Zákon č. 531/1990 Sb.Zákon České národní rady o územních finančních orgánech

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1990-531
Částka 87/1990
Platnost od 21.12.1990
Účinnost od 01.01.1991
Zrušeno k 01.01.2013 (456/2011 Sb.)
Minulé znění 01.01.2012 - 31.12.2012

531

ZÁKON

České národní rady

ze dne 28. listopadu 1990

o územních finančních orgánech

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


Územní finanční orgány

§ 1

(1) Zřizuje se soustava územních finančních orgánů jako soustava správních úřadů pro výkon správy daní a pro výkon dalších působností.

(2) Jako součásti soustavy územních finančních orgánů se zřizují Generální finanční ředitelství, finanční ředitelství a finanční úřady (dále jen „územní finanční orgány“), které jsou správními úřady vykonávajícími svoji působnost ve vymezených územních obvodech.

(3) Generální finanční ředitelství je podřízeno Ministerstvu financí (dále jen „ministerstvo“). Finanční ředitelství jsou podřízena Generálnímu finančnímu ředitelství. Finanční úřady jsou podřízeny finančním ředitelstvím.

§ 2

(1) Územní finanční orgány

a) vykonávají správu daní, včetně vyhledávací činnosti,

b) vykonávají finanční kontrolu,

c) provádějí řízení o přestupcích a jiných správních deliktech v oboru své působnosti,

d) vykonávají kontrolu dodržování povinností stanovených zákonem o účetnictví a ukládají účetním jednotkám pokuty a povinnost odstranit protiprávní stav,

e) vykonávají cenovou kontrolu a ukládají pokuty,

f) z pověření ministerstva poskytují mezinárodní pomoc při správě daní a při vymáhání některých finančních pohledávek,

g) převádějí výnosy daní, které vybírají a vymáhají a které nejsou příjmem státního rozpočtu,

h) vykonávají dozor nad loteriemi a jinými podobnými hrami,

i) vykonávají kontrolu

1. dodržování povinností a zákazů při značkování a barvení vybraných minerálních olejů a při značkování některých dalších minerálních olejů,

2. značení tabákových výrobků,

3. dodržování zákazu prodeje lihovin a tabákových výrobků,

j) vykonávají správu odvodů za porušení rozpočtové kázně,

k) vykonávají kontrolu výkonu správy poplatků, které jsou příjmem státního rozpočtu, jsou-li k jejich správě věcně příslušné jiné orgány,

l) vybírají a vymáhají peněžitá plnění, která podle tohoto zákona nebo jiného právního předpisu uložily,

m) přijímají a evidují splátky návratných finančních výpomocí poskytnutých Ministerstvem zemědělství v letech 1991 až 1995 včetně a případné úroky z nich vyplývající,

n) z pověření ministerstva přezkoumávají hospodaření krajů, hlavního města Prahy a regionálních rad regionů soudržnosti a vykonávají dozor nad přezkoumáváním hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí a městských částí hlavního města Prahy,

o) vykonávají další činnosti, stanoví-li tak jiný právní předpis.

(2) Působnosti uvedené v odstavci 1 písm. a) až n) vykonávají územní finanční orgány, nestanoví-li jiný právní předpis jinak.

§ 3

Zvláštní ustanovení o místní příslušnosti

(1) Nelze-li určit místní příslušnost finančního úřadu podle jiných právních předpisů, je místně příslušný Finanční úřad pro Prahu 1. Nelze-li určit místní příslušnost finančního ředitelství podle jiných právních předpisů, je místně příslušné Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu.

(2) Kontrolu podle § 2 odst. 1 písm. i) a k) provádí územní finanční orgán v obvodu své územní působnosti, i když není pro kontrolovaný subjekt místně příslušný podle jiných právních předpisů nebo podle odstavce 1.

(3) V pochybnostech určí místní příslušnost finanční ředitelství; jedná-li se o určení místní příslušnosti mimo obvod jeho působnosti, určí ji Generální finanční ředitelství.

Generální finanční ředitelství

§ 4

(1) Generální finanční ředitelství je správním úřadem s celostátní územní působností se sídlem v Praze.

(2) Generální finanční ředitelství řídí generální ředitel Generálního finančního ředitelství (dále jen „generální ředitel“). Generálního ředitele zastupuje zástupce generálního ředitele.

(3) Generálního ředitele jmenuje a odvolává ministr financí. Zástupce generálního ředitele jmenuje a odvolává ministr financí na návrh generálního ředitele.

(4) Generálním ředitelem a jeho zástupcem může být jmenován pouze současný nebo bývalý zaměstnanec v územním finančním orgánu nebo v ministerstvu, který má v územních finančních orgánech, v orgánech, které jsou jejich právními předchůdci, nebo v ministerstvu, odbornou praxi v činnosti těchto orgánů alespoň po dobu 5 let.

(5) S funkcí generálního ředitele a jeho zástupce je neslučitelné členství v politické straně nebo politickém hnutí.

§ 4a

(1) Generální finanční ředitelství

a) se podílí na přípravě návrhů právních předpisů v oboru své působnosti,

b) se podílí v oboru své působnosti na zajišťování úkolů souvisejících se sjednáváním mezinárodních smluv, s rozvojem mezistátních styků a mezinárodní spolupráce, jakož i úkolů, které vyplývají pro Českou republiku z mezinárodních smluv a z členství v mezinárodních organizacích,

c) se podílí na zabezpečování analytických a koncepčních úkolů v oboru své působnosti; spolupracuje s ministerstvem na tvorbě daňové politiky i v dalších oblastech,

d) řídí finanční ředitelství,

e) vykonává působnost podle § 2 odst. 1 písm. a), c) a n),

f) přezkoumává rozhodnutí finančních ředitelství vydaná ve správním řízení, nestanoví-li tento zákon jinak,

g) na základě pověření ministerstva zajišťuje úkoly ústředního kontaktního orgánu pro vzájemnou mezinárodní administrativní spolupráci se státními orgány jiných států a mezinárodními organizacemi v oblasti své působnosti, včetně mezinárodní koordinace řešení zjištěných případů daňových úniků, a vykonává působnost podle § 2 odst. 1 písm. f),

h) v odůvodněných případech provádí úkony nebo dílčí řízení nebo jiné postupy, které jinak patří do pravomoci jiných územních finančních orgánů, anebo se může na provádění těchto úkonů nebo dílčích řízení nebo jiných postupů podílet,

i) zpracovává údaje získané při výkonu působnosti územních finančních orgánů a vede centrální evidence, registry a statistiky nezbytné pro plnění úkolů územních finančních orgánů, a to bez ohledu na původní účel shromažďování údajů, a poskytuje tyto údaje ministerstvu,

j) vykonává další činnosti, stanoví-li tak jiný právní předpis.

(2) Generální finanční ředitelství může v odůvodněných případech pověřit provedením úkonů nebo dílčích řízení nebo jiných postupů v rámci správy daní nebo v rámci výkonu jiných působností jiný než místně příslušný územní finanční orgán.

Finanční úřady

§ 5

(1) Názvy, sídla a územní působnost finančních úřadů jsou vymezeny v § 9a a v příloze č. 1 k tomuto zákonu.

(2) Dojde-li ke změně správních obvodů obcí s rozšířenou působností nebo správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem, změní se stejně i územní působnost finančních úřadů, a to od prvního dne kalendářního roku následujícího po dni účinnosti změny správních obvodů obcí s rozšířenou působností nebo správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem.

§ 6

(1) Nestanoví-li tento zákon nebo jiný právní předpis jinak, finanční úřady uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu vykonávají ve vymezených územních obvodech působnost podle § 2 odst. 1 písm. a), c), d), f), g), i), l), n) a o).

(2) Působnost podle § 2 odst. 1 písm. h), j), k) a m) vykonávají finanční úřady uvedené v příloze č. 2 k tomuto zákonu, a to v územních obvodech zde vymezených.

§ 7

Finanční úřad řídí ředitel finančního úřadu. Ředitele finančního úřadu jmenuje a odvolává generální ředitel na návrh ředitele finančního ředitelství.

§ 7azrušeno

Finanční ředitelství

§ 8

(1) Názvy, sídla a územní působnost finančních ředitelství jsou vymezeny v § 9a a v příloze č. 3 k tomuto zákonu.

(2) Finanční ředitelství vykonává svoji působnost v územním obvodu tvořeném územními obvody jím řízených finančních úřadů.

(3) Finanční ředitelství řídí ředitel finančního ředitelství. Ředitele finančního ředitelství zastupuje zástupce ředitele finančního ředitelství. Ředitele finančního ředitelství a jeho zástupce jmenuje a odvolává generální ředitel.

(4) Finanční ředitelství může v obvodu své působnosti v odůvodněných případech pověřit provedením úkonů nebo dílčích řízení nebo jiných postupů v rámci správy daní nebo v rámci výkonu jiných působností jiný než místně příslušný finanční úřad.

§ 9

Finanční ředitelství

a) řídí finanční úřady,

b) vykonávají působnost podle § 2 odst. 1 písm. a), b), c), e), f) a n),

c) přezkoumávají rozhodnutí finančních úřadů vydaná ve správním řízení,

d) v odůvodněných případech provádějí úkony nebo dílčí řízení nebo jiné postupy, které jinak patří do pravomoci jimi řízených finančních úřadů, anebo se mohou na provádění těchto úkonů nebo dílčích řízení nebo jiných postupů podílet,

e) zpracovávají údaje získané při výkonu působnosti územních finančních orgánů ve svém územním obvodu, a to bez ohledu na původní účel shromažďování údajů,

f) vykonávají další činnosti, stanoví-li tak jiný právní předpis.

§ 9a

Specializovaný finanční úřad

(1) Specializovaný finanční úřad vykonává působnost na celém území České republiky. Sídlem Specializovaného finančního úřadu je hlavní město Praha.

(2) Specializovaný finanční úřad je příslušným pro vybrané subjekty, a to pro celý rozsah působnosti finančních úřadů podle § 6, s výjimkou výkonu správy daně z nemovitostí, daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí; tím není dotčena příslušnost u poplatků, jejichž předmětem je zpoplatnění úkonu.

(3) Specializovaný finanční úřad je podřízen Finančnímu ředitelství pro hlavní město Prahu. Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu je finančním ředitelstvím s celostátní územní působností příslušným pro vybrané subjekty, a to pro celý rozsah působnosti finančních ředitelství podle § 9, s výjimkou výkonu správy daní, u nichž může být současně místně příslušných více finančních úřadů; tím není dotčena příslušnost u poplatků, jejichž předmětem je zpoplatnění úkonu.

(4) Věcná a územní působnost Finančního ředitelství pro hlavní město Prahu podle § 9 a přílohy č. 3 k tomuto zákonu pro jiné než vybrané subjekty a při výkonu správy daní, u nichž může být současně místně příslušných více finančních úřadů, není ustanovením odstavce 3 dotčena.

(5) Vybraným subjektem se pro účely tohoto zákona rozumí

a) právnická osoba založená za účelem podnikání, která dosáhla obratu více než 2000000000 Kč,

b) banka,

c) pobočka zahraniční banky,

d) spořitelní a úvěrní družstvo,

e) pojišťovna,

f) pobočka pojišťovny z jiného členského státu nebo z třetího státu,

g) zajišťovna,

h) pobočka zajišťovny z jiného členského státu nebo z třetího státu,

i) člen skupiny podle zákona o dani z přidané hodnoty,

1. je-li alespoň jeden z jejích členů subjektem podle písmen b) až h),

2. dojde-li alespoň u jednoho jejího člena ke změně podmínek pro určení místní příslušnosti podle odstavce 9, a to až do okamžiku, kdy u posledního z členů této skupiny dojde ke změně podmínek pro určení místní příslušnosti podle odstavce 10.

(6) Obratem se pro účely tohoto zákona rozumí úhrn čistého obratu podle právních předpisů upravujících účetnictví dosažený za zdaňovací období daně z příjmů. Obratem se rozumí též obrat dosažený právním předchůdcem.

(7) Pro změnu, přechod a delegaci příslušnosti Specializovaného finančního úřadu podle odstavce 2 a příslušnosti Finančního ředitelství pro hlavní město Prahu podle odstavce 3 se obdobně použijí ustanovení daňového řádu o změně, přechodu a delegaci místní příslušnosti, a to pro celý rozsah působnosti Specializovaného finančního úřadu podle odstavce 2 a Finančního ředitelství pro hlavní město Prahu podle odstavce 3.

(8) Skutečnost, že se subjekt stane nebo přestane být vybraným subjektem, se považuje za změnu podmínek pro určení místní příslušnosti podle daňového řádu.

(9) Dosažení obratu uvedeného v odstavci 5 písm. a) se považuje za změnu podmínek pro určení místní příslušnosti podle daňového řádu počínaje prvním dnem druhého zdaňovacího období daně z příjmů následujícího po zdaňovacím období daně z příjmů, ve kterém bylo tohoto obratu dosaženo.

(10) Pokles obratu pod hranici uvedenou v odstavci 5 písm. a) se považuje za změnu podmínek pro určení místní příslušnosti podle daňového řádu počínaje prvním dnem čtvrtého zdaňovacího období daně z příjmů následujícího po zdaňovacím období daně z příjmů, ve kterém k tomuto poklesu obratu došlo. K tomuto poklesu obratu se nepřihlíží v případě, že před prvním dnem třetího zdaňovacího období daně z příjmů následujícího po zdaňovacím období daně z příjmů, ve kterém k tomuto poklesu obratu došlo, bude znovu dosažen obrat uvedený v odstavci 5 písm. a).“.

§ 10

Společná ustanovení o územních finančních orgánech

(1) Územní finanční orgány jsou organizačními složkami státu. Generální finanční ředitelství je účetní jednotkou. Pro účely hospodaření s majetkem státu, včetně prostředků státního rozpočtu, účetnictví a pracovněprávních vztahů mají finanční ředitelství a finanční úřady postavení vnitřních organizačních jednotek Generálního finančního ředitelství. Příjmy a výdaje Generálního finančního ředitelství jsou obsaženy v rozpočtu kapitoly ministerstva.

(2) Úkoly územních finančních orgánů plní zaměstnanci vykonávající službu ve služebním poměru podle služebního zákona nebo zaměstnanci v pracovním poměru.

(3) Generální ředitel je v územních finančních orgánech oprávněn činit právní úkony jménem státu ve všech majetkoprávních a pracovněprávních věcech.

(4) Představení a vedoucí zaměstnanci, jakož i ostatní zaměstnanci, mohou činit jménem státu majetkoprávní úkony a úkony pracovněprávní pouze na základě písemného pověření generálního ředitele.

(5) Generální ředitel schvaluje organizační řád územních finančních orgánů. Pobočky územních finančních orgánů, které jsou jejich vnitřními organizačními jednotkami, mohou být zřízeny nebo zrušeny pouze rozhodnutím generálního ředitele.

§ 11

Ministerstvo

Ministerstvo

a) řídí Generální finanční ředitelství,

b) vykonává správu daní, včetně vyhledávací činnosti,

c) přezkoumává rozhodnutí Generálního finančního ředitelství vydaná ve správním řízení; přezkoumává rozhodnutí vydaná finančními ředitelstvími ve správním řízení při výkonu působnosti podle § 2 odst. 1 písm. b) a e); přezkoumává rozhodnutí vydaná finančními ředitelstvími v rámci přezkoumávání rozhodnutí finančních úřadů vydaných při výkonu působnosti podle § 2 odst. 1 písm. h),

d) může pověřit jednáním ve věcech mezinárodní pomoci při správě daní a ve věcech mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek územní finanční orgány,

e) může pověřit územní finanční orgány přezkoumáním hospodaření krajů, hlavního města Prahy a regionálních rad regionů soudržnosti a výkonem dozoru nad přezkoumáváním hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí a městských částí hlavního města Prahy,

f) v odůvodněných případech provádí úkony nebo dílčí řízení nebo jiné postupy, které jinak patří do pravomoci územních finančních orgánů, anebo se může na provádění těchto úkonů nebo dílčích řízení nebo jiných postupů podílet,

g) v odůvodněných případech může pověřit jiný než místně příslušný územní finanční orgán správou některých daní, řízením o přestupcích, nebo výkonem dalších působností,

h) zpracovává údaje získané při výkonu působnosti územních finančních orgánů v jejich územním obvodu, a to bez ohledu na původní účel shromažďování údajů.

Práva a povinnosti zaměstnanců v územních finančních orgánech

§ 12zrušeno

§ 13

Zaměstnanci v územních finančních orgánech, kteří plní úkoly při výkonu působnosti územních finančních orgánů podle tohoto zákona a používají přitom pravomocí, které jim byly v rámci odpovědnosti za plnění těchto úkolů svěřeny, nesmějí

a) výdělečně provádět kontrolní, daňovou a účetní poradenskou či podobnou činnost pro osoby, které mají podle daňového řádu postavení daňových subjektů, a pro příjemce dotací,

b) být auditory, revizory účtů, prokuristy, likvidátory a správci konkursních podstat, vyrovnacími správci, zvláštními správci, insolvenčními správci, předběžnými insolvenčními správci, zvláštními insolvenčními správci a oddělenými insolvenčními správci,

c) být statutárními orgány nebo členy statutárních orgánů obchodních společností nebo družstev nebo členy jejich dozorčích nebo správních rad.

§ 13a

Služební průkaz

Zaměstnanci v územních finančních orgánech, kteří plní úkoly podle tohoto zákona, prokazují své oprávnění k této činnosti služebním průkazem vydaným zaměstnavatelem. Vzor služebního průkazu stanoví ministerstvo vyhláškou.

§ 13b

(1) Osobě (dále jen "poškozený"), která poskytla zaměstnanci v územním finančním orgánu pomoc při plnění úkolů podle tohoto zákona, a tuto pomoc poskytla na žádost nebo s vědomím tohoto zaměstnance, náleží za škodu, pokud jí přitom vznikla, náhrada; náhrada se neposkytne, pokud si poškozený způsobil škodu úmyslně sám. Náhradu na návrh poškozeného poskytuje Generální finanční ředitelství.

(2) Došlo-li u poškozeného k újmě na zdraví nebo smrti, určí se rozsah a výše náhrady škody podle předpisů o odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání pracovníků.

(3) Generální finanční ředitelství poskytne náhradu i za škodu na věcech, která poškozenému vznikla v souvislosti s poskytnutím pomoci podle odstavce 1. Přitom se hradí skutečná škoda, a to uvedením v předešlý stav; není-li to možné nebo účelné, hradí se v penězích. Poškozenému může být přiznána i úhrada nákladů spojených s pořízením nové věci náhradou za věc poškozenou.

(4) Generální finanční ředitelství poskytne náhradu za škodu i osobě, které byla způsobena škoda osobou, jež poskytla pomoc podle odstavce 1.

(5) Jestliže Generální finanční ředitelství nahradilo podle odstavců 1 až 4 škodu, může vůči tomu, kdo škodu zavinil, uplatnit nárok na zaplacení částky ve výši částky poskytnuté poškozenému nebo osobě, které způsobil škodu poškozený.

§ 14, § 15zrušeno

§ 15a

(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje ministerstvu a územním finančním orgánům pro výkon působnosti podle tohoto zákona

a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,

b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,

c) údaje z agendového informačního systému cizinců,

d) údaje z registru rodných čísel o fyzických osobách, kterým bylo přiděleno rodné číslo, avšak nejsou vedeny v informačních systémech uvedených v písmenech b) a c).

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou

a) příjmení,

b) jméno, popřípadě jména,

c) adresa místa pobytu,

d) datum, místo a okres narození, u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,

f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změna, rodné příjmení,

b) datum narození,

c) pohlaví a jeho změna,

d) místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, na jehož území k narození došlo,

e) rodné číslo,

f) státní občanství,

g) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, popřípadě též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle jiného právního předpisu,

h) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,

i) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům, jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo opatrovníka, nebylo-li mu přiděleno, jeho datum, místo a okres narození; je-li opatrovníkem ustanoven orgán místní správy, jeho název a sídlo,

j) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá přiděleno rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození; je-li jiným zákonným zástupcem dítěte právnická osoba, její název a sídlo,

k) rodinný stav, datum, místo a okres uzavření manželství; došlo-li k uzavření manželství mimo území České republiky, místo a stát, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství, datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který manžel nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství,

l) datum a místo vzniku partnerství, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neplatnosti nebo o neexistenci partnerství, datum zániku partnerství smrtí jednoho z partnerů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z partnerů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení partnerství,

m) rodné číslo manžela nebo partnera; je-li manželem nebo partnerem cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,

n) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo dítěte; je-li dítě cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte a datum jeho narození,

o) osvojení dítěte,

p) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,

q) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil.

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna, rodné příjmení,

b) datum narození,

c) pohlaví a jeho změna,

d) místo a stát narození,

e) rodné číslo, bylo-li přiděleno,

f) státní občanství,

g) druh a adresa místa pobytu, popřípadě též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle jiného právního předpisu,

h) číslo a platnost oprávnění k pobytu,

i) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,

j) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům, jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo opatrovníka, nebylo-li mu přiděleno, jeho datum, místo a okres narození; je-li opatrovníkem ustanoven orgán místní správy, jeho název a sídlo,

k) správní nebo soudní vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České republiky,

l) rodinný stav, datum, místo a okres uzavření manželství; došlo-li k uzavření manželství mimo území České republiky, místo a stát, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství, datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který manžel nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství,

m) datum a místo vzniku partnerství, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neplatnosti nebo o neexistenci partnerství, datum zániku partnerství smrtí jednoho z partnerů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z partnerů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení partnerství,

n) rodné číslo manžela nebo partnera; je-li manželem nebo partnerem cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,

o) jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, pokud je dítě cizincem, a jeho rodné číslo; v případě, že rodné číslo nebylo přiděleno, datum narození,

p) jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce, pokud jsou cizinci, a jejich rodné číslo; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,

q) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,

r) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů nepřežil.

(5) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. d) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení,

b) rodné číslo,

c) v případě změny rodného čísla původní rodné číslo, a to i přesto, že je tento údaj v informačním systému evidence obyvatel veden jako blokovaný údaj,

d) den, měsíc a rok narození,

e) místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, stát, na jehož území se narodil.

(6) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

(7) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.

(8) Ministerstvo vnitra nebo orgány příslušné k vydání cestovního dokladu poskytují ministerstvu a územním finančním orgánům pro výkon působnosti podle tohoto zákona z agendového informačního systému evidence cestovních dokladů údaje o státních občanech České republiky. Ministerstvo vnitra poskytuje tyto údaje ministerstvu v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(9) Poskytovanými údaji podle odstavce 8 jsou

a) v případě vydání cestovního dokladu

1. jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo držitele cestovního dokladu,

2. místo a okres narození a u občana, který se narodil v cizině, stát narození,

3. číslo a druh vydaného cestovního dokladu,

4. datum vydání cestovního dokladu,

5. datum převzetí cestovního dokladu,

6. doba platnosti cestovního dokladu,

7. označení orgánu, který cestovní doklad vydal,

8. jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a pohlaví občana mladšího 15 let zapsaného v cestovním průkazu rodiče,

9. prodloužení doby platnosti cestovního dokladu,

b) v případě ztraceného, odcizeného nebo neplatného cestovního dokladu jeho číslo a druh,

c) v případě zadržení cestovního dokladu

1. jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo držitele cestovního dokladu,

2. druh a číslo cestovního dokladu, který má být nebo byl zadržen,

3. označení orgánu, který požádal o zadržení cestovního dokladu,

4. označení orgánu, který cestovní doklad zadržel nebo má zadržet,

5. datum a důvod zadržení cestovního dokladu,

6. datum a důvod vrácení zadrženého cestovního dokladu,

d) v případě odepření vydání nebo odnětí cestovního dokladu

1. jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo občana, k němuž se vztahují údaje o odepření vydání nebo o odnětí cestovního dokladu,

2. druh a číslo cestovního dokladu, který byl odňat,

3. označení orgánu, který požádal o odepření vydání nebo o odnětí cestovního dokladu,

4. označení orgánu, který rozhodl o odepření vydání nebo o odnětí cestovního dokladu,

5. datum a důvod odepření vydání nebo odnětí cestovního dokladu,

6. datum a důvod vrácení odňatého cestovního dokladu,

7. datum a důvod zrušení odepření vydání cestovního dokladu.

(10) Ministerstvo dopravy poskytuje ministerstvu a územním finančním orgánům pro výkon působnosti podle tohoto zákona údaje z centrálního registru silničních vozidel.

(11) Poskytovanými údaji podle odstavce 10 jsou

a) vlastník (název, sídlo a identifikační číslo, jde-li o právnickou osobu nebo fyzickou osobu podnikatele; jméno, příjmení, rodné číslo, místo trvalého nebo povoleného pobytu, popřípadě adresa místa pobytu při udělení azylu, jde-li o fyzickou osobu),

b) provozovatel, není-li současně vlastníkem (název, sídlo a identifikační číslo, jde-li o právnickou osobu nebo fyzickou osobu podnikatele; jméno, příjmení, rodné číslo, místo trvalého nebo povoleného pobytu, popřípadě adresa místa pobytu při udělení azylu, jde-li o fyzickou osobu),

c) státní poznávací značka silničního motorového vozidla a přípojného vozidla (dále jen „registrační značka“), datum přidělení a odebrání registrační značky,

d) číslo technického průkazu silničního motorového vozidla a přípojného vozidla, datum a místo jeho vydání,

e) druh a kategorie silničního motorového vozidla a přípojného vozidla,

f) výrobce silničního motorového vozidla a přípojného vozidla, značka (obchodní název stanovený výrobcem), typ vozidla, obchodní označení,

g) identifikační číslo silničního motorového vozidla a přípojného vozidla (VIN), není-li, pak výrobní číslo podvozku silničního motorového vozidla a přípojného vozidla,

h) výrobce motoru, typ, výkon, zdvihový objem motoru a palivo,

i) výrobce karoserie, typ, výrobní číslo, barva, počet míst k sezení a stání,

j) největší technicky přípustná hmotnost, největší povolená hmotnost a provozní hmotnost silničního motorového vozidla a největší technicky přípustná hmotnost na nápravu a největší povolená hmotnost na nápravu,

k) datum první registrace silničního motorového vozidla a přípojného vozidla,

l) stát poslední registrace a registrační značka silničního motorového vozidla a přípojného vozidla, není-li státem poslední registrace Česká republika,

m) zástavní práva váznoucí na silničním motorovém vozidle a přípojném vozidle.

(12) Český úřad zeměměřický a katastrální poskytuje ministerstvu a územním finančním orgánům pro výkon působnosti podle tohoto zákona údaje ohledně zápisů vlastnických a jiných věcných práv do katastru nemovitostí.

(13) V případě údajů podle odstavců 1 až 12 se poskytují též údaje o jejich změně.

(14) Ustanoveními odstavců 1 až 13 není dotčena povinnost státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků, které vedou evidence uvedené v odstavcích 1 až 13, předávat územním finančním orgánům a ministerstvu údaje v rozsahu a za podmínek podle daňového řádu.


Přechodná a závěrečná ustanovení

§ 16

(1) Právo hospodaření s národním majetkem dosud užívaným okresními, městskými, obvodními a krajskými finančními správami a Finanční správou v hlavním městě Praze přechází bezúplatně na finanční ředitelství.

(2) Práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů pracovníků finančních správ přecházejí na finanční ředitelství.

(3) Na finanční ředitelství přecházejí všechny pohledávky a závazky finančních správ.

(4) Pokud se v právních předpisech užívá pojem okresní finanční správa, rozumí se tím finanční úřad. Pokud se užívá pojem krajská finanční správa, rozumí se tím finanční ředitelství.

§ 17

Zrušují se

a) zákon České národní rady č. 33/1970 Sb., o finančních správách,

b) poslední věta v § 12 odst. 3 vyhlášky federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky č. 161/1976 Sb., kterou se provádí zákon o dani ze mzdy.

§ 18

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1991.


Přechodná ustanovení zavedena zákonem č. 311/1999 Sb. Čl. II

1. Finanční ředitelství zřízená podle dosavadních právních předpisů se považují za finanční ředitelství podle tohoto zákona. Finanční úřady zřízené podle dosavadních právních předpisů, s výjimkou Finančního úřadu ve Vejprtech, se považují za finanční úřady podle tohoto zákona.

2. Finanční úřad ve Vejprtech se zrušuje.

3. Řízení zahájená Finančním úřadem ve Vejprtech dokončí finanční úřad příslušný podle § 3 zákona č. 531/1990 Sb., ve znění tohoto zákona.

Přechodné ustanovení zavedeno zákonem č. 58/2001 Sb. Čl. II

Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona dokončí Finanční úřad v Uhlířských Janovicích.

Přechodná ustanovení zavedena zákonem č. 199/2010 Sb. Čl. VI

1. Příslušnost k hospodaření s majetkem státu a příslušnost k plnění jiných závazků přechází ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona z finančních ředitelství na Generální finanční ředitelství.

2. Příslušnost k hospodaření s majetkem státu užívaným Ministerstvem financí přechází ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona na Generální finanční ředitelství, pokud byl tento majetek využíván výlučně k výkonu působnosti Ministerstva financí podle zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, která přechází ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona na Generální finanční ředitelství.

3. Generální finanční ředitelství jako příslušná organizační složka státu za stát vykonává práva a plní povinnosti a závazky týkající se majetku uvedeného v bodech 1 a 2 anebo s tímto majetkem související, je za stát účastníkem smluvních vztahů, které se tohoto majetku týkají anebo s ním souvisejí, a vystupuje za stát před soudy, rozhodčími orgány, správními úřady a jinými orgány v řízeních, která se tohoto majetku týkají anebo s ním souvisejí. Totéž platí obdobně pro plnění jiných závazků podle bodu 1.

4. O předání a převzetí majetku a závazků uvedených v bodech 1 a 2, včetně dokumentace týkající se tohoto majetku, závazků i smluvních vztahů a řízení, pořídí Generální finanční ředitelství protokol, jehož přílohou budou seznamy předávaného majetku, závazků a dokumentace. Protokol je zároveň listinou, kterou Generální finanční ředitelství zašle s ohlášením změny příslušnosti hospodařit k provedení záznamu do katastru nemovitostí.

5. Výkon práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů zaměstnanců ve finančních ředitelstvích přechází ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona na Generální finanční ředitelství.

6. Výkon práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů zaměstnanců v Ministerstvu financí přechází ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona na Generální finanční ředitelství, pokud se tito zaměstnanci podíleli na výkonu působnosti Ministerstva financí podle zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, která přechází ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona na Generální finanční ředitelství.

7. Zaměstnanci v Generálním finančním ředitelství, v jejichž případě přešel výkon práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů na Generální finanční ředitelství podle bodu 5 nebo 6, jsou povinni plnit povinnosti vyplývající z § 13 zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, počínaje nejpozději prvním dnem sedmého měsíce následujícího po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.

8. Řízení, která do dne nabytí účinnosti tohoto zákona nebyla Ministerstvem financí ukončena, dokončí Generální finanční ředitelství v případech, kdy je pro tato řízení příslušné ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

9. Spisovou agendu Ministerstva financí převezme Generální finanční ředitelství v případech, kdy je příslušné ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Přechodné ustanovení zavedeno zákonem č. 370/2011 Sb. Čl. IX

Při určení příslušnosti Specializovaného finančního úřadu podle § 9a odst. 2 zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a příslušnosti Finančního ředitelství pro hlavní město Prahu podle § 9a odst. 3 zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se zohlední dosažení obratu uvedeného v § 9a odst. 5 písm. a) zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nebo pokles obratu pod tuto hranici počínaje posledním známým obratem dosaženým přede dnem účinnosti tohoto zákona. Obrat se považuje za známý dnem uplynutí lhůty pro podání daňového přiznání.


Burešová v. r.

Pithart v. r.


Příloha č. 1 k zákonu č. 531/1990 Sb.

Názvy, sídla a územní působnost finančních úřadů

Finanční úřad pro Prahu 1 se sídlem v Praze vykonává působnost pro územní obvod městské části Praha 115).
Finanční úřad pro Prahu 2 se sídlem v Praze vykonává působnost pro územní obvod městské části Praha 215).
Finanční úřad pro Prahu 3 se sídlem v Praze vykonává působnost pro územní obvod městské části Praha 315).
Finanční úřad pro Prahu 4 se sídlem v Praze vykonává působnost pro územní obvod městské části Praha 415).
Finanční úřad pro Prahu - Jižní Město se sídlem v Praze vykonává působnost pro územní obvod městské části Praha 11, Praha - Kunratice, Praha - Šeberov a Praha - Újezd15).
Finanční úřad v Praze - Modřanech se sídlem v Praze vykonává působnost pro územní obvod městské části Praha 12 a Praha - Libuš15).
Finanční úřad pro Prahu 5 se sídlem v Praze vykonává působnost pro územní obvod městské části Praha 5, Praha 13, Praha 16, Praha - Lipence, Praha - Lochkov, Praha - Řeporyje, Praha - Slivenec, Praha - Velká Chuchle, Praha - Zbraslav a Praha - Zličín15).
Finanční úřad pro Prahu 6 se sídlem v Praze vykonává působnost pro územní obvod městské části Praha 6, Praha 17, Praha - Lysolaje, Praha - Nebušice, Praha - Přední Kopanina a Praha - Suchdol15).
Finanční úřad pro Prahu 7 se sídlem v Praze vykonává působnost pro územní obvod městských částí Praha 7 a Praha - Troja15).
Finanční úřad pro Prahu 8 se sídlem v Praze vykonává působnost pro územní obvod městských částí Praha 8, Praha - Březiněves, Praha - Dolní Chabry a Praha - Ďáblice15).
Finanční úřad pro Prahu 9 se sídlem v Praze vykonává působnost pro územní obvod městských částí Praha 9, Praha 14, Praha 18, Praha 19, Praha 20, Praha 21, Praha - Běchovice, Praha - Čakovice, Praha - Dolní Počernice, Praha - Klánovice, Praha - Koloděje, Praha - Satalice a Praha - Vinoř15).
Finanční úřad pro Prahu 10 se sídlem v Praze vykonává působnost pro územní obvod městských částí Praha 10, Praha 15, Praha 22, Praha - Benice, Praha - Dolní Měcholupy, Praha - Dubeč, Praha -Kolovraty, Praha - Královice, Praha - Křeslice, Praha - Nedvězí, Praha - Petrovice a Praha - Štěrboholy15).
Finanční úřad v Benešově vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Benešov16).
Finanční úřad ve Vlašimi vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Vlašim16).
Finanční úřad ve Voticích vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Votice16).
Finanční úřad v Berouně vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Beroun16)
Finanční úřad v Hořovicích vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Hořovice16).
Finanční úřad v Kladně vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Kladno16).
Finanční úřad ve Slaném vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Slaný16).
Finanční úřad v Kolíně vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Kolín16).
Finanční úřad v Českém Brodě vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Český Brod16).
Finanční úřad v Kutné Hoře vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Kutná Hora16).
Finanční úřad v Čáslavi vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Čáslav16).
Finanční úřad v Mělníce vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Mělník16).
Finanční úřad v Kralupech nad Vltavou vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Kralupy nad Vltavou16).
Finanční úřad v Neratovicích vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Neratovice16).
Finanční úřad v Mladé Boleslavi vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Mladá Boleslav16).
Finanční úřad v Mnichově Hradišti vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Mnichovo Hradiště16).
Finanční úřad v Nymburku vykonává působnost ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Lysá nad Labem a Nymburk16).
Finanční úřad v Poděbradech vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Poděbrady16).
Finanční úřad v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Brandýs nad Labem - Stará Boleslav16).
Finanční úřad v Říčanech vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Říčany.16)
Finanční úřad Praha-západ se sídlem v Praze vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Černošice16).
Finanční úřad v Příbrami vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Příbram16).
Finanční úřad v Dobříši vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Dobříš16).
Finanční úřad v Sedlčanech vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Sedlčany16).
Finanční úřad v Rakovníku vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Rakovník16).
Finanční úřad v Českých Budějovicích vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností České Budějovice16).
Finanční úřad v Trhových Svinech vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Trhové Sviny16).
Finanční úřad v Týně nad Vltavou vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Týn nad Vltavou16).
Finanční úřad v Českém Krumlově vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Český Krumlov16).
Finanční úřad v Kaplici vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Kaplice16).
Finanční úřad v Jindřichově Hradci vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Jindřichův Hradec16).
Finanční úřad v Dačicích vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Dačice16).
Finanční úřad v Třeboni vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Třeboň16).
Finanční úřad v Písku vykonává působnost pro obce ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Písek16).
Finanční úřad v Milevsku vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Milevsko16).
Finanční úřad v Prachaticích vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Prachatice16).
Finanční úřad ve Vimperku vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Vimperk16).
Finanční úřad ve Strakonicích vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Strakonice16).
Finanční úřad v Blatné vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Blatná16).
Finanční úřad ve Vodňanech vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Vodňany16).
Finanční úřad v Táboře vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Tábor16).
Finanční úřad v Soběslavi vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Soběslav16).
Finanční úřad v Domažlicích vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Domažlice16).
Finanční úřad v Horšovském Týně vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Horšovský Týn16).
Finanční úřad v Chebu vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Cheb16).
Finanční úřad v Aši vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Aš16).
Finanční úřad v Mariánských Lázních vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Mariánské Lázně16).
Finanční úřad v Karlových Varech vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Karlovy Vary16).
Finanční úřad v Ostrově vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Ostrov16).
Finanční úřad v Klatovech vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Klatovy16).
Finanční úřad v Horažďovicích vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Horažďovice16).
Finanční úřad v Sušici vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Sušice16).
Finanční úřad v Plzni vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Plzeň16).
Finanční úřad Plzeň-jih se sídlem v Plzni vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Stod16).
Finanční úřad v Blovicích vykonává působnost ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Blovice a Nepomuk16).
Finanční úřad v Přešticích vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Přeštice16).
Finanční úřad Plzeň-sever se sídlem v Plzni vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Nýřany16).
Finanční úřad v Kralovicích vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Kralovice16).
Finanční úřad v Rokycanech vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Rokycany16).
Finanční úřad v Sokolově vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Sokolov16).
Finanční úřad v Kraslicích vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Kraslice16).
Finanční úřad v Tachově vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Tachov16).
Finanční úřad ve Stříbře vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Stříbro16).
Finanční úřad v České Lípě vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Česká Lípa16).
Finanční úřad v Novém Boru vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Nový Bor16).
Finanční úřad v Děčíně vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Děčín16).
Finanční úřad v Rumburku vykonává působnost ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Rumburk a Varnsdorf16).
Finanční úřad v Chomutově vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Chomutov16).
Finanční úřad v Kadani vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Kadaň16).
Finanční úřad v Jablonci nad Nisou vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Jablonec nad Nisou16).
Finanční úřad v Tanvaldě vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Tanvald16).
Finanční úřad v Železném Brodě vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Železný Brod16).
Finanční úřad v Liberci vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Liberec16).
Finanční úřad ve Frýdlantě vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Frýdlant16).
Finanční úřad v Litoměřicích vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Litoměřice16).
Finanční úřad v Libochovicích vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Lovosice16).
Finanční úřad v Roudnici nad Labem vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem16).
Finanční úřad v Lounech vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Louny16).
Finanční úřad v Podbořanech vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Podbořany16).
Finanční úřad v Žatci vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Žatec16).
Finanční úřad v Mostě vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Most16).
Finanční úřad v Litvínově vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Litvínov16).
Finanční úřad v Semilech vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Semily16).
Finanční úřad v Jilemnici vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Jilemnice16).
Finanční úřad v Turnově vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Turnov16).
Finanční úřad v Teplicích vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Teplice16).
Finanční úřad v Bílině vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Bílina16).
Finanční úřad v Ústí nad Labem vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Ústí nad Labem16).
Finanční úřad v Hradci Králové vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Hradec Králové16).
Finanční úřad v Novém Bydžově vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Nový Bydžov16).
Finanční úřad v Chrudimi vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Chrudim16).
Finanční úřad v Hlinsku vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Hlinsko16).
Finanční úřad v Jičíně vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Jičín16).
Finanční úřad v Hořicích vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Hořice16).
Finanční úřad v Nové Pace vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Nová Paka16).
Finanční úřad v Náchodě vykonává působnost ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Náchod a Nové Město nad Metují16).
Finanční úřad v Broumově vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Broumov16).
Finanční úřad v Jaroměři vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Jaroměř16).
Finanční úřad v Pardubicích vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Pardubice16).
Finanční úřad v Holicích vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Holice16).
Finanční úřad v Přelouči vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Přelouč16).
Finanční úřad v Rychnově nad Kněžnou vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Rychnov nad Kněžnou16).
Finanční úřad v Dobrušce vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Dobruška16).
Finanční úřad v Kostelci nad Orlicí vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Kostelec nad Orlicí16).
Finanční úřad ve Svitavách vykonává působnost ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Polička a Svitavy16).
Finanční úřad v Litomyšli vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Litomyšl16).
Finanční úřad v Moravské Třebové vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Moravská Třebová16).
Finanční úřad v Trutnově vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Trutnov16).
Finanční úřad ve Dvoře Králové nad Labem vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Dvůr Králové nad Labem16).
Finanční úřad ve Vrchlabí vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Vrchlabí16).
Finanční úřad v Ústí nad Orlicí vykonává působnost ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Česká Třebová, Lanškroun a Ústí nad Orlicí16).
Finanční úřad ve Vysokém Mýtě vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Vysoké Mýto16).
Finanční úřad v Žamberku vykonává působnost ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Králíky a Žamberk16).
Finanční úřad v Blansku vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Blansko16).
Finanční úřad v Boskovicích vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Boskovice16).
Finanční úřad Brno I se sídlem v Brně vykonává působnost pro katastrální území město Brno, Pisárky, Staré Brno, Stránice, Štýřice, Trnitá, Veveří, Zábrdovice.
Finanční úřad Brno II se sídlem v Brně vykonává působnost pro katastrální území Brněnské Ivanovice, Černovice, Dolní Heršpice, Dvorska, Holásky, Horní Heršpice, Chrlice, Komárov, Líšeň, Přízřenice, Slatina, Tuřany, Židenice.
Finanční úřad Brno III se sídlem v Brně vykonává působnost pro katastrální území Černá Pole, Husovice, Ivanovice, Jehnice, Královo Pole, Lesná, Maloměřice, Medlánky, Mokrá Hora, Obřany, Ořešín, Ponava, Řečkovice, Sadová, Soběšice, Útěchov u Brna.
Finanční úřad Brno IV se sídlem v Brně vykonává působnost pro katastrální území Bohunice, Bosonohy, Bystrc, Jundrov, Kníničky, Kohoutovice, Komín, Nový Lískovec, Starý Lískovec, Žabovřesky, Žebětín.
Finanční úřad Brno-venkov se sídlem v Brně vykonává působnost ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Kuřim, Pohořelice, Rosice, Šlapanice a Židlochovice16).
Finanční úřad v Ivančicích vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Ivančice16).
Finanční úřad v Tišnově vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Tišnov16).
Finanční úřad v Břeclavi vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Břeclav16).
Finanční úřad v Hustopečích vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Hustopeče16).
Finanční úřad v Mikulově vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Mikulov16).
Finanční úřad v Havlíčkově Brodě vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Havlíčkův Brod16).
Finanční úřad v Chotěboři vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Chotěboř16).
Finanční úřad v Ledči nad Sázavou vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Světlá nad Sázavou16).
Finanční úřad v Hodoníně vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Hodonín16).
Finanční úřad v Kyjově vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Kyjov16).
Finanční úřad ve Veselí nad Moravou vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Veselí nad Moravou16).
Finanční úřad v Jihlavě vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Jihlava16).
Finanční úřad v Telči vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Telč16).
Finanční úřad v Kroměříži vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Kroměříž16).
Finanční úřad v Bystřici pod Hostýnem vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Bystřice pod Hostýnem16).
Finanční úřad v Holešově vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Holešov16).
Finanční úřad v Pelhřimově vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Pelhřimov16).
Finanční úřad v Humpolci vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Humpolec16).
Finanční úřad v Pacově vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Pacov16).
Finanční úřad v Třebíči vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Třebíč16).
Finanční úřad v Moravských Budějovicích vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Moravské Budějovice16).
Finanční úřad v Náměšti nad Oslavou vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Náměšť nad Oslavou16).
Finanční úřad v Uherském Hradišti vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Uherské Hradiště16).
Finanční úřad v Uherském Brodě vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Uherský Brod16).
Finanční úřad ve Vsetíně vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Vsetín16).
Finanční úřad v Rožnově pod Radhoštěm vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Rožnov pod Radhoštěm16).
Finanční úřad ve Valašském Meziříčí vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Valašské Meziříčí16).
Finanční úřad ve Vyškově vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Vyškov16).
Finanční úřad v Bučovicích vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Bučovice16).
Finanční úřad ve Slavkově u Brna vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Slavkov u Brna16).
Finanční úřad ve Zlíně vykonává působnost ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Vizovice a Zlín16).
Finanční úřad v Luhačovicích vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Luhačovice16).
Finanční úřad v Otrokovicích vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Otrokovice.
Finanční úřad ve Valašských Kloboukách vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Valašské Klobouky16).
Finanční úřad ve Znojmě vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Znojmo16).
Finanční úřad v Moravském Krumlově vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Moravský Krumlov16).
Finanční úřad ve Žďáru nad Sázavou vykonává působnost ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Nové Město na Moravě a Žďár nad Sázavou16).
Finanční úřad v Bystřici nad Pernštejnem vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Bystřice nad Pernštejnem16).
Finanční úřad ve Velkém Meziříčí vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Velké Meziříčí16).
Finanční úřad v Bruntále vykonává působnost ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Bruntál a Rýmařov16).
Finanční úřad v Krnově vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Krnov16).
Finanční úřad ve Frýdku-Místku vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Frýdek-Místek16).
Finanční úřad ve Frýdlantě nad Ostravicí vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Frýdlant nad Ostravicí16).
Finanční úřad v Třinci vykonává působnost ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Jablunkov a Třinec16).
Finanční úřad v Jeseníku vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Jeseník16).
Finanční úřad v Karviné vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Karviná16).
Finanční úřad v Bohumíně vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Bohumín16).
Finanční úřad v Českém Těšíně vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Český Těšín16).
Finanční úřad v Havířově vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Havířov16).
Finanční úřad v Orlové vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Orlová16).
Finanční úřad v Novém Jičíně vykonává působnost ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Bílovec a Nový Jičín16).
Finanční úřad ve Fulneku vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Odry16).
Finanční úřad v Kopřivnici vykonává působnost ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Frenštát pod Radhoštěm a Kopřivnice16).
Finanční úřad v Olomouci vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Olomouc16).
Finanční úřad v Litovli vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Litovel16).
Finanční úřad ve Šternberku vykonává působnost ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Šternberk a Uničov16).
Finanční úřad v Opavě vykonává působnost ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Kravaře, Opava a Vítkov16).
Finanční úřad v Hlučíně vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Hlučín16).
Finanční úřad Ostrava I se sídlem v Ostravě vykonává působnost pro městské obvody Hošťálkovice, Lhotka, Michálkovice, Moravská Ostrava a Přívoz, Petřkovice, Radvanice a Bartovice, Slezská Ostrava a pro obce Šenov, Václavovice, Vratimov.
Finanční úřad Ostrava II se sídlem v Ostravě vykonává působnost pro městské obvody Hrabová, Nová Bělá, Ostrava-jih, Proskovice, Stará Bělá, Vítkovice a pro obec Stará Ves nad Ondřejnicí.
Finanční úřad Ostrava III se sídlem v Ostravě vykonává působnost pro městské obvody Krásné Pole, Mariánské Hory a Hulváky, Martinov, Nová Ves, Plesná, Polanka nad Odrou, Poruba, Pustkovec, Svinov, Třebovice a pro obce Čavisov, Dolní Lhota, Horní Lhota, Klimkovice, Olbramice, Velká Polom, Vřesina, Zbyslavice.
Finanční úřad v Prostějově vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Prostějov16).
Finanční úřad v Konici vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Konice16).
Finanční úřad v Přerově vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Přerov16).
Finanční úřad v Hranicích vykonává působnost ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Hranice a Lipník nad Bečvou16).
Finanční úřad v Šumperku vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Šumperk16).
Finanční úřad v Zábřehu vykonává působnost ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Mohelnice a Zábřeh16).
Není-li v této příloze stanoveno jinak, je obec, jejíž název je součástí názvu finančního úřadu, jeho sídlem.

Příloha č. 2 k zákonu č. 531/1990 Sb.

Finanční úřady určené k výkonu působností podle ustanovení § 6 odst. 2 a vymezení jejich územní působnosti

Působnost podle § 6 odst. 2 vykonávají

I. Finanční úřad pro Prahu 1 v obvodu své územní působnosti a v obvodu územní působnosti finančních úřadů pro Prahu 2, pro Prahu 3, pro Prahu 4, pro Prahu - Jižní Město, v Praze - Modřanech, pro Prahu 5, pro Prahu 6, pro Prahu 7, pro Prahu 8, pro Prahu 9 a pro Prahu 10.

II. Finanční úřad Praha - západ v obvodu své územní působnosti a v obvodu územní působnosti finančních úřadů v Benešově, ve Vlašimi, ve Voticích, v Berouně, v Hořovicích, v Kladně, ve Slaném, v Kolíně, v Českém Brodě, v Kutné Hoře, v Čáslavi, v Mělníce, v Kralupech nad Vltavou, v Neratovicích, v Mladé Boleslavi, v Mnichově Hradišti, v Nymburku, v Poděbradech, v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi, v Říčanech, v Dobříši, v Příbrami, v Sedlčanech a v Rakovníku.

III. Finanční úřad v Českých Budějovicích v obvodu své územní působnosti a v obvodu územní působnosti finančních úřadů v Trhových Svinech, v Týně nad Vltavou, v Českém Krumlově, v Kaplici, v Jindřichově Hradci, v Dačicích, v Třeboni, v Písku, v Milevsku, v Prachaticích, ve Vimperku, ve Strakonicích, v Blatné, ve Vodňanech, v Soběslavi a v Táboře.

IV. Finanční úřad v Plzni v obvodu své územní působnosti a v obvodu územní působnosti finančních úřadů Plzeň - jih, v Blovicích, v Přešticích, Plzeň - sever, v Kralovicích, v Rokycanech, v Tachově, ve Stříbře, v Klatovech, v Horažďovicích, v Sušici, v Domažlicích a v Horšovském Týně.

V. Finanční úřad v Karlových Varech v obvodu své územní působnosti a v obvodu územní působnosti finančních úřadů v Ostrově, v Chebu, v Aši, v Mariánských Lázních, v Sokolově a v Kraslicích.

VI. Finanční úřad v Ústí nad Labem v obvodu své územní působnosti a v obvodu územní působnosti finančních úřadů v Děčíně, v Rumburku, v Chomutově, v Kadani, v Litoměřicích, v Libochovicích, v Roudnici nad Labem, v Lounech, v Podbořanech, v Žatci, v Mostě, v Litvínově, v Teplicích a v Bílině.

VII. Finanční úřad v Liberci v obvodu své územní působnosti a v obvodu územní působnosti finančních úřadů ve Frýdlantě, v České Lípě, v Novém Boru, v Jablonci nad Nisou, v Tanvaldě, v Železném Brodě, v Semilech, v Jilemnici a v Turnově.

VIII. Finanční úřad v Hradci Králové v obvodu své územní působnosti a v obvodu územní působnosti finančních úřadů v Novém Bydžově, v Jičíně, v Hořicích, v Nové Pace, v Náchodě, v Broumově, v Jaroměři, v Rychnově nad Kněžnou, v Dobrušce, v Kostelci nad Orlicí, v Trutnově, ve Dvoře Králové nad Labem a ve Vrchlabí.

IX. Finanční úřad v Pardubicích v obvodu své územní působnosti a v obvodu územní působnosti finančních úřadů v Holicích, v Přelouči, v Chrudimi, v Hlinsku, ve Svitavách, v Litomyšli, v Moravské Třebové, v Ústí nad Orlicí, ve Vysokém Mýtě a v Žamberku.

X. Finanční úřad v Jihlavě v obvodu své územní působnosti a v obvodu územní působnosti finančních úřadů v Telči, v Havlíčkově Brodě, v Chotěboři, v Ledči nad Sázavou, v Pelhřimově, v Humpolci, v Pacově, v Třebíči, v Moravských Budějovicích, v Náměšti nad Oslavou, ve Žďáru nad Sázavou, v Bystřici nad Pernštejnem a ve Velkém Meziříčí.

XI. Finanční úřad Brno I v obvodu své územní působnosti a v obvodu územní působnosti finančních úřadů Brno II, Brno III, Brno IV, Brno - venkov, v Ivančicích, v Tišnově, v Blansku, v Boskovicích, v Břeclavi, v Hustopečích, v Mikulově, v Hodoníně, v Kyjově, ve Veselí nad Moravou, ve Vyškově, v Bučovicích, ve Slavkově u Brna, ve Znojmě a v Moravském Krumlově.

XII. Finanční úřad v Olomouci v obvodu své územní působnosti a v obvodu územní působnosti finančních úřadů v Litovli, ve Šternberku, v Jeseníku, v Prostějově, v Konici, v Přerově, v Hranicích, v Šumperku a v Zábřehu.

XIII. Finanční úřad Ostrava I v obvodu své územní působnosti a v obvodu územní působnosti finančních úřadů Ostrava II, Ostrava III, v Bruntále, v Krnově, ve Frýdku-Místku, ve Frýdlantě nad Ostravicí, v Třinci, v Karviné, v Bohumíně, v Českém Těšíně, v Havířově, v Orlové, v Novém Jičíně, ve Fulneku, v Kopřivnici, v Opavě a v Hlučíně.

XIV. Finanční úřad ve Zlíně v obvodu své územní působnosti a v obvodu územní působnosti finančních úřadů v Luhačovicích, v Otrokovicích, ve Valašských Kloboukách, v Kroměříži, v Bystřici pod Hostýnem, v Holešově, v Uherském Hradišti, v Uherském Brodě, ve Vsetíně, v Rožnově pod Radhoštěm a ve Valašském Meziříčí.

Příloha č. 3 k zákonu č. 531/1990 Sb.

Názvy, sídla a územní působnost finančních ředitelství

1. Finanční ředitelství pro hl. m. Prahu

Sídlo: Praha

Územní obvod je tvořen územními obvody finančních úřadů: pro Prahu 1; pro Prahu 2; pro Prahu 3; pro Prahu 4; pro Prahu-Jižní Město; v Praze-Modřanech; pro Prahu 5; pro Prahu 6; pro Prahu 7; pro Prahu 8; pro Prahu 9; pro Prahu 10.

2. Finanční ředitelství v Praze

Sídlo: Praha

Územní obvod je tvořen územními obvody finančních úřadů: v Benešově, ve Vlašimi, ve Voticích, v Berouně, v Hořovicích, v Kladně, ve Slaném, v Kolíně, v Českém Brodě, v Kutné Hoře, v Čáslavi, v Mělníce, v Kralupech nad Vltavou, v Neratovicích, v Mladé Boleslavi, v Mnichově Hradišti, v Nymburku, v Poděbradech, v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi, v Říčanech, Praha-západ, v Příbrami, v Dobříši, v Sedlčanech, v Rakovníku.

3. Finanční ředitelství v Českých Budějovicích

Sídlo: České Budějovice

Územní obvod je tvořen územními obvody finančních úřadů: v Českých Budějovicích, v Trhových Svinech, v Týně nad Vltavou, v Českém Krumlově, v Kaplici, v Jindřichově Hradci, v Dačicích, v Třeboni, v Písku, v Milevsku, v Prachaticích, ve Vimperku, ve Strakonicích, v Blatné, ve Vodňanech, v Táboře, v Soběslavi.

4. Finanční ředitelství v Plzni

Sídlo: Plzeň

Územní obvod je tvořen územními obvody finančních úřadů: v Domažlicích, v Horšovském Týně, v Chebu, v Aši, v Mariánských Lázních, v Karlových Varech, v Ostrově, v Klatovech, v Horažďovicích, v Sušici, v Plzni, Plzeň-jih, v Blovicích, v Přešticích, Plzeň-sever, v Kralovicích, v Rokycanech, v Sokolově, v Kraslicích, v Tachově, ve Stříbře.

5. Finanční ředitelství v Ústí nad Labem

Sídlo: Ústí nad Labem

Územní obvod je tvořen územními obvody finančních úřadů: v České Lípě, v Novém Boru, v Děčíně, v Rumburku, v Chomutově, v Kadani, v Jablonci nad Nisou, v Tanvaldě, v Železném Brodě, v Liberci, ve Frýdlantě, v Litoměřicích, v Libochovicích, v Roudnici nad Labem, v Lounech, v Podbořanech, v Žatci, v Mostě, v Litvínově, v Semilech, v Jilemnici, v Turnově, v Teplicích, v Bílině, v Ústí nad Labem.

6. Finanční ředitelství v Hradci Králové

Sídlo: Hradec Králové

Územní obvod je tvořen územními obvody finančních úřadů: v Hradci Králové, v Novém Bydžově, v Chrudimi, v Hlinsku, v Jičíně, v Hořicích, v Nové Pace, v Náchodě, v Broumově, v Jaroměři, v Pardubicích, v Holicích, v Přelouči, v Rychnově nad Kněžnou, v Dobrušce, v Kostelci nad Orlicí, ve Svitavách, v Litomyšli, v Moravské Třebové, v Trutnově, ve Dvoře Králové nad Labem, ve Vrchlabí, v Ústí nad Orlicí, ve Vysokém Mýtě, v Žamberku.

7. Finanční ředitelství v Brně

Sídlo: Brno

Územní obvod je tvořen územními obvody finančních úřadů: v Blansku, v Boskovicích, Brno I, Brno II, Brno III, Brno IV, Brno-venkov, v Ivančicích, v Tišnově, v Břeclavi, v Hustopečích, v Mikulově, v Havlíčkově Brodě, v Chotěboři, v Ledči nad Sázavou, v Hodoníně, v Kyjově, ve Veselí nad Moravou, v Jihlavě, v Telči, v Kroměříži, v Bystřici pod Hostýnem, v Holešově, v Pelhřimově, v Humpolci, v Pacově, v Třebíči, v Moravských Budějovicích, v Náměšti nad Oslavou, v Uherském Hradišti, v Uherském Brodě, ve Vsetíně, v Rožnově pod Radhoštěm, ve Valašském Meziříčí, ve Vyškově, v Bučovicích, ve Slavkově u Brna, ve Zlíně, v Luhačovicích, v Otrokovicích, ve Valašských Kloboukách, ve Znojmě, v Moravském Krumlově, ve Žďáru nad Sázavou, v Bystřici nad Pernštejnem, ve Velkém Meziříčí.

8. Finanční ředitelství v Ostravě

Sídlo: Ostrava

Územní obvod je tvořen územními obvody finančních úřadů: v Bruntále, v Krnově, ve Frýdku-Místku, ve Frýdlantě nad Ostravicí, v Třinci, v Jeseníku, v Karviné, v Bohumíně, v Českém Těšíně, v Havířově, v Orlové, v Novém Jičíně, ve Fulneku, v Kopřivnici, v Olomouci, v Litovli, ve Šternberku, v Opavě, v Hlučíně, Ostrava I, Ostrava II, Ostrava III, v Prostějově, v Konici, v Přerově, v Hranicích, v Šumperku, v Zábřehu.

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

1a) § 13b odst. 3 písm. b) zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění zákona č. 53/2004 Sb.

1b) § 29 zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů.

2) Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

3) Zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

4) Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

5) Zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

6) Zákon č. 191/2004 Sb., o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek.
Zákon č. 253/2000 Sb., o mezinárodní pomoci při správě daní a o změně zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů.

7) Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů.

8) Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.

10) Zákon č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

11) Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.

12) Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

13) Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

14) Například zákon č. 353/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

15) Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.

16) Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění zákona č. 387/2004 Sb.
Vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění vyhlášky č. 388/2004 Sb.

17) Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Souvislosti

Je prováděn předpisem
249/2010 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví vzor průkazu zaměstnance v územním finančním orgánu
492/2009 Sb. Vyhláška o zřízení pracoviště Praha-východ Finančního úřadu v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi
541/2006 Sb. Vyhláška, kterou se zřizují pracoviště finančních úřadů
516/2005 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví vzor průkazu zaměstnance územního finančního orgánu
588/1990 Sb. Vyhláška ministerstva financí České republiky, kterou se stanoví sídla a územní působnost finančních ředitelství a zřizují se finanční úřady a stanoví jejich územní působnost
Přechodná ustanovení zavedena předpisy (uvedena na konci textu)
370/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
199/2010 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
58/2001 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů
311/1999 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů
Je měněn
457/2011 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Finanční správě České republiky
370/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
30/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, a další související zákony
199/2010 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
281/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech
239/2008 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony související s registrovaným partnerstvím
130/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
165/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
130/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
444/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
501/2004 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím správního řádu
320/2002 Sb. Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů
309/2002 Sb. Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon)
58/2001 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů
253/2000 Sb. Zákon o mezinárodní pomoci při správě daní
218/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech
132/2000 Sb. Zákon o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze
311/1999 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů
85/1994 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb. a zákona č. 72/1994 Sb., zákon České národní rady č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění zákona České národní rady č. 337/1992 Sb., zákona České národní rady č. 35/1993 Sb. a zákona č. 325/1993 Sb., zákon České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění zákona České národní rady č. 18/1993 Sb., zákona 42/1994 Sb. a zákona č. 7/1994 Sb., zákon č. 331/1993 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1994 a o změně a doplnění některých zákonů, a zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb. a zákona č. 42/1994 Sb.
325/1993 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 199/1993 Sb., a zákon České národní rady č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění zákona České národní rady č. 337/1992 Sb. a zákona české národní rady č. 35/1993 Sb.
35/1993 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, zákon České národní rady č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, a zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
337/1992 Sb. Zákon o správě daní a poplatků
Mění
161/1976 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se provádí zákon o dani ze mzdy
Je zrušen předpisem
456/2011 Sb. Zákon o Finanční správě České republiky
Ruší
33/1970 Sb. Zákon České národní rady o finančních správách
Je odkazován z
170/2018 Sb. Zákon o distribuci pojištění a zajištění
323/2016 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti peněžního oběhu a devizového hospodářství a kterým se zrušuje zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů
297/2016 Sb. Zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce
242/2016 Sb. Celní zákon
250/2014 Sb. Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě
344/2013 Sb. Zákonné opatření Senátu o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů
340/2013 Sb. Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí
164/2013 Sb. Zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů
407/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
329/2012 Sb. Úplné znění zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
201/2012 Sb. Zákon o ochraně ovzduší
457/2011 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Finanční správě České republiky
456/2011 Sb. Zákon o Finanční správě České republiky
370/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
247/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb
224/2011 Sb. Úplné znění zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
118/2011 Sb. Úplné znění zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), jak vyplývá z pozdějších změn
30/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, a další související zákony
430/2010 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů
273/2010 Sb. Úplné znění zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), jak vyplývá z pozdějších změn
259/2010 Sb. Úplné znění zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), jak vyplývá z pozdějších změn
258/2010 Sb. Úplné znění zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), jak vyplývá z pozdějších změn
249/2010 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví vzor průkazu zaměstnance v územním finančním orgánu
243/2010 Sb. Úplné znění zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
199/2010 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
18/2010 Sb. Úplné znění zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, jak vyplývá z pozdějších změn
492/2009 Sb. Vyhláška o zřízení pracoviště Praha-východ Finančního úřadu v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi
441/2009 Sb. Úplné znění zákona č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), jak vyplývá z pozdějších změn
385/2009 Sb. Úplné znění zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, jak vyplývá z pozdějších změn
309/2009 Sb. Úplné znění zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
281/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu
278/2009 Sb. Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojišťovnictví
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech
93/2009 Sb. Zákon o auditorech
68/2009 Sb. Úplné znění zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, jak vyplývá z pozdějších změn
48/2009 Sb. Úplné znění zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), jak vyplývá z pozdějších změn
42/2009 Sb. Úplné znění zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
391/2008 Sb. Úplné znění zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), jak vyplývá z pozdějších změn
332/2008 Sb. Úplné znění zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvidejících zákonů (veterinární zákon), jak vyplývá z pozdějších změn
303/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
254/2008 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
239/2008 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony související s registrovaným partnerstvím
224/2008 Sb. Úplné znění zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
223/2008 Sb. Úplné znění zákona č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
193/2008 Sb. Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn
130/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
45/2008 Sb. Úplné znění zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech, jak vyplývá z pozdějších změn
42/2008 Sb. Úplné znění zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
40/2007 Sb. Úplné znění zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
541/2006 Sb. Vyhláška, kterou se zřizují pracoviště finančních úřadů
437/2006 Sb. Úplné znění zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), jak vyplývá z pozdějších změn
435/2006 Sb. Úplné znění zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), jak vyplývá z pozdějších změn
r1/c116/2006 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 444/2005 Sb.
353/2006 Sb. Úplné znění zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, jak vyplývá z pozdějších změn
350/2006 Sb. Úplné znění zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí), jak vyplývá z pozdějších změn
349/2006 Sb. Úplné znění zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), jak vyplývá z pozdějších změn
344/2006 Sb. Úplné znění zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), jak vyplývá z pozdějších změn
230/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
165/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
147/2006 Sb. Úplné znění zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), jak vyplývá z pozdějších změn
130/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
111/2006 Sb. Zákon o pomoci v hmotné nouzi
57/2006 Sb. Zákon o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem
45/2006 Sb. Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn
30/2006 Sb. Úplné znění zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, jak vyplývá z pozdějších změn
4/2006 Sb. Úplné znění zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, jak vyplývá z pozdějších změn
3/2006 Sb. Úplné znění zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, jak vyplývá z pozdějších změn
553/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a některé další zákony
516/2005 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví vzor průkazu zaměstnance územního finančního orgánu
r1/c177/2005 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 444/2005 Sb.
471/2005 Sb. Úplné znění zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
444/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
341/2005 Sb. Zákon o veřejných výzkumných institucích
286/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 253/2000 Sb., o mezinárodní pomoci při správě daní a o změně zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
251/2005 Sb. Zákon o inspekci práce
127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích
80/2005 Sb. Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn
691/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 253/2000 Sb., o mezinárodní pomoci při správě daní a o změně zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 438/2003 Sb.
635/2004 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o správních poplatcích
580/2004 Sb. Úplné znění zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidel a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) jak vyplývá z pozdějších změn
501/2004 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím správního řádu
499/2004 Sb. Zákon o archivnictví a spisové službě
482/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
461/2004 Sb. Úplné znění zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), jak vyplývá z pozdějších změn
456/2004 Sb. Úplné znění zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
430/2004 Sb. Úplné znění zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, jak vyplývá z pozdějších změn
420/2004 Sb. Zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
322/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů
321/2004 Sb. Zákon o vinohradnictví a vinařství
317/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých dalších zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
316/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
269/2004 Sb. Vyhláška o náležitostech a přílohách žádosti podle zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování
268/2004 Sb. Vyhláška o náležitostech a přílohách žádosti podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu
254/2004 Sb. Zákon o omezení plateb v hotovosti
191/2004 Sb. Zákon o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek
114/2004 Sb. Úplné znění zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech, jak vyplývá z pozdějších změn
90/2004 Sb. Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn
58/2004 Sb. Úplné znění zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, jak vyplývá z pozdějších změn
31/2004 Sb. Úplné znění zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, jak vyplývá z pozdějších změn
21/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění zákona č. 309/2002 Sb.
20/2004 Sb. Zákon, kterm se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
438/2003 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
437/2003 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
414/2003 Sb. Úplné znění zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, jak vyplývá z pozdějších změn
407/2003 Sb. Úplné znění zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1955 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, jak vyplývá z pozdějších změn
354/2003 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebních daních
247/2003 Sb. Úplné znění zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, jak vyplývá z pozdějších změn
227/2003 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 119/2002 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb., a některé další zákony
128/2003 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), a zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
481/2002 Sb. Úplné znění zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, jak vyplývá z pozdějších změn
320/2002 Sb. Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů
309/2002 Sb. Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon)
218/2002 Sb. Služební zákon
205/2002 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
146/2002 Sb. Zákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci
138/2002 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
56/2002 Sb. Úplné znění zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, jak vyplývá z pozdějších změn
477/2001 Sb. Zákon o obalech
402/2001 Sb. Úplné znění zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, jak vyplývá z pozdějších změn
353/2001 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
320/2001 Sb. Zákon o finanční kontrole
254/2001 Sb. Vodní zákon
99/2001 Sb. Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn
68/2001 Sb. Úplné znění zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 244/2000 Sb.
65/2001 Sb. Úplné znění zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, jak vyplývá z pozdějších změn
58/2001 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů
408/2000 Sb. Zákon o ochraně práv k odrůdám rostlin
384/2000 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky státní finanční podpory oprav, modernizací nebo rekonstrukcí bytových domů postavených panelovou technologií
340/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
307/2000 Sb. Zákon o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech
258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví
253/2000 Sb. Zákon o mezinárodní pomoci při správě daní
242/2000 Sb. Zákon o ekologickém zemědělství
240/2000 Sb. Krizový zákon
230/2000 Sb. Úplné znění zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 196/1993 Sb., zákonem č. 321/1993 Sb., zákonem č. 42/1994 Sb., zákonem č. 136/1994 Sb., zákonem č. 258/1994 Sb., zákonem č. 133/1995 Sb., zákonem č. 151/1997 Sb., zákonem č. 208/1997 Sb., zákonem č. 129/1999 Sb., zákonem č. 17/2000 Sb., zákonem č. 22/2000 Sb. a zákonem č. 100/2000 Sb.
218/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech
156/2000 Sb. Zákon o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů
145/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 63/1986 Sb., o České zemědělské a potravinářské inspekci, ve znění zákona č. 110/1997 Sb.
132/2000 Sb. Zákon o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze
64/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
356/1999 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
325/1999 Sb. Zákon o azylu
315/1999 Sb. Vyhláška o způsobu oznamování soutěží, anket a jiných akcí o ceny, které nejsou spotřebitelskou loterií
311/1999 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů
231/1999 Sb. Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn)
98/1999 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 10/1993 Sb.
240/1998 Sb. Nařízení vlády o poskytnutí finanční pomoci v oblasti bydlení občanům postiženým povodněmi v roce 1997 nebo v roce 1998 (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
199/1998 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
198/1998 Sb. Zákon o spotřebních daních (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
156/1998 Sb. Zákon o hnojivech
149/1998 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb., a o změně a doplnění dalších zákonů
87/1998 Sb. Zákon o státní sociální podpoře (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
22/1998 Sb. Zákon České národní rady o daních z příjmů (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
305/1997 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se mění zákon České národní rady č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
252/1997 Sb. Zákon o zemědělství
242/1997 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a o změně a doplnění některých dalších zákonů
190/1997 Sb. Nařízení vlády o poskytnutí finanční pomoci v oblasti bydlení občanům postiženým povodněmi v roce 1997
149/1997 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky poskytování další finanční podpory hypotečního úvěrování bytové výstavby
148/1997 Sb. Nařízení vlády o poskytování bezúročné půjčky na bytovou výstavbu
110/1997 Sb. Zákon o potravinách a tabákových výrobcích
61/1997 Sb. Zákon o lihu
22/1997 Sb. Zákon o technických požadavcích na výrobky
217/1996 Sb. Zákon České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
214/1996 Sb. Zákon o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv
97/1996 Sb. Zákon o ochraně chmele
91/1996 Sb. Zákon o krmivech
28/1996 Sb. Zákon České národní rady o daních z příjmů (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
27/1996 Sb. Zákon České národní rady o dani z přidané hodnoty (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
25/1996 Sb. Zákon České národní rady o spotřebních daních (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
289/1995 Sb. Lesní zákon
244/1995 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky státní finanční podpory hypotečního úvěrování bytové výstavby
117/1995 Sb. Zákon o státní sociální podpoře
115/1995 Sb. Zákon o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících právních předpisů
66/1995 Sb. Zákon o správě daní a poplatků (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
40/1995 Sb. Zákon o regulaci reklamy
136/1994 Sb. Zákon o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv
85/1994 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb. a zákona č. 72/1994 Sb., zákon České národní rady č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění zákona České národní rady č. 337/1992 Sb., zákona České národní rady č. 35/1993 Sb. a zákona č. 325/1993 Sb., zákon České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění zákona České národní rady č. 18/1993 Sb., zákona 42/1994 Sb. a zákona č. 7/1994 Sb., zákon č. 331/1993 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1994 a o změně a doplnění některých zákonů, a zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb. a zákona č. 42/1994 Sb.
r1/c29/1994 Sb. Redakční sdělení o opravě chyb v zákonu č. 302/1993 Sb., v zákonu č. 315/1993 Sb., v zákonu č. 321/1993 Sb., v zákonu č. 325/1993 Sb. a v zákonu ČNR č. 75/1994 Sb. (úplném znění)
75/1994 Sb. Zákon České národní rady o daních z příjmů (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
r1/c5/1994 Sb. Redakční sdělení o opravě chyb v zákonu č. 167/1993 Sb. (úplném znění), v zákonu č. 307/1993 Sb., v zákonu č. 324/1993 Sb., v zákonu č. 325/1993 Sb. a v nařízení vlády č. 336/1993 Sb.
7/1994 Sb. Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Federálního ministerstva financí č. 17/1972 Sb., o kontrole výroby a oběhu lihu, ve znění vyhlášky Ministerstva financí č. 193/1993 Sb.
325/1993 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 199/1993 Sb., a zákon České národní rady č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění zákona České národní rady č. 337/1992 Sb. a zákona české národní rady č. 35/1993 Sb.
303/1993 Sb. Zákon o zrušení státního tabákového monopolu a o opatřeních s tím souvisejících
296/1993 Sb. Zákon České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
199/1993 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních
161/1993 Sb. Zákon o změnách ve všeobecném zdravotním pojištění
160/1993 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb., a některé další zákony
r1/c38/1993 Sb. Redakční sdělení o opravě chyb v zákonu ČNR č. 542/1991 Sb., v zákonu ČNR č. 440/1992 Sb., v zákonu č. 512/1992 Sb., v zákonu ČNR č. 10/1993 Sb., v zákonu ČNR č. 13/1993 Sb., v zákonu ČNR č. 16/1993 Sb., v zákonu ČNR č. 35/1993 Sb., v zákonu ČNR č. 36/1993 Sb., v zákonu ČNR č. 37/1993 Sb., v zákonu č. 114/1993 Sb. a ve vyhlášce č. 125/1993 Sb.
35/1993 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, zákon České národní rady č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, a zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
634/1992 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele
604/1992 Sb. Vyhláška ministerstva financí České republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva financí České republiky č. 588/1990 Sb., kterou se stanoví sídla a územní působnost finančních ředitelství a zřizují se finanční úřady a stanoví jejich územní působnost
592/1992 Sb. Zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění
588/1992 Sb. Zákon České národní rady o dani z přidané hodnoty
587/1992 Sb. Zákon o spotřebních daních
337/1992 Sb. Zákon o správě daní a poplatků
334/1992 Sb. Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu
229/1992 Sb. Zákon o komoditních burzách
222/1992 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty
213/1992 Sb. Zákon o spotřebních daních
582/1991 Sb. Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
563/1991 Sb. Zákon o účetnictví
530/1991 Sb. Zákon o dovozní dani
424/1991 Sb. Zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích
265/1991 Sb. Zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen
588/1990 Sb. Vyhláška ministerstva financí České republiky, kterou se stanoví sídla a územní působnost finančních ředitelství a zřizují se finanční úřady a stanoví jejich územní působnost
560/1990 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se provádí zákon o dani z obratu
531/1990 Sb. Zákon o územních finančních orgánech
530/1990 Sb. Zákon o dluhopisech
202/1990 Sb. Zákon o loteriích a jiných podobných hrách
64/1986 Sb. Zákon o České obchodní inspekci
63/1986 Sb. Zákon České národní rady o České zemědělské a potravinářské inspekci
17/1972 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o kontrole výroby a oběhu lihu
Odkazuje na
370/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
199/2010 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
634/2004 Sb. Zákon o správních poplatcích
235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty
191/2004 Sb. Zákon o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek
353/2003 Sb. Zákon o spotřebních daních
388/2002 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností
314/2002 Sb. Zákon o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem
320/2001 Sb. Zákon o finanční kontrole
58/2001 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů
253/2000 Sb. Zákon o mezinárodní pomoci při správě daní
243/2000 Sb. Zákon o rozpočtovém určení daní
218/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech
133/2000 Sb. Zákon o evidenci obyvatel
131/2000 Sb. Zákon o hlavním městě Praze
329/1999 Sb. Zákon o cestovních dokladech
311/1999 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů
222/1999 Sb. Zákon o zajišťování obrany ČR
148/1998 Sb. Zákon o ochraně utajovaných skutečností
61/1997 Sb. Zákon o lihu
136/1994 Sb. Zákon o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv
303/1993 Sb. Zákon o zrušení státního tabákového monopolu a o opatřeních s tím souvisejících
588/1992 Sb. Zákon České národní rady o dani z přidané hodnoty
587/1992 Sb. Zákon o spotřebních daních
586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů
368/1992 Sb. Zákon České národní rady o správních poplatcích
337/1992 Sb. Zákon o správě daní a poplatků
123/1992 Sb. Zákon o pobytu cizinců na území České a Slovenské Federativní Republiky
563/1991 Sb. Zákon o účetnictví
552/1991 Sb. Zákon o státní kontrole
549/1991 Sb. Zákon o soudních poplatcích
513/1991 Sb. Obchodní zákoník
455/1991 Sb. Živnostenský zákon
328/1991 Sb. Zákon o konkursu a vyrovnání
283/1991 Sb. Zákon o Policii České republiky
265/1991 Sb. Zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen
531/1990 Sb. Zákon o územních finančních orgánech
526/1990 Sb. Zákon o cenách
389/1990 Sb. Zákon o dani z příjmů obyvatelstva
367/1990 Sb. Zákon o obcích (obecní zřízení)
202/1990 Sb. Zákon o loteriích a jiných podobných hrách
200/1990 Sb. Zákon o přestupcích
157/1989 Sb. Zákon o důchodové dani a o změnách zákona č. 172/1988 Sb., o zemědělské dani, a zákona č. 116/1985 Sb., o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v Československé socialistické republice (zákon o důchodové dani)
161/1976 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se provádí zákon o dani ze mzdy
33/1970 Sb. Zákon České národní rady o finančních správách
65/1965 Sb. Zákoník práce (starý)
30/1965 Sb. Zákon o odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání
36/1960 Sb. Zákon o územním členění státu
76/1952 Sb. Zákon o dani ze mzdy
Je republikován předpisem
3/2006 Sb. Úplné znění zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, jak vyplývá z pozdějších změn

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
19. 01.01.2012 - 31.12.2012 199/2010 Sb., 370/2011 Sb., 457/2011 Sb.
18. 01.03.2011 - 31.12.2011 30/2011 Sb.
17. 01.01.2011 - 28.02.2011 309/2002 Sb., 281/2009 Sb., 199/2010 Sb.
16. 01.07.2010 - 31.12.2010 227/2009 Sb.
15. 01.07.2008 - 30.06.2010 165/2006 Sb., 130/2008 Sb., 239/2008 Sb.
14. 01.01.2007 - 30.06.2008 444/2005 Sb.
13. 01.09.2006 - 31.12.2006 165/2006 Sb.
12. 14.04.2006 - 31.08.2006 130/2006 Sb.
11. 01.01.2006 - 13.04.2006 501/2004 Sb., 444/2005 Sb.
10. 11.11.2005 - 31.12.2005 444/2005 Sb.
9. 01.01.2003 - 10.11.2005 320/2002 Sb.
8. 01.03.2001 - 31.12.2002 58/2001 Sb.
7. 01.01.2001 - 28.02.2001 132/2000 Sb., 218/2000 Sb., 444/2005 Sb.
6. 11.08.2000 - 31.12.2000 253/2000 Sb.
5. 01.01.2000 - 10.08.2000 311/1999 Sb., 130/2008 Sb.
4. 01.06.1994 - 31.12.1999 85/1994 Sb.
3. 01.01.1994 - 31.05.1994 325/1993 Sb.
2. 01.01.1993 - 31.12.1993 337/1992 Sb., 35/1993 Sb.
1. 01.01.1991 - 31.12.1992
0. 21.12.1990 Vyhlášené znění