Zákon č. 88/1990 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňují předpisy o nabývání a pozbývání československého státního občanství

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1990-88
Částka 19/1990
Platnost od 29.03.1990
Účinnost od 29.03.1990
Aktuální znění 29.03.1990

88

ZÁKON

ze dne 28. března 1990,

kterým se mění a doplňují předpisy o nabývání a pozbývání československého státního občanství

Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


Čl. I

1. Zákon č. 194/1949 Sb., o nabývání a pozbývání československého státního občanství, ve znění zákona č. 72/1958 Sb. a zákona č. 165/1968 Sb., se mění takto:

Ustanovení § 7 zákona č. 194/1949 Sb., o nabývání a pozbývání československého státního občanství, ve znění zákona č. 72/1958 Sb. se vypouští.

2. Ustanovení § 14a zákona České národní rady č. 39/1969 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České socialistické republiky, ve znění zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 124/1969 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 39/1969 Sb.; ustanovení § 15 zákona Slovenské národní rady č. 206/1968 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství Slovenské socialistické republiky, pozbývají platnosti.

Čl. II

1.

a) Rozhodnutí o odnětí státního občanství vydaná podle předpisů uvedených v čl. I se zrušují s účinností od jejich vydání.

b) Osoby, jímž bylo státní občanství odňato, se ode dne účinnosti tohoto zákona považují za osoby propuštěné ze státního svazku.

2.

a) Chce-li ten, jehož se rozhodnutí uvedené v bodě 1 písm. a) týká, zůstat československým státním občanem, může to nejpozději do 31. prosince 1993 písemně sdělit přímo nebo prostřednictvím diplomatické mise nebo konzulárního úřadu Československé socialistické republiky v cizině příslušnému ústřednímu orgánu státní správy,1) podle toho, na území které republiky měl poslední trvalý pobyt. Pokud tak učiní, bude se mít za to, že nepřestal být československým státním občanem; z toho mu nesmí vzniknout žádná újma.

b) Účinky uvedené v bodě 2 písm. a) věta druhá nastávají dnem, kdy sdělení občana došlo příslušnému ústřednímu orgánu státní správy; o tom mu tento orgán vydá osvědčení.

3.

a) Osobám, které byly propuštěny ze státního svazku v době od 1. října 1949 do 31. prosince 1989, bude státní občanství uděleno, jestliže o to požádají nejpozději do 31. prosince 1993 přímo anebo prostřednictvím diplomatické mise nebo konzulárního úřadu Československé socialistické republiky v cizině příslušný ústřední orgán státní správy.

b) Státní občanství nelze podle bodu 3 písm. a) udělit, pokud by to bylo v rozporu s mezinárodními závazky, které Československá socialistická republika převzala.


Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Havel v. r.
Dubček v. r.
Čalfa v. r.

1) Zákon ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon SNR č. 207/1968 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy Slovenské socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Souvislosti

Zavádí přechodná ustanovení k předpisům
194/1949 Sb. Zákon o nabývání a pozbývání občanství
Mění
39/1969 Sb. Zákon České národní rady o nabývání a pozbývání státního občanství České socialistické republiky
194/1949 Sb. Zákon o nabývání a pozbývání občanství
Je odkazován z
289/1999 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí části ust. § 19 odst. 1 č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích
193/1999 Sb. Zákon o státním občanství některých bývalých československých státních občanů
185/1997 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení části ust. § 3 odst. 1 a části ust. § 3 odst. 4 č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích
85/1994 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb. a zákona č. 72/1994 Sb., zákon České národní rady č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění zákona České národní rady č. 337/1992 Sb., zákona České národní rady č. 35/1993 Sb. a zákona č. 325/1993 Sb., zákon České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění zákona České národní rady č. 18/1993 Sb., zákona 42/1994 Sb. a zákona č. 7/1994 Sb., zákon č. 331/1993 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1994 a o změně a doplnění některých zákonů, a zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb. a zákona č. 42/1994 Sb.
128/1993 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra, kterou se provádí zákon o občanských průkazech
368/1992 Sb. Zákon České národní rady o správních poplatcích
570/1990 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky o správních poplatcích
194/1949 Sb. Zákon o nabývání a pozbývání občanství
Odkazuje na
124/1969 Sb. Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 39/1969 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České socialistické republiky
39/1969 Sb. Zákon České národní rady o nabývání a pozbývání státního občanství České socialistické republiky
2/1969 Sb. Kompetenční zákon
207/1968 Sb. Zákon Slovenské národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy Slovenské socialistické republiky
206/1968 Sb. Zákon Slovenské národní rady o nabývání a pozbývání státního občanství Slovenské socialistické republiky
194/1949 Sb. Zákon o nabývání a pozbývání občanství

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 29.03.1990 Aktuální znění (exportováno 10.07.2020 12:18)
0. 29.03.1990 Vyhlášené znění