Vyhláška č. 181/1991 Sb.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o zaväznosti opráv, zmien a doplnkov Česko-slovenského liekopisu - štvrtého vydania

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-181
Částka 36/1991
Platnost od 24.05.1991
Účinnost od 01.10.1991
Aktuální znění 01.10.1991

181

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 11. apríla 1991

o záväznosti opráv, zmien a doplnkov Česko-slovenského liekopisu - štvrtého vydania

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 70 ods. 1 písm. c) zákona č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu po dohode s Ministerstvom poľnohospodárstva a výživy Slovenskej republiky ustanovuje:


§ 1

Opravy, zmeny a doplnky Česko-slovenského liekopisu - štvrtého vydania sú neoddeliteľnou a záväznou súčasťou liekopisu, ktorého záväznosť bola ustanovená osobitným predpisom.1)


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbrom 1991.


Minister:
Rakús v. r.

Poznámky pod čarou

1) Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 32/1987 Zb. o záväznosti Československého liekopisu.

Souvislosti

Provádí předpis
20/1966 Sb. Zákon o péči o zdraví lidu

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.10.1991 Aktuální znění (exportováno 05.04.2020 06:59)
0. 24.05.1991 Vyhlášené znění