Vyhláška č. 424/1990 Sb.Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 51/1986 Sb., kterou se provádí celní zákon č. 44/1974 Sb., a vyhláška č. 84/1989 Sb., o celních úlevách při dovozu některých druhů neobchodního zboží

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1990-424
Částka 71/1990
Platnost od 15.10.1990
Účinnost od 01.11.1990
Zrušeno k 01.02.1991 (43/1991 Sb.)
Minulé znění 01.11.1990 - 31.01.1991

424

VYHLÁŠKA

federálního ministerstva zahraničního obchodu

ze dne 15. října 1990,

kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 51/1986 Sb., kterou se provádí celní zákon č. 44/1974 Sb., a vyhláška č. 84/1989 Sb., o celních úlevách při dovozu některých druhů neobchodního zboží

Federální ministerstvo zahraničního obchodu stanoví podle § 44 odst. 2 celního zákona č. 44/1974 Sb., ve znění zákona č. 117/1983 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 51/1986 Sb., kterou se provádí celní zákon č. 44/1974 Sb., se mění takto:

1. V § 40 odst. 5 se vypouští písmeno d).

2. § 74 odst. 1, 2 a 3 zní:

"(1) Za uskladnění zboží ve skladech celnice se za první započatý měsíc platí skladné ve výši

a) 5 % z ceny uskladněného zboží, nejméně však 50 Kčs za prvních pět dnů uskladnění (den uskladnění zboží se nepočítá),

b) 10 % z ceny uskladněného zboží, nejméně však 100 Kčs za dny následující.

(2) Uskladňují-li se ve skladech celnic listiny, doklady, dokumentace a jiné písemnosti, platí se skladné za první započatý měsíc ve výši 20 Kčs za každou skladovou položku.

(3) Za uskladnění zboží ve skladech celnic na dobu delší než jeden měsíc se platí dvojnásobek skladného, uvedeného v odstavci 1 písm. b) a odstavci 2.".

Čl. II

Vyhláška č. 84/ 1989 Sb., o celních úlevách při dovozu některých druhů neobchodního zboží, se mění takto:

1. § 3 se vypouští.

Čl. III

Ustanovení této vyhlášky se nevztahují na neobchodní zboží dopravené na území České a Slovenské Federativní Republiky do 31. října 1990 včetně.


Čl. IV

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 1990.


Ministr:

v z. Ing. Pancíř v. r.

I. náměstek ministra zahraničního obchodu

Souvislosti

Mění
84/1989 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o celních úlevách při dovozu některých druhů neobchodního zboží
51/1986 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se provádí celní zákon č. 44/1974 Sb.
Je zrušen předpisem
43/1991 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se provádí celní zákon
Je odkazován z
43/1991 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se provádí celní zákon
Odkazuje na
84/1989 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o celních úlevách při dovozu některých druhů neobchodního zboží
51/1986 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se provádí celní zákon č. 44/1974 Sb.
44/1974 Sb. Celní zákon

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.11.1990 - 31.01.1991
0. 15.10.1990 Vyhlášené znění