Zákon č. 82/1990 Sb.Zákon o státním rozpočtu federace na rok 1990

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1990-82
Částka 19/1990
Platnost od 29.03.1990
Účinnost od 01.04.1990
Aktuální znění 01.04.1990

82

ZÁKON

ze dne 27. března 1990

o státním rozpočtu federace na rok 1990

Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


ČÁST PRVNÍ

Státní rozpočet federace na rok 1990

§ 1

(1) Celkové příjmy státního rozpočtu federace se stanoví částkou 137 304 800 000 Kčs.

Celkové výdaje státního rozpočtu federace se stanoví částkou 131 920 600 000 Kčs.

Celkový přehled státního rozpočtu federace je uveden v příloze č. 1.

(2) Z celkových výdajů státního rozpočtu federace činí:

A. Účelové dotace do státních rozpočtů republik

- České republice 31 697 345 000 Kčs

- Slovenské republice 20 113 205 000 Kčs

z toho:

I. dotace na vybrané investiční akce s dosahem pro celou federaci a další rozvoj republik
- České republice 10 631 500 000 Kčs
- Slovenské republice 6 478 900 000 Kčs

II. dotace na vybrané neinvestiční akce

-České republice 21 065 845 000 Kčs

- Slovenské republice 13 634 305 000 Kčs

v tom:

a) dotace na družstevní bytovou výstavbu

- České republice 3 060 000 000 Kčs

- Slovenské republice 2 800 000 000 Kčs

b) dotace na individuální bytovou výstavbu

- České republice 2 310 000 000 Kčs

- Slovenské republice 1 380 000 000 Kčs

c) dotace na modernizaci bytového fondu

- České republice 1 008 000 000 Kčs

- Slovenské republice 75 000 000 Kčs

d) dotace na státní programy technického rozvoje

- České republice 343 100 000 Kčs

- Slovenské republice 157 100 000 Kčs

e) vybrané druhy cenových dotací a intervencí

- České republice 6 821 000 000 Kčs

- Slovenské republice 4 414 700 000 Kčs

f) dotace na ekonomické nástroje v zahraničním obchodě

- České republice 6 796 300 000 Kčs

- Slovenské republice 4 475 100 000 Kčs

g) dotace na potřeby branné povahy včetně výzkumných a vývojových úkolů

- České republice 727 445 000 Kčs

- Slovenské republice 332 405 000 Kčs

B. Globální dotace

- České republice 2 582 355 000 Kčs

- Slovenské republice 1 257 795 000 Kčs

C. Rozpočtová rezerva vlády

Československé socialistické republiky a ostatní účelové rezervy se stanoví částkou 2 329 000 000 Kčs.

Přehled o účelových rezervách státního rozpočtu federace je uveden v příloze č. 2.

Československé socialistické republiky a ostatní účelové rezervy se stanoví částkou 2 329 000 000 Kčs. Přehled o účelových rezervách státního rozpočtu federace je uveden v příloze č. 2.

(3) Přebytek státního rozpočtu federace se stanoví částkou 5 384 200 000 Kčs.

§ 2

Podíl na výnosu daně z obratu se stanoví ve výši 21 % pro Českou republiku a ve výši 29 % pro Slovenskou republiku.

§ 3

Limit výdajů státního rozpočtu federace na vládní úvěry se stanoví částkou 4198 mil. Kčs.

§ 4

Vláda Československé socialistické republiky nebo na základě jejího zmocnění ministr financí může upravit ukazatele státního rozpočtu federace pouze v souladu s opatřeními vlády týkajícími se cenových, organizačních a metodických změn spolu s věcnými změnami ve vazbě na změny státního plánu a při uvolňování prostředků z rozpočtové rezervy vlády Československé socialistické republiky. Těmito opatřeními nesmí dojít ke zhoršení výsledného salda příjmů a výdajů státního rozpočtu federace.

ČÁST DRUHÁ

§ 5

Zákon č. 68/1989 Sb., o organizaci Československé státní dráhy, se v § 21 doplňuje o odstavec 3, který zní:

"(3) Federální ministerstvo financí upraví obecně závazným právním předpisem způsob financování podnikové společenské spotřeby Československých státních drah.".

ČÁST TŘETÍ

§ 6

(1) Pro organizace federálního ministerstva spojů se stanoví mimořádný odvod volných zdrojů ze zisku do státního rozpočtu federace v roce 1990 ve výši 1,0 mld Kčs.

(2) Odvod se provádí nejpozději třetí den před koncem kalendářního měsíce ve výši jedné dvanáctiny stanovené roční odvodové povinnosti. V měsíci dubnu se provede za měsíce leden až duben ve výši čtyř dvanáctin stanovené roční odvodové povinnosti.

ČÁST ČTVRTÁ

§ 7

Ustanovení zákona č. 194/1988 Sb., o působnosti federálních ústředních orgánů státní správy, a zákona č. 129/1989 Sb., o rozpočtové soustavě Československé socialistické republiky a o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky (rozpočtová pravidla), pokud pojednávají o komplexním státním plánu hospodářského a sociálního rozvoje ČSSR, rozpočtových výhledech a přehledu o souhrnu rozpočtových výhledů, jakož i o úhrnném finančním plánu, se nepoužijí do doby jejich nové právní úpravy.


Účinnost

§ 8

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1990.


Havel v. r.
Dubček v. r.
Čalfa v. r.


Příloha č. 1 zákona č. 82/1990 Sb.

Celkový přehled státního rozpočtu federace

Příjmy(v tisících Kčs)
Příjmy federálních organizací
z hospodářství116 263 688
z vědy a techniky369 879
z peněžních a technických služeb17 694 231
ze společenských služeb a činností pro obyvatelstvo128 028
z obrany a bezpečnosti2 157 000
Správní poplatky od organizací160 000
Ostatní příjmy531 974
Úhrnem137 304 800
Výdaje(v tisících Kčs)
Výdaje federálních organizací na
hospodářství26 884 949
vědu a techniku4 401 069
peněžní a technické služby5 582 716
společenské služby a činnosti pro obyvatelstvo2 678 163
obranu a bezpečnost34 206 752
správu2 516 251
Celkem76 269 900
z toho:Kancelář Federálního shromáždění100 536
Státní komise pro vědeckotechnický
a investiční rozvoj153 784
vojenské výdaje31 180 000
Dotace ze státního rozpočtu federace do státních rozpočtů republik celkem55 650 700
Úhrnem131 920 600
Přebytek5 384 200

Příloha č. 2 zákona č. 82/1990 Sb.

Přehled o účelových rezervách státního rozpočtu federace

(v tisících Kčs)
Rozpočtová rezerva vlády ČSSR500 000
z toho účelová rezerva pro Kancelář federálního shromáždění100 000
Ostatní účelové rezervy celkem1 829 000
v tom:
- rozvoj vědy a techniky100 000
- investice organizací výzkumné a vývojové základny29 000
- ekologické investice500 000
- platové úpravy ve školství a zdravotnictví900 000
- politické strany a volby do zákonodárných orgánů300 000
Rezervy celkem2 329 000

Souvislosti

Mění
68/1989 Sb. Zákon o organizaci Československé státní dráhy
Je odkazován z
82/1990 Sb. Zákon o státním rozpočtu federace na rok 1990
Odkazuje na
82/1990 Sb. Zákon o státním rozpočtu federace na rok 1990
129/1989 Sb. Zákon o rozpočtové soustavě Československé socialistické republiky a o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky (rozpočtová pravidla)
68/1989 Sb. Zákon o organizaci Československé státní dráhy
194/1988 Sb. Zákon o působnosti federálních ústředních orgánů státní správy

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.04.1990 Aktuální znění (exportováno 03.12.2020 18:05)
0. 29.03.1990 Vyhlášené znění