Zákon č. 545/1990 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje trestní zákon

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1990-545
Částka 89/1990
Platnost od 27.12.1990
Účinnost od 01.02.1991
Zrušeno k 01.01.2010 (40/2009 Sb.)
Minulé znění 01.02.1991 - 31.12.2009

545

ZÁKON

ze dne 5. prosince 1990,

kterým se mění a doplňuje trestní zákon

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:


Článek I

Trestní zákon č. 140/1961 Sb., ve znění zákonů č. 120/1962 Sb., č. 53/1963 Sb., č. 56/1965 Sb., č. 81/1966 Sb., č. 148/1969 Sb., č. 45/1973 Sb., č. 43/1980 Sb., č. 159/1989 Sb., č. 47/1990 Sb., č. 175/1990 Sb. a č. 457/1990 Sb. se mění a doplňuje takto:

1. Do § 66 se za text "(§ 124)" vkládá text "porušování předpisů o nakládání s kontrolovaným zbožím a technologiemi (§ 124a, 124b, 124c)".

2. Za § 118 se vkládá nový § 118a, který včetně nadpisu zní:

"§ 118a

Neoprávněné obchodování devizovými hodnotami

(1) Kdo neoprávněně obchoduje s devizovými prostředky

a) ve větším rozsahu nebo

b) byl za takový nebo obdobný čin v posledních dvou letech odsouzen nebo v posledním roce za neoprávněnou koupi, prodej nebo směnu devizových hodnot postižen,

bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo propadnutím věci.

(2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,

b) spáchá-li takový čin výdělečně,

c) byl-li za takový nebo obdobný čin v posledních dvou letech potrestán nebo z výkonu trestu odnětí svobody uloženého za takový nebo obdobný čin v posledních dvou letech propuštěn, nebo

d) získá-li takovým činem značný prospěch.

(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, získá-li činem uvedeným v odstavci 1 prospěch velkého rozsahu.".

3. Za § 124 se vkládají § 124a, 124b a 124c, které včetně nadpisu znějí:

"Porušování předpisů o nakládání s kontrolovaným zbožím a technologiemi

§ 124a

(1) Kdo poruší zákaz nebo omezení týkající se nakládání se zbožím a technologiemi kontrolovanými podle zvláštních předpisů,1) bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo peněžitým trestem.

(2) Kdo bez povolení vyveze zboží nebo technologie kontrolované podle zvláštních předpisů1) nebo je převede na cizí stát nebo na organizaci, která má sídlo v cizině, anebo na cizího činitele, bude potrestán odnětím svobody na tři léta až na osm let anebo peněžitým trestem anebo propadnutím majetku.

§ 124b

(1) Kdo poruší nebo nesplní důležitou povinnost svého zaměstnání, povolání, postavení nebo své funkce a způsobí tím, že je neoprávněně vydáno povolení k nakládání se zbožím a technologiemi kontrolovanými podle zvláštních předpisů1) nebo že takové zboží unikne z evidence, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem.

(2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán,

a) jestliže se v důsledku činu uvedeného v odstavci 1 zboží dostalo do ciziny,

b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat značný prospěch, nebo

c) způsobí-li takovým činem značnou škodu nebo jinou značnou újmu.

(3) Odnětím svobody na tři léta až osm let anebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 ve spojení s organizovanou skupinou působící ve více státech,

b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat prospěch velkého rozsahu, nebo

c) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu nebo jinou újmu velkého rozsahu.

§ 124c

(1) Kdo dosáhne na základě nepravdivého nebo neúplného údaje vydání dokladu potřebného pro orgány kontrolující zboží a technologie podle zvláštních předpisů,1) bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem.

(2) Stejně bude potrestán, kdo podklady potřebné pro evidenci zboží a technologií, kontrolovaných podle zvláštních předpisů,1) zničí, poškodí, učiní neupotřebitelnými, zatají nebo evidenci nevede, anebo kdo učiní zásah do technického nebo programového vybavení počítače, v němž se vede evidence tohoto zboží a technologií.".

4. Do § 167 se za text "(§ 114)" vkládá text "porušování předpisů o nakládání s kontrolovaným zbožím a technologiemi (§ 124a, 124b, 124c)".

5. Do § 168 se za text "(§ 106 a 107)" vkládá text "porušování předpisů o nakládání s kontrolovaným zbožím a technologiemi (§ 124a, 124b, 124c)".


Článek II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. února 1991.


Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 547/1990 Sb., o nakládání s některými druhy zboží a technologií a o jejich kontrole

Souvislosti

Je měněn
r1/c33/1991 Sb. Redakční sdělení o opravě chyb
Mění
140/1961 Sb. Trestní zákon (starý)
Je zrušen předpisem
40/2009 Sb. Trestní zákoník
Je odkazován z
40/2009 Sb. Trestní zákoník
129/2008 Sb. Zákon o výkonu zabezpečovací detence
296/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím
343/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
320/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
314/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
267/2006 Sb. Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců
70/2006 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcí
413/2005 Sb. Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
411/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
692/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
587/2004 Sb. Zákon o zrušení civilní služby
91/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
52/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
362/2003 Sb. Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
276/2003 Sb. Zákon o Antarktidě
218/2003 Sb. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže
412/2002 Sb. Úplné znění zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, jak vyplývá z pozdějších předpisů
285/2002 Sb. Transplantační zákon
134/2002 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
265/2001 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
256/2001 Sb. Zákon o pohřebnictví
144/2001 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
139/2001 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
120/2001 Sb. Exekuční řád
405/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
121/2000 Sb. Autorský zákon
327/1999 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
305/1999 Sb. Zákon o zákazu použití, skladování, výroby a převodu protipěchotních min a o jejich zničení
238/1999 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 102/1963 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)
223/1999 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon) a zákona o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze
210/1999 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, a zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
191/1999 Sb. Zákon o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví
96/1999 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
167/1998 Sb. Zákon o návykových látkách
148/1998 Sb. Zákon o ochraně utajovaných skutečností
112/1998 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
92/1998 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
253/1997 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
65/1994 Sb. Trestní zákon (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
38/1994 Sb. Zákon o zahraničním obchodu s vojenským materiálem
392/1992 Sb. Trestní zákon (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
r1/c33/1991 Sb. Redakční sdělení o opravě chyb
Odkazuje na
547/1990 Sb. Zákon o nakládání s některými druhy zboží a technologií a o jejich kontrole
140/1961 Sb. Trestní zákon (starý)

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.02.1991 - 31.12.2009 r1/c33/1991 Sb.
0. 27.12.1990 Vyhlášené znění