je prováděn předpisem
353/2020 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
352/2020 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Dodatku č. 1 Kolektivní smlouvy vyššího stupně
316/2020 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
247/2019 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně
181/2019 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně
162/2019 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně
123/2019 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně
122/2019 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně
104/2018 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Dodatku č. 2 Kolektivní smlouvy vyššího stupně na roky 2016 - 2019
68/2018 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně
54/2018 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Dodatku č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně
40/2018 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně
317/2017 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
241/2017 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
240/2017 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
174/2017 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně
165/2017 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Dodatku č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně
142/2017 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně
175/2016 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně
174/2016 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně
157/2016 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Dodatku č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně na roky 2013 – 2016
156/2016 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2016
190/2015 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
186/2015 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně
128/2015 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně
117/2015 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Dodatku č. 2 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně
102/2015 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
53/2015 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně
44/2015 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
12/2015 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
174/2014 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení Kolektivní smlouvy vyššího stupně a Dodatku č. 2 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně
169/2014 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně
121/2014 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Dodatku č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně
113/2014 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně a dvou Dodatků ke kolektivní smlouvě vyššího stupně
51/2014 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2014
12/2014 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
290/2013 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
237/2013 Sb. Sdělení o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně
188/2013 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
187/2013 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně
173/2013 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2013
151/2013 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně
110/2013 Sb. Sdělení 110. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
92/2013 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně na roky 2013 – 2016
85/2013 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2013
52/2013 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
16/2013 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
311/2012 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení Kolektivní smlouvy vyššího stupně
272/2012 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení Kolektivní smlouvy vyššího stupně a Dodatku č. 2 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně
153/2012 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Dodatku č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně
138/2012 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2012
137/2012 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2012
114/2012 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení dodatků ke kolektivní smlouvě vyššího stupně a kolektivní smlouvy vyššího stupně
65/2012 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 3 ke kolektivním smlouvám vyššího stupně
21/2012 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
193/2010 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení Dodatku č. 3 kolektivní smlouvy vyššího stupně
192/2010 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení Kolektivní smlouvy vyššího stupně
178/2010 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně
144/2010 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Dodatku č. 3 kolektivní smlouvy vyššího stupně
143/2010 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení Dodatku č. 3 kolektivní smlouvy vyššího stupně
117/2010 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
110/2010 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
95/2010 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně a Dodatku č. 1 ke kolektivní smlouvě vyššího stupně
67/2010 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
42/2010 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
325/2009 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
308/2009 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně
251/2009 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení Dodatku kolektivní smlouvy vyššího stupně
237/2009 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o závaznosti Dodatku č. 2 kolektivní smlouvy vyššího stupně
210/2009 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
209/2009 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
172/2009 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
161/2009 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
81/2009 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
55/2009 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
36/2009 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně
410/2008 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
293/2008 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
292/2008 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
263/2008 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení dodatku ke kolektivní smlouvě vyššího stupně
188/2008 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
154/2008 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
133/2008 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně
115/2008 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
94/2008 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně
51/2008 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně
6/2008 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně
243/2007 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně
196/2007 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
145/2007 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dadatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně
118/2007 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně
114/2007 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o závaznosti dodatku ke kolektivní smlouvě vyššího stupně
102/2007 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
82/2007 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně
51/2007 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně
30/2007 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně
10/2007 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
9/2007 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
559/2006 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
496/2006 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení dodatku ke kolektivní smlouvě vyššího stupně
464/2006 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně
429/2006 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o závaznosti dodatku ke kolektivní smlouvě vyššího stupně
395/2006 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně
372/2006 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně
366/2006 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
285/2006 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
208/2006 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
128/2006 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně
106/2006 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
55/2006 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
54/2006 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení dodatku ke kolektivní smlouvě vyššího stupně
53/2006 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o závaznosti dodatku č. 1 ke kolektivní smlouvě vyššího stupně
44/2006 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně
15/2006 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně
551/2005 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
448/2005 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
433/2005 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
318/2005 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně
177/2005 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně
89/2005 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně
37/2005 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně
469/2004 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně
298/2004 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně
64/2004 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně
411/2003 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
339/2003 Sb. Vyhláška o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
316/2003 Sb. Vyhláška o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
315/2003 Sb. Vyhláška o rozšíření závaznosti dodatku kolektivní smlouvy vyššího stupně
314/2003 Sb. Vyhláška o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
313/2003 Sb. Vyhláška o rozšíření závaznosti dodatku kolektivní smlouvy vyššího stupně
312/2003 Sb. Vyhláška o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
311/2003 Sb. Vyhláška o rozšíření závaznosti dodatku kolektivní smlouvy vyššího stupně
310/2003 Sb. Vyhláška o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
309/2003 Sb. Vyhláška o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
265/2003 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně
246/2003 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatku ke kolektivní smlouvě vyššího stupně
216/2003 Sb. Vyhláška o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
215/2003 Sb. Vyhláška o rozšíření závaznosti dodatku kolektivní smlouvy vyššího stupně
166/2003 Sb. Vyhláška o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
165/2003 Sb. Vyhláška o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
164/2003 Sb. Vyhláška o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
155/2003 Sb. Vyhláška o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
135/2003 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně
81/2003 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně
35/2003 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatku ke kolektivní smlouvě vyššího stupně
571/2002 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
487/2002 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
485/2002 Sb. Vyhláška o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
431/2002 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
430/2002 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
411/2002 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně
346/2002 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatku ke kolektivní smlouvě vyššího stupně
302/2002 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
301/2002 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti dodatku kolektivní smlouvy vyššího stupně
300/2002 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
o20/c92/2002 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
223/2002 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti dodatku kolektivní smlouvy vyššího stupně
o17/c85/2002 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
o16/c70/2002 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
o15/c67/2002 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o opravě oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 12/2002 Sb.
o12/c45/2002 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
81/2002 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně
o8/c10/2002 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
o47/c169/2001 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
417/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
o37/c139/2001 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
o34/c127/2001 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
303/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně
300/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
o30/c105/2001 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektiní smlouvy vyššího stupně a dodatku ke kolektivním smlouvám vyššího stupně
238/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
o25/c85/2001 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
o20/c64/2001 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
o13/c54/2001 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
o10/c38/2001 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
o9/c28/2001 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
o5/c8/2001 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
416/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
o47/c113/2000 Sb. 47. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
o37/c89/2000 Sb. 37. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
312/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
o30/c81/2000 Sb. 30. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení dodatku ke kolektivní smlouvě vyššího stupně
259/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
o26/c66/2000 Sb. 26. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
176/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
o25/c51/2000 Sb. 25. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
o20/c40/2000 Sb. 20. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
o18/c29/2000 Sb. 18. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
o13/c18/2000 Sb. 13. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
34/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
o10/c12/2000 Sb. 10. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
o3/c2/2000 Sb. 3. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
o2/c102/1999 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení dodatku ke kolektivní smlouvě vyššího stupně
237/1999 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
214/1999 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
208/1999 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně
207/1999 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
o1/c70/1999 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně
o2/c61/1999 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
o1/c52/1999 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně
140/1999 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně
o1/c43/1999 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
o1/c35/1999 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
o1/c28/1999 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
o3/c19/1999 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
o1/c12/1999 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
o1/c3/1999 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
o5/c102/1998 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně
o4/c68/1998 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
o1/c59/1998 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
o1/c49/1998 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
o1/c38/1998 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
o1/c33/1998 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
o1/c19/1998 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
o2/c10/1998 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
o3/c2/1998 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
o1/c103/1997 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení dodatku ke kolektivní smlouvě vyššího stupně
o2/c87/1997 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
o2/c79/1997 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
o2/c73/1997 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
o1/c47/1997 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
o1/c40/1997 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
o2/c32/1997 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
o2/c21/1997 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
o2/c5/1997 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
o4/c2/1997 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
o1/c69/1996 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
o3/c57/1996 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
o3/c47/1996 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně
o2/c39/1996 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
o1/c35/1996 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
o2/c21/1996 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
o4/c12/1996 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
o2/c5/1996 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
o1/c1/1996 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
311/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně
o1/c63/1995 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
211/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně
o2/c57/1995 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
o1/c50/1995 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
o1/c44/1995 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
o2/c29/1995 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
o3/c21/1995 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
o2/c14/1995 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení dodatku ke kolektivní smlouvě vyššího stupně
o1/c10/1995 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
o3/c5/1995 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
4/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
o4/c1/1995 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
249/1994 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně
o4/c72/1994 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
o3/c66/1994 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
188/1994 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně
o2/c59/1994 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
o2/c54/1994 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
o2/c53/1994 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
o1/c43/1994 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
o2/c34/1994 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
o4/c23/1994 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
o2/c18/1994 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
o3/c12/1994 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
o1/c4/1994 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
o4/c69/1993 Sb. Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí o uložení dodatku kolektivní smlouvy vyššího stupně
256/1993 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně
o2/c60/1993 Sb. Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
236/1993 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně
o1/c54/1993 Sb. Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
o3/c48/1993 Sb. Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
o1/c45/1993 Sb. Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
o2/c40/1993 Sb. Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
o2/c37/1993 Sb. Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
o1/c29/1993 Sb. Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
o3/c22/1993 Sb. Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
o2/c6/1993 Sb. Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o uložení dodatku ke kolektivní smlouvě vyššího stupně
o4/c112/1992 Sb. Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o uložení dodatku ke kolektivní smlouvě vyššího stupně
498/1992 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
o2/c93/1992 Sb. Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
459/1992 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o rozšíření závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně
o6/c86/1992 Sb. Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o uložení změny kolektivní smlouvy vyššího stupně
405/1992 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
o1/c73/1992 Sb. Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
o1/c56/1992 Sb. Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
o2/c49/1992 Sb. Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
o4/c32/1992 Sb. Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
o3/c25/1992 Sb. Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
o1/c15/1992 Sb. Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
o1/c94/1991 Sb. Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
472/1991 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o rozšíření závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně
o1/c91/1991 Sb. Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o uložení dodatku ke kolektivní smlouvě vyššího stupně
o1/c81/1991 Sb. Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
o4/c69/1991 Sb. Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
o1/c54/1991 Sb. Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
o1/c43/1991 Sb. Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
179/1991 Sb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje výška odmeny sprostredkovateľovi a rozhodcovi, výška poplatku za poskytnutie rovnopisu kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a výška a spôsob úhrady nákladov konania pred rozhodcom
o1/c32/1991 Sb. Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
114/1991 Sb. Vyhláška ministerstva financí České republiky o odměně zprostředkovateli a rozhodci, výši poplatku za stejnopis kolektivní smlouvy vyššího stupně a výši a způsobu úhrady nákladů řízení před rozhodcem
49/1991 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o ukladaní kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, sprostredkovateľoch a rozhodcoch a o ďalšej úprave konania
16/1991 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o zprostředkovatelích, rozhodcích a ukládání kolektivních smluv vyššího stupně
Přechodná ustanovení zavedena předpisy (uvedena na konci textu)
264/2006 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce
Je dotčen nálezem Ústavního soudu
199/2003 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení § 7 č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání
Je měněn
277/2019 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv
73/2011 Sb. Zákon o Úřadu práce ČR
264/2006 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce
189/2006 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění
112/2006 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o životním a existenčním minimu a zákona o pomoci v hmotné nouzi
255/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších předpisů
199/2003 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení § 7 č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání
151/2002 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím soudního řádu správního
220/2000 Sb. Zákon o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
155/1995 Sb. Zákon o důchodovém pojištění
118/1995 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o státní sociální podpoře
519/1991 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád a notářský řád
Je odkazován z
353/2020 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
352/2020 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Dodatku č. 1 Kolektivní smlouvy vyššího stupně
316/2020 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
277/2019 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv
247/2019 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně
162/2019 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně
160/2019 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoušky, ve znění vyhlášky č. 124/2018 Sb.
122/2019 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně
104/2018 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Dodatku č. 2 Kolektivní smlouvy vyššího stupně na roky 2016 - 2019
68/2018 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně
54/2018 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Dodatku č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně
40/2018 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně
317/2017 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
241/2017 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
240/2017 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
174/2017 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně
165/2017 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Dodatku č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně
142/2017 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně
175/2016 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně
174/2016 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně
157/2016 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Dodatku č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně na roky 2013 – 2016
156/2016 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2016
340/2015 Sb. Zákon o registru smluv
190/2015 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
186/2015 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně
162/2015 Sb. Vyhláška o podrobnostech úřednické zkoušky
128/2015 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně
117/2015 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Dodatku č. 2 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně
102/2015 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
53/2015 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně
44/2015 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
12/2015 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
234/2014 Sb. Zákon o státní službě
174/2014 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení Kolektivní smlouvy vyššího stupně a Dodatku č. 2 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně
169/2014 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně
121/2014 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Dodatku č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně
113/2014 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně a dvou Dodatků ke kolektivní smlouvě vyššího stupně
51/2014 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2014
37/2014 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
12/2014 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
290/2013 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
237/2013 Sb. Sdělení o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně
188/2013 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
187/2013 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně
173/2013 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2013
151/2013 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně
110/2013 Sb. Sdělení 110. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
92/2013 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně na roky 2013 – 2016
85/2013 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2013
52/2013 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
16/2013 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
311/2012 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení Kolektivní smlouvy vyššího stupně
272/2012 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení Kolektivní smlouvy vyššího stupně a Dodatku č. 2 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně
153/2012 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Dodatku č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně
138/2012 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2012
137/2012 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2012
114/2012 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení dodatků ke kolektivní smlouvě vyššího stupně a kolektivní smlouvy vyššího stupně
65/2012 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 3 ke kolektivním smlouvám vyššího stupně
34/2012 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
21/2012 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
365/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
229/2011 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se ukládá Dodatek č. 1 ke kolektivní smlouvě vyššího stupně
183/2011 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje závaznost Kolektivní smlouvy vyššího stupně
149/2011 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se ukládá Kolektivní smlouva vyššího stupně
148/2011 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje závaznost Kolektivní smlouvy vyššího stupně
131/2011 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně
101/2011 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně
90/2011 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
73/2011 Sb. Zákon o Úřadu práce ČR
68/2011 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně
25/2011 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
6/2011 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
193/2010 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení Dodatku č. 3 kolektivní smlouvy vyššího stupně
192/2010 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení Kolektivní smlouvy vyššího stupně
178/2010 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně
144/2010 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Dodatku č. 3 kolektivní smlouvy vyššího stupně
143/2010 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení Dodatku č. 3 kolektivní smlouvy vyššího stupně
117/2010 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
110/2010 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
95/2010 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně a Dodatku č. 1 ke kolektivní smlouvě vyššího stupně
67/2010 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
43/2010 Sb. Úplné znění zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, jak vyplývá z pozdějších změn
42/2010 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
325/2009 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
308/2009 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně
251/2009 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení Dodatku kolektivní smlouvy vyššího stupně
237/2009 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o závaznosti Dodatku č. 2 kolektivní smlouvy vyššího stupně
210/2009 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
209/2009 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
172/2009 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
161/2009 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
81/2009 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
55/2009 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
36/2009 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně
410/2008 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
293/2008 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
292/2008 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
263/2008 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení dodatku ke kolektivní smlouvě vyššího stupně
193/2008 Sb. Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn
188/2008 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
154/2008 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
133/2008 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně
116/2008 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení některých ust. č. 262/2006 Sb., zákoník práce
115/2008 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
94/2008 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně
51/2008 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně
6/2008 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně
243/2007 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně
196/2007 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
145/2007 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dadatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně
118/2007 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně
114/2007 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o závaznosti dodatku ke kolektivní smlouvě vyššího stupně
102/2007 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
82/2007 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně
57/2007 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení části § 15 č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, o zastavení řízení o návrhu na zrušení č. 589/2004 Sb., o úhradách léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely
51/2007 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně
30/2007 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně
25/2007 Sb. Úplné znění zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, jak vyplývá z pozdějších změn
16/2007 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení některých ust. § 17 č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání
10/2007 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
9/2007 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
559/2006 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
496/2006 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení dodatku ke kolektivní smlouvě vyššího stupně
464/2006 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně
429/2006 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o závaznosti dodatku ke kolektivní smlouvě vyššího stupně
395/2006 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně
372/2006 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně
366/2006 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
285/2006 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
264/2006 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce
262/2006 Sb. Zákoník práce
208/2006 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
189/2006 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění
128/2006 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně
112/2006 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o životním a existenčním minimu a zákona o pomoci v hmotné nouzi
106/2006 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
55/2006 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
54/2006 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení dodatku ke kolektivní smlouvě vyššího stupně
53/2006 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o závaznosti dodatku č. 1 ke kolektivní smlouvě vyššího stupně
45/2006 Sb. Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn
44/2006 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně
15/2006 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně
551/2005 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
448/2005 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
433/2005 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
318/2005 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně
256/2005 Sb. Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 3. května 2005 a vrácenému prezidentem republiky dne 18. května 2005
255/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších předpisů
177/2005 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně
89/2005 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně
80/2005 Sb. Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn
37/2005 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně
469/2004 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně
374/2004 Sb. Úplné znění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), jak vyplývá z pozdějších změn
298/2004 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně
90/2004 Sb. Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn
64/2004 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně
31/2004 Sb. Úplné znění zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, jak vyplývá z pozdějších změn
411/2003 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
361/2003 Sb. Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
339/2003 Sb. Vyhláška o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
316/2003 Sb. Vyhláška o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
315/2003 Sb. Vyhláška o rozšíření závaznosti dodatku kolektivní smlouvy vyššího stupně
314/2003 Sb. Vyhláška o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
313/2003 Sb. Vyhláška o rozšíření závaznosti dodatku kolektivní smlouvy vyššího stupně
312/2003 Sb. Vyhláška o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
311/2003 Sb. Vyhláška o rozšíření závaznosti dodatku kolektivní smlouvy vyššího stupně
310/2003 Sb. Vyhláška o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
309/2003 Sb. Vyhláška o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
265/2003 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně
246/2003 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatku ke kolektivní smlouvě vyššího stupně
217/2003 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 300/2001 Sb., o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně, a vyhláška č. 410/2002 Sb., o rozšíření závaznosti dodatku kolektivní smlouvy vyššího stupně
216/2003 Sb. Vyhláška o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
215/2003 Sb. Vyhláška o rozšíření závaznosti dodatku kolektivní smlouvy vyššího stupně
199/2003 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení § 7 č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání
166/2003 Sb. Vyhláška o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
165/2003 Sb. Vyhláška o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
164/2003 Sb. Vyhláška o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
155/2003 Sb. Vyhláška o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
135/2003 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně
81/2003 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně
35/2003 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatku ke kolektivní smlouvě vyššího stupně
571/2002 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
487/2002 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
485/2002 Sb. Vyhláška o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
431/2002 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
430/2002 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
411/2002 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně
410/2002 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti dodatku kolektivní smlouvy vyššího stupně
409/2002 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
346/2002 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatku ke kolektivní smlouvě vyššího stupně
302/2002 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
301/2002 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti dodatku kolektivní smlouvy vyššího stupně
300/2002 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
o20/c92/2002 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
223/2002 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti dodatku kolektivní smlouvy vyššího stupně
o17/c85/2002 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
218/2002 Sb. Služební zákon
o16/c70/2002 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
o15/c67/2002 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o opravě oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 12/2002 Sb.
151/2002 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím soudního řádu správního
o12/c45/2002 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
81/2002 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně
57/2002 Sb. Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí České republiky č. 114/1991 Sb., o odměně zprostředkovateli a rozhodci, výši poplatku za stejnopis kolektivní smlouvy vyššího stupně a výši a způsobu úhrady nákladů řízení před rozhodcem, ve znění vyhlášky č. 210/1995 Sb.
56/2002 Sb. Úplné znění zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, jak vyplývá z pozdějších změn
o8/c10/2002 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
o47/c169/2001 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
417/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
o37/c139/2001 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
353/2001 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
o34/c127/2001 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
303/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně
300/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
o30/c105/2001 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektiní smlouvy vyššího stupně a dodatku ke kolektivním smlouvám vyššího stupně
238/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
o25/c85/2001 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
o20/c64/2001 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
o13/c54/2001 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
99/2001 Sb. Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn
o10/c38/2001 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
85/2001 Sb. Úplné znění zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, jak vyplývá z pozdějších změn
o9/c28/2001 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
69/2001 Sb. Úplné znění zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, jak vyplývá z pozdějších změn
o5/c8/2001 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
492/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
416/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
o47/c113/2000 Sb. 47. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
370/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění zákona č. 30/2000 Sb., zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů
o37/c89/2000 Sb. 37. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
312/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
o30/c81/2000 Sb. 30. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení dodatku ke kolektivní smlouvě vyššího stupně
259/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
o26/c66/2000 Sb. 26. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
220/2000 Sb. Zákon o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
176/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
167/2000 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení § 17 odst. 5 č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
o25/c51/2000 Sb. 25. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
o20/c40/2000 Sb. 20. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
o18/c29/2000 Sb. 18. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
o13/c18/2000 Sb. 13. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
35/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 237/1999 Sb., o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
34/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
o10/c12/2000 Sb. 10. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
30/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
o3/c2/2000 Sb. 3. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
360/1999 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálně-právní ochraně dětí
356/1999 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
o2/c102/1999 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení dodatku ke kolektivní smlouvě vyššího stupně
237/1999 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
214/1999 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
208/1999 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně
207/1999 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
o1/c70/1999 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně
o2/c61/1999 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
167/1999 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
o1/c52/1999 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně
140/1999 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně
o1/c43/1999 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
o1/c35/1999 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
o1/c28/1999 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
o3/c19/1999 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
o1/c12/1999 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
o1/c3/1999 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
o5/c102/1998 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně
233/1998 Sb. Zákon o důchodovém pojištění (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
o4/c68/1998 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
o1/c59/1998 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
o1/c49/1998 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
o1/c38/1998 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
o1/c33/1998 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
o1/c19/1998 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
o2/c10/1998 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
22/1998 Sb. Zákon České národní rady o daních z příjmů (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
o3/c2/1998 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
o1/c103/1997 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení dodatku ke kolektivní smlouvě vyššího stupně
o2/c87/1997 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
o2/c79/1997 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
210/1997 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
o2/c73/1997 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
o1/c47/1997 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
o1/c40/1997 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
o2/c32/1997 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
o2/c21/1997 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
o2/c5/1997 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
o4/c2/1997 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
o1/c69/1996 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
o3/c57/1996 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
o3/c47/1996 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně
o2/c39/1996 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
o1/c35/1996 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
o2/c21/1996 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
o4/c12/1996 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
o2/c5/1996 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
o1/c1/1996 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
311/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně
286/1995 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech
o1/c63/1995 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
211/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně
210/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí České republiky č. 114/1991 Sb., o odměně zprostředkovateli a rozhodci, výši poplatku za stejnopis kolektivní smlouvy vyššího stupně a výši a způsobu úhrady nákladů řízení před rozhodcem
o2/c57/1995 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
o1/c50/1995 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
o1/c44/1995 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
155/1995 Sb. Zákon o důchodovém pojištění
118/1995 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o státní sociální podpoře
o2/c29/1995 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
o3/c21/1995 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
o2/c14/1995 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení dodatku ke kolektivní smlouvě vyššího stupně
o1/c10/1995 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
o3/c5/1995 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
4/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
3/1995 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení některých ust. čl. I č. 74/1994 Sb. (novela ZP)
o4/c1/1995 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
249/1994 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně
o4/c72/1994 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
o1/c70/1994 Sb. Opatření Českého statistického úřadu, kterým se uveřejňuje program statistických zjišťování na rok 1995
o3/c66/1994 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
188/1994 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně
o2/c59/1994 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
o2/c54/1994 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
o2/c53/1994 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
o1/c43/1994 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
126/1994 Sb. Zákoník práce (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
o2/c34/1994 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
o4/c23/1994 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
o2/c18/1994 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
o1/c18/1994 Sb. Opatření Ministerstva financí, kterým se mění opatření Federálního ministerstva financí ze dne 27. března 1992 vyhlášené v částce 36/1992 Sb., opatření Federálního ministerstva financí ze dne 10. července 1992 vyhlášené v částce 83/1992 Sb. a opatření Federálního ministerstva financí ze dne 10. listopadu 1992 vyhlášené v částce 112/1992 Sb., kterými se stanoví výše stravného při zahraničních pracovních cestách v cizí měně
o3/c12/1994 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
o1/c4/1994 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
o4/c69/1993 Sb. Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí o uložení dodatku kolektivní smlouvy vyššího stupně
256/1993 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně
o2/c60/1993 Sb. Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
o1/c60/1993 Sb. Opatření ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě výše sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách
236/1993 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně
o1/c54/1993 Sb. Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
o3/c48/1993 Sb. Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
o1/c45/1993 Sb. Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
o2/c40/1993 Sb. Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
o2/c37/1993 Sb. Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
o1/c29/1993 Sb. Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
o3/c22/1993 Sb. Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
o2/c6/1993 Sb. Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o uložení dodatku ke kolektivní smlouvě vyššího stupně
586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů
o4/c112/1992 Sb. Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o uložení dodatku ke kolektivní smlouvě vyššího stupně
498/1992 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
o3/c93/1992 Sb. Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně včetně dodatku
o2/c93/1992 Sb. Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
459/1992 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o rozšíření závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně
451/1992 Sb. Zákoník práce (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
o6/c86/1992 Sb. Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o uložení změny kolektivní smlouvy vyššího stupně
405/1992 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
o1/c73/1992 Sb. Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
o1/c56/1992 Sb. Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
o2/c49/1992 Sb. Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
186/1992 Sb. Zákon České národní rady o služebním poměru příslušníků Policie České republiky
o4/c32/1992 Sb. Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
o3/c25/1992 Sb. Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
o1/c15/1992 Sb. Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
563/1991 Sb. Zákon o účetnictví
519/1991 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád a notářský řád
o1/c94/1991 Sb. Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
472/1991 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o rozšíření závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně
o1/c91/1991 Sb. Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o uložení dodatku ke kolektivní smlouvě vyššího stupně
455/1991 Sb. Živnostenský zákon
o1/c81/1991 Sb. Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
o4/c69/1991 Sb. Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
o1/c54/1991 Sb. Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
213/1991 Sb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o bezpečnosti práce a technických zařízení při provozu, údržbě a opravách vozidel
o1/c43/1991 Sb. Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
179/1991 Sb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje výška odmeny sprostredkovateľovi a rozhodcovi, výška poplatku za poskytnutie rovnopisu kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a výška a spôsob úhrady nákladov konania pred rozhodcom
167/1991 Sb. Zákoník práce (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
o1/c32/1991 Sb. Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
114/1991 Sb. Vyhláška ministerstva financí České republiky o odměně zprostředkovateli a rozhodci, výši poplatku za stejnopis kolektivní smlouvy vyššího stupně a výši a způsobu úhrady nákladů řízení před rozhodcem
18/1991 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o jiných úkonech v obecném zájmu
16/1991 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o zprostředkovatelích, rozhodcích a ukládání kolektivních smluv vyššího stupně
3/1991 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákoník práce
2/1991 Sb. Zákon o kolektivním vyjednávání
1/1991 Sb. Zákon o zaměstnanosti (1991-2004)
65/1965 Sb. Zákoník práce (starý)
99/1963 Sb. Občanský soudní řád
Odkazuje na
222/2016 Sb. Zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv
264/2006 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce
262/2006 Sb. Zákoník práce
111/2006 Sb. Zákon o pomoci v hmotné nouzi
108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách
435/2004 Sb. Zákon o zaměstnanosti
239/2000 Sb. Zákon o integrovaném záchranném systému
219/2000 Sb. Zákon o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích
309/1999 Sb. Zákon o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv
155/1995 Sb. Zákon o důchodovém pojištění
89/1995 Sb. Zákon o státní statistické službě
328/1991 Sb. Zákon o konkursu a vyrovnání
2/1991 Sb. Zákon o kolektivním vyjednávání
309/1990 Sb. Branný zákon (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
120/1990 Sb. Zákon, kterým se upravují některé vztahy mezi odborovými organizacemi a zaměstnavateli
105/1990 Sb. Zákon o soukromém podnikání občanů
149/1988 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení
117/1988 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o zařazování zaměstnání do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení
100/1988 Sb. Zákon o sociálním zabezpečení (1988-2011)
69/1988 Sb. Vyhláška Slovenského banského úradu o banskej záchrannej službe
67/1988 Sb. Vyhláška Českého báňského úřadu o báňské záchranné službě
65/1965 Sb. Zákoník práce (starý)
109/1964 Sb. Hospodářský zákoník
40/1964 Sb. Občanský zákoník (1964-2013)
99/1963 Sb. Občanský soudní řád
54/1956 Sb. Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců
92/1949 Sb. Branný zákon
Je republikován předpisem
25/2007 Sb. Úplné znění zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, jak vyplývá z pozdějších změn

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
12. 01.01.2022 277/2019 Sb. Budoucí znění
11. 01.04.2011 - 31.12.2021 73/2011 Sb. Aktuální znění (exportováno 27.10.2020 19:44)
10. 01.01.2009 - 31.03.2011 189/2006 Sb.
9. 01.01.2007 - 31.12.2008 112/2006 Sb., 264/2006 Sb.
8. 01.07.2005 - 31.12.2006 255/2005 Sb.
7. 01.04.2004 - 30.06.2005 199/2003 Sb.
6. 01.01.2003 - 31.03.2004 151/2002 Sb.
5. 01.01.2001 - 31.12.2002 220/2000 Sb.
4. 01.01.1996 - 31.12.2000 155/1995 Sb.
3. 01.10.1995 - 31.12.1995 118/1995 Sb.
2. 01.01.1992 - 30.09.1995 519/1991 Sb.
1. 01.02.1991 - 31.12.1991
0. 31.01.1991 Vyhlášené znění