Sdělení č. 70/1990 Sb.Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a Rakouskou spolkovou vládou o zrušení vízové povinnosti

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1990-70
Částka 16/1990
Platnost od 13.03.1990
Účinnost od 01.02.1990
Zrušeno k 01.05.2004 (10/2014 Sb. m. s.)
Minulé znění 01.07.1999 - 30.04.2004

70

SDĚLENÍ

federálního ministerstva zahraničních věcí

Federální ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 18. ledna 1990 byla ve Vídni podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a Rakouskou spolkovou vládou o zrušení vízové povinnosti. Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 7 dnem 1. února 1990. Tímto dnem pozbyly platnosti Dohoda sjednaná výměnou nót mezi ministerstvem zahraničních věcí Československé socialistické republiky a spolkovým ministerstvem zahraničních věcí Rakouské republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických pasů ze dne 14. prosince 1967 a Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a Rakouskou spolkovou vládou o zrušení vízové povinnosti pro držitele služebních pasů ze dne 5. prosince 1975, vyhlášená č. 112/1976 Sb.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a Rakouskou spolkovou vládou

o zrušení vízové povinnosti

Vláda Československé socialistické republiky

a

Rakouská spolková vláda,

vedeny přáním prohloubit přátelské vztahy mezi oběma státy, dále usnadnit cestovní ruch mezi oběma státy a tím podporovat osobní styky svých státních občanů, se dohodly takto:

Článek 1

(1) Státní občané smluvních států, kteří jsou držiteli platného cestovního pasu, mohou vstoupit na výsostné území druhého smluvního státu a pobývat tam bez víza nejdéle po dobu 90 dnů.

(2) Oprávnění uvedené v odstavci 1 se nevztahuje na státní občany, kteří chtějí vstoupit na výsostné území druhého smluvního státu za účelem navázání pracovního vztahu, výkonu výdělečné činnosti nebo pobytu přesahujícího dobu 90 dnů.

(3) Čeští státní občané, kteří jsou držiteli platného cestovního průkazu, mohou bez víza projíždět výsostným územím Rakouské republiky do České republiky. Rakouští státní občané, kteří jsou držiteli platného náhradního cestovního dokladu EU, mohou bez víza projíždět výsostným územím České republiky do Rakouské republiky. Délka pobytu je v obou případech omezena na dobu pěti dnů.

Článek 2

1. Statní občané smluvních států, kteří jsou držiteli platného diplomatického pasu, mohou cestovat na území druhého smluvního státu a tam pobývat až do šesti měsíců bez víz.

2. Statní občané smluvních států, kteří jsou držiteli platného služebního pasu, mohou cestovat na území druhého smluvního státu a tam pobývat až do tří měsíců bez víz.

3. Držitelé československých nebo rakouských diplomatických nebo služebních pasů, kteří jsou členy diplomatické mise nebo konzulárního úřadu jednoho smluvního státu na území druhého smluvního státu nebo zástupci smluvního státu v mezinárodních organizacích majících sídlo na území druhého smluvního státu nebo úředníci takovéto organizace, mohou pobývat na území druhého smluvního státu po dobu svého přidělení bez víz.

4. Rodinní příslušníci žijící s osobami uvedenými v odstavci 3 ve společné domácnosti mohou po dobu jejich přidělení, pokud jsou sami držiteli československých nebo rakouských diplomatických nebo služebních pasů, pobývat na území druhého smluvního státu bez víz.

Článek 3

Tato dohoda nezprošťuje československé nebo rakouské státní občany, zdržující se na území druhého smluvního státu, povinnosti dodržovat tam platné zákony a předpisy.

Článek 4

Dohoda se nedotýká práva příslušných úřadů smluvních států odepřít nežádoucím osobám vstup nebo pobyt.

Článek 5

Každý smluvní stát může z důvodů veřejného pořádku, bezpečnosti nebo zdraví dočasně pozastavit provádění této dohody, buď celé nebo její části. Zavedení a zrušení těchto opatření se neprodleně oznámí druhému smluvnímu státu písemně diplomatickou cestou.

Článek 6

Vstupem dohody v platnost bude zrušena výměna not mezi ministerstvem zahraničních věcí Československé socialistické republiky a spolkovým ministerstvem zahraničních věcí Rakouské republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických pasů ze dne 14. prosince 1967 a Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a Rakouskou spolkovou vládou o zrušení vízové povinnosti pro držitele služebních pasů ze dne 5. prosince 1975.

Článek 7

1. Tato dohoda vstoupí v platnost dne 1. února 1990.

2. Tato dohoda se sjednává na neurčitou dobu. Lze ji kdykoli vypovědět a pozbude platnost tři měsíce po doručení písemného oznámení diplomatickou cestou druhému smluvnímu státu.

Dáno ve Vídni dne 18. ledna 1990 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém a německém, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu Československé socialistické republiky:
Jiří Dienstbier v. r.

Za Rakouskou spolkovou vládu:
Alfons Mock v. r.

Souvislosti

Je měněn
135/1999 Sb. Dohoda o dílčí novelizaci Dohody o zrušení vízové povinnosti mezi vládou Československé socialistické republiky a Rakouskou spolkovou vládou
Je zrušen předpisem
10/2014 Sb. m. s. Dohoda o zrušení vízové povinnosti mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou
Ruší
112/1976 Sb. Dohoda o zrušení vízové povinnosti mezi vládou Československé socialistické republiky a Rakouskou spolkovou vládou
Je odkazován z
135/1999 Sb. Dohoda o dílčí novelizaci Dohody o zrušení vízové povinnosti mezi vládou Československé socialistické republiky a Rakouskou spolkovou vládou
Odkazuje na
112/1976 Sb. Dohoda o zrušení vízové povinnosti mezi vládou Československé socialistické republiky a Rakouskou spolkovou vládou

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
2. 01.07.1999 - 30.04.2004 135/1999 Sb.
1. 01.02.1990 - 30.06.1999
0. 01.02.1990 Vyhlášené znění