Zákon č. 526/1990 Sb.Zákon o cenách

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1990-526
Částka 86/1990
Platnost od 21.12.1990
Účinnost od 01.01.1991
Aktuální znění 01.07.2017 - 31.12.2021

526

ZÁKON

ze dne 27. listopadu 1990

o cenách

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:


ČÁST I

OBECNÁ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět úpravy

(1) Zákon se vztahuje na uplatňování, regulaci a kontrolu cen výrobků, výkonů, prací a služeb (dále jen "zboží") pro tuzemský trh, včetně cen zboží z dovozu a cen zboží určeného pro vývoz.

(2) Cena je peněžní částka

a) sjednaná při nákupu a prodeji zboží podle § 2 až 13 nebo

b) určená podle zvláštního předpisu1) k jiným účelům než k prodeji.

(3) Postup podle tohoto zákona platí i pro převody práv a dále též pro převody a přechody vlastnictví k nemovitostem včetně užívacích práv k nemovitostem.

(4) Zákon se nevztahuje na odměny, úhrady, poplatky, náhrady škod a nákladů a úroky, upravené zvláštními předpisy.2)

(5) Zákon vymezuje práva a povinnosti právnických a fyzických osob a pravomoc správních orgánů při uplatňování, regulaci a kontrole cen.

(6) Správní orgány příslušné k regulaci cen podle zákona upravujícího působnost orgánů České republiky v oblasti cen (dále jen „cenové orgány“) mohou regulovat ceny podle tohoto zákona

a) je-li trh ohrožen účinky omezení hospodářské soutěže,

b) vyžaduje-li to mimořádná tržní situace,

c) pro účely odvodu spotřební daně z cigaret podle zvláštního právního předpisu2a),

d) vyžadují-li to předpisy Evropských společenství2b), nebo

e) vyžaduje-li to veřejný zájem spočívající v udržení vyváženého postavení prodávajícího a kupujícího u zboží zcela nebo zčásti dotovaného z prostředků státního rozpočtu nebo z jiných veřejných rozpočtů.

§ 2

Sjednávání ceny

(1) Cena se sjednává pro zboží vymezené názvem, jednotkou množství a kvalitativními a dodacími nebo jinými podmínkami sjednanými dohodou stran, popřípadě číselným kódem příslušné jednotné klasifikace, pokud tak stanoví zvláštní předpis5) (dále jen "určené podmínky"). Podle určených podmínek mohou být součástí ceny zcela nebo zčásti náklady pořízení, zpracování a oběhu zboží, zisk, příslušná daň6) a clo.7)

(2) Dohoda o ceně je dohoda o výši ceny nebo o způsobu, jakým bude cena vytvořena za podmínky, že tento způsob cenu dostatečně určuje. Dohoda o ceně vznikne také tím, že kupující zaplatí bezprostředně před převzetím nebo po převzetí zboží cenu ve výši požadované prodávajícím.

(3) Prodávající ani kupující nesmí zneužít svého výhodnějšího hospodářského postavení k tomu, aby získal nepřiměřený majetkový prospěch.

(4) Výhodnější hospodářské postavení podle odstavce 3 má prodávající nebo kupující, který sjednává ceny na trhu, aniž by při tom byl vystaven podstatné cenové soutěži. Hospodářské postavení prodávajícího nebo kupujícího se posuzuje zejména podle objemu prodaného nebo nakoupeného zboží, podílu na daném trhu, hospodářské a finanční síly, právních nebo jiných překážek vstupu na trh a míry horizontálního i vertikálního propojení s jinými osobami na daném trhu.

(5) Nepřiměřený majetkový prospěch získá

a) prodávající, jestliže prodá zboží za cenu

1. zahrnující neoprávněné náklady nebo nepřiměřený zisk získaný na základě uplatnění vyšší ceny prodeje oproti obvyklé ceně, v případě zneužití výhodnějšího postavení na trhu,

2. vyšší než maximální nebo pevnou úředně stanovenou cenu, nebo

3. vyšší, než by odpovídalo pravidlům cenové regulace,

b) kupující, jestliže nakoupí zboží za cenu

1. výrazně nedosahující oprávněných nákladů nebo nižší, než je cena obvyklá, v případě zneužití výhodnějšího postavení na trhu,

2. nižší než minimální nebo pevnou úředně stanovenou cenu.“.

(6) Obvyklou cenou pro účely tohoto zákona se rozumí cena shodného nebo z hlediska užití porovnatelného nebo vzájemně zastupitelného zboží volně sjednávaná mezi prodávajícími a kupujícími, kteří jsou na sobě navzájem ekonomicky, kapitálově nebo personálně nezávislí na daném trhu, který není ohrožen účinky omezení hospodářské soutěže. Nelze-li zjistit cenu obvyklou na trhu, určí se cena pro posouzení, zda nedochází ke zneužití výhodnějšího hospodářského postavení, kalkulačním propočtem ekonomicky oprávněných nákladů a přiměřeného zisku.

(7) Pro účely tohoto zákona se za

a) ekonomicky oprávněné náklady považují náklady pořízení odpovídajícího množství přímého materiálu, mzdové a ostatní osobní náklady, technologicky nezbytné ostatní přímé a nepřímé náklady a náklady oběhu; při posuzování ekonomicky oprávněných nákladů se vychází z dlouhodobě obvyklé úrovně těchto nákladů v obdobných ekonomických činnostech s přihlédnutím k zvláštnostem daného zboží,

b) přiměřený zisk považuje zisk spojený s výrobou a prodejem daného zboží odpovídající obvyklému zisku dlouhodobě dosahovanému při srovnatelných ekonomických činnostech, který zajišťuje přiměřenou návratnost použitého kapitálu v přiměřeném časovém období.

(8) Ustanovení odstavců 3 a 4 se vztahují i na cenu obchodního nebo zprostředkovatelského výkonu, i když není samostatně sjednána.

ČÁST II

REGULACE CEN

§ 3

(1) Regulací cen se rozumí stanovení cen, mezí, ve kterých mohou být sjednávány, usměrňování výše cen nebo i stanovení postupu při sjednávání, uplatňování a vyúčtování cen nemovitostí, jejich částí a služeb spojených s jejich užíváním cenovými orgány.

(2) Rozhodnutí cenových orgánů podle tohoto zákona jsou závazná pro okruh adresátů, který je v nich vymezen.

§ 4

Způsoby regulace cen

(1) Způsoby regulace cen podle tohoto zákona jsou

a) stanovení cen (dále jen "úředně stanovené ceny"),

b) usměrňování vývoje cen v návaznosti na věcné podmínky (dále jen "věcné usměrňování cen"),

c) cenové moratorium.

(2) Způsoby regulace cen lze účelně spojovat.

§ 5

Úředně stanovené ceny

(1) Úředně stanovené ceny jsou ceny určeného druhu zboží stanovené cenovými orgány jako maximální, pevné nebo minimální.

(2) Maximální cena je cena, kterou není přípustné překročit.

(3) Pevná cena je cena, kterou není přípustné změnit.

(4) Minimální cena je cena, kterou není přípustné snížit.

(5) Regulace formou maximální, pevné nebo minimální ceny platí pro všechny prodávající a kupující určeného druhu zboží. Pro uplatnění jednotlivých forem regulace cen mohou cenové orgány stanovit další věcné podmínky, včetně pravidel a postupů pro stanovení těchto cen, jejich změn a v případě nájmů nemovitostí nebo jejich částí a služeb spojených s jejich užíváním i způsob jejich sjednávání, uplatňování a vyúčtování. Cenové orgány mohou stanovit u stejného zboží souběžně maximální a minimální cenu.

§ 6

Věcné usměrňování cen

(1) Věcné usměrňování cen spočívá ve stanovení podmínek cenovými orgány pro sjednání cen. Tyto podmínky jsou

a) maximální rozsah možného zvýšení ceny zboží ve vymezeném období, nebo

b) maximální podíl, v němž je možné promítnout do ceny zvýšení cen určených vstupů ve vymezeném období, nebo

c) závazný postup při tvorbě ceny nebo při kalkulaci ceny, včetně zahrnování přiměřeného zisku do ceny.

(2) Tento způsob regulace cen platí pro všechny prodávající určeného druhu zboží.

§ 7

(1) Jestliže pro smlouvy platí ceny, které byly sjednány před vyhlášením příslušného rozhodnutí o cenové regulaci a jsou v rozporu s úředně stanovenými cenami podle § 5 nebo s věcným usměrňováním cen uplatněným podle § 6 po vzniku smluv, smluvní strany jsou povinny sjednat ceny odpovídající novým úředně stanoveným cenám nebo uplatněnému způsobu věcného usměrňování cen tak, aby vstoupily v platnost nejpozději do tří měsíců od účinnosti rozhodnutí o úředně stanovených cenách nebo o věcném usměrňování cen.

(2) Nedohodnou-li se smluvní strany na cenách odpovídajících novým úředně stanoveným cenám nebo uplatněnému způsobu věcného usměrňování cen, mohou ve lhůtě uvedené v odstavci 1 od smlouvy odstoupit. Odstupující strana je v takovém případě povinna nahradit druhé straně náklady tím vzniklé. Odstupuje-li od smlouvy občan jako kupující, platí postup podle zvláštního předpisu.8)

§ 8zrušeno

§ 9

Cenové moratorium

(1) Cenovým moratoriem se rozumí časově omezený zákaz zvyšování cen nad dosud platnou úroveň na trhu daného zboží.

(2) Cenové moratorium stanoví vláda nařízením.

(3) Cenové moratorium lze stanovit nejdéle na dobu dvanácti měsíců.

§ 10

Seznam zboží s regulovanými cenami

(1) Cenové orgány stanoví cenovým rozhodnutím podle § 3 odst. 2, kraje a obce svým nařízením, zboží podléhající cenové regulaci podle § 5, 6 a 8, uplatněný způsob a podmínky cenové regulace, úředně stanovené ceny, pravidla a postupy pro stanovování těchto cen a jejich změn.

(2) Předpisy o regulaci cen podle odstavce 1 zveřejňuje Ministerstvo zdravotnictví ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví, Energetický regulační úřad v Energetickém regulačním věstníku a Český telekomunikační úřad v Poštovním věstníku. Sdělení o jejich vydání vyhlašují ve Sbírce zákonů podle zvláštního právního předpisu8a). Kraje a obce svá nařízení zveřejňují způsobem stanoveným zvláštním právním předpisem8b). Cenové rozhodnutí nabývá platnosti dnem jeho zveřejnění v příslušném věstníku a účinnosti dnem stanoveným v cenovém rozhodnutí, nejdříve však dnem jeho zveřejnění.

§ 10a

Cenový věstník

(1) Ministerstvo financí zveřejňuje cenová rozhodnutí podle § 10 odst. 1 v Cenovém věstníku; sdělení o jejich vydání vyhlašuje ve Sbírce zákonů podle zvláštního právního předpisu8a). Cenový věstník je veden v elektronické i listinné podobě, přičemž obě podoby mají stejné právní účinky.

(2) Cenové rozhodnutí nabývá platnosti dnem jeho zveřejnění v Cenovém věstníku a účinnosti dnem stanoveným v cenovém rozhodnutí, nejdříve však dnem jeho zveřejnění. Zveřejněním se rozumí den zpřístupnění Cenového věstníku, který je uveden v jeho záhlaví na portálu veřejné správy.

(3) Ministerstvo financí umožní bezplatné nahlížení do cenových rozhodnutí na Ministerstvu financí.

(4) Ministerstvo financí uchovává jeden výtisk cenového rozhodnutí v listinné podobě za účelem posouzení shody mezi listinnou a elektronickou podobou po dobu 10 let ode dne jeho zveřejnění.

ČÁST III

CENOVÁ EVIDENCE A CENOVÉ INFORMACE

§ 11

Cenová evidence

(1) Prodávající jsou povinni vést evidenci o cenách uplatňovaných při prodeji, pokud jde o

a) úředně stanovené ceny,

b) ceny podléhající věcnému usměrňování cen,

c) ceny zboží prodávaného spotřebiteli10).

(2) Prodávající jsou povinni uchovávat evidenci o cenách podle odstavce 1, návrhy pro stanovení cen podle odstavce 1 písm. a) a kalkulace cen uvedených v odstavci 1 písm. b) prokazující dodržení pravidel regulace tři roky po skončení platnosti ceny zboží. Prováděcí právní předpis stanoví rozsah údajů prokazujících výši a dobu uplatňování cen a u zboží podléhajícího věcnému usměrňování ceny strukturu kalkulace ceny.

§ 12

Cenové informace

(1) Prodávající, kupující a správní orgány poskytují bezplatně informace a podklady, které si cenové orgány a orgány oprávněné ke kontrole cen podle zákona upravujícího působnost orgánů České republiky v oblasti cen8c) (dále jen „cenové kontrolní orgány“) vyžádají pro potřeby vyhodnocování vývoje cen, regulace cen, cenové kontroly a pro řízení o porušení cenových předpisů a rozhodnutí (dále jen "cenové předpisy").

(2) Ustanovením odstavce 1 není dotčena povinnost poskytovat cenové informace podle zvláštního předpisu.9)

(3) Pracovníci, kteří zjišťují a využívají informace uvedené v odstavci 1, jsou povinni zachovávat vůči třetím osobám mlčenlivost o veškerých zjištěných skutečnostech, které by mohly vést k ohrožení oprávněných zájmů zúčastněných osob. Nedodržení této povinnosti se postihuje podle zákona.

§ 13

Označování zboží cenami

(1) Prodávající je povinen, pokud nejde o prodej zboží spotřebitelům, předložit kupujícímu na jeho žádost nabídkový ceník, obsahující ceny nabízeného zboží ve vztahu k určeným podmínkám.

(2) Prodávající je povinen při nabídce a prodeji zboží poskytnout informaci spotřebiteli tak, aby měl možnost seznámit se s cenou před jednáním o koupi zboží, pokud tento zákon nestanoví jinak, a to

a) označit zboží cenou, kterou uplatňuje v okamžiku nabídky a vztaženou k prodávanému jednotkovému množství zboží a určeným podmínkám,

b) zpřístupnit na viditelném místě informaci o této ceně formou ceníků,

c) zpřístupnit tuto cenu jiným přiměřeným způsobem, nelze-li označit zboží cenou způsoby uvedenými v písmenu a) nebo b),

d) předložit nabídkový ceník dílů a činností, pokud se zboží sestavuje z běžných dílů nebo činností na základě zvláštních požadavků kupujícího, nebo

e) oznámit kupujícímu odhad ceny8d), nelze-li podat informaci o ceně způsoby uvedenými v písmenech a) až d);

cenou podle tohoto odstavce se u výrobků rozumí konečná nabídková cena, která zahrnuje všechny daně, cla a poplatky8e).

(3) Pokud tento zákon nebo zvláštní právní předpis nestanoví jinak, musí být balené výrobky označeny

a) cenou baleného výrobku (dále jen "prodejní cena") a

b) cenou za měrnou jednotku množství výrobku (dále jen "měrná cena").

(4) Nebalené výrobky volně ložené, nabízené podle hmotnosti, objemu, délky či plochy, které jsou váženy či měřeny v přítomnosti spotřebitele, a to jak v prodeji formou samoobsluhy, tak i v prodeji s obsluhou, musí být označeny pouze měrnou cenou.

(5) Pro ceny uváděné v reklamě na výrobky nabízené spotřebiteli platí ustanovení odstavců 3 a 4 obdobně.

(6) Měrnou jednotkou množství se rozumí 1 kilogram, 1 litr, 1 metr, 1 metr čtvereční nebo 1 metr krychlový výrobku, pokud není dále nebo zvláštním právním předpisem9a) stanoveno jinak. Lze uvádět i jiné jednotky množství v případech, kdy to odpovídá všeobecným zvyklostem nebo to odpovídá povaze výrobku, například 1 kus, 100 g, 100 ml, 100 mm.

(7) Povinnost označovat výrobky prodejní cenou současně s měrnou cenou podle odstavce 3 se vztahuje na balené potravinářské výrobky, které jsou v souladu se zvláštním právním předpisem9b) označeny údajem o množství, objemu či hmotnosti výrobku, a na druhy nepotravinářských výrobků uvedené ve zvláštním právním předpisu upravujícím jmenovité hmotnosti a jmenovité objemy některých druhů hotově baleného zboží.9c)

(8) U pevných potravin nacházejících se v nálevu, u kterých se musí podle zvláštního právního předpisu9d) uvádět kromě celkové hmotnosti i hmotnost pevné potraviny, se měrná cena vztahuje k udané hmotnosti pevné potraviny.

(9) Povinnost označovat výrobky prodejní cenou současně s měrnou cenou podle odstavce 3 neplatí

a) pokud je měrná cena shodná s prodejní cenou,

d) u výrobků, u kterých by vzhledem k jejich povaze nebo účelu takové označení nebylo vhodné nebo by bylo zavádějící,

e) u výrobků podléhajících významným změnám na objemu nebo hmotnosti,

f) při změně ceny z důvodu nebezpečí znehodnocení výrobku podléhajícího rychlé zkáze,

g) u kombinace různých výrobků v jednom obalu,

h) u výrobků, které jsou nabízeny během poskytování služby,

i) u dražeb a nabídky uměleckých děl a starožitností,

(10) Výrobce zboží určeného ke konečné spotřebě může uvést např. v nabídkovém ceníku, katalogu, propagačních podkladech nebo na obalu zboží doporučenou cenu prodeje spotřebiteli vždy však s označením "nezávazná doporučená spotřebitelská cena".

(11) Značení cigaret cenou pro konečného spotřebitele se řídí zákonem o spotřebních daních.2a)

§ 13a

Informování o cenách při poskytování služeb cestovních kanceláří

Při nabídce zájezdů9e) musí prodávající spotřebiteli poskytnout informaci o konečné ceně zájezdu, která má být zaplacena. Je-li informace o ceně zájezdu tvořena z více složek, uvede prodávající také aktuální cenu všech oddělených složek. Nelze-li cenu některé složky zájezdu uvést, musí v nabídce zájezdu informovat o čase a místě zpřístupnění této ceny pro spotřebitele jiným vhodným způsobem.

ČÁST IV

CENOVÁ KONTROLA

§ 14

(1) Cenovou kontrolu podle tohoto zákona provádějí cenové kontrolní orgány podle své působnosti stanovené ve zvláštním právním předpisu8c). Pověření osoby k výkonu cenové kontroly může mít formu průkazu. Průkaz vydává cenový kontrolní orgán, do jehož působnosti cenová kontrola náleží, pokud se jedná o kontrolu plnění povinností, jejichž porušení je uvedeno v § 15 odst. 1 písm. g) až j) nebo l) nebo v § 16 odst. 1 písm. g), h) nebo i) nebo v odst. 3 písm. a) nebo c). V průkazu je uvedeno jméno, příjmení, orgán, který průkaz vydal, funkce osoby, kterou kontrolní orgán pověřil výkonem kontroly, rozsah oprávnění ke kontrole a vymezení platnosti průkazu. Průkaz je opatřen otiskem úředního razítka a podepsán osobou, která průkaz vydala s uvedením jejího jména a příjmení.

(2) Cenová kontrola spočívá

a) ve zjišťování, zda prodávající nebo kupující neporušují ustanovení tohoto zákona a cenové předpisy,

b) v ověřování správnosti předkládaných podkladů pro potřeby vyhodnocování vývoje cen, regulace cen a pro řízení o porušení cenových předpisů,

c) v kontrole plnění opatření uložených k nápravě,

d) ve zjišťování, zda poskytovatel platebních služeb neporušuje ustanovení zákona upravujícího platební styk týkající se výše úplaty za služby poskytované v rámci základního platebního účtu13).

(3) Vznikne-li při kontrole podezření, že kontrolovaná osoba získala nepřiměřený majetkový prospěch, který je možno vyčíslit, uvede jej kontrolní pracovník v protokolu o provedené cenové kontrole. Pro jeho vyčíslení není přípustná kompenzace kladných a záporných rozdílů mezi kontrolovanými druhy zboží. Získá-li prodávající nebo kupující nepřiměřený majetkový prospěch, který sám zjistí a prokáže, že byl bezodkladně před zahájením kontroly vrácen tomu, na jehož úkor byl získán, nezapočítává se do vyčíslení nepřiměřeného majetkového prospěchu uvedeného v protokolu.

(4) Prodávající získá nepřiměřený majetkový prospěch dnem jeho připsání na účet, popřípadě dnem převzetí hotovosti. Kupující získá nepřiměřený majetkový prospěch dnem, kdy získal předmětné plnění.

(5) Před zahájením cenové kontroly lze zajistit důkazy potřebné pro řízení o porušení cenových předpisů v maloobchodě a ve službách i bez přítomnosti kontrolované osoby nebo osoby oprávněné jednat jménem kontrolované osoby za účasti osob zajišťujících prodej zboží nebo poskytování služby. O těchto důkazech a průběhu cenové kontroly mohou cenové kontrolní orgány pořizovat zvukové a obrazové záznamy.

(6) Vláda předkládá Poslanecké sněmovně každoročně do 30. dubna přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za předcházející kalendářní rok.

ČÁST V

PŘESTUPKY

§ 15zrušeno

§ 16

Přestupky fyzických, právnických a podnikajících fyzických osob

(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako prodávající dopustí přestupku tím, že

a) nabídne, sjedná nebo požaduje cenu ve výši, která není v souladu s cenou úředně stanovenou podle § 5 odst. 1,

b) nedodrží při prodeji úředně stanovenou cenu podle § 5 odst. 1,

c) nedodrží věcné podmínky, pravidla nebo postupy pro stanovení úředních cen, jejich změn a způsobu jejich sjednávání, uplatňování a vyúčtování, stanovené cenovými orgány podle § 5 odst. 5,

d) sjedná nebo požaduje cenu, jejíž výše nebo kalkulace není v souladu s podmínkami věcného usměrňování cen podle § 6 odst. 1,

e) nedodrží při prodeji cenu, která je v souladu s podmínkami věcného usměrňování cen podle § 6 odst. 1,

f) nedodrží cenové moratorium podle § 9 odst. 1,

g) nevede nebo neuchovává evidenci o cenách podle § 11,

h) poruší některou z povinností stanovených v § 13 odst. 2 až 11 při označování zboží cenami, nebo

i) neposkytne informaci o ceně podle § 13a.

(2) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako prodávající nebo kupující dopustí přestupku tím, že

a) při prodeji nebo koupi zboží nedodrží určené podmínky sjednané podle § 2 odst. 1,

b) v rozporu s § 2 odst. 3 zneužije svého hospodářského postavení, nebo

c) neposkytne bezplatně informaci nebo podklad podle § 12 odst. 1 cenovému orgánu nebo poskytne nepravdivou informaci.

(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako kupující dopustí přestupku tím, že

a) koupí zboží za cenu, která není v souladu s cenou úředně stanovenou podle § 5 odst. 1, nebo

b) koupí zboží z prostředků poskytnutých jí ze státního rozpočtu za cenu vyšší, než je cena regulovaná podle § 5 nebo 6.

(4) Za přestupek lze uložit pokutu

a) do 1000000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. g) až i), odstavce 3 písm. b) nebo podle odstavce 2 písm. a) nebo c),

b) ve výši jedno až pětinásobku nepřiměřeného majetkového prospěchu, jde-li vyčíslit, zjištěného za kontrolované období, nejvýše za dobu jeho posledních 3 let, nebo do 1000000 Kč, je-li výše nepřiměřeného majetkového prospěchu nižší než 1000000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) až f), odstavce 3 písm. a) nebo odstavce 2 písm. b),

c) do 10000000 Kč, jestliže výši nepřiměřeného majetkového prospěchu nelze zjistit nebo nepřiměřený majetkový prospěch nevznikl, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) až f), odstavce 3 písm. a) nebo odstavce 2 písm. b).

§ 17

Společná ustanovení k přestupkům

(1) Přestupky podle tohoto zákona projednávají cenové kontrolní orgány.

(2) Pokutu vybírá a vymáhá orgán, který ji uložil.

§ 17a

Přehled provedených cenových kontrol a rozhodnutí o uložení pokuty, která nabyla právní moci, uveřejní cenový kontrolní orgán nejméně jednou ročně v Cenovém věstníku s uvedením kontrolované osoby, výše pokuty a ustanovení zákona o cenách, které bylo porušeno. Prováděcí právní předpis stanoví vzor přehledu o provedených cenových kontrolách a způsob jeho předkládání.

§ 18

Uložením pokuty není dotčeno právo na vydání majetkového prospěchu tomu, na jehož úkor byl získán, ani odpovědnost prodávajícího nebo kupujícího. Nelze-li tento majetkový prospěch vydat tomu, na jehož úkor byl získán, stane se příjmem téhož rozpočtu jako pokuta.


ČÁST VI

PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 19

(1) Ceny podle tohoto zákona se uplatňují pro smlouvy uzavírané od účinnosti tohoto zákona, nejde-li o postup podle § 7. Smluvní strany se mohou dohodnout na uplatňování cen podle tohoto zákona i pro již uzavřené smlouvy, nejde-li o případy podle odstavce 2.

(2) V případech, kdy podle uzavřených smluv mělo dojít k plnění do 31. prosince 1990 a k plnění dochází po tomto datu zaviněním prodávajícího, se uplatňují ceny platné do tohoto data.

(3) Nedohodnou-li se smluvní strany na uplatňování cen podle tohoto zákona pro plnění podle smluv uzavřených do 31. prosince 1990 s dodací lhůtou od 1. ledna 1991, může kterákoliv ze smluvních stran od smlouvy odstoupit. Prodávající však může odstoupit jen tehdy, jestliže prokázal kupujícímu nutné zvýšení nákladů na zboží a kupující na odpovídající zvýšení ceny nepřistoupil. Odstupující strana je v takovém případě povinna nahradit druhé straně náklady tím vzniklé. Odstupuje-li od smlouvy občan jako kupující, platí postup podle zvláštního předpisu.8)

(4) Lhůty stanovené pro oznámení zvýšení cen podle § 8 počínají běžet dnem účinnosti tohoto zákona.

(5) U porušení cenových předpisů, k němuž došlo před účinností tohoto zákona, se řízení včetně uložení cenových odvodů a jejich zvýšení provede podle dosavadních předpisů.

§ 20

Zmocňovací ustanovení

Ministerstvo financí vydá vyhlášku k provedení § 11 odst. 2 a § 17a.

§ 21

Zrušovací ustanovení

Zrušují se

1. nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 112/1985 Sb., o státním řízení cen,

2. vyhláška Federálního cenového úřadu, ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky a ministerstva financí, cen a mezd Slovenské socialistické republiky č. 22/1990 Sb., o tvorbě a kontrole cen,

3. vyhláška Federálního cenového úřadu, ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky a ministerstva financí, cen a mezd Slovenské socialistické republiky č. 35/1990 Sb., o smluvních cenách, ve znění vyhlášek č. 170/1990 Sb. a 276/1990 Sb.

§ 22

Zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1991.


Přechodná ustanovení zavedena zákonem č. 403/2009 Sb. Čl. II

1. Povinnost poskytnout informaci o konečné nabídkové ceně, která zahrnuje všechny daně, cla a poplatky podle § 13 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se na prodejce elektrozařízení, které bylo uvedeno na trh do 13. srpna 2005, vztahuje až po uplynutí lhůt podle § 37n odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 7/2005 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb.

2. Cenové kontroly a řízení o uložení pokuty zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.


Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku).

2) Zákon Slovenské národní rady č. 139/1984 Sb., ve znění zákona Slovenské národní rady č. 192/1990 Sb.
Zákon České národní rady č. 146/1984 Sb., ve znění zákona České národní rady č. 201/1990 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky a ministerstva financí, cen a mezd Slovenské socialistické republiky č. 231/1988 Sb., o správních poplatcích, ve znění změn a doplňků.
Vyhláška Státní banky československé č. 31/1990 Sb., o odměnách za poskytování peněžních služeb.
Vyhláška ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky č. 240/1990 Sb., o odměnách advokátů za poskytování právní pomoci.
Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky č. 270/1990 Sb., o odměnách advokátů a komerčních právníků za poskytování právní pomoci.

2a) Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.

2b) Například nařízení Komise (ES) č. 657/2008 ze dne 10. července 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o podporu ze Společenství pro poskytování mléka a některých mléčných výrobků ve školách.

5) Vyhláška Ústřední komise lidové kontroly a statistiky č. 71/1965 Sb., o zavedení a využívání jednotné klasifikace průmyslových oborů a výrobků a jednotné klasifikace výrobků v zemědělství a lesnictví.
Vyhláška Federálního statistického úřadu č. 114/1972 Sb., o zavedení a využívání jednotné klasifikace výkonů.
Vyhláška Federálního statistického úřadu č. 124/1980 Sb., o jednotné klasifikaci stavebních objektů a stavebních prací výrobní povahy.
Vyhláška Federálního statistického úřadu č. 117/1981 Sb., o zavedení a využívání jednotné klasifikace průmyslových prací výrobní povahy.

6) Zákon č. 73/1952 Sb., ve znění zákona č. 107/1990 Sb.

7) Nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 228/1988 Sb., kterým se vydává celní sazebník obchodního zboží.

8) § 230 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

8a) § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů.

8b) Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.

8c) Zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů.

8d) § 636 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

8e) Evropského Parlamentu a Rady 98/6/ES ze dne 16. února 1998 o ochraně spotřebitele při označování cen výrobků nabízených spotřebiteli.

9) Zákon č. 21/1971 Sb., o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací, ve znění zákona č. 128/1989 Sb.

9a) Například § 3 vyhlášky č. 331/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro koření, jedlou sůl, dehydratované výrobky a ochucovadla a hořčici.

9b) Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. § 9a zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 119/2000 Sb. Vyhláška č. 328/2000 Sb., o způsobu zhotovení některých druhů hotově baleného zboží, jehož množství se vyjadřuje v jednotkách hmotnosti nebo objemu. Vyhláška č. 329/2000 Sb., o způsobu zhotovení hotově baleného zboží podle objemu u kapalných výrobků. § 3 vyhlášky č. 324/1997 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, o přípustné odchylce od údajů o množství výrobku označeného symbolem "e", ve znění vyhlášky č. 24/2001 Sb.§ 18 vyhlášky č. 335/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro nealkoholické nápoje a koncentráty k přípravě nealkoholických nápojů, ovocná vína, ostatní vína a medovinu, pivo, konzumní líh, lihoviny a ostatní alkoholické nápoje, kvasný ocet a droždí, ve znění vyhlášky č. 45/2000 Sb.

9c) Body 3 až 11 přílohy č. 1 k vyhlášce č. 330/2000 Sb., kterou se stanoví řady jmenovitých hmotností a jmenovitých objemů přípustných pro některé druhy hotově baleného zboží.

9d) Například § 6 zákona č. 110/1997 Sb., ve znění zákona č. 119/2000 Sb. a zákona č. 306/2000 Sb.

9e) § 1 zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

10) Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

13) § 124t zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění zákona č. 452/2016 Sb.

Souvislosti

Je prováděn předpisem
376/2020 Sb. Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 06/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2020
330/2020 Sb. Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 05/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2020
291/2020 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
265/2020 Sb. Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 202/2020 Sb., kterým se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů
245/2020 Sb. Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 04/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2020
241/2020 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
202/2020 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů
94/2020 Sb. Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového předpisu č. 4/2020/CAU, o regulaci cen individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití, a cenového rozhodnutí č. 5/2020/CAU, kterým se stanoví seznam ATC skupin s příslušnou cestou podání, jejichž cena původce nepodléhá cenové regulaci
66/2020 Sb. Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 03/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2020
63/2020 Sb. Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2020
15/2020 Sb. Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2020, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2020
11/2020 Sb. Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2020/CAU o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, Cenového předpisu 2/2020/CAU o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů a Cenového předpisu 3/2020/CAU o regulaci cen individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití
9/2020 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
333/2019 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
294/2019 Sb. Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 05/2019, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2019
258/2019 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
172/2019 Sb. Sdělení, o vydání výměru MF č. 04/2019, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami
154/2019 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
40/2019 Sb. Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2019, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2019
27/2019 Sb. Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového rozhodnutí 1/2019/FAR, kterým se stanoví maximální ceny stomatologických výrobků plně hrazených z veřejného zdravotního pojištění
18/2019 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
15/2019 Sb. Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2019/DZP o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů
8/2019 Sb. Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2019/FAR o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely a Cenového rozhodnutí 1/19-FAR, kterým se stanoví seznam ATC skupin, které v uvedené lékové formě nepodléhají cenové regulaci stanovením maximální ceny
331/2018 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
295/2018 Sb. Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2019, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2019
264/2018 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
234/2018 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
220/2018 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
203/2018 Sb. Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 03/2018, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2018
106/2018 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
87/2018 Sb. Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2018, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2018
9/2018 Sb. Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2018/DZP o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů
6/2018 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
446/2017 Sb. Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2018, kterým se stanovuje seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2018
421/2017 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
394/2017 Sb. Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 05/2017, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2017
380/2017 Sb. Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 04/2017, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2017
351/2017 Sb. Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 2/2017/DZP, kterým se mění Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 1/2017/DZP ze dne 18. listopadu 2016, o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů
347/2017 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
134/2017 Sb. Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2017, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2017
122/2017 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
82/2017 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
13/2017 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
11/2017 Sb. Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2017, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami
7/2017 Sb. Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2017/DZP o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů
406/2016 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
339/2016 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
290/2016 Sb. Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2016, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2016
199/2016 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
95/2016 Sb. Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2016, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami
81/2016 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
36/2016 Sb. Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2016/DZP o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů
10/2016 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
335/2015 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
316/2015 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
258/2015 Sb. Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2015, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2015
249/2015 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
13/2015 Sb. Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2015/DZP o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů
296/2014 Sb. Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2015, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami
290/2014 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
276/2014 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
9/2014 Sb. Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2014/DZP o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů
438/2013 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
418/2013 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
404/2013 Sb. Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2014, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami
367/2013 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
268/2013 Sb. Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2013, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami
37/2013 Sb. Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 2/2013/DZP o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů
36/2013 Sb. Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2013/DZP o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů
14/2013 Sb. Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2013, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami
447/2012 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
417/2012 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
301/2012 Sb. Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 03/2012, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami
261/2012 Sb. Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 2/2012/DZP o regulaci cen zdravotní péče, stanovení maximálních cen zdravotní péče zubních lékařů hrazené z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů
251/2012 Sb. Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového předpisu 3/2012/FAR o regulaci cen zdravotnických prostředků
250/2012 Sb. Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového rozhodnutí 2/12-FAR, kterým se stanoví seznam zdravotnických prostředků s deregulovanými cenami výrobce
218/2012 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
145/2012 Sb. Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2012, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami
81/2012 Sb. Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového předpisu 1/2012/DZP o regulaci cen zdravotní péče, stanovení maximálních cen zdravotní péče zubních lékařů hrazené z veřejného zdravotního pojištění, stomatologických výrobků plně hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů
42/2012 Sb. Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového předpisu 2/2012/FAR o regulaci cen zdravotnických prostředků
41/2012 Sb. Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového rozhodnutí 1/12-FAR, kterým se stanoví seznam ATC skupin léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely nepodléhajících regulaci ceny původce
40/2012 Sb. Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového předpisu 1/2012/FAR o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely
405/2010 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
338/2010 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
322/2010 Sb. Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 04/2010, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2010
311/2010 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
251/2010 Sb. Sdělení Českého telekomunikačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
126/2010 Sb. Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového předpisu 2/2010/DZP, kterým se mění cenový předpis 1/2010/DZP o regulaci cen zdravotní péče, maximálních cen zdravotní péče zubních lékařů hrazené ze zdravotního pojištění a stomatologických výrobků plně hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů
125/2010 Sb. Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového předpisu 1/2010/DZP o regulaci cen zdravotní péče, maximálních cen zdravotní péče zubních lékařů hrazené ze zdravotního pojištění a stomatologických výrobků plně hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů
124/2010 Sb. Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového rozhodnutí 1/10-Far, kterým se stanoví seznam ATC skupin léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely nepodléhajících regulaci ceny původce
96/2010 Sb. Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového předpisu 1/2010/FAR o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely
47/2010 Sb. Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2010, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2010
30/2010 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
24/2010 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
15/2010 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
481/2009 Sb. Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2010, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami
450/2009 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o cenách
394/2009 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
152/2009 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
106/2009 Sb. Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového rozhodnutí 3/09-FAR, kterým se stanoví seznam zdravotnických prostředků s regulovanými cenami
105/2009 Sb. Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového předpisu 3/2009/FAR o regulaci cen zdravotnických prostředků
104/2009 Sb. Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového rozhodnutí 2/09-FAR, kterým se stanoví seznam ATC skupin léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely nepodléhajících regulaci ceny původce
103/2009 Sb. Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového předpisu 2/2009/FAR o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely
72/2009 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
38/2009 Sb. Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového rozhodnutí 1/09-FAR, kterým se mění Cenové rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ze dne 20. prosince 2007, kterým se stanoví maximální ceny zdravotní péče zubních lékařů hrazené z veřejného zdravotního pojištění a stomatologických výrobků plně hrazených z veřejného zdravotního pojištění
35/2009 Sb. Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového předpisu 1/2009/FAR o regulaci cen zdravotní péče a specifických zdravotních výkonů
10/2009 Sb. Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2009, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami
459/2008 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
432/2008 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
376/2008 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
349/2008 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
222/2008 Sb. Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového rozhodnutí 2/08-FAR, kterým se stanoví seznam zdravotnických prostředků s regulovanými cenami
221/2008 Sb. Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového rozhodnutí 1/08-FAR, kterým se stanoví seznam ATC skupin nepodléhajících cenové regulaci
220/2008 Sb. Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového předpisu 1/2008/FAR o regulaci cen zdravotnických prostředků
219/2008 Sb. Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového předpisu 1/2008/FAR o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely
213/2008 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
164/2008 Sb. Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 03/2008, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami
128/2008 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
24/2008 Sb. Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2008, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami
16/2008 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
7/2008 Sb. Sdělení Českého telekomunikačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
391/2007 Sb. Sdělení o vydání výměru MF č. 01/2008, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami
359/2007 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
325/2007 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
324/2007 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
295/2007 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
283/2007 Sb. Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 08/2007, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2007
255/2007 Sb. Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 07/2007, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2007
245/2007 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
236/2007 Sb. Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 06/2007, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2007
192/2007 Sb. Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 04/2007, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2007
131/2007 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
50/2007 Sb. Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 03/2007, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2007
24/2007 Sb. Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2007, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2007
15/2007 Sb. Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2007, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami
607/2006 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
548/2006 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
516/2006 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
453/2006 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
392/2006 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
357/2006 Sb. Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 06/2006, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2006
348/2006 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydávání cenového rozhodnutí
567/2002 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů
176/1993 Sb. Vyhláška ministerstva financí o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu
585/1990 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky o cenové regulaci nájemného z nebytových prostor
584/1990 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, pro ceny speciální techniky
580/1990 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky, kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., o cenách
Přechodná ustanovení zavedena předpisy (uvedena na konci textu)
403/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů
Je dotčen nálezem Ústavního soudu
528/2002 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 10 č. 526/1990 Sb., o cenách, a o zrušení výměru č. 06/2002, o stanovení maximálního nájemného z bytu
Je měněn
277/2019 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv
183/2017 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích
452/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
353/2014 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů
303/2013 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva
18/2012 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky
457/2011 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Finanční správě České republiky
403/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů
183/2008 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti cen
261/2007 Sb. Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů
230/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
377/2005 Sb. Zákon o finančních konglomerátech
217/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
484/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 340/2004 Sb., zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů
354/2003 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebních daních
124/2003 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů
276/2002 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
141/2001 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
29/2000 Sb. Zákon o poštovních službách
151/1997 Sb. Zákon o oceňování majetku
135/1994 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, a mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách
Ruší
35/1990 Sb. Vyhláška Federálního cenového úřadu, ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky a ministerstva financí, cen a mezd Slovenské socialistické republiky o smluvních cenách
22/1990 Sb. Vyhláška Federálního cenového úřadu, ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky a ministerstva financí, cen a mezd Slovenské socialistické republiky o tvorbě a kontrole cen
112/1985 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o státním řízení cen
Je odkazován z
376/2020 Sb. Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 06/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2020
374/2020 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu
330/2020 Sb. Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 05/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2020
291/2020 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
265/2020 Sb. Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 202/2020 Sb., kterým se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů
254/2020 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení ustanovení, zamítnutí, zastavení a odmítnutí návrhu na zrušení ustanovení zákona č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití
241/2020 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
238/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
202/2020 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů
94/2020 Sb. Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového předpisu č. 4/2020/CAU, o regulaci cen individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití, a cenového rozhodnutí č. 5/2020/CAU, kterým se stanoví seznam ATC skupin s příslušnou cestou podání, jejichž cena původce nepodléhá cenové regulaci
66/2020 Sb. Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 03/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2020
63/2020 Sb. Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2020
15/2020 Sb. Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2020, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2020
11/2020 Sb. Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2020/CAU o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, Cenového předpisu 2/2020/CAU o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů a Cenového předpisu 3/2020/CAU o regulaci cen individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití
9/2020 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
367/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
333/2019 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
277/2019 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv
258/2019 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
160/2019 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoušky, ve znění vyhlášky č. 124/2018 Sb.
154/2019 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
40/2019 Sb. Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2019, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2019
18/2019 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
15/2019 Sb. Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2019/DZP o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů
331/2018 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
295/2018 Sb. Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2019, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2019
264/2018 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
234/2018 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
220/2018 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
124/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoušky
106/2018 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
87/2018 Sb. Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2018, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2018
9/2018 Sb. Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2018/DZP o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů
6/2018 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
446/2017 Sb. Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2018, kterým se stanovuje seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2018
421/2017 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
394/2017 Sb. Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 05/2017, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2017
370/2017 Sb. Zákon o platebním styku
347/2017 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
231/2017 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení některých ustanovení zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
204/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
183/2017 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích
134/2017 Sb. Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2017, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2017
122/2017 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
82/2017 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
74/2017 Sb. Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády
13/2017 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
11/2017 Sb. Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2017, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami
8/2017 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení části § 4 odst. 2 a části přílohy č. 1 části B bodu 2 písm. b) č. 273/2015 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2016
7/2017 Sb. Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2017/DZP o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů
452/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
406/2016 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
355/2016 Sb. Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2017
339/2016 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
290/2016 Sb. Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2016, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2016
253/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů
199/2016 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
95/2016 Sb. Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2016, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami
81/2016 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
51/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
36/2016 Sb. Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2016/DZP o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů
10/2016 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
378/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
349/2015 Sb. Vyhláška o Pravidlech trhu s plynem
335/2015 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
316/2015 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
302/2015 Sb. Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2016
262/2015 Sb. Vyhláška o regulačním výkaznictví
258/2015 Sb. Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2015, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2015
249/2015 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
162/2015 Sb. Vyhláška o podrobnostech úřednické zkoušky
131/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
13/2015 Sb. Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2015/DZP o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů
362/2014 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
353/2014 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů
296/2014 Sb. Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2015, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami
290/2014 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
276/2014 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
239/2014 Sb. Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2015
184/2014 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 169/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
9/2014 Sb. Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2014/DZP o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů
438/2013 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
418/2013 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
404/2013 Sb. Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2014, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami
396/2013 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 22. října 2013 sp. zn. Pl. ÚS 19/13 ve věci návrhu na zrušení vyhlášky č. 475/2012 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2013
367/2013 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
348/2013 Sb. Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2014
340/2013 Sb. Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí
310/2013 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 407/2012 Sb., a další související zákony
303/2013 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva
268/2013 Sb. Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2013, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami
70/2013 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů
50/2013 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
37/2013 Sb. Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 2/2013/DZP o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů
36/2013 Sb. Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2013/DZP o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů
14/2013 Sb. Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2013, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami
464/2012 Sb. Vyhláška o stanovení specifikace jednotlivých základních služeb a základních kvalitativních požadavků na jejich poskytování
447/2012 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
417/2012 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
350/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony
343/2012 Sb. Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2013
301/2012 Sb. Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 03/2012, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami
261/2012 Sb. Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 2/2012/DZP o regulaci cen zdravotní péče, stanovení maximálních cen zdravotní péče zubních lékařů hrazené z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů
251/2012 Sb. Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového předpisu 3/2012/FAR o regulaci cen zdravotnických prostředků
250/2012 Sb. Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového rozhodnutí 2/12-FAR, kterým se stanoví seznam zdravotnických prostředků s deregulovanými cenami výrobce
221/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
220/2012 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 7a až 7i, části § 8 č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie
218/2012 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
165/2012 Sb. Zákon o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů
145/2012 Sb. Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2012, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami
89/2012 Sb. Občanský zákoník (nový)
81/2012 Sb. Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového předpisu 1/2012/DZP o regulaci cen zdravotní péče, stanovení maximálních cen zdravotní péče zubních lékařů hrazené z veřejného zdravotního pojištění, stomatologických výrobků plně hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů
59/2012 Sb. Vyhláška o regulačním výkaznictví
42/2012 Sb. Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového předpisu 2/2012/FAR o regulaci cen zdravotnických prostředků
41/2012 Sb. Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového rozhodnutí 1/12-FAR, kterým se stanoví seznam ATC skupin léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely nepodléhajících regulaci ceny původce
40/2012 Sb. Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového předpisu 1/2012/FAR o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely
18/2012 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky
468/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
457/2011 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Finanční správě České republiky
397/2011 Sb. Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2012, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami
385/2011 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
376/2011 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění
307/2011 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
306/2011 Sb. Sdělení Českého telekomunikačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
298/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
275/2011 Sb. Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2012
231/2011 Sb. Sdělení Českého telekomunikačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
211/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
201/2011 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
95/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu), ve znění pozdějších předpisů
19/2011 Sb. Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového předpisu 1/2011/DZP o regulaci cen zdravotní péče, stanovení maximálních cen zdravotní péče zubních lékařů hrazené z veřejného zdravotního pojištění, stomatologických výrobků plně hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů
405/2010 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
338/2010 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
322/2010 Sb. Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 04/2010, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2010
311/2010 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
306/2010 Sb. Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2011
273/2010 Sb. Úplné znění zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), jak vyplývá z pozdějších změn
259/2010 Sb. Úplné znění zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), jak vyplývá z pozdějších změn
251/2010 Sb. Sdělení Českého telekomunikačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
194/2010 Sb. Zákon o veřejných službách v přepravě cestujících
126/2010 Sb. Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového předpisu 2/2010/DZP, kterým se mění cenový předpis 1/2010/DZP o regulaci cen zdravotní péče, maximálních cen zdravotní péče zubních lékařů hrazené ze zdravotního pojištění a stomatologických výrobků plně hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů
125/2010 Sb. Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového předpisu 1/2010/DZP o regulaci cen zdravotní péče, maximálních cen zdravotní péče zubních lékařů hrazené ze zdravotního pojištění a stomatologických výrobků plně hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů
124/2010 Sb. Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového rozhodnutí 1/10-Far, kterým se stanoví seznam ATC skupin léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely nepodléhajících regulaci ceny původce
104/2010 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení některých ust. části třicáté č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů
96/2010 Sb. Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového předpisu 1/2010/FAR o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely
47/2010 Sb. Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2010, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2010
30/2010 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
24/2010 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
15/2010 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
9/2010 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení § 32 odst. 2 písm. a) č. 325/1999 Sb., zákon o azylu
481/2009 Sb. Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2010, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami
471/2009 Sb. Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezení objemu poskytnuté zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro rok 2010
450/2009 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o cenách
408/2009 Sb. Vyhláška o náležitostech a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidlech pro sestavování regulačních výkazů
403/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů
394/2009 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
386/2009 Sb. Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2010
314/2009 Sb. Úplné znění zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), jak vyplývá z pozdějších změn
313/2009 Sb. Úplné znění zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), jak vyplývá z pozdějších změn
284/2009 Sb. Zákon o platebním styku
158/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých zákonů
152/2009 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
140/2009 Sb. Vyhláška o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen
106/2009 Sb. Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového rozhodnutí 3/09-FAR, kterým se stanoví seznam zdravotnických prostředků s regulovanými cenami
105/2009 Sb. Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového předpisu 3/2009/FAR o regulaci cen zdravotnických prostředků
104/2009 Sb. Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového rozhodnutí 2/09-FAR, kterým se stanoví seznam ATC skupin léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely nepodléhajících regulaci ceny původce
103/2009 Sb. Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového předpisu 2/2009/FAR o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely
72/2009 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
68/2009 Sb. Úplné znění zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, jak vyplývá z pozdějších změn
67/2009 Sb. Úplné znění zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, jak vyplývá z pozdějších změn
38/2009 Sb. Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového rozhodnutí 1/09-FAR, kterým se mění Cenové rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ze dne 20. prosince 2007, kterým se stanoví maximální ceny zdravotní péče zubních lékařů hrazené z veřejného zdravotního pojištění a stomatologických výrobků plně hrazených z veřejného zdravotního pojištění
35/2009 Sb. Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového předpisu 1/2009/FAR o regulaci cen zdravotní péče a specifických zdravotních výkonů
10/2009 Sb. Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2009, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami
479/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
464/2008 Sb. Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezení objemu poskytnuté zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro rok 2009
459/2008 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
432/2008 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
398/2008 Sb. Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2009
376/2008 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
349/2008 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
332/2008 Sb. Úplné znění zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvidejících zákonů (veterinární zákon), jak vyplývá z pozdějších změn
300/2008 Sb. Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
280/2008 Sb. Vyhláška o směnárenské činnosti, bezhotovostních obchodech s cizí měnou a o peněžních službách
254/2008 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
251/2008 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení některých částí č. 261/2007 Sb., některých ust. č. 48/1997 Sb., č. 551/1991 Sb. a č. 280/1992 Sb.
236/2008 Sb. Vyhláška o informačních povinnostech organizátora regulovaného trhu a provozovatele mnohostranného obchodního systému
222/2008 Sb. Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového rozhodnutí 2/08-FAR, kterým se stanoví seznam zdravotnických prostředků s regulovanými cenami
221/2008 Sb. Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového rozhodnutí 1/08-FAR, kterým se stanoví seznam ATC skupin nepodléhajících cenové regulaci
220/2008 Sb. Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového předpisu 1/2008/FAR o regulaci cen zdravotnických prostředků
219/2008 Sb. Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového předpisu 1/2008/FAR o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely
213/2008 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
193/2008 Sb. Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn
183/2008 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti cen
175/2008 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
164/2008 Sb. Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 03/2008, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami
128/2008 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
92/2008 Sb. Vyhláška o stanovení seznamu zemí referenčního koše, způsobu hodnocení výše, podmínek a formy úhrady léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely a náležitostech žádosti o stanovení výše úhrady
88/2008 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení některých částí č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, a na zrušení některých ust. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
43/2008 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
36/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
24/2008 Sb. Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2008, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami
16/2008 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
7/2008 Sb. Sdělení Českého telekomunikačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
391/2007 Sb. Sdělení o vydání výměru MF č. 01/2008, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami
383/2007 Sb. Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění a regulačních omezení objemu poskytnuté zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro rok 2008
378/2007 Sb. Zákon o léčivech
359/2007 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
325/2007 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
324/2007 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
295/2007 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
283/2007 Sb. Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 08/2007, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2007
280/2007 Sb. Vyhláška o provedení ustanovení energetického zákona o Energetickém regulačním fondu a povinnosti nad rámec licence
279/2007 Sb. Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2008
268/2007 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
261/2007 Sb. Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů
255/2007 Sb. Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 07/2007, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2007
245/2007 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
236/2007 Sb. Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 06/2007, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2007
192/2007 Sb. Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 04/2007, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2007
150/2007 Sb. Vyhláška o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen
131/2007 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
111/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
74/2007 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
57/2007 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení části § 15 č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, o zastavení řízení o návrhu na zrušení č. 589/2004 Sb., o úhradách léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely
50/2007 Sb. Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 03/2007, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2007
43/2007 Sb. Úplné znění zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, jak vyplývá z pozdějších změn
40/2007 Sb. Úplné znění zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
27/2007 Sb. Sdělení Českého telekomunikačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
24/2007 Sb. Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2007, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2007
15/2007 Sb. Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2007, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami
619/2006 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví hodnoty bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění a regulační omezení objemu poskytnuté péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro rok 2007
618/2006 Sb. Vyhláška, kterou se vydávají rámcové smlouvy
609/2006 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
608/2006 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
607/2006 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
606/2006 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
548/2006 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
516/2006 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
476/2006 Sb. Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2007
460/2006 Sb. Úplné znění zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, jak vyplývá z pozdějších změn
453/2006 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
439/2006 Sb. Úplné znění zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, jak vyplývá z pozdějších změn
392/2006 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
357/2006 Sb. Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 06/2006, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2006
348/2006 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydávání cenového rozhodnutí
344/2006 Sb. Úplné znění zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), jak vyplývá z pozdějších změn
337/2006 Sb. Nařízení vlády o stanovení některých podmínek provádění opatření společné organizace trhů v odvětví cukru
286/2006 Sb. Úplné znění zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, jak vyplývá z pozdějších změn
266/2006 Sb. Zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců
262/2006 Sb. Zákoník práce
252/2006 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí a o odmítnutí návrhu na zrušení ust. § 685 až 716 č. 40/1964 Sb., občanský zákoník
249/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
245/2006 Sb. Zákon o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních
230/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
229/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění pozdějších předpisů
187/2006 Sb. Zákon o nemocenském pojištění
183/2006 Sb. Stavební zákon
147/2006 Sb. Úplné znění zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), jak vyplývá z pozdějších změn
131/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů
109/2006 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách
81/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
80/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
76/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
57/2006 Sb. Zákon o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem
48/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
45/2006 Sb. Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn
3/2006 Sb. Úplné znění zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, jak vyplývá z pozdějších změn
548/2005 Sb. Nařízení vlády o stanovení některých podmínek provádění opatření společné organizace trhů v odvětví cukru
482/2005 Sb. Vyhláška o stanovení druhů, způsobů využití a parametrů biomasy při podpoře výroby elektřiny z biomasy
472/2005 Sb. Úplné znění zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), jak vyplývá z pozdějších změn
471/2005 Sb. Úplné znění zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
444/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
436/2005 Sb. Úplné znění zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), jak vyplývá z pozdějších změn
421/2005 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví Program statistických zjišťování na rok 2006
404/2005 Sb. Vyhláška o náležitostech a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidlech pro sestavování regulačních výkazů
377/2005 Sb. Zákon o finančních konglomerátech
373/2005 Sb. Úplné znění zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, jak vyplývá z pozdějších změn
361/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
348/2005 Sb. Zákon o rozhlasových a televizních poplatcích
341/2005 Sb. Zákon o veřejných výzkumných institucích
251/2005 Sb. Zákon o inspekci práce
217/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
180/2005 Sb. Zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů
141/2005 Sb. Úplné znění zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), jak vyplývá z pozdějších změn
128/2005 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 205/2004 Sb., kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky, kteří plní povinnou školní docházku ve školách zařazených do sítě škol
127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích
92/2005 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů
91/2005 Sb. Úplné znění zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), jak vyplývá z pozdějších změn
80/2005 Sb. Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn
695/2004 Sb. Zákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů
670/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů
576/2004 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví Program statistických zjišťování na rok 2005
575/2004 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 438/2001 Sb., kterou se stanoví obsah ekonomických údajů a postupy pro regulaci cen v energetice, ve znění vyhlášky č. 13/2003 Sb.
511/2004 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 580/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů
484/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 340/2004 Sb., zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů
435/2004 Sb. Zákon o zaměstnanosti
429/2004 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví pravidla jednání investičního zprostředkovatele se zákazníky, administrativní postupy a mechanizmus vnitřní kontroly nezbytné pro řádný výkon činnosti investičního zprostředkovatele
369/2004 Sb. Vyhláška o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek
364/2004 Sb. Nařízení vlády o stanovení některých podmínek provádění opatření společné organizace trhů v odvětví cukru
326/2004 Sb. Zákon o rostlinolékařské péči
301/2004 Sb. Úplné znění zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, jak vyplývá z pozdějších změn
256/2004 Sb. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu
249/2004 Sb. Nařízení vlády o stanovení některých podrobností a bližších podmínek k provádění opatření společných organizací trhu s hovězím a telecím, vepřovým, drůbežím, skopovým a kozím masem, a vejci a k poskytování zvláštních subvencí při vývozu pro hovězí a telecí maso a pro některé druhy vykostěného hovězího masa
237/2004 Sb. Zákon, kterým se v souvislosti s přijetím zákona o dani z přidané hodnoty mění některé zákony a přijímají některá další opatření a mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb., a zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
205/2004 Sb. Nařízení vlády, kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky, kteří plní povinnou školní docházku ve školách zařazených do sítě škol
90/2004 Sb. Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn
16/2004 Sb. Úplné znění zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), jak vyplývá z pozdějších změn
414/2003 Sb. Úplné znění zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, jak vyplývá z pozdějších změn
371/2003 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví Program statistických zjišťování na rok 2004
354/2003 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebních daních
353/2003 Sb. Zákon o spotřebních daních
346/2003 Sb. Úplné znění zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
286/2003 Sb. Úplné znění zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), jak vyplývá z pozdějších změn
274/2003 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony na úseku ochrany veřejného zdraví
269/2003 Sb. Úplné znění zákona č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
207/2003 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení části věty druhé ust. § 11 odst. 1 písm. d) č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
199/2003 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení § 7 č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání
129/2003 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
124/2003 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů
84/2003 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení č. 567/2002 Sb., kterým se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů
74/2003 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 439/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vedení oddělené evidence tržeb, nákladů a výnosů pro účely regulace a pravidla pro rozdělení nákladů, tržeb a výnosů z vloženého kapitálu v energetice
15/2003 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 114/2001 Sb., o stanovení produkčních kvót cukru na kvótové roky 2001/2002 až 2004/2005, ve znění nařízení vlády č. 296/2002 Sb. a nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 499/2002 Sb.
14/2003 Sb. Úplné znění zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, jak vyplývá z pozdějších změn
13/2003 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 438/2001 Sb., kterou se stanoví obsah ekonomických údajů a postupy pro regulaci cen v energetice
12/2003 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 373/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro organizování trhu s elektřinou a zásady tvorby cen za činnosti operátora trhu
567/2002 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů
540/2002 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku
539/2002 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 252/2001 Sb., o způsobu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů a z kombinované výroby elektřiny a tepla
528/2002 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 10 č. 526/1990 Sb., o cenách, a o zrušení výměru č. 06/2002, o stanovení maximálního nájemného z bytu
499/2002 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení některých ust. 114/2001 Sb., o stanovení produkč. kvót cukru, a zamítnutí návrhu na zrušení § 13 č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu
470/2002 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví Program statistických zjišťování na rok 2003
459/2002 Sb. Úplné znění zákona č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
323/2002 Sb. Vyhláška o rozpočtové skladbě
320/2002 Sb. Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů
276/2002 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
139/2002 Sb. Zákon o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech
86/2002 Sb. Zákon o ochraně ovzduší
77/2002 Sb. Zákon o a. s. České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty
65/2002 Sb. Úplné znění zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), jak vyplývá z pozdějších změn
439/2001 Sb. Vyhláška Energetického regulačního úřadu, kterou se stanoví pravidla pro vedení oddělené evidence tržeb, nákladů a výnosů pro účely regulace a pravidla pro rozdělení nákladů, tržeb a výnosů z vloženého kapitálu v energetice
438/2001 Sb. Vyhláška Energetického regulačního úřadu, kterou se stanoví obsah ekonomických údajů a postupy pro regulaci cen v energetice
393/2001 Sb. Vyhláška Českého statistického úřadu, kterou se stanoví Program statistických zjišťování na rok 2002
373/2001 Sb. Vyhláška Energetického regulačního úřadu, kterou se stanoví pravidla pro organizování trhu s elektřinou a zásady tvorby cen za činnosti operátora trhu
372/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj, kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele
329/2001 Sb. Vyhláška Energetického regulačního úřadu, kterou se stanoví podmínky připojení a dodávek plynu pro chráněné zákazníky
274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích
254/2001 Sb. Vodní zákon
252/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o způsobu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů a z kombinované výroby elektřiny a tepla
251/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví Pravidla provozu přepravní soustavy a distribučních soustav v plynárenství
220/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o dispečerském řádu elektrizační soustavy České republiky
203/2001 Sb. Vyhláška Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o povolení obecné výjimky ze zákazu dohod narušujících soutěž podle §3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, pro určité druhy dohod týkajících se konzultací o cenách v osobní letecké dopravě a přidělování volného letištního času
185/2001 Sb. Zákon o odpadech
141/2001 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
130/2001 Sb. Sdělení Ústavního soudu o opravě chyb v nálezech Ústavního soudu č. 243/1999 Sb., č. 167/2000 Sb., č. 231/2000 Sb. a č. 98/2001 Sb.
117/2001 Sb. Zákon o veřejných sbírkách
114/2001 Sb. Nařízení vlády o stanovení produkčních kvót cukru na kvótové roky 2001/2002 až 2004/2005
99/2001 Sb. Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn
96/2001 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení č. 51/2000 Sb., kterým se stanoví opatření a podíl státu na tvorbě podmínek pro zajištění a udržení výroby cukrovky a cukru a stabilizaci trhu s cukrem
70/2001 Sb. Úplné znění zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, jak vyplývá z pozdějších změn
69/2001 Sb. Úplné znění zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, jak vyplývá z pozdějších změn
66/2001 Sb. Úplné znění zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, jak vyplývá z pozdějších změn
63/2001 Sb. Úplné znění zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, jak vyplývá z pozdějších změn
54/2001 Sb. Úplné znění zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, jak vyplývá z pozdějších změn
43/2001 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 9 a 10 č. 125/1997 Sb., o odpadech
36/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o prokazatelné ztrátě ve veřejné drážní osobní dopravě a o vymezení souběžné veřejné osobní dopravy
35/2001 Sb. Úplné znění zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 189/1999 Sb., zákonem č. 23/2000 Sb. a zákonem č. 71/2000 Sb.
2/2001 Sb. Úplné znění zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům (zákon o vlastnictví bytů), jak vyplývá ze změn provedených nálezem Ústavního soudu uveřejněným pod č. 280/1996 Sb., zákonem č. 97/1999 Sb. a zákonem č. 103/2000 Sb.
486/2000 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky a zásady pro provádění opatření k podpoře vývozu výrobků z kravského mléka
459/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
458/2000 Sb. Energetický zákon
457/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se vydávají rámcové smlouvy
402/2000 Sb. Úplné znění zákona č. 79/1997 Sb., o léčivech, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 149/2000 Sb.
o45/c109/2000 Sb. 45. Opatření Českého statistického úřadu, kterým se uveřejňuje Program statistických zjišťování na rok 2001
365/2000 Sb. Zákon o informačních systémech veřejné správy
362/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
359/2000 Sb. Nařízení vlády o použití části příjmů Pozemkového fondu České republiky k realizaci Programu obnovy venkova, k podpoře chovu krav bez tržní produkce mléka, k podpoře chovu ovcí, pro řešení přebytku mléčného tuku, pro zpracování tuzemského surového medu a pro podporu řešení trhu s medem v roce 2000
307/2000 Sb. Zákon o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech
258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví
256/2000 Sb. Zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu
231/2000 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu
230/2000 Sb. Úplné znění zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 196/1993 Sb., zákonem č. 321/1993 Sb., zákonem č. 42/1994 Sb., zákonem č. 136/1994 Sb., zákonem č. 258/1994 Sb., zákonem č. 133/1995 Sb., zákonem č. 151/1997 Sb., zákonem č. 208/1997 Sb., zákonem č. 129/1999 Sb., zákonem č. 17/2000 Sb., zákonem č. 22/2000 Sb. a zákonem č. 100/2000 Sb.
219/2000 Sb. Zákon o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích
217/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 10/1993 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1993, o změně a doplnění některých zákonů České národní rady a některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 132/2000 Sb., o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze
175/2000 Sb. Vyhláška o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu
167/2000 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení § 17 odst. 5 č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
154/2000 Sb. Plemenářský zákon
151/2000 Sb. Zákon o telekomunikacích a o změně dalších zákonů
145/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 63/1986 Sb., o České zemědělské a potravinářské inspekci, ve znění zákona č. 110/1997 Sb.
132/2000 Sb. Zákon o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze
123/2000 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích
102/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
63/2000 Sb. Zákon o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků
51/2000 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví opatření a podíl státu na tvorbě podmínek pro zajištění a udržení výroby cukrovky a cukru a stabilizaci trhu s cukrem
29/2000 Sb. Zákon o poštovních službách
23/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách
311/1999 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů
o1/c85/1999 Sb. Opatření Českého statistického úřadu, kterým se uveřejňuje Program statistických zjišťování na rok 2000
191/1999 Sb. Zákon o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví
166/1999 Sb. Veterinární zákon
41/1999 Sb. Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytování s užíváním bytu, ve znění pozdějších předpisů
o1/c90/1998 Sb. Opatření Českého statistického úřadu, kterým se uveřejňuje Program statistických zjišťování na rok 1999
201/1998 Sb. Zákon o cestovních náhradách (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
199/1998 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
167/1998 Sb. Zákon o návykových látkách
125/1998 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění zákona č. 44/1994 Sb.
111/1998 Sb. Zákon o vysokých školách
50/1998 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o prokazovatelné ztrátě ve veřejné linkové osobní dopravě
22/1998 Sb. Zákon České národní rady o daních z příjmů (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
308/1997 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 251/1994 Sb., kterým se stanoví podmínky pro poskytování a finanční vypořádání dotace ze státního rozpočtu na tepelnou energii dodávanou k vytápění domovních objektů
o1/c94/1997 Sb. Opatření Českého statistického úřadu, kterým se uveřejňuje Program statistických zjišťování na rok 1998
279/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva financí, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku)
231/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Federálního ministerstva financí, Ministerstva financí České republiky a Ministerstva financí Slovenské republiky č. 580/1990 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 580/1992 Sb.
151/1997 Sb. Zákon o oceňování majetku
125/1997 Sb. Zákon o odpadech
85/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva financí o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů
79/1997 Sb. Zákon o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů
77/1997 Sb. Zákon o státním podniku
49/1997 Sb. Zákon o civilním letectví
48/1997 Sb. Zákon o veřejném zdravotním pojištění
22/1997 Sb. Zákon o technických požadavcích na výrobky
13/1997 Sb. Zákon o pozemních komunikacích
o1/c82/1996 Sb. Opatření Českého statistického úřadu, kterým se uveřejňuje program statistických zjišťování na rok 1997
196/1996 Sb. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 169/1995 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o podmínkách dodávek elektřiny a o způsobu výpočtu škody vzniklé dodavateli neoprávněným odběrem elektřiny
190/1996 Sb. Vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 90/1996 Sb., a zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb.
62/1996 Sb. Občanský soudní řád (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
34/1996 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
28/1996 Sb. Zákon České národní rady o daních z příjmů (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
27/1996 Sb. Zákon České národní rady o dani z přidané hodnoty (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
20/1996 Sb. Zákon České národní rady o správních poplatcích (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
16/1996 Sb. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví způsob výpočtu podílu odběratele na účelně vynaložených nákladech dodavatele spojených s připojením a zajištěním dodávek tepla a způsob výpočtu škody vzniklé držiteli autorizace neoprávněným odběrem tepla
o1/c70/1995 Sb. Opatření Českého statistického úřadu, kterým se uveřejňuje program statistických zjišťování na rok 1996
245/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé užitkové vody včetně rozúčtování nákladů na objekty a mezi konečné spotřebitele
237/1995 Sb. Zákon o hromadné správě autorských práv a práv autorskému právu příbuzných a o změně a doplnění některých zákonů
233/1995 Sb. Opatření České národní banky, kterým se stanoví podmínky pro provádění některých obchodů s devizovými hodnotami pro devizová místa včetně postupu pro nakládání s padělanými nebo pozměněnými peněžními prostředky
219/1995 Sb. Devizový zákon
196/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se podrobněji stanoví podmínky dodávek plynu a způsob výpočtu škody způsobené neoprávněným odběrem plynu
191/1995 Sb. Dohoda o zřízení Světové obchodní organizace (WTO)
169/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví podrobnosti o podmínkách dodávek elektřiny a o způsobu výpočtu škody vzniklé dodavateli neoprávněným odběrem elektřiny
149/1995 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 185/1991 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů
78/1995 Sb. Zákon o soudních poplatcích (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
49/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se stanoví pravidla pro podávání žádostí, rozdělování a uvolňování finančních prostředků na investiční dotace v rámci Programu zkvalitnění technického stavu a vybavení škol a školských zařízení
36/1995 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
31/1995 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o zeměměřictví
30/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu
7/1995 Sb. Evropská dohoda zakládající přidružení mezi ČR a Evropskými společenstvími
266/1994 Sb. Zákon o dráhách
252/1994 Sb. Zákon o rozhlasových a televizních poplatcích
251/1994 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky pro poskytování a finanční vypořádání dotace ze státního rozpočtu na tepelnou energii dodávanou k vytápění domovních objektů
o1/c70/1994 Sb. Opatření Českého statistického úřadu, kterým se uveřejňuje program statistických zjišťování na rok 1995
222/1994 Sb. Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci
178/1994 Sb. Vyhláška Ministerstva financí o oceňování staveb, pozemků a trvalých porostů
135/1994 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, a mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách
134/1994 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
r1/c33/1994 Sb. Redakční sdělení o opravě chyb v zákonu č. 182/1993 Sb., v opatření České národní banky č. 20/1994 Sb., v opatření České národní banky č. 21/1994 Sb., v zákonu č. 47/1994 Sb., v zákonu ČNR č. 75/1994 Sb. (úplném znění) a v nařízení vlády č. 79/1994 Sb.
72/1994 Sb. Zákon o vlastnictví bytů
21/1994 Sb. Opatření České národní banky, kterým se stanoví podmínky pro provádění některých obchodů s devizovými hodnotami uskutečňovaných jinými osobami než bankami
20/1994 Sb. Opatření České národní banky, kterým se stanoví podmínky pro provádění směnárenské činnosti
273/1993 Sb. Zákon o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl
240/1993 Sb. Občanský soudní řád (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
218/1993 Sb. Zákon České národní rady o Českých dráhách (úplné znění, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem ze dne 9. července 1993 č. 212/1993 Sb.)
212/1993 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 9/1993 Sb., o Českých dráhách
176/1993 Sb. Vyhláška ministerstva financí o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu
126/1993 Sb. Vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, a zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon)
9/1993 Sb. Zákon České národní rady o Českých dráhách
6/1993 Sb. Zákon o České národní bance
634/1992 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele
611/1992 Sb. Vyhláška ministerstva financí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí České republiky č. 393/1991 Sb., o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků, ve znění vyhlášky č. 110/1992 Sb.
591/1992 Sb. Zákon o cenných papírech
588/1992 Sb. Zákon České národní rady o dani z přidané hodnoty
587/1992 Sb. Zákon o spotřebních daních
586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů
581/1992 Sb. Vyhláška ministerstva financí České republiky, kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, pro ceny speciální techniky
580/1992 Sb. Vyhláška ministerstva financí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky č. 580/1990 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., o cenách
501/1992 Sb. Občanský soudní řád (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
467/1992 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o zdravotní péči poskytované za úhradu
426/1992 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o úhradě léčiv a prostředků zdravotnické techniky
425/1992 Sb. Zákon České národní rady o České obchodní inspekci (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
396/1992 Sb. Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce (úplné znění s působností pro Českou republiku, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
297/1992 Sb. Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění, kterým se doplňuje zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, a mění a doplňuje zákon č. 52/1966 Sb., o osobním vlastnictví k bytům, ve znění zákona č. 30/1978 Sb. a zákona č. 509/1991 Sb.
278/1992 Sb. Zákon České národní rady o státní statistice
257/1992 Sb. Zákon o soudních poplatcích za řízení u Nejvyššího soudu České a Slovenské Federativní Republiky a u vojenských soudů
240/1992 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci
229/1992 Sb. Zákon o komoditních burzách
222/1992 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty
160/1992 Sb. Zákon o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních
159/1992 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění zákona České národní rady č. 575/1990 Sb.
119/1992 Sb. Zákon o cestovních náhradách
70/1992 Sb. Občanský soudní řád (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
47/1992 Sb. Občanský zákoník (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn, doplnění a úprav)
34/1992 Sb. Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o hospodářské činnosti předškolních zařízení, škol a školských zařízení
15/1992 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 60/1964 Sb., o úhradě za užívání bytu a za služby spojené s užíváním bytu, ve znění pozdějších předpisů
1/1992 Sb. Zákon o mzdě (1992-2006)
582/1991 Sb. Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
577/1991 Sb. Oznámení federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky o vydání výnosu o některých opatřeních souvisejících s ukončením systému komplexní bytové výstavby
543/1991 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu
519/1991 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád a notářský řád
513/1991 Sb. Obchodní zákoník
509/1991 Sb. Zákon, kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník
393/1991 Sb. Vyhláška ministerstva financí České republiky o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků
340/1991 Sb. Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění o Federálním fondu tržní regulace v zemědělství
265/1991 Sb. Zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen
240/1991 Sb. Zákon České národní rady o šlechtění a plemenitbě hospodářských zvířat
150/1991 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o finančním hospodaření rozpočtových a příspěvkových organizací v působnosti federace
78/1991 Sb. Oznámení federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky, ministerstva financí Slovenské republiky a Státní banky československé o vydání výnosu o podmínkách poskytování finanční pomoci na družstevní bytovou výstavbu
584/1990 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, pro ceny speciální techniky
580/1990 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky, kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., o cenách
531/1990 Sb. Zákon o územních finančních orgánech
526/1990 Sb. Zákon o cenách
62/1988 Sb. Zákon o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu
20/1987 Sb. Zákon o státní památkové péči
64/1986 Sb. Zákon o České obchodní inspekci
174/1968 Sb. Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce
52/1966 Sb. Zákon o osobním vlastnictví k bytům
20/1966 Sb. Zákon o péči o zdraví lidu
40/1964 Sb. Občanský zákoník (1964-2013)
99/1963 Sb. Občanský soudní řád
135/1961 Sb. Zákon o pozemních komunikacích (silniční zákon)
Odkazuje na
222/2016 Sb. Zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv
403/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů
284/2009 Sb. Zákon o platebním styku
353/2003 Sb. Zákon o spotřebních daních
185/2001 Sb. Zákon o odpadech
330/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví řady jmenovitých hmotností a jmenovitých objemů přípustných pro některé druhy hotově baleného zboží
329/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o způsobu zhotovení hotově baleného zboží podle objemu u kapalných výrobků
328/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o způsobu zhotovení některých druhů hotově baleného zboží, jehož množství se vyjadřuje v jednotkách hmotnosti nebo objemu
131/2000 Sb. Zákon o hlavním městě Praze
129/2000 Sb. Zákon o krajích
128/2000 Sb. Zákon o obcích
309/1999 Sb. Zákon o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv
159/1999 Sb. Zákon o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu
335/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí §18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro nealkoholické nápoje a koncentráty k přípravě nealkoholických nápojů, ovocná vína, ostatní vína a medovinu, pivo, konzumní líh, lihoviny a ostatní alkoholické nápoje, kvasný ocet a droždí
331/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí §18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro koření, jedlou sůl, dehydratované výrobky a ochucovadla a hořčici
324/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, o přípustné odchylce od údajů o množství výrobku označeného symbolem e
151/1997 Sb. Zákon o oceňování majetku
110/1997 Sb. Zákon o potravinách a tabákových výrobcích
634/1992 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele
587/1992 Sb. Zákon o spotřebních daních
357/1992 Sb. Zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
338/1992 Sb. Zákon o dani z nemovitých věcí
455/1991 Sb. Živnostenský zákon
328/1991 Sb. Zákon o konkursu a vyrovnání
265/1991 Sb. Zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen
526/1990 Sb. Zákon o cenách
505/1990 Sb. Zákon o metrologii
372/1990 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o priestupkoch
276/1990 Sb. Vyhláška Federálního cenového úřadu, ministerstva financí, cen a mezd České republiky a ministerstva financí, cen a mezd Slovenské republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 35/1990 Sb., o smluvních cenách, ve znění vyhlášky č. 170/1990 Sb.
270/1990 Sb. Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky o odměnách advokátů a komerčních právníků za poskytování právní pomoci
240/1990 Sb. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnej pomoci
200/1990 Sb. Zákon o přestupcích
170/1990 Sb. Vyhláška Federálního cenového úřadu, ministerstva financí, cen a mezd České republiky a ministerstva financí, cen a mezd Slovenské republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 35/1990 Sb., o smluvních cenách
35/1990 Sb. Vyhláška Federálního cenového úřadu, ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky a ministerstva financí, cen a mezd Slovenské socialistické republiky o smluvních cenách
31/1990 Sb. Vyhláška Státní banky československé o odměnách za poskytování peněžních služeb
22/1990 Sb. Vyhláška Federálního cenového úřadu, ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky a ministerstva financí, cen a mezd Slovenské socialistické republiky o tvorbě a kontrole cen
231/1988 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financií, ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky a ministerstva financí, cen a mezd Slovenské socialistické republiky o správních poplatcích
228/1988 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se vydává celní sazebník obchodního zboží
194/1988 Sb. Zákon o působnosti federálních ústředních orgánů státní správy
112/1985 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o státním řízení cen
146/1984 Sb. Zákon České národní rady o notářských poplatcích
139/1984 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o notárskych poplatkoch
117/1981 Sb. Vyhláška Federálního statistického úřadu o zavedení a využívání jednotné klasifikace průmyslových prací výrobní povahy
124/1980 Sb. Vyhláška Federálního statistického úřadu o jednotné klasifikaci stavebních objektů a stavebních prací výrobní povahy
135/1973 Sb. Zákon Slovenské národní rady o působnosti orgánů Slovenské socialistické republiky v oblasti cen
134/1973 Sb. Zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti cen
114/1972 Sb. Vyhláška Federálního statistického úřadu o zavedení a využívání jednotné klasifikace výkonů
102/1971 Sb. Zákon o ochraně státního tajemství
21/1971 Sb. Zákon o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací
71/1967 Sb. Správní řád
71/1965 Sb. Vyhláška Ústřední komise lidové kontroly a statistiky o zavedení a využívání jednotné klasifikace průmyslových oborů a výrobků a jednotné klasifikace výrobků v zemědělství a v lesnictví
109/1964 Sb. Hospodářský zákoník
40/1964 Sb. Občanský zákoník (1964-2013)
140/1961 Sb. Trestní zákon (starý)
73/1952 Sb. Zákon o dani z obratu

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
23. 01.01.2022 277/2019 Sb. Budoucí znění
22. 01.07.2017 - 31.12.2021 183/2017 Sb. Aktuální znění (exportováno 23.10.2020 02:26)
21. 01.03.2017 - 30.06.2017 452/2016 Sb.
20. 15.01.2015 - 28.02.2017 353/2014 Sb.
19. 01.05.2014 - 14.01.2015 124/2003 Sb.
18. 01.01.2014 - 30.04.2014 303/2013 Sb.
17. 01.01.2013 - 31.12.2013 457/2011 Sb., 18/2012 Sb.
16. 18.11.2009 - 31.12.2012 403/2009 Sb.
15. 01.06.2008 - 17.11.2009 183/2008 Sb.
14. 01.01.2008 - 31.05.2008 261/2007 Sb.
13. 01.06.2006 - 31.12.2007 230/2006 Sb.
12. 29.09.2005 - 31.05.2006 377/2005 Sb.
11. 01.07.2005 - 28.09.2005 217/2005 Sb.
10. 07.09.2004 - 30.06.2005 484/2004 Sb.
9. 01.05.2004 - 06.09.2004 124/2003 Sb.
8. 01.01.2004 - 30.04.2004 354/2003 Sb.
7. 05.05.2003 - 31.12.2003 124/2003 Sb.
6. 13.07.2002 - 04.05.2003 276/2002 Sb.
5. 01.07.2001 - 12.07.2002 141/2001 Sb.
4. 01.07.2000 - 30.06.2001 29/2000 Sb.
3. 01.01.1998 - 30.06.2000 151/1997 Sb.
2. 29.06.1994 - 31.12.1997 135/1994 Sb.
1. 01.01.1991 - 28.06.1994
0. 21.12.1990 Vyhlášené znění