Zákon č. 425/1990 Sb.Zákon České národní rady o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1990-425
Částka 72/1990
Platnost od 24.10.1990
Účinnost od 24.11.1990
Zrušeno k 12.11.2000 (147/2000 Sb.)
Minulé znění 14.03.2000 - 11.11.2000

425

ZÁKON

České národní rady

ze dne 9. října 1990

o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


ČÁST PRVNÍ

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

§ 1

V okresech se zřizují okresní úřady. V okresech Brno-město, Ostrava-město a Plzeň-město se okresní úřady nezřizují.1)

§ 2

Okresní úřady jsou správními úřady, které vykonávají státní správu ve svých územních obvodech. Zákon jim může svěřit výkon státní správy i v jiných územních obvodech.

§ 3

(1) Okresní úřady mohou na základě zmocnění v zákoně a v jeho mezích vydávat pro své územní obvody právní předpisy;1a) tyto právní předpisy se označují názvem "nařízení okresního úřadu".

(2) Nařízení okresního úřadu musí být v souladu se zákony a jinými právními předpisy vydanými ústředními orgány státní správy.

(3) Nařízení okresního úřadu musí být vyhlášena. Vyhlášení se provede tak, že se nařízení okresního úřadu vyvěsí na úřední desce úřadu na dobu nejméně 15 dnů. Dnem vyhlášení nařízení okresního úřadu je první den jejího vyvěšení na úřední desce. Tento způsob vyhlášení je podmínkou platnosti nařízení okresního úřadu. Kromě toho se nařízení okresního úřadu uveřejní na úřední desce u obecních úřadů působících v územním obvodu úřadu.

(4) Nařízení okresního úřadu nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jejího vyhlášení, pokud v ní není stanoven pozdější počátek účinnosti. Ve výjimečných případech, kdy to vyžaduje naléhavý obecný zájem, může nařízení okresního úřadu nabýt účinnosti již dnem vyhlášení.

(5) Nařízení okresního úřadu musí být každému přístupná u okresního úřadu, který ji vydal, a u všech obecních úřadů působících v jeho územním obvodu.

(6) Poruší-li fyzická osoba při výkonu podnikatelské činnosti nebo právnická osoba povinnost stanovenou nařízením okresního úřadu, může jim okresní úřad uložit pokutu do 200 000 Kč. Pokutu lze uložit do jednoho roku ode dne, kdy došlo k porušení nařízení okresního úřadu. Takto nelze postupovat, jestliže zvláštní právní předpis stanoví za takovéto nesplnění nebo porušení povinnosti vyšší sankci. Výnosy pokut jsou příjmem rozpočtu okresního úřadu.

§ 4

Okresní úřady vydávají potvrzení a vyhotovují zprávy pro potřeby fyzických a právnických osob a státních orgánů, jen stanoví-li tak právní předpis.

ČÁST DRUHÁ

PŮSOBNOST OKRESNÍCH ÚŘADŮ

§ 5

Okresní úřady

(1) Okresní úřad

a) vykonává státní správu ve věcech, které stanoví zvláštní zákony,

b) vykonává státní správu, která ke dni 23. listopadu 1990 příslušela podle zvláštních předpisů okresním národním výborům, pokud nebyla přenesena na pověřený obecní úřad2) nebo se tímto zákonem neruší anebo nebyla přenesena zvláštními zákony na jiné orgány,2a)

c) vykonává státní správu ve věcech uvedených v příloze I k tomuto zákonu, pokud nebyla přenesena na jiné orgány,

d) přezkoumává hospodaření obce podle zvláštního předpisu,2b) je-li o to obcí požádán,

e) přezkoumává rozhodnutí orgánů obce vydaná ve správním řízení,3) nestanoví-li zvláštní zákon jinak,2a)

f) kontroluje činnost pověřených obecních úřadů a orgánů obcí na úseku jejich přenesené působnosti4) a poskytuje jim odbornou pomoc, ukládá obecním úřadům opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole,

g) stanoví výši náhrady nákladů, které obcím vzniknou v souvislosti s výkonem přenesené působnosti,

h) plní úkoly spojené s mobilizačními přípravami státu a úkoly civilní obrany a ochrany,

i) stanoví pověřeným obecním úřadům2) se souhlasem ministerstva vnitra České republiky (dále jen "ministerstvo vnitra") jejich územní obvod tak, aby každá obec v okrese byla začleněna do územního obvodu některého pověřeného obecního úřadu.

j) řídí v souladu s právními předpisy a směrnicemi ústředních orgánů státní správy rozpočtové a příspěvkové organizace a zařízení řízené ke dni 23. listopadu 1990 okresními a krajskými národními výbory, s výjimkou případů uvedených v příloze IV k tomuto zákonu a s výjimkou případů, kdy byla tato pravomoc přenesena na jiný subjekt podle zvláštního zákona;4a) k plnění úkolů v oboru své působnosti zřizují podle zvláštního předpisu4b) rozpočtové nebo příspěvkové organizace a řídí jejich činnost.

(2) Okresní úřad dále plní úkoly spojené s řešením mimořádných událostí v případě živelních pohrom, havárií nebo jiného nebezpečí, které ohrožuje životy, zdraví, značné majetkové hodnoty nebo životní prostředí. Pro řešení mimořádných událostí zpracovává havarijní plán okresu, popřípadě i vnější havarijní plán podle zvláštních právních předpisů4d) a ověřuje havarijní připravenost určenou havarijním plánem. Za účelem řešení mimořádných situací zabezpečuje koordinovaný postup záchranných, pohotovostních, odborných a jiných služeb, správních úřadů, obcí, fyzických a právnických osob při likvidaci následků mimořádných událostí (dále jen "Integrovaný záchranný systém"). Pro případ havárie, která by mohla zasáhnout více okresů, zabezpečuje koordinaci přípravy havarijního plánu pro území zóny havarijního plánování podle zvláštního zákona4d) a společného řešení havárie přednosta okresního úřadu, na jehož území se zdroj nebezpečí nachází.

(3) K plnění úkolů podle odstavce 2 věty první může přednosta okresního úřadu vyhlásit nařízením okresního úřadu pro území okresu nebo jeho části stav ohrožení.

(4) Dojde-li v důsledku živelní pohromy, havárie nebo jiné mimořádné události k ohrožení života, zdraví, značných majetkových hodnot nebo životního prostředí, může přednosta okresního úřadu uložit fyzickým a právnickým osobám, správním úřadům a obcím povinnost poskytnout osobní a věcnou pomoc při odstraňování následků této události, nestanoví-li zvláštní zákon jinak. Osobě nebo obci, která splnila uloženou povinnost, přísluší náhrada účelně vynaložených nákladů; právo na náhradu těchto nákladů musí být uplatněno u okresního úřadu do šesti měsíců od jejich vzniku, jinak zaniká.

(5) Stát odpovídá za škodu způsobenou při plnění povinnosti uložené podle odstavce 4 osobě nebo obci, která poskytla osobní nebo věcnou pomoc. Této odpovědnosti se může zprostit jen tehdy, způsobil-li si ten, který poskytl pomoc, škodu úmyslně. Stát odpovídá i za škodu, kterou osoba nebo obec při plnění povinnosti uložené podle odstavce 4 způsobila jinému. Právo na náhradu škody musí být uplatněno u okresního úřadu do šesti měsíců po jejím vzniku, jinak zaniká.

§ 5a

(1) Za nesplnění povinnosti uložené podle § 5 odst. 4 může okresní úřad uložit pokutu právnické osobě nebo fyzické osobě vykonávající podnikatelskou činnost podle zvláštních předpisů do výše 200 000 Kč. Jiné fyzické osobě do výše 10 000 Kč. Nebyla-li uložená povinnost splněna ani v nově stanovené lhůtě, může okresní úřad uložit pokutu opětovně. Takto nelze postupovat, nemohla-li právnická nebo fyzická osoba uloženou povinnost splnit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat.

(2) Pokutu podle odstavce 1 lze uložit do jednoho roku ode dne, kdy došlo k nesplnění povinnosti uložené podle § 5 odst. 4. Výnosy pokut jsou příjmem rozpočtu okresního úřadu.

§ 5b

V okresech Brno-město, Ostrava-město a Plzeň-město a v hlavním městě Praze vykonávají působnost okresních úřadů tato města, s výjimkou působnosti podle § 5 odst. 1 a 2 zákona České národní rady č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, kterou pro město Brno, Ostravu a Plzeň a hlavní město Prahu vykonává Ministerstvo financí. Působnost přednosty okresního úřadu vykonávají v těchto městech jejich primátoři, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.

§ 6

Okresní úřady mohou se souhlasem okresního shromáždění a ministerstva vnitra vstupovat do regionálních seskupení se zahraničními partnery. Okresní úřady nemohou vstupovat do zájmových sdružení právnických osob.5)

§ 7

Okresní úřady se ve své činnosti řídí zákony a ostatními právními předpisy a v jejich mezích usneseními vlády České republiky (dále jen „vláda“) a směrnicemi ústředních orgánů státní správy.

§ 8

(1) V čele okresního úřadu je jeho přednosta, kterého jmenuje a odvolává vláda na návrh ministra vnitra České republiky (dále jen "ministr vnitra").

(2) Ministr vnitra předkládá návrh na jmenování přednosty okresního úřadu (dále jen "přednosta") po výběrovém řízení. Výběrové řízení vyhlašuje ministr vnitra; jeho pravidla stanoví ministerstvo vnitra právním předpisem.

(3) Plat a odměny přednostovi stanoví ministr vnitra podle zvláštních předpisů.

(4) Přednostu v době jeho nepřítomnosti zastupuje jím určený zástupce.

(5) Přednosta je nadřízený všem pracovníkům okresního úřadu a plní funkci vedoucího organizace podle zvláštních předpisů ve vztahu k tomuto úřadu.

§ 8a

(1) Funkce přednosty je neslučitelná s funkcí poslance zákonodárného sboru, s funkcí člena zastupitelstva orgánu územní samosprávy, s jinou funkcí ve státní správě a s funkcemi v politických stranách nebo hnutích.

(2) Přednosta nesmí dále vykonávat jinou výdělečnou činnost s výjimkou správy vlastního majetku; příležitostnou výdělečnou činnost vědeckou, pedagogickou, literární, publicistickou a uměleckou smí vykonávat za předpokladu, že nejde o činnost podnikatelskou a že taková činnost nesnižuje jeho vážnost nebo neohrožuje důvěru v nezávislost a nestrannost okresního úřadu.

(3) Vláda odvolá přednostu z funkce vždy:

a) byl-li pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin,

b) zjistí-li se u něho neslučitelnost uvedená v odstavcích 1 a 2,

c) byl-li zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo tato způsobilost byla omezena.

§ 9

(1) Okresní úřad se člení na referáty a kancelář přednosty. Přednosta po předchozím souhlasu Ministerstva vnitra stanoví organizační strukturu okresního úřadu, zřizuje nebo zrušuje jednotlivé referáty, určuje náplň práce kanceláře přednosty a jednotlivých referátů, pokud nebyly tyto referáty zřízeny a jejich působnost stanovena zvláštním zákonem.

(2) V čele referátu a kanceláře přednosty je vedoucí, kterého jmenuje a odvolává přednosta.

(3) Podle zvláštních právních předpisů zřizuje přednosta okresního úřadu zvláštní orgány.

§ 10

Nařízení okresního úřadu okresního úřadu podepisuje jeho přednosta. Podepisuje i jiná rozhodnutí a opatření okresního úřadu; k jejich podepisování může pověřit vedoucího příslušného referátu, popřípadě i jiného pracovníka.

§ 11

Okresní úřad sestavuje svůj rozpočet, hospodaří podle něj a vypracovává závěrečný účet podle zvláštních předpisů.7a)

ČÁST TŘETÍ

NÁPRAVA NESPRÁVNÝCH OPATŘENÍ

§ 12

O přezkoumávání rozhodnutí okresních úřadů vydaných ve správním řízení platí obecné předpisy o správním řízení.3)

§ 13

(1) Je-li nařízení okresního úřadu okresního úřadu v rozporu se zákonem, zruší ji ministerstvo vnitra. Rozhodnutí o zrušení takové vyhlášky okresní úřad vyvěsí na úřední desce úřadu po dobu nejméně 15 dnů. Kromě toho zabezpečí zveřejnění tohoto rozhodnutí na úřední desce u obecních úřadů působících v územním obvodu okresního úřadu.

(2) Jiná opatření okresních úřadů, jsou-li v rozporu se zákonem, jinými právními předpisy, usneseními vlády nebo směrnicemi ústředních orgánů státní správy, zruší příslušný ústřední orgán státní správy.

ČÁST ČTVRTÁ

VZTAHY ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY K OKRESNÍM ÚŘADŮM

§ 14

Vláda řídí a kontroluje činnost okresních úřadů a sjednocuje činnost ústředních orgánů státní správy republiky ve vztahu k okresním úřadům.

§ 15

(1) Ministerstvo vnitra k zabezpečení úkolů vlády ve vztahu k okresním úřadům:

a) koordinuje vydávání směrnic ústředních orgánů státní správy, jež se týkají okresních a obecních úřadů,

b) kontroluje dodržování opatření vlády v činnosti okresních úřadů a poskytování odborné pomoci okresními úřady obecním úřadům,

c) ve spolupráci s příslušnými ústředními orgány státní správy organizuje kontroly na vybraných úsecích činnosti okresních úřadů, vyhodnocuje jejich výsledky a předkládá vládě návrhy na potřebná opatření,

d) metodicky usměrňuje a ve spolupráci s příslušnými ústředními orgány státní správy koordinuje informační systém okresních úřadů,

e) usměrňuje činnost Integrovaného záchranného systému,

f) v dohodě se Státním úřadem pro jadernou bezpečnost metodicky řídí a koordinuje okresní úřady ve věcech havarijní připravenosti a likvidace následků radiační havárie,

g) organizuje porady přednostů okresních úřadů,

h) zabezpečuje na úseku státní správy odbornou přípravu pracovníků okresních a obecních úřadů,

i) v dohodě s Ministerstvem životního prostředí metodicky řídí a koordinuje okresní úřady ve věcech prevence závažných havárií.4d)

(2) Ministerstvo vnitra stanoví prováděcím předpisem podrobnosti ke zpracování havarijního plánu okresu a vnějšího havarijního plánu.

§ 16

(1) Ministerstvo vnitra stanoví v dohodě s příslušnými ústředními orgány státní správy právním předpisem předpoklady pro výkon funkcí v okresních úřadech, které vyžadují zvláštní odbornou způsobilost.

(2) Na základě schválených dotací ze státního rozpočtu do rozpočtů okresních úřadů a obcí stanoví ministerstvo vnitra počet pracovníků, výši osobních a věcných výdajů spojených s výkonem státní správy pro každý okresní úřad a úhrn příspěvků na osobní a věcné výdaje spojené s výkonem státní správy pro obce v každém okrese.

(3) Ministerstvo vnitra ve vztahu k přednostům plní podle zvláštních předpisů7aa) úkoly zaměstnavatele a nadřízeného orgánu, a to v rozsahu stanoveném nařízením vlády.

§ 17

(1) Ústřední orgány státní správy, do jejichž působnosti náleží úseky státní správy vykonávané okresními úřady,

a) řídí v rámci zákonů výkon státní správy vydáváním právních předpisů a v jejich mezích vydáváním směrnic (instrukcí),

b) přezkoumávají rozhodnutí okresních úřadů vydaná ve správním řízení,3)

c) zabezpečují jednotný postup okresních úřadů při používání jimi vydaných právních předpisů,

d) kontrolují výkon státní správy okresními úřady na svěřeném úseku; zahájení kontroly oznamují a její výsledky projednávají s přednostou,

e) spolupracují s ministerstvem vnitra při plnění jeho úkolů podle § 15.

(2) Při výkonu státní správy jsou okresní úřady podřízeny příslušnému ústřednímu orgánu státní správy.

ČÁST PÁTÁ

ÚPRAVA PŮSOBNOSTI

§ 18

(1) Působnost ve věcech uvedených v příloze II k tomuto zákonu se přenáší na příslušné ústřední orgány státní správy.

(2) Působnost ve věcech uvedených v příloze III k tomuto zákonu se ruší.

Část šestá

Okresní shromáždění

§ 18a

(1) V územním obvodu okresního úřadu se do 60 dnů od voleb do zastupitelstev v obcích zvolí okresní shromáždění (dále jen "shromáždění"). Počet členů shromáždění stanoví okresní úřad do 10 dnů od voleb se zřetelem na počet obcí a počet obyvatel v okrese tak, aby shromáždění mělo nejméně 40 členů, nejvýše však 70 členů.

(2) Členové shromáždění jsou voleni tajným hlasováním obecními zastupitelstvy. Počet členů shromáždění, kteří se volí v každé obci, stanoví okresní úřad na základě směrného čísla.

(3) Směrné číslo se určí tak, že celkový počet obyvatel okresu se dělí celkovým počtem členů shromáždění. Rozhodující pro stanovení počtu obyvatel je stav k 1. lednu v roce, v němž se konají volby do zastupitelstev v obcích.

(4) Okresní úřad stanoví pro každou obec tolik členů shromáždění, kolikrát je směrné číslo obsaženo v počtu obyvatel obce. Obce, které mají nižší počet obyvatel, než je směrné číslo, volí společného člena shromáždění. Okresní úřad stanoví, které obce volí jednoho společného člena shromáždění.

(5) Pokud při postupu podle předchozích odstavců by byl stanoven nižší než okresním úřadem určený celkový počet členů shromáždění, zvýší se počet členů shromáždění v obcích s nejvyššími zůstatky dělení počtu obyvatel obce směrným číslem o dalšího člena shromáždění.

§ 18b

(1) Shromáždění

a) schvaluje na návrh přednosty rozdělení dotací do rozpočtu obcí; přitom nemůže měnit výši náhrady nákladů, které obcím vzniknou v souvislosti s výkonem přenesené působnosti, stanovenou podle zvláštního zákona okresním úřadem,

b) schvaluje a kontroluje rozpočet okresního úřadu a schvaluje jeho závěrečný účet; přitom shromáždění nemůže měnit objemy prostředků stanovené ministerstvem vnitra na výkon státní správy okresním úřadem (§ 16 odst. 2),

c) plní úkoly stanovené zvláštními zákony.7b)

(2) Shromáždění může přednostu zmocnit k provádění změn v rozpočtu okresního úřadu.

§ 18c

(1) Shromáždění se schází zpravidla čtyřikrát ročně. Jeho zasedání připravuje a svolává přednosta. Přednosta je povinen svolat shromáždění do 14 dnů, požádá-li o to písemně alespoň jedna pětina členů shromáždění.

(2) Zasedání shromáždění řídí předseda zvolený pro toto shromáždění. Mohou se ho zúčastnit i osoby, které přizve přednosta.

(3) Shromáždění může v mezích svých oprávnění uvedených v § 18b ukládat úkoly přednostovi.

(4) Odporuje-li usnesení shromáždění zákonu, jinému právnímu předpisu nebo usnesení vlády, přednosta pozastaví jeho výkon a předloží je do 30 dnů od jeho pozastavení prostřednictvím Ministerstva vnitra vládě k rozhodnutí.


ČÁST SEDMÁ

PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

§ 19

V přechodném období stanoveném nařízením vlády okresní úřad vykonává funkci zakladatele státního podniku, kterou ke dni 23. listopadu 1990 vykonávaly okresní a krajské národní výbory, s výjimkou případů uvedených v příloze IV k tomuto zákonu a s výjimkou případů, kdy funkce zakladatele byla přenesena na obce podle zvláštního předpisu.4a)

§ 20

(1) Práva a závazky, které měly ke dni účinnosti tohoto zákona okresní národní výbory, přecházejí na okresní úřady, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů pracovníků okresních národních výborů přecházejí na okresní úřady.

(2) Práva a závazky, které měly ke dni účinnosti tohoto zákona krajské národní výbory, přecházejí na okresní úřady v sídlech krajů.

(3) O přechodu práv a povinností, které měl ke dni účinnosti tohoto zákona Středočeský krajský národní výbor, rozhodne vláda na návrh ministerstva vnitra.

§ 21

Funkce zakladatele státních podniků uvedených v příloze IV k tomuto zákonu a pravomoc zřizovat, řídit a zrušovat organizace a zařízení uvedená v téže příloze se přenáší na příslušné ústřední orgány státní správy.

§ 22

Dnem následujícím po dni zrušení okresních komisí pro privatizaci národního majetku, zřízených podle zvláštního zákona,8a) přechází působnost těchto komisí na okresní úřady. V hlavním městě Praze a v okresech Brno-město, Ostrava-město a Plzeň-město přechází působnost těchto komisí na tato města.

§ 23 – § 26zrušeno

ČÁST OSMÁ

SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 27

Zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, se s působností pro Českou republiku mění takto:

1. § 15 odst. 2 zní:

(2) Vytvořit nebo zrušit okres, změnit jeho území nebo změnit jeho sídlo přísluší vládě.“.

2. § 16 odst. 1 zní:

(1) Změny hranic obcí, při nichž nedochází ke sloučení nebo rozdělení obcí, lze provést jen na základě dohody zúčastněných obcí a po předchozím projednání s okresním úřadem. Změnu hranic obcí, při níž dochází ke změně hranic okresu, lze provést jen se souhlasem příslušných okresních úřadů.“.

3. V § 16 odst. 2 věta první zní: „Změny v pojmenování obcí a měst přísluší provádět okresnímu úřadu.“ .

§ 28

Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, se s působností pro Českou republiku mění a doplňuje takto:

2. V § 34 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2,
který zní:

(2) Krajské hygienické stanice jsou rozpočtové organizace řízené ministerstvem zdravotnictví České republiky. Okresní hygienické stanice jsou zařízení okresních úřadů.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

3. § 75 odst. 1, 2 a 3 zní:

(1) K odbornému usměrňování péče o vytváření a ochranu zdravých životních podmínek působí jako orgány hygienické služby

a) v okresech okresní hygienici, které jako svůj orgán ustanovuje do funkce a z funkce odvolává okresní úřad,

b) v krajích krajští hygienici (na území hlavního města Prahy hygienik hlavního města Prahy), které jako orgán státní správy zřizuje a ruší ministerstvo zdravotnictví České republiky.

(2) Krajského hygienika jmenuje a odvolává na návrh hlavního hygienika České republiky ministr zdravotnictví České republiky.

(3) Krajského hygienika přímo řídí hlavní hygienik České republiky.“.

Dosavadní odstavce 2, 3 a 4 se označují jako odstavce 4, 5 a 6, za odstavec 6 se vkládají nové odstavce 7 a 8, které zní:

(7) Krajský hygienik je nadřízeným orgánem okresního úřadu ve věcech, ve kterých vykonává státní správu okresní hygienik.

(8) Krajský hygienik je odvolacím orgánem ve vztahu k rozhodnutím okresních úřadů o uložení pokuty za porušování právních předpisů o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek9) vydaným na základě podnětů okresních hygieniků.“.

4. § 76 odst. 2 zní:

(2) Ustanovení odstavce 1 se vztahuje i na odborné pracovníky pověřené hlavním hygienikem České republiky výkonem oprávnění uvedených v § 71 odst. 2 písm. d) až f), na odborné pracovníky okresních hygienických stanic pověřené na návrh okresního hygienika okresními úřady a na odborné pracovníky krajských hygienických stanic, pověřené krajskými hygieniky výkonem oprávnění uvedených v § 75 odst. 4 písm. c) až e) a na obvodní lékaře, popřípadě i další lékaře, pokud plní úkoly uvedené v § 16 odst. 2.“.

§ 29

Zákon České národní rady č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění zákona České národní rady č. 49/1982 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 3 odst. 2 se v úvodní větě slova „Místní národní výbory ve střediskových obcích a městské národní výbory“ nahrazují slovy „Pověřené obecní úřady2)“.

2. V § 3 se vypouští odstavec 3 a dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3, který zní:

(3) V případech uvedených v odstavci 1 a 2 si mohou vyhradit rozhodování okresní úřady, jeli to účelné nebo potřebné.“.

3. Za § 5 písm. l) se vkládají nová písmena m) a n), která zní:

m) rozhoduje ve vodohospodářských věcech hraničních toků; má-li takové rozhodnutí vliv na průběh, povahu nebo vyznačení státní hranice, rozhoduje po projednání s federálním ministerstvem vnitra,

n) činí za mimořádné situace, zejména při nedostatku vody a při havarijním zhoršení jakosti vody, opatření příslušející podřízenému vodohospodářskému orgánu, a to v případech přesahujících území okresu nebo možnosti okresního úřadu.“.

Dosavadní písmena m), n) a o) se označují jako písmena o), p) a r).

4. § 6 odst. 2 zní:

(2) Je-li vodohospodářské dílo, k jehož povolení je příslušný okresní úřad, na území více okresů, je příslušný ten okresní úřad, v jehož územním obvodu leží převážná část vodohospodářského díla. V pochybnostech o tom, v kterém okrese leží převážná část vodohospodářského díla, určí příslušnost okresního úřadu ministerstvo.“.

5. V § 6 se vypouští odstavec 3.

6. V § 18 odst. 3 se slova „Krajských národních výborů“ nahrazují slovy „Okresních úřadů“.

7. V § 18 odst. 6 se vypouštějí slova „u povodňové komise krajského národního výboru“.

§ 30

Zákon České národní rady č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, se mění takto:

1. V § 7 odst. 1 se ve větě první vypouštějí slova „nadřízené orgány“ a ve větě druhé slova „ nadřízené orgány po vyjádření krajského národního výboru“.

2. § 32 odst. 1 písm. b) bod 2 zní:

„ 2. dokumentace staveb včetně technologií u staveb, které se mají uskutečnit v územních obvodech dvou nebo více okresních úřadů nebo které si ze závažných důvodů k posouzení vyhradí.“.

3. § 73 odst. 2 věta první zní: „Okresní úřady jsou oprávněny v případě naléhavé potřeby při zdolávání požárů soustřeďovat a nasazovat jednotky požární ochrany bez ohledu na to, komu jsou podřízeny, a věcné prostředky požární ochrany bez ohledu na to, kdo s nimi disponuje.“.

§ 31zrušeno

§ 32

Zákon České národní rady č. 119/1975 Sb., o sídlech a obvodech okresních a krajských soudů v České socialistické republice, se mění takto:

§ 2 zní:

㤠2

(1) Obvody a sídla krajských soudů se shodují s územím a sídlem krajů.

(2) Obvod městského soudu v Praze se shoduje s územím hlavního města Prahy; sídlem městského soudu je Praha.“.

§ 33

(1) Obecné předpisy o správním řízení3) se nevztahují na rozhodování podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. g) a i) a odst. 2, 3 a 4, § 13 a § 16 odst. 2 tohoto zákona.

(2) Okresní úřady si správní rozhodnutí jimi vydané samy vykonávají, pokud není podán návrh na soudní výkon rozhodnutí.

§ 34

Tento zákon nabývá účinnosti dnem voleb do obecních zastupitelstev v roce 1990. Ustanovení § 20 odst. 3 nabývá účinnosti dnem vyhlášení tohoto zákona.


Přechodné ustanovení zavedeno zákonem č. 321/1992 Sb. Čl. II

(1) Do vlastnictví měst Brna, Ostravy a Plzně přecházejí dnem účinnosti tohoto zákona věci z majetku České republiky, k nimž k tomuto dni příslušelo právo hospodaření okresním úřadům Brno-město, Ostrava-město a Plzeň-město. To neplatí, jde-li o věci, k nimž měly ke dni svého zrušení právo hospodaření krajské národní výbory, a věci uvedené v § 4 odst. 1 zákona České národní rady č. 172/1991 Sb.; k těmto věcem přísluší ode dne účinnosti tohoto zákona právo hospodaření okresním úřadům Brno-venkov, Opava a Plzeň-sever.

(2) Práva a závazky, které měly ke dni účinnosti tohoto zákona okresní úřady pro Brno-město, Ostravu-město a Plzeň-město, přecházejí na tato města, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů pracovníků těchto okresních úřadů přecházejí na tato města.


Burešová v. r.

Pithart v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 6, 9 a 10 zákona č. 36/1960 Sb., o územním členění státu.

1a) Čl. 79 odst. 3 ústavního zákona ČNR č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky.

2) § 60 zákona České národní rady č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

2a) Např. zákon České národní rady č. 564/ 1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství.

2b) § 20 odst. 3 zákona České národní rady č. 367/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

3) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).

4) § 21 odst. 1 zákona České národní rady č. 367/1990 Sb.

4a) Např. § 67 odst. 2 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), a § 6 a 12 zákona ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství.

4b) § 31 zákona ČNR č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění zákona ČNR č. 10/1993 Sb.

4c) Např. zákon ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.

4d) Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 83/1998 Sb.
Zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií).

5) § 19a odst. 1 a § 20f a násl. občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 47/1992 Sb.).

7a) Zákon České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

7aa) Např. zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 102/1971 Sb., o ochraně státního tajemství, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády ČSSR č. 148/1971 Sb., o ochraně hospodářského a služebního tajemství, ve znění nařízení vlády ČSFR č. 420/1990 Sb.

7b) Např. § 22 odst. 5 a § 23 odst. 4 zákona České národní rady č. 551/1991 Sb., o všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky.

8) § 67 odst. 2 zákona České národní rady č. 367/1990 Sb.

8a) Zákon ČNR č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů.

9) Zákon České národní rady č. 36/1975 Sb., o pokutách za porušování právních předpisů o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek.


Příloha I

k zákonu České národní rady č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících

Pol.Na úseku statni správyse přenáší na okresní úřady působnost příslušející krajským národním výborům
podle
předpisů§ (čl.)Předmět působnosti
12345
1.financízák. ČNR č. 134/1973 Sb., ve znění zák. ČNR č. 209/ /1988 Sb. (úplné znění č. 23/ 1989 Sb.)§ 3 odst. 3předkládání podkladů za organizace a zařízení řízené nebo spravované národním výborem a za státní podniky založené národním výborem, jakož i za národní výbory nižších stupňů, ministerstvu financí, cen a mezd České republiky a České komisi pro plánování a vědeckotechnický rozvoj
2.§ 3 odst. 4stanovení a změny cen, s výjimkou cen, jejichž stanovení a změny přísluší podle zvláštních předpisů jiným orgánům, nebo jejichž stanovení a změny si ministerstvo financí, cen a mezd České republiky vyhradí
3.§ 3 odst. 5provádění kontrol cen a ukládání dodatkových odvodů či jiných opatření podle zvláštních předpisů
4.§ 3 odst. 6 písm. a)pověření výkonem své působnosti národní výbory nižších stupňů
5.§ 3 odst. 6 písm. b)pověření výkonem své působnosti po předchozí dohodě i jiné orgány České republiky a jimi řízené nebo založené organizace
6.vyhl. č. 119/1988 Sb.§ 5 odst. 1rozhodování o tom, které organizaci přísluší právo hospodaření s národním majetkem, dojde-li mezi nimi ke sporu
7.§ 5 odst. 5předkládání dokladů ministerstvu financí, cen a mezd, že se nepodařilo odstranit pochybnosti, které z organizací přísluší právo hospodaření s národním majetkem
8.§ 27 odst. 2 písm. a)schvalování nakládání s pohledávkou státu vyšší než 250 tis. Kčs za občanem nebo jinou organizací než socialistickou
9.vyhl. č. 136/1985 Sb.§ 6 odst. 1poskytování státních příspěvků na družstevní bytovou výstavbu
12.§37pověřování výkonných orgánů národních výborů nižších stupňů prováděním úkolů, které příslušejí okresním národním výborům podle tohoto zákona, jestliže se tím docílí účelnějšího nebo hospodárnějšího plnění těchto úkolů
13.zák. č. 67/1960 Sb.§ 5 odst. 2vydávání souhlasu k novému zřizování, podstatnému rozšiřování a k provozování zařízení pro výrobu topných plynů jinými organizacemi než plynárenskými podniky
14.§ 7 odst. 1vydávání souhlasu k zrušení a dlouhodobému zastavení zařízení pro výrobu topných plynů a k zrušení a dlouhodobému zastavení plynovodní sítě
15.§20spolupráce s plynárenskými podniky na vypracování plánu gazifikace pro jednotlivé kraje podle schváleného celostátního plánu gazifikace, jejichž součástí je též plán využití plynu, dodávaného spotřebitelům v tlakových nádobách
16.§ 21 písm. a)určování pořadí gazifikace měst v kraji, schvalování příslušných prováděcích plánů, a to v souladu s plánem gazifikace měst, rozhodování o určení míst spotřeby plynu dodávaného v tlakových nádobách
17.zák. č. 89/1987 Sb.§ 5 odst. 1vyjadřování se k vyhlašování oblastí skládajících se z jednoho nebo více sídelních útvarů nebo zón, v nichž je účelné s ohledem na perspektivní rozvoj průmyslu, zemědělství a osídlení technicky zabezpečit zásobování teplem centralizovaným způsobem zpravidla v rámci jedné soustavy, nepřesahuje--li sídelní útvar nebo zóna území jednoho okresu
18.§ 7 odst. 2vyjadřování se k zásadám koncepčního řešení rozvojové teplofikační studie, které vypracuje za metodické pomoci odborné energetické organizace ta organizace, která zabezpečuje zpracování studie
19.§ 8 odst. 1vydávání souhlasu ke schválení rozvojové teplofikační studie předložené prostřednictvím odborné energetické organizace, která k ní vypracuje stanovisko
20.§ 17odst. 1vydávání souhlasu k zrušení a přemístění pro výrobu a rozvod tepla v soustavě a jeho části a k dlouhodobému zastavení a dlouhodobému omezení dodávky tepla z tohoto zařízení, jde-li o dodávky tepla pro obyvatelstvo
21.plánovánínař. vlády ČSR č. 151/1989 Sb.§ 15 písm. b)vyjadřování k návrhům ovlivňujícím efektivní a rovnovážný rozvoj oblasti
22.§ 16 písm. a)vyjadřování k návrhům koncepcí rozvoje komplexů, odvětví a oborů
23.§ 16 písm. b)spolupráce s odvětvovými ústředními orgány při zabezpečování cílů a úkolů oblastního plánování
24.požární ochranyzák. ČNR č. 133/1985 Sb.§ 46 odst. 2projednání organizace a určení početních stavů správ Sboru požární ochrany
25.§ 66 odst. 5vydávání souhlasu k dohodě o zřízení útvaru požární ochrany i v organizaci
26.§ 67odst. 1určování organizací, v nichž bude zřízen závodní požární útvar
27.§ 67 odst. 2vydávání souhlasu ke zrušení závodního požárního útvaru
28.§ 67 odst. 3vydávání souhlasu ke zřízení jednoho požárního útvaru pro více organizací
29.§ 76 odst. 1, 2 a 3ukládání pokut organizacím
30.vyhl. č. 37/1986 Sb.§ 86 odst. 3určování povinnosti zřídit závodní požární útvar již v době výstavby stavby
31.§ 94 odst. 1 písm. a)provádění odborné přípravy v útvarech Sboru požární ochrany národních výborů týkající se speciálních služeb požární ochrany; zabezpečování údržby, revize a zkoušky určené požární techniky a provádění kontroly dodržování zásad radiového provozu
32.§ 104 odst. 2zřizování stálého štábu požární ochrany z více okresů ke zdolávání požárů
33.ochrany přírodyzák. č. 40/1956 Sb.§ 12 odst. 1vedení státních seznamů ochrany přírody
34.§ 12 odst. 2podávání návrhů, aby okolnost, že nemovitost je chráněným územím, chráněným přírodním výtvorem nebo chráněnou přírodní památkou, byla poznamenána ve veřejných knihách a v pozemkovém katastru
35.vyhl. č. 80/1965 Sb.§4přijímání oznámení organizace nebo osob chovajících chráněného živočicha, který nepochází prokazatelně z řádně povoleného chovu nebo odchytu, o tom, kdy chráněný živočich byl vzat do chovu, o jeho druhu, přibližném věku, pohlaví, původu a způsobu jeho nabytí, a vystavovat o tomto hlášení potvrzení
36.§5evidování stránkových knih záznamů vedených organizacemi a osobami, které jsou oprávněny k chovu chráněných živočichů, ke zpracování jejich těl, nebo k obchodování s nimi
37.obrany státunař. vlády č. 21/1958 Sb.§ 6 odst. 1vydávání souhlasu k určení jediného odvodního místa pro několik odvodních obvodů a k určení několika odvodních míst pro jeden odvodní obvod
38.všeobecné vnitřní správyzák. č. 169/1949 Sb.§ 1 odst. 3 a 5podrobné vytyčování hranic vojenských Újezdů v dohodě s vojenskou správou po slyšení příslušného krajského soudu
39.§ 8 odst. 1vyhlašování dne, kterým přecházejí do oboru vojenské správy nemovitosti a práva k vodám na území vojenského Újezdu, náležející státu
40.statistikyzák. ČNR č. 40/1972 Sb., ve znění zák. CNR č. 171/1989 Sb.§ 14 odst. 4plnění úkolů ústředního orgánu vyplývajících ze zákona ČNR č. 40/1972 Sb., ve znění zákona ČNR č. 171/1989 Sb. a ze zákona č. 21/1971 Sb., ve znění zákona č. 128/1989 Sb. pro národní výbory
41.sociální zabezpečenízák. ČNR č. 114/1988 Sb.§ 24 písm. a)rozhodování o umístění matky s dítětem, popřípadě těhotné ženy do domova pro matky s dětmi, který spravuje, a o úhradě za služby v něm poskytované
42.§ 24 písm. b)spolupráce s orgány řídícími ústavy pro výkon vazby a nápravně výchovné ústavy pro mladistvé a s orgány řídícími zařízení, v nichž se vykonává ústavní nebo ochranná výchova
44.zemědělstvízák. ČNR č. 77/1976 Sb.§ 4 odst. 1 písm. a)udělování souhlasu podle § 9 zákona k návrhům na stanovení dobývacích prostorů, jde-li o zemědělskou půdu podle § 7a odst. 1 zákona ve výměře do 3 ha nebo o jinou zemědělskou půdu ve výměře nad 1 ha do 5 ha
45.§ 4 odst. 1 písm. b)rozhodování o udělení předchozího souhlasu podle § 13a zákona, jde-li o zemědělskou půdu podle § 7a odst. 1 zákona ve výměře do 3 ha nebo o jinou zemědělskou půdu ve výměře nad 1 ha do 5 ha; přitom též stanovení zásadních podmínek k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu, schvalování plánu rekultivace, popřípadě stanovení zvláštního režimu jeho provádění
46.zák. č. 102/1963 Sb.§ 12 odst. 1prohlašování části rybářských revírů, popřípadě i celých revírů za chráněné rybí oblasti a stanovení potřebných omezení obecného užívání vody
47.vyhl. č. 103/1963 Sb.§ 14 odst. 3 a 5vydávání tiskopisů povolenek k rybolovu uživatelům rybářského revíru a přijímání nespotřebovaných nebo pokažených tiskopisů
48.§ 15 odst. 1prohlášení tekoucích vod, které se hodí ke tření ryb nebo k odchovu rybí násady (rybího plůdku) a generačních ryb, nebo které slouží k přezimování ryb anebo se hodí k chovu perlorodky říční, za chráněnou rybí oblast
49.§22povolování výjimek z ustanovení § 17, 19 až 21 této vyhlášky
50.vyhl. č. 20/1988 Sb.§ 14 odst. 6předkládání návrhů na stanovení oblastí pro chov zvěře, změny a úpravy již stanovených oblastí pro chov zvěře souborně do 31. 12. každého roku
51.§ 20 odst. 1vydání pokynů pro sčítání zvěře
52.§ 51 odst. 1konání vyšších odborných mysliveckých zkoušek nejméně 1 x ročně
53.§ 54 odst. 1jmenování zkušební komise pro konání vyšších odborných mysliveckých zkoušek a konání zkoušek před touto komisí
54.vyhl. č. 20/1988 Sb.§ 54 odst. 4hrazení odměn a náhrad cestovních výloh členů zkušební komise
55.§ 56 odst. 2vydávání vysvědčení o vyšších odborných mysliveckých zkouškách
56.lesního hospodářstvízák. ČNR č. 96/1977 Sb.§ 27 odst. 1rozhodování u lesů hospodářských o vynětí lesních pozemků z lesního půdního fondu a o omezení v jejich využívání podle § 4 odst. 2 zákona o lesích při výměře nad 2 ha do 5 ha
57.§ 27 odst. 2 písm. b)sledování hospodaření v lesích z hlediska zabezpečování funkcí lesů i z hlediska rozvoje kraje a vyjadřování se ke koncepcím rozvoje lesního hospodářství
58.§ 30 odst. 1dozírání na dodržování ustanovení zákona o lesích, tohoto zákona a předpisů na jejich základě vydaných
59.§ 30 odst. 2ukládání opatření k odstranění zjištěných nedostatků a v souvislosti s tím případných nutných opatření ke zlepšení stavu lesů a plnění jejich funkcí
63.zák. č. 20/1966 Sb., ve znění zák. ČNR č. 210/1990 Sb.§24přezkoumávání převzetí nemocného do ústavní péče bez jeho souhlasu
64.§ 46 odst. 1vydávání lázeňských statutů a stanovení ochranných pásem a jiných ochranných opatření pro jiná než významná lázeňská místa a lázeňská místa, při jejichž ochraně by byly dotčeny důležité hospodářské zájmy
65.§ 70 odst. 3poskytování součinnosti ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky při výkonu jeho pravomoci
66.zák. ČNR č. 37/1989 Sb.§ 8 odst. 3zřizování a spravování protialkoholní záchytné stanice
68.vynálezectví a zlepšovatelstvízák. č. 84/1972 Sb.§ 131 odst. 2ukládání pokut za porušení zákona
69.dopravy a silničního hospodářstvízák. č. 68/1979 Sb.§ 11 odst. 1ukládání mimořádných úkolů (omezení provozu) ke zdolání mimořádných naléhavých přepravních potřeb, přesahuje-li rozsah těchto potřeb obvod působnosti místního národního výboru
70.§ 16 odst. 1přijímání oznámení o zahájení povozování dopravy nebo důvody nezahájení provozování
71.§ 18 odst. 2 písm. b)projednávání a schvalování jízdních řádů vnitrookresních linek
72.§ 18 odst. 4udělování výjimky z povinnosti provozovatele veřejné pravidelné autobusové dopravy vyhlásit nový jízdní řád
73.§ 18 odst. 3ukládání povinnosti provést změnu jízdního řádu
74.§ 29 odst. 1 písm. b)udělování a odnímání povolení provozovatelů vnitrostátní silniční dopravy motorovými vozidly, i když přesahují územní obvod okresního národního výboru, mimo povolení veřejné pravidelné autobusové dopravy
75.§ 39 odst. 1udělování povolení k mezinárodní silniční dopravě českoslevenskému provozovateli v rámci pověření uděleného ústředním orgánem republiky krajskému národnímu výboru
76.§ 41 odst. 3 písm. b)schvalování zasílatelských podmínek
77.§ 42 písm. a)přijímání oznámení o zahájení zasílatelské činnosti nebo oznámení o důvodech nezahájení činnosti
78.§ 42 písm. b)vydávání souhlasu k zastavení zasílatelské činnosti nebo k jejímu omezení
79.§ 43 odst. 2udělování povolení k provozování vnitrostátního zasílatelství
80.§ 46 odst. 1 písm. b)provádění výkonu státního odborného dozoru
81.zák. č. 135/1961 Sb., ve znění zák. č. 27/1984 Sb.§ 3 odst. 4 písm. b)povolování uzavírek a zřizování objížděk na silnicích I. třídy
82.§ 3c odst. 1 písm. b)vykonávání státního odborného dozoru nad silnicemi
83.vyhl. č. 35/1984 Sb.§ 10 odst. 3 písm. b)rozhodování o uzavírce nebo objížďce na silnicích I. třídy
84.vyhl. č. 137/1974 Sb.§ 3 odst. 2stanovování územních obvodů přístavů určených pro veřejnou potřebu
85.hospodaření s bytyzák. č. 41/1964 Sb.§ 2 odst. 1určování počtu bytů ze státní bytové výstavby pro nejdůležitější podniky a závody nebo pro jiné účely
86.územního plánování a stavebního řáduzák. č. 50/1976 Sb.§ 43 odst. 1udělování oprávnění k projektové činnosti podřízeným organizacím
87.§ 119 odst. 2uzavírání dohod o tom, který stavební úřad provede řízení a vydá rozhodnutí, jde-li o stavbu nebo opatření, které se má uskutečnit v územním obvodu více okresů
88.vyhl. č. 84/1976 Sb.§ 36 odst. 1ukládání územně plánovací dokumentace velkého územního celku, který pořídil
89.vodního hospodářstvízák. ČNR č. 130/1974 Sb.§ 4 odst. 1 písm. a), c), d), f) a g)nakládání s vodami a povolování staveb vodohospodářských děl uvedených pod písmeny a), c), d), f) a g)
90.§ 4 odst. 3 písm. a) až f)provádění činností uvedených pod písmeny a) až f)
91.zák. č. 138/1973 Sb.§ 32 odst. 1projednávání seznamu vodohospodářsky významných vodních toků
92.školstvízák. ČNR č. 77/1978 Sb., ve znění zák. ČNR č. 31/1984 Sb.§ 11 odst. 1 písm. a), b) s výjimkou těsnopisného ústavu, c) a d)zřizování a zrušování středních škol, škol pro mládež vyžadující zvláštní péči a školských zařízení
93.§ 11 odst. 2 a 3 a odst. 4 s výjimkou písm. a)možnost zřizování základní školy pro rozvíjení mimořádného nadání a talentů žáků ve společné správě se střední školou, udělování souhlasu ke zřízení a zrušení střediska praktického vyučování a k ustanovení ředitelů škol uvedených v odstavci 4
94.§ 11 odst. 5možnost zřídit střední odborné učiliště nebo středisko praktického vyučování, uvedená pod písmeny a), b) a c), určování střední školy pro případy uvedené pod písmenem d), vyjádření ke zřízení nebo zrušení středního odborného učiliště, které zajišťuje pouze teoretické vyučování
95.§ 12 s výjimkou těsnopisného ústavu [§11 odst. 1 písm. b)]odborné vedení škol a školských zařízení uvedených v § 11 s výjimkou těsnopisného ústavu
96.§ 13 s výjimkou těsnopisného ústavu [§11 odst. 1 písm. b)]hospodářské zabezpečení uvedených škol a školských zařízení, plnění úkolů organizace vyplývajících z pracovněprávních vztahů pracovníků uvedených škol a školských zařízení, ustanovení ředitele uvedených škol a školských zařízení a vedoucího střediska praktického vyučování, a to s výjimkou těsnopisného ústavu
97.§ 17 odst. 2 věta druhávýkon státního dozoru na přípravu mládeže pro dělnická povolání
98.§ 23 odst. 2 a 3rozhodování o vyloučení ze studia a možnost uložit toto výchovné opatření ve lhůtě uvedené v odstavci 3
99.§ 27 odst. 1 a 2vydávání ověřovací doložky a rozhodování o uznání vysvědčení (nostrifikace)
100.zák. ČNR č. 76/1978 Sb., ve znění zák. ČNR č. 31/1984 Sb.§ 36 odst. 1 a 2, § 38 odst. 1 a § 41 odst. 2odborné vedení škol a školských zařízení
101.trestního řízeníinstrukce ministra spravedlnosti ČSR č. j. 417/73-leg. (reg. v částce 19/1973 Sb.)§ 9 odst. 4součinnost při zřizování oddělených pracovišť soudů
102.kulturyzák. ČNR č. 20/1987 Sb.§ 3 odst. 1 a 4přijímání písemných vyrozumění ministerstva kultury o prohlášení věci za kulturní památku
103.§ 3 odst. 5vyzývání vlastníků věcí, které by mohly být prohlášeny za kulturní památky, aby oznámili požadované údaje o těchto věcech a jejich zamýšlené změny, umožnili prohlídku věcí, popř. pořízení jejich vědecké dokumentace
105.zák. č. 53/1959 Sb.§ 6 odst. 2zřizování a řízení lidových (veřejných) knihoven na všech stupních
106.zák. č. 54/1959 Sb.§ 10 odst. 2 a 3zřizování a zrušování okresních a místních muzeí a okresních galerií
107.§ 11 odst. 2řízení okresních a místních muzeí a okresních galerií
108.obchoduvyhl. č. 35/1990 Sb.příloha část II položka č. 185určování míst soustředěného cestovního ruchu pro ceny služeb přechodného ubytování

Příloha II

k zákonu České národní rady č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících

Pol.Na úseku statni správyse přenáší na ústřední orgán státní správy působnost příslušející krajským národním výborům
podle
předpisů§ (čl.)Předmět působnosti
12345
1.energetikyzák. č. 89/1987 Sb.§ 5 odst. 1vyjadřování se k vyhlašování oblastí skládajících se z jednoho nebo více sídelních útvarů nebo zón, v nichž je účelné s ohledem na perspektivní rozvoj průmyslu, zemědělství a osídlení technicky zabezpečit zásobování teplem centralizovaným způsobem, zpravidla v rámci jedné soustavy, přesahuje-li sídelní útvar nebo zóna území okresu
2.plánovánínař. vl. ČSR č. 151/1989 Sb.§ 19 písm. b)spolupráce s okresními národními výbory při zabezpečování cílů a úkolů oblastního plánování
3.požární ochranyzák. ČNR č. 133/1985 Sb.§ 27 písm. d)zjišťování příčin vzniku požárů v závažných případech a zpracování příčin jejich vzniku
4.kulturyzák. ČNR č. 20/1987 Sb.§ 6 odst. 1prohlášení území sídelního útvaru nebo jeho části s menším podílem kulturních památek, historického prostředí nebo části krajinného celku, které vykazují významné kulturní hodnoty, za památkovou zónu a určení podmínek její ochrany
5.§ 10 odst. 1vydávání rozhodnutí o opatřeních, která je povinen vlastník národní kulturní památky učinit, a určování lhůty, v níž je vlastník národní kulturní památky povinen tato opatření vykonat, a to po vyjádření ústřední organizace státní správy
6.§ 10 odst. 2vydávání na žádost vlastníka národní kulturní památky rozhodnutí o opatřeních, která je povinen vlastník národní kulturní památky učinit
7.§ 11 odst. 2určení podmínek pro další výkon činnosti organizace nebo občana, která působí nebo by mohla způsobit nepříznivé změny stavu národní kulturní památky nebo jejího prostředí anebo ohrožovat zachování nebo společenské uplatnění národní kulturní památky
8.§ 11 odst. 3oprávnění k dohodě při vydávání rozhodnutí orgány státní správy podle
zák. ČNR č. 20/1987 Sb.zvláštních předpisů, jimiž mohou být dotčeny zájmy státní památkové péče na ochraně nebo zachování národních kulturních památek nebo na jejich vhodném využití
9.§ 14 odst. 1vydávání závazného stanoviska po provedení obnovy národní kulturní památky k žádosti vlastníka národní kulturní památky
10.§ 14 odst. 4vydávání závazného stanoviska pro rozhodování orgánu územního plánování nebo stavebního úřadu, jde-li o nemovitou národní kulturní památku
11.§ 14 odst. 5vydávání závazného stanoviska pro stavební úřad k udělení souhlasu se zamýšlenou obnovou nemovité národní kulturní památky, kterou lze provést na základě ohlášení
12.§ 14 odst. 6vyžadování, jde-li o národní kulturní památku, před vydáváním závazného stanoviska, písemného vyjádření ústřední organizace státní památkové péče
13.§ 15 odst. 1rozhodování o tom, že se nezbytná opatření pro zabezpečení národní kulturní památky provedou na náklad jejího vlastníka, a pokud tato opatření neprovede správce nebo uživatel národní kulturní památky v národním majetku, navrhování, aby nutnou nápravu zabezpečil nadřízený orgán organizace, která má národní kulturní památku ve správě, nebo nadřízený orgán organizace, které byla národní kulturní památka odevzdána do trvalého užívání
14.§ 15 odst. 2ukládání povinnosti vlastníkovi movité národní kulturní památky, aby s ní určitým způsobem nakládal, popřípadě aby ji bezplatně svěřil na nezbytně dlouhou dobu do úschovy odborné organizaci a zároveň určování takové organizace, vyžaduje-li to důležitý společenský zájem
15.§ 15 odst. 3podávání návrhu stavebnímu úřadu na zahájení řízení o vyvlastnění nemovité národní kulturní památky
16.§ 15 odst. 4přijímání vyrozumění od místního národního výboru o tom, že dal podnět stavebnímu úřadu k nařízení udržovacích prací nebo nezbytných úprav nebo k nařízení neodkladných zabezpečovacích prací podle zvláštních předpisů u nemovité kulturní památky, která je stavbou
17.zák. ČNR č. 20/1987 Sb.§17 odst. 3podávání návrhu okresnímu národnímu výboru na vymezení ochranného pásma, jde-li o ochranu nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny nebo jejich prostředí
18.§ 19 odst. 2rozhodování po vyjádření ústřední organizace státní památkové péče o podmínkách přenechání národní kulturní památky k dočasnému užívání
19.§ 28 odst. 2 písm. b)schvalování návrhů dlouhodobých, střednědobých a prováděcích plánů obnovy kulturních památek
20.§ 28 odst. 2 písm. c)řízení práce na jednotných programech komplexní péče o kulturní památky a zajišťování předpokladů pro jejich realizaci
21.§ 28 odst. 2 písm. d)plnění úkolů orgánu státní památkové péče pro národní kulturní památky, pokud nepříslušejí ministerstvu kultury
22.zák. č. 81/1966 Sb.§ 5 odst. 2provádění registrace ostatního periodického tisku a titulů, u nichž je vydavatelem okresní národní výbor
23.všeobecné vnitřní správyzák. ČNR č. 37/1973 Sb.§ 5 odst. 1 písm. c)povolování veřejné sbírky, má-li se konat jen na území kraje, popřípadě v jeho části, pokud není příslušný městský nebo okresní národní výbor
24.zemědělstvízák. ČNR č. 108/1987 Sb.§ 5 písm. a)rozhodování o nařízení a skončení mimořádných veterinárních opatření týkajících se více okresů v jednom kraji a dozírám na jejich plnění
25.lesního hospodářstvízák. ČNR č. 96/1977 Sb.§ 27 odst. 2 písm. a)vydávání souhlasu podle § 5 odst. 2 zákona o lesích k návrhům územních plánů zón, podle § 6 odst. 2 zákona o lesích k návrhům na stanovení dobý-vacích prostorů, jimiž má být dotčen lesní půdní fond, a podle § 7 odst. 2 zákona o lesích k návrhům na projednání projektového úkolu tras směrových a liniových staveb, pokud trasa prochází více okresy a dotýká se lesního půdního fondu
26.§ 27 odst. 2 písm. c)schvalování lesních hospodářských plánů podle § 3 odst. 3, dozírání na jejich dodržování a povolování jejich změn
27.§ 29 odst. 2určení příslušnosti k výkonu státní správy lesního hospodářství a dozoru
v případech, je-li lesní hospodářský celek, pro který se vypracovává lesní hospodářský plán, v územních obvodech několika okresních národních výborů
28.sociálního zabezpečenízák. ČNR č. 114/1988 Sb.§25organizování náhradní rodinné péče
29.§ 46 odst. 6zřizování a spravování specializovaných výcvikových zařízení určených převážně pro potřebu celého kraje nebo několika krajů
30.§48udělování souhlasu ke zrušení zařízení uvedených v § 45 pod písmeny a) až h) a v § 47 tohoto zákona
31.dopravy a silničního hospodářstvízák. č. 51/1964 Sb., ve znění zák. č. 104/1974 Sb.§ 19vykonávání funkce drážního správního orgánu a státní odborný dozor pro dráhy městské a dráhy zvláštního určení
32.§ 27 odst. 2provádění zkoušek vozidel a zvláštních drážních mechanizačních zařízení před uvedením do provozu
33.zák. č. 68/1979 Sb.§ 9 odst. 3vydávání povolení k přepravě nebezpečných věcí
34.§ 18 odst. 2 písm. b)schvalování jízdních řádů meziokresních linek
35.§ 18 odst. 3ukládání povinnosti provádění změn jízdního řádu meziokresních linek
36.§ 18 odst. 4udělování výjimky z povinnosti provozovatele veřejné pravidelné autobusové dopravy vyhlásit nový jízdní řád meziokresních linek
37.§ 29 odst. 1 písm. b)udělování a odnímání povolení k veřejné pravidelné autobusové dopravě
38.§ 46 odst. 1 písm. a)provádění výkonu státního odborného dozoru nad přepravami nebezpečných věcí a veřejné pravidelné autobusové dopravy
39.zák. č. 135/1961 Sb., ve znění zák. č. 27/1984 Sb.§ 3 odst. 4 písm. a)povolování přepravy zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů a vozidel
40.§ 3 odst. 4 písm. c)rozhodování o připojení silnic, místních a účelových komunikací na silnice I. třídy, o úpravách nebo zrušení těchto připojení, jakož i o zřízení nebo zrušení sjezdů ze silnic I. třídy na sousední nemovitosti
43.zák. č. 20/1966 Sb.§ 77 odst. 6zřizování znaleckých komisí pro posuzování případů, v nichž vznikly pochybnosti, zda byl při výkonu zdravotnických služeb dodržen správný postup, popřípadě zda bylo ublíženo na zdraví
44.vyhl. č. 42/1966 Sb.§ 67 odst. 1vysílání nemocného z pověření ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky na léčení do ciziny na účet státu
45.vyhl. č. 77/1981 Sb.§ 3 odst. 3udělování souhlasu k zařazování lékařů do speciální průpravy
46.§ 23 odst. 1zařazování lékařů a farmaceutů do specializační průpravy
47.§ 23 odst. 2navrhování lékařů a farmaceutů do specializační průpravy pro získání nástavbové specializace ve zvlášť úzkých specializačních oborech ministerstva zdravotnictví České republiky
48.§ 26 odst. 2doporučování lékařů a farmaceutů ke kvalifikačním atestacím
49.§27navrhování výjimečného zařazení lékaře nebo farmaceuta do specializační průpravy pro získání nástavbové specializace, i když získal specializaci I. stupně v jiném oboru
50.§ 28 písm. a)zajišťování doplnění znalostí ze specializační průpravy
51.§ 30 odst. 3zařazování středních zdravotnických pracovníků do pomaturitního specializačního studia
52.§ 35 odst. 2organizování funkčního (doplňkového) kursu organizace a řízení zdravotnictví z pověření institutu
53.§ 43 odst. 2rozhodování o povinnosti podrobit se ověření odborných znalostí zdravotnických pracovníků v organizacích řízených národními výbory
54.§ 45 odst. 4zařazování jiných odborných pracovníků do speciální průpravy pro výkon práce ve zdravotnictví
55.vyhl. č. 83/1984 Sb., ve znění vyhl. č. 55/1986 Sb.§ 16přiznávání stipendií posluchačům lékařských a farmaceutických fakult
56.školstvízák. ČNR č. 77/1978 Sb., ve znění zák. ČNR č. 31/1984 Sb.§ 11 odst. 1 písm. b), pokud jde o těsnopisný ústavzřizování a zrušování těsnopisného ústavu
57.§ 11 odst. 4 písm. a)udělování souhlasu ke zřízení nebo zrušení středního odborného učiliště a zvláštního odborného učiliště
58.§12odborné vedení těsnopisného ústavu
59.§13hospodářské zabezpečení, plnění úkolů organizace vyplývající z pracovněprávních vztahů a ustanovení ředitele, pokud jde o těsnopisný ústav
60.ochrany přírodyvl. nař. č. 41/1963 Sb.§ 4 odst. 1spravování Krkonošského národního parku, vykonávání státní ochrany přírody na jeho území a zřízení Správy Krkonošského národního parku
61.§5zřízení poradního, iniciativního a koordinačního sboru pro řešení zásadních otázek rozvoje a ochrany Krkonošského národního parku při Správě Krkonošského národního parku
62.územního plánování a stavebního řáduzák. č. 50/1976 Sb.§ 18 odst. 1pořizování územně plánovací dokumentace velkých územních celků pro více sídelních útvarů
63.§ 26 odst. 1schvalování územních plánů a územních projektů velkých územních celků

Příloha III

k zákonu České národní rady č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících

Pol.Na úseku státní správyse zrušuje působnost příslušející krajským a okresním národním výborům
podlePředmět působnosti
předpisů § (čl.)
12345
1.plánovánínař. vl. ČSR č. 151/1989 Sb.§ 18 písm. a) bod 1vypracování dlouhodobých koncepcí rozvoje kraje a předkládání České komisi pro plánování a vědeckotechnický rozvoj jako podklad pro vypracování Základních směrů hospodářského a sociálního rozvoje České socialistické republiky
2.§ 18 písm. a) bod 2vypracování pětiletých oblastních plánů krajů a poskytování vybraných údajů těchto plánů České komisi pro plánování a vědeckotechnický rozvoj
3.§ 18 písm. b) bod 1spolupráce s Českou komisí pro plánování a vědeckotechnický rozvoj při vypracování návrhů dokumentů dlouhodobých výhledů České socialistické republiky a pětiletých státních plánů České socialistické republiky a návrhu ekonomických nástrojů k řešení oblastní proporcionality
4.§ 18 písm. b) bod 2spolupráce s příslušnými okresními národními výbory a národními výbory měst Brna, Ostravy, Plzně a Ústí nad Labem při zabezpečování cílů a úkolů oblastního plánování
5.požární ochranyzák. ČNR č. 133/1985 Sb.§ 27 písm. a)vykonávání státního požárního dozoru
6.§ 27 písm. b)zabezpečování a provádění odborné přípravy na úseku požární ochrany
7.§ 27 písm. c)řízení výkonu služby v útvarech Sboru požární ochrany po odborné stránce
8.§ 27 písm. e)organizování preventivně výchovné a propagační činnosti
9.§ 27 písm. f)koordinace zabezpečování požární ochrany s ostatními orgány ve svém územním obvodu
10.§ 27 písm. g)zpracování dokumentace požární ochrany
11.§ 27 písm. h)organizování a zabezpečování požární služby civilní obrany
12.§34vykonávání státního požárního dozoru a dohlížení nad plněním úkolů při provádění státního požárního dozoru
13.vyhl. č. 37/1986 Sb.§ 68 odst. 3projednávání plánů požárních kontrol
14.§ 74 odst. 2 věta druhásoustřeďování, kontrola a předávání údajů ministerstvu vnitra
15.§ 102 odst. 1 písm. a)určování přednosti velitele zásahu
16.lidové kontrolyzák. ČNR č. 116/1971 Sb.§ 5 odst. 3oprávnění provádět kontroly v odvětvích a činnostech spadajících do působnosti federace na základě pověření Výboru lidové kontroly České republiky
17.§ 11 odst. 2provádění kontroly činnosti organizací ústředně řízených orgány republiky, družstevních a společenských organizací i v dalších případech, jde-li o konkrétní úkoly vyplývající z plánu kontrolní činnosti
18.§ 11 odst. 3provádění kontroly v organizacích řízených federálními orgány na základě pověření Výboru lidové kontroly České republiky
19.§ 12 odst. 2usměrňování činnosti a poskytování metodické pomoci závodním komisím lidové kontroly zřízeným Výborem lidové kontroly krajského národního výboru
20.kulturyzák. č. 94/1949 Sb.§ 5 odst. 1udělování oprávnění k rozšiřování neperiodických publikací
21.zák. č. 81/1957 Sb. zák. č. 82/1957 Sb. zák. č. 52/1959 Sb.§ 3 odst. 1 § 2 odst. 1 § 10 odst. 3zřizování krajského jednatelství k řízení a organizování koncertní a estrádní činnosti v kraji jako součásti některého krajského kulturně osvětového zařízení
22.zák. č. 81/1957 Sb.§ 3 odst. 1svěřit krajskému symfonickému orchestru řízení a organizování koncertní činnosti v kraji
23.zák. č. 52/1959 Sb.§ 11 odst. 2udělování souhlasu se zřízením specializovaných osvětových zařízení orgány společenských organizací sdružených v Národní frontě nebo jednotnými zemědělskými družstvy
24.zák. č. 54/1959 Sb. vyhl. č. 239/1959 Ú. l.§ 8 odst. 2 § 1 písm. c)udělování souhlasu k vývozu předmětu muzejní hodnoty z pověření ministerstva kultury
25.zák. ČNR č. 33/1978 Sb., ve znění zák. ČNR č. 122/1989 Sb.§ 31 písm. a)spolupráce s ministerstvem kultury při zpracovávání koncepce státní kulturní politiky v oboru divadelnictví
26.§ 32 odst. 2 písm. a) bod 1sledování a hodnocení ideové a umělecké úrovně divadelní činnosti v kraji
27.§ 32 odst. 2 písm. a) bod 2organizování odborně metodické pomoci na úseku ochotnického divadelnictví
28.§ 32 odst. 2 písm. a) bod 3schvalování, popřípadě pořádání nebo organizování krajských festivalů, přehlídek, soutěží a obdobných kulturních akcí v oboru divadelní činnosti
29.§ 32 odst. 2 písm. a) bod 4vyjadřování se k návrhům ministerstva kultury na vysílání jimi řízených divadel do zahraničí
30.§ 32 odst. 2 písm. a) bod 5vyjadřování se k návrhům na vysílání a přijímání ochotnických souborů ve styku se zahraničím
31.zák. ČNR č. 20/1987 Sb.§ 28 odst. 1řízení a organizování státní památkové péče v kraji
32.§ 28 odst. 2 písm. a)schvalování krajské koncepce rozvoje státní památkové péče v souladu s prognózou, koncepcí a dlouhodobým výhledem rozvoje státní památkové péče v České republice a určování základních úkolů státní památkové péče v kraji
33.§ 28 odst. 2 písm. e)řízení kulturně výchovného využití kulturních památek v kraji
34.§ 28 odst. 2 písm. f)vydávání organizačního řádu krajské organizace státní památkové péče v souladu se vzorovým organizačním řádem vydaným ministerstvem kultury
35.§ 28 odst. 2 písm. g)dozírání v rozsahu své působnosti na dodržování zákona o státní památkové péči a předpisů vydaných k jeho provedení
36.§ 28 odst. 2 písm. h)plnění dalších úkolů stanovených krajskému národnímu výboru zákonem o státní památkové péči
37.zemědělstvízák. ČNR č. 77/1976 Sb.§ 4 odst. 2 písm. a)možnost vyhradit si rozhodování podle § 1 zákona v pochybnostech o tom, zda jde o součást zemědělského půdního fondu
38.§ 4 odst. 2 písm. b)možnost vyhradit si povolování změn kultur uvnitř zemědělského půdního fondu podle § 4 zákona, jde-li o značný rozsah, popřípadě dosah změn
39.§ 4 odst. 2 písm. c)možnost vyhradit si udělování souhlasu podle § 8 zákona k návrhům územních plánů zón, pokud udělování tohoto souhlasu nepřísluší ministerstvu
40.§ 4 odst. 2 písm. d)možnost vyhradit si udělování souhlasu podle § 10 zákona k návrhům tras nadzemních a podzemních vedení, jde-li o stavby krajského významu
41.zák. ČNR č. 108/1987 Sb.§ 5 písm. b)projednávání plnění úkolů veterinární péče a návrhů opatření k jejímu rozvoji ve svém územním obvodu
42.lesního hospodářstvízák. ČNR č. 96/1977 Sb.§ 27 odst. 2 písm. d)ukládání opatření podle § 21 odst. 2 při mimořádných okolnostech a nepředvídaných škodách, ohrožujících stav lesů a přesahujících obvod působnosti okresního národního výboru nebo jeho možnosti
43.§ 27 odst. 2 písm. e)plnění dalších úkolů stanovených předpisy vydanými na základě zákona o lesích a tohoto zákona
44.§ 27 odst. 3 písm. a)možnost vyhradit si rozhodování o vynětí lesních pozemků z lesního půdního fondu a o omezení v jejich využívání u lesů hospodářských podle § 4 odst. 2 zákona o lesích i při nižší výměře než 2 ha
45.§ 27 odst. 3 písm. b)možnost vyhradit si povolování výjimek ze zákazu některých činností v lesích podle § 18 odst. 3
46.sociálního zabezpečenízák. ČNR č. 114/1988 Sb.§ 24 písm. c)zpracování střednědobých a dlouhodobých plánů výchovy k manželství a odpovědnému rodičovství a koordinování jejich realizace
47.§ 31 písm. a)rozhodování o přijetí občana se změněnou pracovní schopností do výcvikového střediska a zařízení pro občany se změněnou pracovní schopností, která spravuje
48.§ 31 písm. b)koordinování péče o občany se změněnou pracovní schopností ve svém územním obvodu
49.§ 36 písm. b)koordinování péče o děti a mladistvé postižené na zdraví ve svém územním obvodu
50.§ 44koordinování péče o občany společensky nepřizpůsobené ve svém územním obvodu
51.§ 46 odst. 1zřizování a spravování ústavů sociální péče krajského významu určených převážně pro potřebu celého kraje nebo několika krajů
52.§ 49 odst. 3možnost svěřit zabezpečování služeb sociální péče poskytovaných v zařízeních uvedených v § 46 odst. 1, 3 a 6, která spravuje, okresnímu národnímu výboru, jsou-li pro to vyvořeny potřebné podmínky
53.vodního hospodářstvízák. ČNR č. 130/1974 Sb.§ 4 odst. 2 písm. a)rozhodování v případech uvedených pod písmenem a)
54.školstvízák. ČNR č. 77/1978 Sb., ve znění zák. ČNR č. 31/1984 Sb.§ 5 odst. 1souhlas ke zřízení a zrušení jeslí, mateřské školy, společného zařízení jeslí a mateřské školy, dětského útulku, školní jídelny a místního domu dětí a mládeže
55.§ 6 odst. 3 písm. b) § 7 odst. 1 písm. c)souhlas ke zřízení a zrušení základní školy při zdravotnickém zařízení školy v přírodě a dětského domova
56.§ 17 odst. 2 věta prvnívykonávání školní inspekce
57.hospodářského zabezpečení církví a náboženských společnostívl. nař. č. 219/1949 Sb. vl. nař. č. 220/1949 Sb. vl. nař. č. 221/1949 Sb. vl. nař. č. 222/1949 Sb. vl. nař. č. 223/1949 Sb.§ 11 odst. 3přiznávání hodnostního přídavku duchovním zařazeným do I. a II. stupnice
58.§ 12 odst. 2rozhodování o přiznání odměny a její výše u duchovních, s výjimkou duchovních III. a IV. stupnice
59.§ 13 odst. 3rozhodování o cestovních náhradách duchovních
60.§ 20 odst. 1vedení evidenčního listu o každém duchovním

Příloha IV

k zákonu České národní rady č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících

ČÁST A

Přenesení působnosti krajských národních výborů jako zakladatelů státních podniků na ústřední orgán státní správy

OdvětvíStátní podnikÚstřední orgán státní správy
doprava a silniční hospodářstvíČeskoslovenská státní automobilová dopravaministerstvo vnitra České republiky
Silnice
Československé státní automobilové opravnyx)
vodní hospodářstvíVodovody a kanalizaceministerstvo zemědělství České republiky
kulturaKnihaministerstvo kultury České republiky

ČÁST B

Přenesení působnosti krajských národních výborů zřizovat, řídit a zrušovat organizace a zařízení

OdvětvíOrganizace a zařízeníÚstřední orgán státní správy
zdravotnictví a sociální zabezpečení vybrané odborné léčebné ústavyxx)
krajské hygienické stanice
fakultní nemocnice s poliklinikou nemocnice s poliklinikou III. typu
ministerstvo zdravotnictví České republiky
ústavy sociální péče pro tělesně postiženou mládež
ústavy sociální péče pro tělesně postižené dospělé
ústavy pro smyslově postižené
ústavy pro mentálně postižené s diagnostickou službou
ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky
ochrana přírodySpráva Krkonošského národního parkuministerstvo životního prostředí České republiky
doprava a silniční hospodářstvísilniční investorské útvary
okresní správy silnic
krajská dopravní střediska
ministerstvo vnitra České republiky
investiční výstavbakrajské investorské útvaryministerstvo výstavby a stavebnictví České republiky
kulturakrajské organizace státní památkové péče
Státní vědecká knihovna
krajská muzea a galerie
ministerstvo kultury České republiky

x) Pokud se funkci zakladatele státního podniku nerozhodne vykonávat město nebo okresní úřad ve městě, v němž má státní podnik nebo jeho součást sídlo.

xx) Určené ministerstvem zdravotnictví České republiky.

Souvislosti

Je prováděn předpisem
25/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se stanoví podrobnosti ke zpracování havarijního plánu okresu a vnějšího havarijního plánu
51/1998 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se stanoví předpoklady pro výkon funkcí vyžadujících zvláštní odbornou způsobilost v okresních úřadech a v obecních úřadech (vyhláška o zvláštní odborné způsobilosti)
243/1995 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví rozsah úkolů Ministerstva vnitra ve vztahu k přednostům okresních úřadů při plnění úkolů zaměstnavatele a nadřízeného orgánu
270/1994 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví přechodné období pro výkon funkce zakladatele státních podniků okresními úřady
444/1992 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra České republiky o pravidlech výběrového řízení na funkci přednosty okresního úřadu
260/1991 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra České republiky o zvláštní odborné způsobilosti pracovníků okresních úřadů a jejím ověřování
Přechodná ustanovení zavedena předpisy (uvedena na konci textu)
321/1992 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění zákona České národní rady č. 266/1991 Sb. a zákona České národní rady č. 542/1991 Sb.
Je měněn
46/2000 Sb. Tiskový zákon
353/1999 Sb. Zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií)
18/1997 Sb. Atomový zákon
254/1994 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů
321/1992 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění zákona České národní rady č. 266/1991 Sb. a zákona České národní rady č. 542/1991 Sb.
542/1991 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona České národní rady č. 425/1990 Sb.
266/1991 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon č. 33/1965 Sb., o úhradě nákladů vznikajících státu z úrazů, nemocí z povolání a jiných poškození na zdraví (o regresních náhradách)
Mění
61/1988 Sb. Zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
133/1985 Sb. Zákon o požární ochraně
50/1976 Sb. Stavební zákon
119/1975 Sb. Zákon České národní rady o sídlech a obvodech okresních a krajských soudů v České socialistické republice
130/1974 Sb. Zákon České národní rady o státní správě ve vodním hospodářství
20/1966 Sb. Zákon o péči o zdraví lidu
36/1960 Sb. Zákon o územním členění státu
Je zrušen předpisem
147/2000 Sb. Zákon o okresních úřadech
Je odkazován z
435/2006 Sb. Úplné znění zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), jak vyplývá z pozdějších změn
267/2006 Sb. Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců
59/2006 Sb. Zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky
450/2005 Sb. Vyhláška o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků
413/2005 Sb. Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
272/2005 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení návrhu na zrušení ust. § 11 odst. 5 č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě
253/2005 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o inspekci práce
251/2005 Sb. Zákon o inspekci práce
226/2005 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany
101/2005 Sb. Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
452/2004 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví způsob hodnocení bezpečnostního programu prevence závažné havárie a bezpečnostní zprávy, obsah ročního plánu kontrol, postup při provádění kontroly, obsah informace a obsah výsledné zprávy o kontrole
406/2004 Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu
373/2004 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti o rozsahu bezpečnostních opatření fyzické ochrany objektu nebo zařízení zařazených do skupiny A nebo do skupiny B
369/2004 Sb. Vyhláška o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek
367/2004 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 7/2000 Sb., kterou se stanoví rozsah a způsob zpracování hlášení o závažné havárii a konečné zprávy o vzniku a následcích závažné havárie
366/2004 Sb. Vyhláška o některých podrobnostech systému prevence závažných havárií
349/2004 Sb. Úplné znění zákona č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), jak vyplývá z pozdějších změn
209/2004 Sb. Vyhláška o bližších podmínkách nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty
82/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů
368/2003 Sb. Nařízení vlády o integrovaném registru znečišťování
14/2003 Sb. Úplné znění zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, jak vyplývá z pozdějších změn
408/2002 Sb. Úplné znění zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, jak vyplývá z pozdějších předpisů
380/2002 Sb. Vyhláška k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva
320/2002 Sb. Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů
91/2002 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství o prostředcích na ochranu rostlin
76/2002 Sb. Zákon o integrované prevenci
71/2002 Sb. Vyhláška o zdolávání havárií v dolech a při těžbě ropy a zemního plynu
36/2002 Sb. Úplné znění zákona č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
383/2001 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady
328/2001 Sb. Vyhláška o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému
247/2001 Sb. Vyhláška o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany
246/2001 Sb. Vyhláška o požární prevenci
172/2001 Sb. Nařízení vlády k provedení zákona o požární ochraně
109/2001 Sb. Úplné znění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), jak vyplývá z pozdějších změn
100/2001 Sb. Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí
67/2001 Sb. Úplné znění zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, jak vyplývá z pozdějších změn
1/2001 Sb. Úplné znění zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 38/1995 Sb., zákonem č. 304/1997 Sb., zákonem č. 12/2000 Sb. a zákonem č. 150/2000 Sb.
401/2000 Sb. Úplné znění zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 148/1996 Sb., zákonem č. 93/1998 Sb. a zákonem č. 28/2000 Sb.
383/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se stanoví zásady pro stanovení zóny havarijního plánování a rozsah a způsob vypracování vnějšího havarijního plánu pro havárie způsobené vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky
374/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí o bližších podmínkách nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty
351/2000 Sb. Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 172/1992 Sb., o dobývacích prostorech
327/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva vnitra České republiky č. 444/1992 Sb., o pravidlech výběrového řízení na funkci přednosty okresního úřadu
258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví
239/2000 Sb. Zákon o integrovaném záchranném systému
219/2000 Sb. Zákon o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích
218/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech
152/2000 Sb. Vyhláška o provedení zákona o volbách do zastupitelstev krajů
151/2000 Sb. Zákon o telekomunikacích a o změně dalších zákonů
150/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
147/2000 Sb. Zákon o okresních úřadech
115/2000 Sb. Zákon o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy
58/2000 Sb. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2000
46/2000 Sb. Tiskový zákon
28/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
25/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se stanoví podrobnosti ke zpracování havarijního plánu okresu a vnějšího havarijního plánu
8/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví zásady hodnocení rizik závažné havárie, rozsah a způsob zpracování bezpečnostního programu prevence závažné havárie a bezpečnostní zprávy, zpracování vnitřního havarijního plánu, zpracování podkladů pro stanovení zóny havarijního plánování a pro vypracování vnějšího havarijního plánu a rozsah a způsob informací určených veřejnosti a postup při zabezpečování informování veřejnosti v zóně havarijního plánování
7/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví rozsah a způsob zpracování hlášení o závažné havárii a konečné zprávy o vzniku a následcích závažné havárie
6/2000 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví způsob hodnocení bezpečnostního programu prevence závažné havárie a bezpečnostní zprávy, obsah ročního plánu kontrol, postup při provádění kontroly, obsah informace a obsah výsledné zprávy o kontrole
359/1999 Sb. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí
353/1999 Sb. Zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií)
352/1999 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, a některé další zákony
329/1999 Sb. Zákon o cestovních dokladech
328/1999 Sb. Zákon o občanských průkazech
o1/c85/1999 Sb. Opatření Českého statistického úřadu, kterým se uveřejňuje Program statistických zjišťování na rok 2000
168/1999 Sb. Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
121/1999 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška č. 51/1998 Sb., kterou se stanoví předpoklady pro výkon funkcí vyžadujících zvláštní odbornou způsobilost v okresních úřadech a obecních úřadech (vyhláška o zvláštní odborné způsobilosti)
22/1999 Sb. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 1999
o1/c90/1998 Sb. Opatření Českého statistického úřadu, kterým se uveřejňuje Program statistických zjišťování na rok 1999
220/1998 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství o způsobu a rozsahu posuzování shod potravin, způsobu přípravy a odběru kontrolních vzorků potravin a tabákových výrobků výrobcem, o druzích potravin, pro které bude výrobcem nebo dovozcem vydáváno písemné prohlášení o shodě, a o rozsahu a obsahu tohoto prohlášení (posuzování shody)
201/1998 Sb. Zákon o cestovních náhradách (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
197/1998 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) - (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
157/1998 Sb. Zákon o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů
125/1998 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění zákona č. 44/1994 Sb.
83/1998 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o změně a doplnění některých dalších zákonů
51/1998 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se stanoví předpoklady pro výkon funkcí vyžadujících zvláštní odbornou způsobilost v okresních úřadech a v obecních úřadech (vyhláška o zvláštní odborné způsobilosti)
348/1997 Sb. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 1998
299/1997 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení § 9 odst. 4 č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi
o1/c94/1997 Sb. Opatření Českého statistického úřadu, kterým se uveřejňuje Program statistických zjišťování na rok 1998
219/1997 Sb. Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o podrobnostech k zajištění havarijní připravenosti jaderných zařízení a pracovišť se zdroji ionizujícího záření a o požadavcích na obsah vnitřního havarijního plánu a havarijního řádu
104/1997 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích
77/1997 Sb. Zákon o státním podniku
18/1997 Sb. Atomový zákon
315/1996 Sb. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 1997
309/1996 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 270/1994 Sb., kterým se stanoví přechodné období pro výkon funkce zakladatele státních podniků okresními úřady, ve znění nařízení vlády č. 316/1995 Sb.
o1/c82/1996 Sb. Opatření Českého statistického úřadu, kterým se uveřejňuje program statistických zjišťování na rok 1997
229/1996 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek (úplné znění, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem č. 148/1996 Sb.)
147/1996 Sb. Zákon o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů
21/1996 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady o požární ochraně
316/1995 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 270/1994 Sb., kterým se stanoví přechodné období pro výkon funkce zakladatele státních podniků okresními úřady
305/1995 Sb. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 1996
289/1995 Sb. Lesní zákon
286/1995 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech
o1/c70/1995 Sb. Opatření Českého statistického úřadu, kterým se uveřejňuje program statistických zjišťování na rok 1996
243/1995 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví rozsah úkolů Ministerstva vnitra ve vztahu k přednostům okresních úřadů při plnění úkolů zaměstnavatele a nadřízeného orgánu
139/1995 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění zákona č. 190/1993 Sb. a zákona č. 256/1994 Sb.
114/1995 Sb. Zákon o vnitrozemské plavbě
108/1995 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, ve znění pozdějších předpisů
91/1995 Sb. Zákon o požární ochraně (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
48/1995 Sb. Nařízení vlády o usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech
47/1995 Sb. Zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
38/1995 Sb. Zákon o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích
270/1994 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví přechodné období pro výkon funkce zakladatele státních podniků okresními úřady
254/1994 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů
o1/c70/1994 Sb. Opatření Českého statistického úřadu, kterým se uveřejňuje program statistických zjišťování na rok 1995
203/1994 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona České národní rady č. 425/1990 Sb. a zákona č. 40/1994 Sb.
199/1994 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek
111/1994 Sb. Zákon o silniční dopravě
43/1994 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
41/1993 Sb. Zákon České národní rady o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady
535/1992 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva vnitra České republiky č. 260/1991 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti pracovníků okresních úřadů a jejím ověřování
484/1992 Sb. Vyhláška ministerstva kultury České republiky o prohlášení lednicko-valtického areálu na jižní Moravě za památkovou zónu
476/1992 Sb. Vyhláška o prohlášení území historických jader vybraných měst za památkové zóny
475/1992 Sb. Vyhláška ministerstva kultury České republiky o prohlášení území bojiště bitvy u Slavkova za památkovou zónu
458/1992 Sb. Zákon České národní rady o státní správě ve vodním hospodářství (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
457/1992 Sb. Devizový zákon (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
444/1992 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra České republiky o pravidlech výběrového řízení na funkci přednosty okresního úřadu
440/1992 Sb. Zákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
439/1992 Sb. Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) - (úplné znění s působností pro Českou republiku, jak vyplývá ze změn a doplňků provedených zákonem České národní rady č. 541/1991 Sb.)
410/1992 Sb. Zákon České národní rady o obcích (obecní zřízení) (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
403/1992 Sb. Zákon České národní rady o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a některých dalších opatřeních s tím souvisejících (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
331/1992 Sb. Branný zákon (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
321/1992 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění zákona České národní rady č. 266/1991 Sb. a zákona České národní rady č. 542/1991 Sb.
302/1992 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona České národní rady č. 439/1991 Sb., zákona České národní rady č. 485/1991 Sb. a zákona České národní rady č. 553/1991 Sb.
262/1992 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 103/1990 Sb.
253/1992 Sb. Nařízení vlády České republiky o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí
251/1992 Sb. Nařízení vlády České republiky o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací
242/1992 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona České národní rady č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících
234/1992 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění zákona č. 132/1982 Sb.
228/1992 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje devizový zákon č. 528/1990 Sb.
175/1992 Sb. Vyhláška o podmínkách využívání ložisek nevyhrazených nerostů
172/1992 Sb. Vyhláška o dobývacích prostorech
143/1992 Sb. Zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových organizacích
129/1992 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra České republiky o odborných předpokladech pracovníků obecní policie a způsobu jejich ověřování
119/1992 Sb. Zákon o cestovních náhradách
86/1992 Sb. Zákon o péči o zdraví lidu (úplné znění s působností pro Českou republiku, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
47/1992 Sb. Občanský zákoník (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn, doplnění a úprav)
570/1991 Sb. Zákon o živnostenských úřadech
548/1991 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona České národní rady č. 210/1990 Sb. a zákona České národní rady č. 425/1990 Sb.
542/1991 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona České národní rady č. 425/1990 Sb.
541/1991 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)
509/1991 Sb. Zákon, kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník
475/1991 Sb. Zákon České národní rady o působnosti orgánů veterinární péče České republiky (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
455/1991 Sb. Živnostenský zákon
437/1991 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče České socialistické republiky, ve znění zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 25/1991 Sb.
394/1991 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o postavení, organizaci a činnosti fakultních nemocnic a dalších nemocnic, vybraných odborných léčebných ústavů a krajských hygienických stanic v řídící působnosti ministerstva zdravotnictví České republiky
347/1991 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o zabezpečení pracovníků organizací, kteří pracují po kratší pracovní dobu pro přechodné odbytové a finanční potíže
288/1991 Sb. Zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
266/1991 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon č. 33/1965 Sb., o úhradě nákladů vznikajících státu z úrazů, nemocí z povolání a jiných poškození na zdraví (o regresních náhradách)
260/1991 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra České republiky o zvláštní odborné způsobilosti pracovníků okresních úřadů a jejím ověřování
242/1991 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o soustavě zdravotnických zařízení zřizovaných okresními úřady a obcemi
227/1991 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 92/1949 Sb., branný zákon, ve znění pozdějších předpisů
145/1991 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o usměrňování mzdových prostředků rozpočtových a příspěvkových organizací
144/1991 Sb. Zákon České národní rady o změnách v působnosti orgánů České republiky a o působnosti obcí v sociálním zabezpečení
125/1991 Sb. Vyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva vnitra č. 119/1984 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech, ve znění vyhlášky federálního ministerstva vnitra č. 178/1988 Sb.
98/1991 Sb. Zákon České národní rady o sídlech a obvodech okresních a krajských soudů v České republice
73/1991 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky, ministerstva financí Slovenské republiky a Státní banky československé, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé č. 136/1985 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě a modernizaci rodinných domků v osobním vlastnictví, ve znění vyhlášky č. 74/1989 Sb.
9/1991 Sb. Zákon České národní rady o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti
4/1991 Sb. Vyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva vnitra č. 22/1977 Sb., kterou se vydávají bližší předpisy k zákonu o matrikách
576/1990 Sb. Rozpočtová pravidla republiky
564/1990 Sb. Zákon o státní správě a samosprávě ve školství
528/1990 Sb. Devizový zákon
502/1990 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky, kterou se mění vyhláška č. 34/1965 Sb., kterou se provádí zákon o regresních náhradách, ve znění pozdějších předpisů
475/1990 Sb. Nařízení vlády České republiky, kterým se určují pověřené obecní úřady
425/1990 Sb. Zákon o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících
367/1990 Sb. Zákon o obcích (obecní zřízení)
114/1988 Sb. Zákon o působnosti orgánů ČSR v sociálním zabezpečení
44/1988 Sb. Horní zákon
108/1987 Sb. Zákon České národní rady o působnosti orgánů veterinární péče České republiky
136/1985 Sb. Vyhláška o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě a modernizaci rodinných domků v osobním vlastnictví
133/1985 Sb. Zákon o požární ochraně
119/1984 Sb. Vyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se provádí zákon o občanských průkazech
22/1977 Sb. Vyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se vydávají bližší předpisy k zákonu o matrikách
50/1976 Sb. Stavební zákon
34/1965 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví, kterou se provádí zákon o regresních náhradách
40/1964 Sb. Občanský zákoník (1964-2013)
94/1963 Sb. Zákon o rodině
92/1949 Sb. Branný zákon
Odkazuje na
353/1999 Sb. Zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií)
18/1997 Sb. Atomový zákon
289/1995 Sb. Lesní zákon
1/1993 Sb. Ústava České republiky
321/1992 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění zákona České národní rady č. 266/1991 Sb. a zákona České národní rady č. 542/1991 Sb.
47/1992 Sb. Občanský zákoník (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn, doplnění a úprav)
563/1991 Sb. Zákon o účetnictví
551/1991 Sb. Zákon o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky
513/1991 Sb. Obchodní zákoník
288/1991 Sb. Zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
205/1991 Sb. Vyhláška ministerstva financí České republiky o hospodaření s rozpočtovými prostředky státního rozpočtu České republiky a o finančním hospodaření rozpočtových a příspěvkových organizací
172/1991 Sb. Zákon České národní rady o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí
576/1990 Sb. Rozpočtová pravidla republiky
564/1990 Sb. Zákon o státní správě a samosprávě ve školství
500/1990 Sb. Zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby
425/1990 Sb. Zákon o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících
367/1990 Sb. Zákon o obcích (obecní zřízení)
210/1990 Sb. Zákon České národní rady o změnách v působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení a o změně zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu
105/1990 Sb. Zákon o soukromém podnikání občanů
35/1990 Sb. Vyhláška Federálního cenového úřadu, ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky a ministerstva financí, cen a mezd Slovenské socialistické republiky o smluvních cenách
171/1989 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 40/1972 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti sociálně ekonomických informací
151/1989 Sb. Nařízení vlády České socialistické republiky o oblastním plánování v České socialistické republice
122/1989 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 33/1978 Sb., o divadelní činnosti (divadelní zákon)
37/1989 Sb. Zákon České národní rady o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi
119/1988 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o hospodaření s národním majetkem
114/1988 Sb. Zákon o působnosti orgánů ČSR v sociálním zabezpečení
61/1988 Sb. Zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
20/1988 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky, kterou se provádí zákon o myslivosti
108/1987 Sb. Zákon České národní rady o působnosti orgánů veterinární péče České republiky
89/1987 Sb. Zákon o výrobě, rozvodu a spotřebě tepla
20/1987 Sb. Zákon o státní památkové péči
55/1986 Sb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky č. 83/1984 Sb., o poskytování stipendií a příspěvků studentům vysokých škol
37/1986 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady o požární ochraně
136/1985 Sb. Vyhláška o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě a modernizaci rodinných domků v osobním vlastnictví
133/1985 Sb. Zákon o požární ochraně
83/1984 Sb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o poskytování stipendií a příspěvků studentům vysokých škol
35/1984 Sb. Silniční zákon
33/1984 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o cestovních náhradách
31/1984 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady o státní správě ve školství a zákon České národní rady o školských zařízeních
27/1984 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon)
77/1981 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví
68/1979 Sb. Zákon o silniční dopravě a vnitrostátním zasílatelství
77/1978 Sb. Zákon České národní rady o státní správě ve školství
76/1978 Sb. Zákon České národní rady o školských zařízeních
33/1978 Sb. Divadelní zákon
96/1977 Sb. Zákon o hospodaření v lesích a státní správě lesního hospodářství
84/1976 Sb. Vyhláška FMTIR o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci
77/1976 Sb. Zákon České národní rady o působnosti orgánů ochrany zemědělského půdního fondu České socialistické republiky
50/1976 Sb. Stavební zákon
119/1975 Sb. Zákon České národní rady o sídlech a obvodech okresních a krajských soudů v České socialistické republice
36/1975 Sb. Zákon České národní rady o pokutách za porušování právních předpisů o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek
137/1974 Sb. Vyhláška federálního ministerstva dopravy o vnitrozemské plavbě
130/1974 Sb. Zákon České národní rady o státní správě ve vodním hospodářství
104/1974 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 51/1964 Sb., o dráhách
138/1973 Sb. Vodní zákon
134/1973 Sb. Zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti cen
37/1973 Sb. Zákon České národní rady o veřejných sbírkách a o loteriích a jiných podobných hrách
84/1972 Sb. Zákon o objevech, vynálezech, zlepšovacích návrzích a průmyslových vzorech
40/1972 Sb. Zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti sociálně ekonomických informací
148/1971 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o ochraně hospodářského a služebního tajemství
116/1971 Sb. Zákon České národní rady o výborech a komisích lidové kontroly
102/1971 Sb. Zákon o ochraně státního tajemství
21/1971 Sb. Zákon o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací
71/1967 Sb. Správní řád
81/1966 Sb. Zákon o periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních prostředcích
42/1966 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví o poskytování léčebně preventivní péče
20/1966 Sb. Zákon o péči o zdraví lidu
80/1965 Sb. Vyhláška ministerstva školství a kultury o ochraně volně žíjících živočichů
65/1965 Sb. Zákoník práce (starý)
34/1965 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví, kterou se provádí zákon o regresních náhradách
33/1965 Sb. Zákon o úhradě nákladů vznikajících státu z úrazů, nemocí z povolání a jiných poškození na zdraví (o regresních náhradách)
51/1964 Sb. Zákon o dráhách
41/1964 Sb. Zákon o hospodaření s byty
40/1964 Sb. Občanský zákoník (1964-2013)
103/1963 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o rybářství
102/1963 Sb. Zákon o rybářství
41/1963 Sb. Vládní nařízení o zřízení Krkonošského národního parku
135/1961 Sb. Zákon o pozemních komunikacích (silniční zákon)
67/1960 Sb. Plynárenský zákon
36/1960 Sb. Zákon o územním členění státu
54/1959 Sb. Zákon o muzeích a galeriích
53/1959 Sb. Zákon o jednotné soustavě knihoven (knihovnický zákon)
52/1959 Sb. Zákon o osvětové činnosti (osvětový zákon)
21/1958 Sb. Vládní nařízení, jímž se provádí branný zákon
82/1957 Sb. Zákon o estrádách, artistických produkcích a lidové zábavě
81/1957 Sb. Zákon o koncertní a jiné hudební činnosti
79/1957 Sb. Zákon o výrobě, rozvodu a spotřebě elektřiny (elektrisační zákon)
41/1957 Sb. Zákon o využití nerostného bohatství (horní zákon)
40/1956 Sb. Zákon o státní ochraně přírody
223/1949 Sb. Vládní nařízení o hospodářském zabezpečení náboženských společností státem
222/1949 Sb. Vládní nařízení o hospodářském zabezpečení církve pravoslavné státem
221/1949 Sb. Vládní nařízení o hospodářském zabezpečení evangelických církví státem
220/1949 Sb. Vládní nařízení o hospodářském zabezpečení církve československé státem
219/1949 Sb. Vládní nařízení o hospodářském zabezpečení církve římsko-katolické státem
169/1949 Sb. Zákon o vojenských újezdech
94/1949 Sb. Zákon o vydávání a rozšiřování knih, hudebnin a jiných neperiodických publikací
Je republikován předpisem
403/1992 Sb. Zákon České národní rady o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a některých dalších opatřeních s tím souvisejících (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
8. 14.03.2000 - 11.11.2000 46/2000 Sb.
7. 29.01.2000 - 13.03.2000 353/1999 Sb.
6. 01.07.1997 - 28.01.2000 18/1997 Sb.
5. 31.12.1994 - 30.06.1997 254/1994 Sb.
4. 01.07.1992 - 30.12.1994 321/1992 Sb., 254/1994 Sb.
3. 20.12.1991 - 30.06.1992 542/1991 Sb.
2. 10.07.1991 - 19.12.1991 266/1991 Sb.
1. 24.11.1990 - 09.07.1991
0. 24.10.1990 Vyhlášené znění